Informatie over veiligheid en prestaties

Lees de onderstaande opmerkingen over veiligheid voordat u uw IP-telefoon installeert of gebruikt.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool wijst op gevaar. U bevindt zich in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van stroomcircuits en bekend zijn met standaard werkwijzen voor het voorkomen van ongelukken. Gebruik het meldingsnummer dat is opgegeven aan het einde van elke waarschuwing om de vertaling te vinden in de vertaalde veiligheidswaarschuwingen die bij het apparaat zijn geleverd. Melding 1071

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Lees de installatie-instructies voordat u het systeem gebruikt, installeert of op een stroombron aansluit. Verklaring 1004


De service Voice over IP (VoIP) en de alarmnummerservice werken niet als de stroom uitvalt of wordt onderbroken. Nadat de stroomvoorziening is hersteld, moet u het apparaat mogelijk resetten of opnieuw configureren om VoIP en de noodoproepservice te kunnen gebruiken. In de VS is dit alarmnummer 911. U dient op de hoogte te zijn van het alarmnummer in uw land. Verklaring 361


Als u het product bij het afval deponeert, moet dit gebeuren in overeenstemming met alle nationale wetten en regels. Verklaring 1040


De combinatie stekker-wandcontactdoos moet te allen tijde bereikbaar zijn omdat u hiermee het toestel direct kunt uitschakelen. Verklaring 1019

Veiligheidsrichtlijnen

 • Gebruik dit product niet als primair communicatiemiddel in de gezondheidszorg, omdat het gebruik kan maken van een niet-gereguleerde frequentieband die gevoelig is voor interferentie van andere apparaten of apparatuur.

 • Het gebruik van draadloze apparaten in ziekenhuizen is beperkt in een mate die door ieder ziekenhuis zelf wordt vastgesteld.

 • Het gebruik van draadloze apparaten in gevaarlijke omgevingen is beperkt tot de beperkingen zoals opgesteld door de veiligheidsfunctionarissen van dergelijke omgevingen.

 • Het gebruik van draadloze apparaten in vliegtuigen wordt geregeld door de Federal Aviation Administration (FAA).

Opmerkingen over veiligheid van de batterij


Er is explosiegevaar als de batterij onjuist is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type of een batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant. Volg bij de verwijdering van gebruikte batterijen de instructies van de fabrikant. Verklaring 1015


Raak de metalen contacten van de batterij niet aan en verbindt ze niet met geleidend materiaal. Onbedoeld ontladen van de batterij kan ernstige brandwonden veroorzaken. Verklaring 341


Explosiegevaar: laad de batterij niet op in een mogelijk explosieve omgeving. Verklaring 431


Lithium-ion-batterijen hebben een beperkte levensduur. Elke lithium-ion-batterij die tekenen van schade vertoont, inclusief zwelling, moet onmiddellijk op de juiste wijze worden weggegooid.


 • Gooi de batterij niet in vuur of water. De batterij kan ontploffen wanneer deze met vuur in aanraking komt.

 • De batterij niet demonteren, indrukken, doorboren of verbranden.

 • Behandel een beschadigde of lekkende batterij met uiterste zorg. Wanneer u in aanraking komt met de elektrolyt, wast u de huid met water en zeep. Wanneer de elektrolyt in aanraking komt met uw ogen, spoelt u uw ogen gedurende 15 minuten uit en zoekt u medische hulp.

 • Laad de batterij niet op wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit).

 • Stel de batterij niet bloot aan hoge opslagtemperaturen (meer dan 60 graden Celsius of 104 graden Fahrenheit).

 • Wanneer u een batterij weggooit, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke gemeentereiniging voor de geldende beperkingen bij het weggooien of recyclen van batterijen.

Voor een nieuwe batterij neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier. Gebruik alleen batterijen die zijn voorzien van een Cisco-artikelnummer.

Stroomstoring

Domeinen

De radiofrequentie (RF) voor deze telefoon is geconfigureerd voor een specifiek domein. Als u deze telefoon buiten deze specifieke domein gebruikt, werkt de telefoon niet correct en u kunt in overtreding zijn van plaatselijke wetgeving.

Gezondheidszorg

Dit product is geen medisch apparaat en gebruikt een ongelicenseerde frequentieband die gevoelig kan zijn voor interferentie van andere apparaten of apparatuur.

Gebruik externe apparaten

Cisco beveelt het gebruik aan van externe apparaten (zoals headsets) van goede kwaliteit, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequente en audiofrequente signalen.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raadt Cisco u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

 • Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.

 • Maak de kabel van het externe apparaat korter.

 • Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van het systeem omdat Cisco geen invloed heeft op de kwaliteit van externe apparaten, kabels en connectors. Het systeem functioneert goed wanneer hierop geschikte apparaten worden aangesloten met kabels en connectors van goede kwaliteit.


In landen van de Europese Unie dient u alleen externe headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EC].

Systeemgedrag tijdens netwerkcongestie

Alle factoren die de netwerkprestaties verslechteren, kunnen invloed hebben op de spraakkwaliteit van het telefoonsysteem. In sommige gevallen kan een gesprek zelfs wegvallen. Bronnen van netwerkverslechtering zijn onder andere de volgende activiteiten:

 • Beheertaken, zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan

 • Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial of Service-aanval

Nalevingsverklaringen

Nalevingsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

CE-logo

Verklaring over blootstelling aan radiofrequente straling van de Europese Unie

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de EU EMF-richtlijn 2014/53/EU.

Nalevingsverklaringen voor de VS

Algemene naleving van richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat is geëvalueerd en er is vastgesteld dat het voldoet aan de grenswaarden van de ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) voor de blootstelling van mensen aan radiofrequente straling.

Radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC


Het radio-apparaat dat voldoet aan deel 15 van de FCC werkt niet-interfererend met andere apparaten die op deze frequentie werken. Wijzigingen of aanpassingen aan het betreffende product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cisco, waaronder het gebruik van antennes van andere fabrikanten dan Cisco, kunnen de bevoegdheid voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Nalevingsverklaringen voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparaten. Het gebruik ervan is onder de volgende twee voorwaarden toegestaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Canadese verklaring voor blootstelling aan radiofrequente straling

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE GRENZEN ZOALS AANGEGEVEN DOOR ISED RSS-102 R5 VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de (onbeheerste) beperkingen op blootstelling voor burgers aan radiogolven (radiofrequentie elektromagnetische velden) niet te overschrijden, waarnaar wordt verwezen in RSS-102, die verwijst naar de Health Canada Safety Code 6, dat een aanzienlijke veiligheidsmarge bevat die is ontworpen om de veiligheid van iedereen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een afstand van minimaal 0,5 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Het apparaat is getest en voldoet aan de geldende voorschriften als onderdeel van het radiocertificatieproces.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Nalevingsverklaringen voor Nieuw-Zeeland

Algemene waarschuwing 'Permit to Connect' (PTC)

Het verlenen van een Telepermit voor een eindapparaat geeft alleen aan dat Spark NZ heeft geaccepteerd dat het item voldoet aan de minimale vereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het betekent niet dat het product door Spark NZ wordt goedgekeurd en biedt ook geen enkele garantie. In het bijzonder biedt het geen zekerheid dat een item in ieder opzicht correct werkt met een ander item met een Telepermit van een ander type of model, noch impliceert het dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Spark NZ.

Gebruik van IP-netwerken met het openbare telefoonnetwerk

Door de eigenschappen van het Internet Protocol (IP) is sprake van vertraging bij spraaksignalen, omdat ieder gegevenspakket van een formule en een adres wordt voorzien. De toegangsnormen van Spark NZ adviseren dat leveranciers, ontwerpers en installateurs die deze technologie gebruiken voor oproepen naar of vanaf een openbaar telefoonnetwerk bij het ontwerp van hun netwerken gebruik maken van de ITU E Model-vereisten. Het doel is vertraging, vervorming en andere beperkingen in de transmissie te minimaliseren, met name voor oproepen van mobiele en internationale netwerken, die al last hebben van aanzienlijke vertraging.

Het gebruik van spraakcompressie via het openbare telefoonnetwerk

Door de aanzienlijke vertraging die al optreedt bij het bellen via mobiele en internationale netwerken, waarvan een deel al wordt veroorzaakt door het gebruik van spraakcompressietechnologieën. De toegangsnormen van Spark NZ keuren alleen de G711-spraaktechnologie toe voor gebruik op het openbare telefoonnetwerk. G711 is een 'onmiddellijke spraakcoderingstechniek' terwijl G729 en alle varianten daarop worden beschouwd als 'vrijwel onmiddellijk', waardoor nog meer vertraging wordt toegevoegd aan het spraaksignaal.

Echo-opheffing

Normaal gesproken is geen echo-opheffing vereist voor Spark NZ PSTN omdat geografische vertragingen acceptabel zijn wanneer de CP-retourverliezen binnen de grenswaarden van Telepermit blijven. Privénetwerken die echter gebruik maken van Voice-over-IP-technologie (VoIP) dienen echter over echo-opheffing te beschikken voor alle spraakgesprekken. Het gecombineerde effect van audio/VoIP-conversievertraging en IP-routeringsvertraging kan ervoor zorgen dat een echo-opheffingstijd van 64 mS vereist is.

Nalevingsverklaringen voor Taiwan

DGT-waarschuwingsverklaring

DGT-instructie 4

Nalevingsverklaringen voor Argentinië

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Nalevingsverklaringen voor Brazilië

Art. 6º - 506

Dit apparaat is een apparaat van het secundaire type, dat wil zeggen dat het niet is beveiligd tegen schadelijke interferentie, ook niet wanneer de interferentie wordt veroorzaakt door een apparaat van hetzelfde type. Dit betekent ook dat het geen interferentie kan veroorzaken bij apparaten van het primaire type.

Ga naar de volgende URL voor meer informatie: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Website Anatel: http://www.anatel.gov.br

Resolutie nr. 303/2002 en nr. 533-2009

Dit product is door Anatel goedgekeurd in overeenstemming met de procedures geregeld door Resolutie nr. 242/2000 en voldoet aan de toegepaste technische vereisten, met inbegrip van de blootstellingslimieten van het specifieke absorptievermogen voor elektrische, magnetische en elektromagnetische velden van radiofrequency, in overeenstemming met de Resoluties nr. 303/2002 en nr. 533-2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Nalevingsverklaringen voor Singapore

Voldoet aan de IMDA-normen DB101992

Overzicht beveiliging Cisco-producten

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften in de Verenigde Staten vindt u op https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.