Informácie o bezpečnosti a výkone

Skôr ako nainštalujete a začnete používať svoj IP telefón, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné upozornenia.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento symbol upozornenia predstavuje nebezpečenstvo. Ste v situácii, v ktorej môže dôjsť k úrazu. Pred používaním akéhokoľvek zariadenia sa oboznámte s rizikami, ktoré predstavujú elektrické obvody, ako aj so štandardnými postupmi pre predchádzanie nehodám. Na vyhľadanie prekladu každého upozornenia v preložených bezpečnostných upozorneniach, dodávaných s týmto zariadením, použite číslo daného vyhlásenia, ktoré sa nachádza na konci každého upozornenia. Vyhlásenie 1071

TIETO POKYNY USCHOVAJTE


Pred použitím, inštaláciou alebo pripojením systému k zdroju napájania si prečítajte pokyny na inštaláciu. Vyhlásenie 1004


Služba VoIP (Voice over IP) a služba núdzových hovorov nefungujú, ak dôjde k výpadku alebo prerušeniu dodávky prúdu. Po obnovení dodávky prúdu možno budete musieť zariadenie resetovať alebo znovu nakonfigurovať, aby opätovne získalo prístup k službe VoIP a núdzovým hovorom. Číslo tiesňového volania v USA je 911. Musíte poznať číslo tiesňového volania vo svojej krajine. Vyhlásenie 361


Likvidáciu tohto produktu by ste mali vykonať podľa všetkých miestnych zákonov a nariadení. Vyhlásenie 1040


Kombinácia zástrčky a zásuvky musí byť neustále dostupná, pretože slúži ako hlavná metóda pre odpojenie. Vyhlásenie 1019

Bezpečnostné pokyny

 • Nepoužívajte tento produkt ako primárny komunikačný nástroj v prostrediach poskytovania zdravotníckej starostlivosti, pretože môže používať neregulované frekvenčné pásmo, ktoré je citlivé na rušenie inými prístrojmi alebo zariadeniami.

 • Používanie bezdrôtových zariadení v nemocniciach je obmedzené limitmi, ktoré si stanovuje každá nemocnica.

 • Používanie bezdrôtových zariadení na nebezpečných miestach je obmedzené požiadavkami uloženými bezpečnostnými technikmi pre takéto prostredia.

 • Používanie bezdrôtových zariadení v lietadlách upravuje Federálna správa letectva (FAA).

Bezpečnostné pokyny pre batériu


Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymeňte len za ten istý alebo rovnocenný typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Vyhlásenie 1015


Nedotýkajte sa kovových kontaktov batérie, ani ich nepremosťujte. Mimovoľné vybitie batérií môže spôsobiť vážne popáleniny. Vyhlásenie 341


Nebezpečenstvo výbuchu: Batériu telefónu nenabíjajte v potenciálne výbušnom prostredí. Vyhlásenie 431


Lítium-iónové batérie majú obmedzenú životnosť. Akákoľvek lítium-iónová batéria, ktorá vykazuje známky poškodenia, vrátane rozpínania, sa musí riadnym spôsobom okamžite zlikvidovať.


 • Nevhadzujte batériu do ohňa alebo vody. Ak hodíte batériu do ohňa, môže vybuchnúť.

 • Batériu nerozoberajte, nedrvte, neprepichujte, ani nepáľte.

 • S poškodenou alebo tečúcou batériou zaobchádzajte mimoriadne opatrne. Ak prídete do styku s elektrolytom, postihnuté miesto umyte mydlom a vodou. V prípade kontaktu očí s elektrolytom oplachujte oko 15 minút vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

 • Batériu nenabíjajte, ak je teplota okolitého prostredia vyššia ako 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

 • Batériu nevystavujte skladovacím teplotám vyšším ako 140 stupňov Fahrenheita (60 stupňov Celzia).

 • Ak chcete batériu zlikvidovať, obráťte sa na miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu, a to kvôli obmedzeniam pri likvidácii alebo recyklácii batérií.

Ak potrebujete batériu, obráťte sa na vášho miestneho predajcu. Používajte iba batérie s číslom dielu Cisco.

Výpadok napájania

Regulačné domény

Rádiová frekvencia (RF) pre tento telefón je nakonfigurovaná pre konkrétnu regulačnú doménu. Ak používate tento telefón mimo konkrétnej regulačnej domény, telefón nebude fungovať správne a môžete porušovať miestne predpisy.

Oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Tento produkt nie je lekársky prístroj a využíva nelicencované frekvenčné pásmo, ktoré je citlivé na rušenie inými prístrojmi alebo zariadeniami.

Používanie externých zariadení

Spoločnosť Cisco odporúča používať kvalitné externé zariadenia (ako napríklad náhlavné súpravy) s tienením voči nežiaducim signálom rádiovej frekvencie (RF) a zvukovej frekvencie (AF).

V závislosti od kvality týchto zariadení a ich vzdialenosti od iných zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo obojsmerné rádiá, sa môže vyskytovať určitý zvukový šum. V takých prípadoch spoločnosť Cisco odporúča vykonať jedno alebo viaceré z nasledovných opatrení:

 • Externé zariadenie presuňte ďalej od zdroja signálov RF alebo AF.

 • Káble externých zariadení veďte mimo zdroja signálov RF alebo AF.

 • S externými zariadeniami používajte tienené káble alebo káble s lepším tienením a konektorom.

 • Používajte čo najkratší kábel externého zariadenia.

 • Na kábloch externých zariadení používajte ferity alebo podobné zariadenia.

Spoločnosť Cisco nemôže zaručiť výkon systému, pretože nemá kontrolu nad kvalitou externých zariadení, káblov a konektorov. Výkon systému bude uspokojivý, ak vhodné zariadenia pripojíte pomocou kvalitných káblov a konektorov.


V krajinách Európskej únie používajte iba externé náhlavné súpravy, ktoré sú v úplnom súlade so smernicou EMC [89/336/ES].

Správanie systému pri zhustení sieťových prenosov

Čokoľvek, čo znižuje výkon siete, môže ovplyvniť kvalitu hlasu v telefónnom systéme. V niektorých prípadoch môže dokonca vyvolať prerušenie hovoru. Zdroje zníženia kvality sieťového spojenia môžu (okrem iného) zahŕňať nasledujúce aktivity:

 • administratívne úkony, ako je skenovanie interných portov alebo bezpečnostné skenovanie,

 • útoky, ku ktorým dochádza v sieti, napr. útok odmietnutia služby.

Vyhlásenia o súlade s normami

Vyhlásenia o súlade s normami pre Európsku úniu

Označenie CE

Nasledujúce označenie CE je upevnené na zariadení aj balení.

Logo CE

Vyhlásenia o expozícii RF pre Európsku úniu

Tento prístroj bol posúdený v zmysle smernice EÚ EMF 2014/53/EÚ a bolo zistené, že je s ňou v súlade.

Vyhlásenia o súlade pre USA

Všeobecný súlad s expozíciou RF

Tento prístroj bol posúdený výborom ICNIRP (Medzinárodný výbor pre ochranu pred neionizujúcim žiarením) a bolo zistené, že je v súlade s limitmi expozície osôb žiareniu RF.

Časť 15 rádiové zariadenie


Časť 15 rádiové zariadenie pracuje na báze nerušenia sa s inými zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii. Akákoľvek zmena alebo úprava uvedeného produktu, ktorá nie je výslovne povolená spoločnosťou Cisco, vrátane použitia antén od iných výrobcov, ako je Cisco, môže mať za následok stratu oprávnenia používateľa používať toto zariadenie.

Vyhlásenia o súlade s normami pre Kanadu

Toto zariadenie je v súlade s licenciou organizácie Industry Canada oslobodenou od normy(-iem) RSS. Prevádzka zariadenia je možná za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať všetko rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobovať jeho nežiadúcu činnosť.

Tento produkt spĺňa platné technické špecifikácie agentúry Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadské vyhlásenie o expozícii RF

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA LIMITY UVEDENÉ V ISED RSS-102 R5 PRE VYSTAVENIE RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše zariadenie zahŕňa rádiový prijímač a vysielač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval všeobecné (nekontrolované) limity pre vystavenie rádiovým vlnám (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia), ako sa uvádza v norme RSS-102, ktorá odkazuje na kanadský bezpečnostný zdravotný zákon 6 a zahŕňa značnú bezpečnostnú rezervu určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb – bez ohľadu na vek a zdravie.

Toto zariadenie sa musí nainštalovať a používať tak, aby medzi vysielačom a telom používateľa bola vzdialenosť minimálne 0,5 cm.

Zariadenie bolo testované na súlad s príslušnými nariadeniami, ktoré prebehlo ako súčasť rádiovej certifikácie.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Vyhlásenia o súlade pre Nový Zéland

Všeobecné upozornenie pre PTC (Povolenie na pripojenie)

Udelenie povolenia Telepermit pre akékoľvek koncové zariadenie znamená len to, že spoločnosť Spark NZ uznala, že toto zariadenie spĺňa minimálne podmienky pre pripojenie k jej sieti. Nevyjadruje podporu produktu spoločnosťou Spark NZ, ani neposkytuje žiadne záruky. Predovšetkým však neposkytuje žiadnu záruku, že akékoľvek zariadenie bude pracovať správne vo všetkých ohľadoch s iným zariadením s povolením Telepermit iného výrobcu alebo modelu, ani to neznamená, že akýkoľvek produkt je kompatibilný so všetkými sieťovými službami spoločnosti Spark NZ.

Používanie sietí IP s PSTN

Internetový protokol (IP) už zo svojej podstaty prináša do signálov reči oneskorenie, pretože každý dátový paket je formulovaný a adresovaný. Organizácia Spark NZ Access Standards odporúča, aby si dodávatelia, návrhári a inštalatéri používajúci túto technológiu na volania do alebo zo siete PSTN pozreli požiadavky pre model ITU E v konštrukcii svojich sietí. Celkovým zámerom je minimalizovať oneskorenie, skreslenie a ďalšie zhoršenia pri prenose, najmä pri hovoroch zahŕňajúcich mobilné a medzinárodné siete, ktoré už trpia rozsiahlym oneskorením.

Používanie kompresie hlasu prostredníctvom PSTN

Dôvodom sú skúsenosti s rozsiahlym oneskorením pri volaní do mobilných a medzinárodných sietí, z ktorých niektoré sú spôsobené ich využívaním technológií kompresie hlasu. Organizácia Spark NZ Access Standards schváli len hlasovú technológiu na použitie prostrednictvom siete PSTN. G711 je „technika okamžitého kódovania reči“, pričom G729 a všetky jej varianty sa považujú za „takmer okamžité“, ktoré prinášajú ďalšie oneskorenie do signálu reči.

Rušenie ozveny

Rušičky ozveny nie sú v telekomunikačných sieťach Spark NZ PSTN obvykle potrebné, keďže v prostrediach, kde sa strata pri odpovedi CPE udržiava v medziach povolení Telepermit, sú geografické oneskorenia akceptovateľné. Avšak tieto súkromné siete, ktoré využívajú technológiu VoIP (prenosu hlasu cez IP), musia zabezpečovať rušenie ozveny pre všetky hlasové hovory. Kombinovaný účinok oneskorenia konverzie zvuku/VoIP a oneskorenia smerovania IP, môže spôsobiť, že bude potrebný čas rušenia ozveny 64 ms.

Vyhlásenia o súlade s normami pre Tchaj-wan

Vyhlásenie o varovaní pre DGT

Vyhlásenie o GR pre preklad č. 4

Vyhlásenia o súlade pre Argentínu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Vyhlásenia o súlade pre Brazíliu

Čl. 6 – 506

Toto zariadenie je sekundárnym typom zariadenia, čo znamená, že nie je chránené pred škodlivým rušením, dokonca ani v prípade, ak je rušenie spôsobované zariadením rovnakého typu a taktiež nemôže spôsobovať žiadne rušenie zariadení primárneho typu.

Ďalšie informácie nájdete na tejto adrese URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Anatel stránky: http://www.anatel.gov.br

Uznesenia č. 303/2002 a č. 533/2009

Tento výrobok bol schválený agentúrou Anatel v súlade s postupmi regulovanými na základe uznesenia č. 242/2000 a spĺňa uplatňované technické požiadavky vrátane limitov vystaveniu špecifickej miery absorpcie pre elektrické, magnetické a elektromagnetické polia rádiofrekvenčného žiarenia podľa uznesení č. 303/2002 a č. 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Vyhlásenia o súlade pre Singapur

Vyhovuje normám IMDA DB101992

Prehľad zabezpečenia produktu Cisco

Tento produkt obsahuje kryptografické funkcie a vzťahujú sa naň zákony Spojených štátov a miestne zákony, ktoré sa týkajú dovozu, vývozu, prenášania a používania produktov. Dodávka kryptografických produktov spoločnosti Cisco neznamená, že sú tretej osobe poskytnuté práva na dovoz, vývoz, distribúciu alebo používanie šifrovania. Dovozcovia, vývozcovia, distribútori a používatelia zodpovedajú za dodržiavanie zákonov Spojených štátov a miestnych zákonov. Používaním tohto produktu súhlasíte s dodržiavaním platných zákonov a predpisov. Ak nemôžete dodržať zákony Spojených štátov a miestne zákony, ihneď tento produkt vráťte.

Ďalšie informácie o vývozných predpisoch USA nájdete na # https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.