Informații privind siguranța și performanțele

Înainte de instalarea sau utilizarea telefonului IP, citiți următoarele informații referitoare la siguranță:


INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

Acest simbol de avertizare are semnificația de pericol. Sunteți într-o situație care poate cauza răniri corporale. Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să luați în considerație pericolul reprezentat de circuitele electrice și să cunoașteți măsurile standard de prevenire a accidentelor. Utilizați numărul instrucțiunii specificat la sfârșitul fiecărui avertisment, pentru a localiza poziția ei în cadrul avertismentelor referitoare la siguranță aferente acestui dispozitiv. Declarația 1071

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru a vedea traducerile avertismentelor care apar în acest material, consultați numărul de declarație din Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță—Cisco IP DECT seria 6800 la următoarea adresă URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6825/RCSI/RCSI-0366-book.pdf


Citiți instrucțiunile de instalare înainte de a utiliza, instala sau conecta sistemul la sursa de alimentare. Declarația 1004


Serviciul de Voice over IP (VoIP) și serviciul de apel de urgență nu funcționează dacă alimentarea este întreruptă sau defectă. După revenirea alimentării este posibil să fie necesar să resetați sau să reconfigurați echipamentul pentru reluarea serviciilor de VoIP și apel de urgență. În SUA numărul apelului de urgență este 911. Trebuie să cunoașteți numărul apelului de urgență din țara dvs. Declarația 361


Amplasarea finală a acestui produs trebuie efectuată în conformitate cu legislația și reglementările naționale. Declarația 1040


Ansamblurile ștecher-priză trebuie să fie accesibile permanent, deoarece ele constituie principalele mijloace de deconectare. Declarația 1019

Instrucțiuni de siguranță

Mai jos sunt furnizate instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea Cisco IP DECT seria 6800 în medii specifice:

 • Nu utilizați acest produs ca instrument de comunicare principal în mediile de îngrijire a sănătății, deoarece poate utiliza o bandă de frecvență neautorizată , sensibilă la interferențe cu alte dispozitive sau echipamente.

 • Utilizarea dispozitivelor wireless în spitale este restricționată în temeiul limitelor stabilite de fiecare spital.

 • Utilizarea dispozitivelor wireless în locații periculoase este limitată la constrângerile impuse de directorii de securitate ai mediilor respective.

 • Utilizarea dispozitivelor wireless în avioane este guvernată de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Notificări de siguranță a bateriilor

Aceste notificări de siguranță a bateriilor sunt aplicabile bateriilor aprobate pentru Cisco IP DECT seria 6800.


Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită în mod incorect. Înlocuiți bateria doar cu baterii de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător. Reciclați bateriile utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Instrucțiune 1015


Nu atingeți și nu șuntați contactele metalice ale bateriei. Descărcarea neintenționată a bateriilor poate provoca arsuri grave. Declarația 341


Pericol de explozie: nu încărcați bateria într-un mediu potențial exploziv. Instrucțiune 431


 • Nu aruncați bateria în foc sau în apă. Bateria poate exploda dacă este aruncată în foc.

 • Nu dezasamblați, nu striviți, nu perforați și nu incinerați bateria.

 • Manevrați cu extremă grijă o baterie deteriorată sau cu scurgeri. În caz de contact cu electrolitul, spălați zona expusă cu apă și săpun. Dacă electrolitul a intrat în contact cu ochiul, spălați ochiul cu apă timp de 15 minute și consultați un medic.

 • Nu încărcați bateria dacă temperatura ambiantă depășește 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).

 • Nu expuneți bateria la temperaturi înalte de depozitare (peste 140 grade Fahrenheit, 60 grade Celsius).

 • La eliminarea bateriei contactați compania locală de colectare a deșeurilor pentru a afla restricțiile locale cu privire la eliminarea sau reciclarea bateriilor.

Pentru a obține o baterie, contactați distribuitorul local. Utilizați doar baterii care au un număr de catalog Cisco.

Oprirea alimentării cu energie

Capacitatea de a accesa serviciile de urgență prin intermediul telefonului depinde de alimentarea cu energie a stațiilor de bază. Dacă se întrerupe alimentarea cu energie , apelarea la Service sau la Serviciul de apelare de urgență nu va fi posibilă până la restabilirea rețelei de alimentare. În cazul căderii rețelei de alimentare sau întreruperii alimentării cu energie, va fi necesar să resetați sau să reconfigurați echipamentul înainte de a apela la Service sau la Serviciul de apelare de urgență .

Domenii de reglementare

Frecvența radio (FR) pentru căști este controlată de stația de bază. Stația de bază este configurată pentru un anumit domeniu de reglementare. Dacă utilizați acest sistem în afara domeniului de reglementare specific, acesta nu va funcționa corect și este posibil să încălcați reglementări locale.

Mediile de îngrijire a sănătății

Acest produs nu este un dispozitiv medical și utilizează o bandă de frecvențe neautorizată care este sensibilă la interferențe cu alte dispozitive sau echipamente.

Utilizarea dispozitivelor externe

Următoarele informații se aplică atunci când utilizați dispozitive externe cu receptorul DECT.

Cisco recomandă utilizarea unor dispozitive externe de bună calitate (cum ar fi căști) care sunt protejate împotriva semnalelor nedorite de frecvențe radio (RF) și audio (AF).

În funcție de calitatea acestor dispozitive și de apropierea lor de alte dispozitive precum telefoane mobile sau instalații radio de comunicații pe două căi, este posibil să se audă un zgomot pe linie. În aceste cazuri, Cisco recomandă una din următoarele acțiuni:

 • Mutați dispozitivul extern departe de sursa de semnal radio sau audio.

 • Pozați cablurile dispozitivului extern departe de sursa de semnale radio sau audio.

 • Utilizați cabluri protejate pentru dispozitivul extern sau utilizați cabluri cu conector și protecție mai bună.

 • Scurtați lungimea cablului dispozitivului extern.

 • Aplicați ferite sau alte dispozitive asemănătoare pe cablurile dispozitivelor externe.

Cisco nu poate garanta performanța sistemului, deoarece Cisco nu are niciun control asupra calității dispozitivelor externe, a cablurilor și conectoarelor. Sistemul va funcționa optim când vor fi atașate dispozitive adecvate, prin utilizarea unor cabluri și conectoare de bună calitate.


În țările Uniunii Europene, utilizați numai căști externe care sunt perfect compatibile cu Directiva CEM [89/336/CE].

Comportamentul sistemului atunci când rețeaua este încărcată

Dacă performanțele rețelei sunt degradate, calitatea vocii din sistemul telefonic poate fi afectată și, în unele cazuri, apelul poate fi întrerupt. Printre sursele de degradare a rețelei se numără și următoarele activități, printre altele:

 • Activitățile administrative, cum ar fi scanarea porturilor interne sau scanările de securitate

 • Atacurile care se produc în rețea, precum cele de tipul Denial of Service

Declarații de conformitate

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarație privind expunerea la radiofrecvență pentru Uniunea Europeană

Acest dispozitiv a fost evaluat și declarat conform cu Directiva 2014/53/UE EMF pentru UE.

Declarații de conformitate pentru SUA

Conformitatea generală privind expunerea la RF

Acest echipament a fost testat și s-a demonstrat că este conform cu limitele ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection – Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante) pentru expunerea umană la RF.

Dispozitiv radio din secțiunea 15


Dispozitivele radio din secțiunea 15 funcționează fără a crea interferențe cu alte dispozitive care funcționează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări ale acestui produs care nu sunt aprobate în mod expres de către Cisco, inclusiv utilizarea antenelor non-Cisco, vor duce la anularea autorizării utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.

Declarații de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea provoca funcționarea nedorită a dispozitivului. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Acest produs respectă cerințele specificațiilor tehnice aplicabile ale Institutului pentru Inovații, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declarație privind expunerea la radiofrecvență pentru Canada

ACEST DISPOZITIV SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE ISED RSS-102 R5 PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul conține un emițător și un receptor radio. El a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele generale pentru populație (necontrolate) de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice cu frecvențe radio) așa cum sunt prevăzute în RSS-102 cu referire la Codul de Siguranță 6 pentru Sănătate din Canada și include o marjă de siguranță substanțială proiectată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Ca urmare, sistemele au fost proiectate să funcționeze evitând contactul dintre utilizatorul final și antene. Se recomandă să instalați sistemul într-o locație în care antenele pot rămâne la o distanță minimă specificată față de utilizator, în conformitate cu precizările normelor proiectate pentru a reduce expunerea globală a utilizatorului sau a operatorului.

Dispozitivul a fost testat și este compatibil cu reglementările aplicabile ca parte a procesului de certificare radio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Declarații de conformitate pentru Noua Zeelandă

Permis de conectare (PTC) Avertizare generală

Acordarea unui Telepermis pentru orice element al unui echipament terminal indică numai faptul că Telecom a acceptat că elementul este conform cu condițiile minime pentru conectarea la rețeaua sa. Acest lucru nu indică o avizare a produsului de către Telecom și nu oferă niciun fel de garanție. În primul rând, nu oferă nicio asigurare că vreun element va funcționa corect din toate punctele de vedere cu un alt echipament care deține un Telepermis cu o marcă sau un model diferit și nici nu implică faptul că orice produs este compatibil cu toate serviciile de rețea ale Telecom.

Utilizarea rețelelor IP cu PSTN

Protocolul Internet (IP) introduce în mod implicit întârzierea semnalelor vocale pe măsură ce fiecare pachet de date este formulat și abordat. Standardele privind accesul la rețelele de telecomunicații prevăd ca furnizorii, proiectanții și persoanele care se ocupă cu instalări care utilizează această tehnologie pentru apeluri către sau din PSTN să respecte prevederile pentru modelul ITU E în structura rețelelor proprii. Obiectivul general este reducerea la minimum a întârzierii, a distorsiunii și a altor probleme de transmisie, în special în cazul apelurilor care implică rețele celulare și internaționale, care au deja o întârziere mare.

Utilizarea compresiei semnalului de voce prin PSTN

Din cauza întârzierii mari deja existente la apelarea în rețelele celulare și internaționale, care este parțial cauzată de utilizarea tehnologiilor de compresie vocală de către acestea. Standardele privind accesul la rețelele de telecomunicații vor aproba tehnologia de compresie vocală G711 numai pentru utilizarea în PSTN. G711 este o „tehnică de codificare instantanee a conversației”, în timp ce G729 și toate versiunile acestuia sunt considerate „aproape instantanee”, datorită întârzierii suplimentare a semnalului vocal.

Anularea ecoului

Filtrele de anulare a ecoului nu sunt de regulă necesare în cadrul PSTN Telecom, deoarece întârzierile geografice sunt acceptabile dacă pierderile de retur CPE respectă limitele prevăzute de Telepermis. Cu toate acestea, rețelele private care utilizează tehnologia Voice-over-IP (VoIP) au obligația să asigure anularea ecoului pentru toate apelurile vocale. Efectul combinat al întârzierii la conversia audio/VoIP și al întârzierii la rutarea IP-ului poate necesita o durată de anulare a ecoului de 64 ms.

Declarații de conformitate pentru Taiwan

Declarație de avertizare DGT

Declarație DGT 1

Declarație de conformitate pentru Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Declarații de conformitate pentru Brazilia

Art. 6º - 506

Acest echipament este un dispozitiv de tip secundar, adică nu este protejat împotriva interferențelor dăunătoare, chiar dacă interferențele sunt cauzate de un dispozitiv de același tip și, de asemenea, nu poate cauza nicio interferență la dispozitive de tip primar.

Pentru mai multe informații, accesați această adresă URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Resolution nº 303/2002 e nº 533/2009

Acest produs este aprobat de către Anatel, în conformitate cu procedurile reglementate prin Rezoluția nr. 242/2000, și îndeplinește cerințele tehnice aplicabile, inclusiv limitele de expunere SAR (Specific Absorption Rate – Rata de absorbție specifică) pentru câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice de radiofrecvență, în conformitate cu Rezoluțiile nr. 303/2002 și nr. 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Declarație de conformitate pentru Singapore

Respectă standardele IMDA DB101992

Prezentare generală cu privire la securitatea produselor Cisco

Acest produs conține caracteristici criptografice și este supus legilor SUA și a celor din țara de utilizare cu privire la import, export, transfer și utilizare. Livrarea de produse criptografice Cisco nu implică autoritatea terților de a importa, exporta, distribui sau utiliza criptarea. Importatorii, exportatorii, distribuitorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea legilor S.U.A. și a celor din țara de utilizare. Prin utilizarea acestui produs sunteți de acord să respectați legile și regulamentele în vigoare. Dacă nu puteți respecta legile S.U.A. și locale, returnați acest produs imediat.

Informații suplimentare cu privire la reglementările de export din SUA pot fi găsite la https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.