מידע על בטיחות וביצועים

קרא את הודעות הבטיחות הבאות לפני התקנה או שימוש בטלפון IP שלך.


הוראות בטיחות חשובות

סמל אזהרה זה מתריע על סכנה. אתה נמצא במצב שעלול לסכן את בריאותך הגופנית. לפני הטיפול בכל פריט ציוד שהוא, יש להכיר את הסכנות הכרוכות במעגלים חשמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. היעזר במספר ההצהרה המפורט בסופה של כל אזהרה לאיתור תרגומה בעלון אזהרות הבטיחות המתורגמות המצורף להתקן. הצהרה 1071

יש לשמור הוראות אלה


קרא את הוראות ההתקנה לפני השימוש, ההתקנה או חיבור המערכת למקור מתח. הצהרה 1004


שירות Voice over IP ‏(VoIP) ושירות החיוג במצב חירום אינם פועלים כאשר אין אספקת חשמל או כאשר יש הפרעות לאספקת החשמל. לאחר חידוש אספקת החשמל, ייתכן שתצטרך לאפס או להגדיר מחדש את הציוד כדי שתוכל לקבל גישה ל-VoIP ולשירות שיחות החירום. בארה ב, מספר החירום הזה הוא 911. את צריכה להיות מודעת למספר. החירום במדינה שלך הצהרה 361


יש להשליך מוצר זה בהתאם לכל החוקים והתקנות הלאומיים. הצהרה 1040


על מכלול השקע-תקע להיות נגיש בכל עת, משום שהוא משמש כאמצעי הניתוק הראשי. הצהרה 1019

הנחיות בטיחות

 • אין להשתמש במוצר זה כאמצעי תקשורת ראשי בסביבות רפואיות, מאחר שהוא עשוי להשתמש בפס תדרים לא מווסת שחשוף להפרעות ממכשירים או מפריטי ציוד אחרים.

 • השימוש במכשירים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל בהתאם למגבלות שנקבעו על-ידי כל בית חולים.

 • השימוש בשירותים אלחוטיים במיקומים מסוכנים מוגבל בהתאם לאילוצים שנקבעו על-ידי קובעי הנחיות הבטיחות של סביבות אלה.

 • השימוש במכשירים אלחוטיים במטוסים כפוף בתי חולים מוגבל בהתאם למגבלות שנקבעו על-ידי מינהל התעופה הפדרלי (FAA).

הוראות בטיחות עבור הסוללה


קיימת סכנת התפוצצות אם הסוללה תוחלף באופן שגוי. החלף את הסוללה רק בסוג זהה או דומה, המומלץ על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן. הצהרה 1015


אין לגעת במגעי המתכת בסוללה או לגשר ביניהם. פריקה לא מכוונת של הסוללות עלולה לגרום לכוויות חמורות. הצהרה 341


סכנת התפוצצות: אין לטעון את סוללת הטלפון בסביבה נפיצה. הצהרה 431


לסוללות ליתיום-יון יש אורך חיים מוגבל. כל סוללת ליתיום-יון המציגה סימנים כלשהן של נזק, כולל נפיחות, יש להשליך כראוי מיידית.


 • אין להשליך את ערכת הסוללות לאש או למים. השלכת הסוללה לאש עלולה לגרום לפיצוץ.

 • אין לפרק, למעוך, לנקב או לשרוף את ערכת הסוללות.

 • יש לטפל בסוללה פגומה או בסוללה עם דליפה בזהירות רבה במיוחד. אם תבוא במגע אם אלקטרוליט, שטוף את האזור שנחשף במים וסבון. אם האלקטרוליט נגע בעין, שטוף את העין במים במשך 15 דקות ופנה לקבלת טיפול רפואי.

 • אין לטעון את ערכת הסוללות אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-40 מעלות צלזיוס.

 • אין לחשוף את ערכת הסוללות לטמפרטורות אחסון גבוהות (מעל 60 מעלות צלזיוס).

 • בעת השלכת ערכת הסוללות, צור קשר עם ספק השלכת הזבל המקומי לקבלת מידע על ההגבלות המקומיות על השלכה או מיחזור של סוללות.

כדי לקבל סוללה, צור קשר עם המשווק המקומי. השתמש בסוללות עם מספר חלק של Cisco בלבד.

הפסקת חשמל

תחומים של תקינה

תדר הרדיו (RF) עבור טלפון זה מוגדר לדומיין תקינה ספציפי. אם אתה משתמש בטלפון זה מחוץ לתחום התקינה הספציפי, הטלפון לא יפעל כראוי ואתה עלול להפר את התקנות המקומיות.

סביבות רפואיות

מוצר זה אינו מהווה מכשיר רפואי והוא משתמש בפס תדרים לא מווסת שחשוף להפרעות ממכשירים או מפריטי ציוד אחרים.

שימוש במכשירים חיצוניים

Cisco ממליצה להשתמש במכשירים חיצוניים (כגון אוזניות) באיכות טובה, שכוללים הגנה מפני אותות תדר רדיו (RF) ותדר שמע (AF) לא רצויים.

בהתאם לאיכות של מכשירים אלה ולקרבתם למכשירים אחרים, כגון טלפונים ניידים או מכשירי רדיו דו-כיווניים, ייתכן שעדיין יישמע רעש שמע. במקרים אלה, Cisco ממליצה לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • הרחק את המכשיר החיצוני מהמקור המשדר אותות תדר רדיו או תדר שמע.

 • נתב את כבלי המכשיר החיצוני כדי להרחיקם מהמקור המשדר אותות תדר רדיו או תדר שמע.

 • השתמש בכבלים מוגנים עבור המכשיר החיצוני, או השתמש בכבלים עם הגנה ומחבר טובים יותר.

 • קצר את האורך של כבל המכשיר החיצוני.

 • השתמש בפריט או במכשירים דומים אחרים בכבלים של המכשיר החיצוני.

Cisco אינה ערבה לביצועים של המערכת מאחר שאין לה שליטה על איכות הכשירים החיצוניים, הכבלים והמחברים. המערכת תפעל בצורה הולמת כאשר יחוברו אליה מכשירים מתאימים שמשתמשים בכבלים ומחברים באיכות טובה.


במדינות האיחוד האירופי, יש להשתמש אך ורק ברמקולים חיצוניים שתואמים באופן מלא לדירקטיבת ה-EMC ‏[89/336/EC].

התנהגות המערכת כאשר יש עומס ברשת

כל דבר שפוגע בביצועי הרשת יכול להשפיע על איכו הקול של מערכת הטלפוניה, ובמקרים מסוימים, עלול לגרום לניתוק השיחה. מקורות לירידה בביצועי הרשת עשויים לכלול, מבלי להגביל, את הפעילויות הבאות:

 • משימות מנהלתיות, כגון סריקת יציאות פנימית או סריקת אבטחה

 • תקיפות שמתרחשות ברשת, כגון תקיפת דחיית שירות

הצהרות תאימות

הצהרות תאימות עבור האיחוד האירופי

סימון CE

סימן ה-CE הבא מוצמד לציוד ולאריזה.

סימן CE

הצהרה על חשיפה לתדר רדיו עבור האיחוד האירופי

מכשיר זה נבדק ונמצא תואם בהתאם לדירקטיבת ה-EMF מס' 2014/53/EU עבור האיחוד האירופי.

הצהרות תאימות עבור ארצות הברית

תאימות כללית לחשיפה לתדר רדיו

מכשיר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות ICNIRP ‏(International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) עבור חשיפה אנושית לתדר רדיו.

סעיף 15 מכשיר רדיו


מכשיר הרדיו לפי סעיף 15 פועל ללא הפרעות עם מכשירים אחרים שפועלים בתדר זה. שינויים או התאמות במוצר האמור שלא אושרו במפורש על-ידי Cisco, לרבות שימוש באנטנות שאינן של Cisco, עלולים לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את המכשיר.

הצהרות תאימות עבור קנדה

מכשיר זה תואם לתקני תעשייה RSS פטורים מרישיון בקנדה. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יגרום להפרעה וכן (2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה, בכלל זה הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצויה של המכשיר.

מוצר זה תואם למפרטים הטכניים הרלוונטיים של משרד החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי בקנדה.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications טכניקות applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique קנדה.

תאימות לחשיפה לתדר רדיו בקנדה

מכשיר זה עומד בגבולות שצוינו על-ידי ISED RSS-102 R5 לחשיפה לגלי רדיו

ההתקן כולל משדר ומקלט רדיו. הוא תוכנן באופן שאינו חורג מהגבולות הכלליים (בלתי נשלטים) עבור חשיפה לגלי רדיו (שדות אלקטרומגנטיים של תדר רדיו) כפי שצוין ב-RSS-102 שמתייחס לקוד בטיחות הבריאות בקנדה 6 (Health Canada Safety Code 6) וכולל שול בטיחות עיקרי שנועד להבטיח את הבטיחות של כל האנשים, ללא תלות בגיל או במצב בריאותי.

יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק מינימלי של 0.5 ס"מ בין המקרן והגוף שלך.

ההתקן נבדק ונמצא תואם לתקנות הרלוונטיות כחלק מתהליך האישור לציוד רדיו.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

הצהרות תאימות עבור ניו זילנד

אזהרה כללית בנושא אישור להתחבר (PTC)

האישור של Telepermit לכל פריט של ציוד קצה מציין רק ש-Spark NZ מאשרת שהציוד עומד בתנאים המינימליים להתחברות לרשת שלה. הוא אינו מציין את אישור Spark NZ לציוד עצמו, וכן אינו מספק אחריות כלשהי. מעל לכל, האישור אינו מבטיח באופן כלשהו שכל פריט כלשהו יעבוד באופן תקין עם פריט אחר של ציוד Telepermitted מייצור או דגם אחר, ואינו מרמז על כך שמוצר כלשהו תואם לשירותי הרשת של Spark NZ.

שימוש ברשתות IP עם PSTN

פרוטוקול אינטרנט (IP) בפני עצמו גורם להשהיה באותו הדיבור מאחר שכל מנת נתונים מנוסחת ומטופלת. תקני הגישה ל- Spark NZ ממליצים שעל הספקים, המעצבים והמתקינים המשתמשים בטכנולוגיה זו לשיחות אל רשת PSTN או ממנה להיענות לדרישות דגם ITU E כאשר הם מתכננים את הרשתות שלהם. המטרה הכוללת היא למזער את ההשהיה, העיוות ושיבושים אחרים בשידור, במיוחד עבור שיחות שכוללות רשתות סלולריות ובינלאומיות, שכבר סובלות מהשהיה רבה.

שימוש בדחיסה קולית באמצעות PSTN

בשל ההשהיה הרבה שכבר קיימת כאשר מתקשרים לרשת סלולרית ולרשת בינלאומית, חלק מהמקרים נגרמים כתוצאה מהשימוש בטכנולוגיות דחיסה קולית. תקני הגישה ל- Spark NZ יאשרו טכנולוגיה קולית מסוג G711 בלבד לשימוש ב-PSTN. G711 היא 'טכניקה לקידוד דיבור מידי' בעוד ש-G729 וכל הגרסאות של טכנולוגיה זו הן 'כמעט מידיות' וגורמות להשהיה נוספת באות הדיבור.

ביטול הד

מבטלי הדים אינם נדרשים בדרך כלל ברשת NZ PSTN Spark מאחר שהשהיות הגאוגרפיות הן קבילות כאשר שומרים על הפסק החזר ה-CPE בתחום הגבולות שצוינו על-ידי Telepermit. עם זאת, הרשתות הפרטיות שמשתמשות בטכנולוגיית Voice-over-IP (VoIP) נדרשות לספק ביטול הד עבור כל השיחות הקוליות. האפקט המשולב של הזהיה בהמרת שמע/VoIP ובניתוב IP עלול לגרום לדרישה שזמן ביטול ההד יהיה 64 מ"ש.

הצהרות תאימות עבור טאיוואן

הצהרה על אזהרת DGT

משפט DGT 4

הצהרות תאימות עבור ארגנטינה

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

הצהרות תאימות עבור ברזיל

Art. 6º - 506

ציוד זה הוא מכשיר משני; כלומר, הוא אינו מוגן מפני הפרעה מזיקה, אפילו כאשר ההפרעה נגרמת על-ידי מכשיר מאותו הסוג, והוא אינו יכול לגרום להפרעה כלשהי למכשירים ראשיים.

למידע נוסף, עבור אל כתובת האתר הזו: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

אתר אנטל: http://www.anatel.gov.br

החלטה nº 303/2002 e nº 533/2009

מוצר זה מאושר על ידי Anatel, בהתאם לתהליך המוסדר על ידי החלטה מספר 242/2000 ועומד בדרישות הטכניות המיושמות, כולל מגבלות החשיפה של קצב הספיגה הספציפי עבור שדות חשמליות, מגנטיות ואלקטרומגנטיות של תדר רדיו, בהתאם להחלטות nº 303/2002 ו-nº 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

הצהרות תאימות עבור סינגפור

תואם לתקני IMDA DB101992

סקירה כללית של אבטחת מוצרי Cisco

מוצר זה מכיל תכונות הצפנה והוא כפוף לחוקי ארה"ב ולחוקים המקומיים של המדינה שחלים על יבוא, יצוא, העברה ושימוש. אספקת מוצרי ההצפנה של Cisco אינה מרמזת על הרשות של צד שלישי לייבא, לייצא, להפיץ או להשתמש בהצפנה. יבואנים, יצואנים, מפיצים ומשתמשים נושאים באחריות לתאימות לחוקי ארה"ב ולחוקים המקומיים של המדינה. בכך שאתה משתמש במוצר זה, אתה מסכים לציית לחוקים ולתקנות החלים. אם אינך יכול לציית לחוקי ארה"ב ולחוקים המקומיים, החזר מוצר זה באופן מידי.

מידע נוסף לגבי תקנות הייצוא של ארה"ב ניתן למצוא בכתובת https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.