Emniyet ve Performans Bilgileri

IP telefonu yüklemeden veya kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bildirimlerini okuyun.


ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel yaralanmayla sonuçlanabilecek bir durumdasınızdır. Herhangi bir ekipmanın üzerinde çalışmaya başlamadan önce, elektrik devreleriyle ilgili tehlikelerin farkında olun ve kazaların önlenmesi için standart uygulamalara aşina olun. Her bir uyarının çevirisini bu cihazla birlikte gelen çevrilen güvenlik uyarılarında bulmak için her uyarının sonundaki bildirim numarasını bulun. Bildirim 1071

BU TALİMATLARI SAKLAYIN


Sistemi kullanmadan, yüklemeden veya güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun. Bildirim 1004


Güç kesilmesi veya bozulması durumunda IP üzerinden ses (VoIP) hizmeti ve acil arama hizmeti çalışmaz. Güç geri geldikten sonra, VoIP ve acil arama hizmetine yeniden erişim sağlamak için ekipmanı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. ABD'de bu acil durum numarası 911'dir. Ülkenizdeki acil durum numarasını öğrenin. Bildirim 361


Ürün, tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Bildirim 1040


Ana cihaz bağlantısını kesme görevi gördüğünden fiş-soket kombinasyonu her zaman erişilebilir olmalıdır. Bildirim 1019

Güvenlik Yönergeleri

 • Diğer cihaz veya ekipmanların neden olduğu girişime maruz kalan lisanssız bir frekans bandını kullandığı için bu ürünü sağlık tesisi ortamlarında birincil iletişim aracı olarak kullanmayın.

 • Hastanelerde kablosuz cihazların kullanımı, her bir hastane tarafından belirlenen sınırlar ile kısıtlanmıştır.

 • Tehlikeli ortamlarda kablosuz cihazların kullanımı, bu tür ortamların güvenlik yöneticileri tarafından konan sınırlarla kısıtlanmıştır.

 • Uçaklarda kablosuz cihazların kullanımı, Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından yönetilmektedir.

Pil Güvenlik Bildirimleri


Pilin yanlış değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Pili yalnızca üretici tarafından önerilen aynı veya eşdeğer bir pille değiştirin. Kullanılan pilleri üreticinin talimatlarına uygun olarak atın. Bildirim 1015


Pil üzerindeki metal kontaklara dokunmayın veya birleştirmeyin. Pillerin istem dışı deşarj olması ciddi yanıklara neden olabilir. Bildirim 341


Patlama Tehlikesi: Telefon pilini potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda şarj etmeyin. Bildirim 431


Lityum iyon pillerinin ömürleri sınırlıdır. Şişme de dahil olmak üzere hasar belirtileri gösteren herhangi bir lityum iyon pil, derhal uygun bir şekilde atılmalıdır.


 • Pil takımını ateşe veya suya atmayın. Pil, ateşe atıldığında patlayabilir.

 • Pil takımını sökmeyin, ezmeyin, delmeyin veya yakmayın.

 • Hasarlı veya sızdıran bir pile büyük özen gösterin. Elektrolit ile temas ederseniz, maruz kalan bölgeyi sabunlu suyla yıkayın. Elektrolit gözle temas ederse, 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

 • Ortam sıcaklığı 40 derece Santigrat (104 derece Fahrenheit) üzerindeyse pil takımını şarj etmeyin.

 • Pil takımını yüksek depolama sıcaklıklarına (60 derece Santigrat, 140 derece Fahrenheit üzerinde) maruz bırakmayın.

 • Bir pil takımını atarken, pillerin atılması veya dönüştürülmesi ile ilgili yerel sınırlamalar konusunda yerel atık bertaraf hizmeti sağlayıcınıza başvurun.

Pil temin etmek için, yerel satıcınıza başvurun. Yalnızca Cisco parça numarasına sahip pilleri kullanın.

Güç Kesintisi

Düzenleyici Etki Alanları

Bu telefonun radyo frekansı (RF), belirli bir düzenleyici etki alanı için yapılandırılmıştır. Bu telefonu belirli düzenleyici etki alanının dışında kullanırsanız, telefon düzgün çalışmayacaktır ve bu durum yerel düzenlemelere aykırı olabilir.

Sağlık Tesisi Ortamları

Bu ürün, tıbbi cihaz değildir ve diğer cihazlar veya ekipmanların neden olduğu girişime maruz kalan lisanssız bir frekans bandını kullanır.

Harici Cihaz Kullanımı

Cisco, istenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı koruması olan yüksek kaliteli harici cihazları (kulaklıklar gibi) kullanmanızı önerir.

Bu cihazların kalitesine ve diğer cihazlara (örneğin, cep telefonları veya iki yönlü telsizler) yakınlık durumuna bağlı olarak, yine de bazı ses girişimleri ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, Cisco, aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmenizi önerir:

 • Harici cihazı RF veya AF sinyallerinin kaynağından uzaklaştırın.

 • Harici cihaz kablolarını RF veya AF sinyallerinin kaynağının uzağından geçirin.

 • Harici cihaz için korumalı kablolar kullanın veya daha iyi bir koruması ve bağlayıcısı olan kablolar kullanın.

 • Harici cihaz kablosunu kısaltın.

 • Harici cihazın kablolarının üzerine ferrit çekirdek veya buna benzer başka bir cihaz uygulayın.

Cisco, harici cihazların, kabloların ve konektörlerin kalitesi üzerinde kontrol sahibi olmadığından dolayı sistem performansı hakkında herhangi bir garanti veremez. Uygun cihazlar yüksek kaliteli kablo ve konektörler kullanılarak bağlandığında sistem uygun şekilde çalışacaktır.


Avrupa Birliği ülkelerinde, yalnızca, EMC Yönergesi [89/336/EC] ile tamamen uyumlu olan harici kulaklıkları kullanın.

Ağ Tıkanıklığı Sırasında Sistem Davranışı

Ağ performansını azaltan herhangi bir durum, telefon sistemi ses kalitesini etkileyebilir ve kimi durumlarda bir çağrının kesilmesine neden olabilir. Ağ bozulmasının kaynakları aşağıdaki etkinlikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Dâhili bağlantı noktası taraması veya güvenlik taraması gibi yönetimle ilgili görevler

 • Ağınızda oluşabilecek saldırılar (örneğin, Hizmet Engelleme saldırısı)

Uyumluluk Beyanları

Avrupa Birliği İçin Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Avrupa Birliği için RF Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD için Uyumluluk Beyanları

Genel RF Maruziyeti Uyumluluğu

Bu cihaz, İnsan RF Maruziyeti için ICNIRP (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) sınırları uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

Kısım 15 Radyo Cihazı


Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada İçin Uyumluluk Beyanları

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir.

Bu ürün, geçerli Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme teknik özelliklerini karşılar.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınızda radyo iletici ve alıcı bulunur. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bu ekipman, radyatörle aranızda en az 0,5 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Yeni Zelanda İçin Uyumluluk Beyanları

Bağlanma İzni (PTC) Genel Uyarısı

Terminal ekipmanının herhangi bir öğesi için Telepermit izni yalnızca Spark NZ'nin öğenin ağına bağlanması için gerekli olan minimum koşullarla uyum sağladığını kabul ettiğini belirtir. Bu, Spark NZ tarafından ürünün onaylandığını göstermediği gibi herhangi bir garanti sağlamaz. Her şeyden önemlisi, herhangi bir öğenin farklı marka veya modeldeki Telepermit onaylı bir donanımın bir başka öğesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına dair hiçbir garanti vermez ya da hiçbir ürünün Spark NZ'nin tüm ağ hizmetleriyle uyumlu olduğunu belirtmez.

PSTN ile IP Ağlarının Kullanımı

Doğası gereği İnternet Protokolü (IP), her veri paketinin formüle edilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği için konuşma sinyallerinde gecikmeye neden olur. Spark NZ Erişim Standartları, PSTN çağrıları için bu teknolojiyi kullanan tedarikçilerin, tasarımcıların ve kurulumcuların kendi ağlarının tasarımında ITU E Modeli gereksinimlerinin referans almasını önerir. Genel amaç, özellikle zaten yoğun gecikmeye uğrayan hücresel ve uluslararası ağları içeren çağrılar için gecikme, bozulma ve diğer iletim bozukluklarını en aza indirmektir.

PSTN Aracılığıyla Ses Sıkıştırma Kullanımı

Hücresel ve uluslararası ağları ararken yaşanan uzun gecikmenin bir kısmı kendi ses sıkıştırma teknolojilerinin kullanımından kaynaklanır. Spark NZ Erişim Standartları, PSTN'de kullanmak için yalnızca G711 ses teknolojisini onaylar. G729 ve tüm türevleri konuşma sinyallerine ek gecikme uygulayarak ‘neredeyse anlık’ olarak kabul edilirken G711 'anlık ses kodlama tekniğidir'.

Yankı Giderme

CPE dönüş kaybının Telepermit sınırları içinde korunduğu coğrafi gecikmeler uygun olduğu için yankı giderme Spark NZ PSTN'de normal olarak gerekli değildir. Ancak, IP Üzerinden Ses (VoIP) teknolojisi kullanan bu özel ağlar, tüm sesli çağrılar için yankı giderme sağlamalıdır. Ses/VoIP dönüşüm gecikmesi ve IP yönlendirme gecikmesinin birleşik etkisi, 64 mS'lik yankı giderme süresinin gerekmesine neden olabilir.

Tayvan için Uyumluluk Beyanları

DGT Uyarı Bildirimi

DGT beyanı 4

Arjantin İçin Uyumluluk Beyanı

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Brezilya İçin Uyumluluk Beyanı

Art. 6º - 506

Bu ekipman ikincil tip cihazdır ve dolayısıyla, aynı türden cihazların bile neden olduğu zararlı girişimlere karşı korumalı değildir ve aynı zamanda birincil tip cihazlarda girişime neden olamaz.

Daha fazla bilgi için şu URL'ye gidin: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Anatel sitesi: http://www.anatel.gov.br

303/2002 ve 533/2009 sayılı Kararlar

Bu ürün, 242/2000 sayılı Karar tarafından düzenlenen prosedürlere uygun olarak Anatel tarafından onaylanmıştır ve 303/2002 ve 533/2009 sayılı Kararlara uygun olarak elektronik, manyetik ve elektromanyetik radyo frekansı alanları için Özel Emme Oranının maruz kalma sınırları dahil, uygulanan teknik gereklilikleri karşılar.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Singapur İçin Uyumluluk Beyanı

IMDA DB101992 Standartlarına uygundur

Cisco Ürün Güvenliğine Genel Bakış

Bu ürün şifreli özellikler içermektedir ve ithalat, ihracat, transfer ve kullanım hususlarını düzenleyen ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına tabidir. Cisco şifreleme ürünlerinin teslim edilmesi, üçüncü taraflara şifreleme konusunda ithalat, ihracat, dağıtma veya kullanma yetkisi vermemektedir. İthalatçılar, ihracatçılar, dağıtıcılar ve kullanıcılar ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına uymaktan sorumludur. Bu ürünü kullanmakla, ilgili yasa ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş sayılırsınız. ABD yasalarına ve yerel yasalara uyamayacaksanız bu ürünü derhal iade edin.

https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear adresinde ABD ihracat mevzuatı hakkında daha fazla bilgi bulunabilir .