Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan definere filen med kommadelte verdier (CSV) mens du bruker masse operasjoner-funksjonen i Webex kontakt senter.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Den første raden i CSVs filen er topp teksten.

 • Et komma skiller felt verdier i CSV-filen.

 • Du kan ha maksimalt 5000 rader i CSV-filen. Webex kontakt senter avviser CSV filer som inneholder mer enn 5000 rader.

 • Maksimal størrelses grense for en CSVs fil er 10 MB.

 • Alle verdier er obligatoriske, med mindre noe uttrykkelig er angitt.

Med masse operasjoner-funksjonen kan du opprette, endre eller slette felt for følgende enheter:

 1. Inngangs punkt

 2. Start punkt for inntasting

 3. Utringt kø

 4. Områdene

 5. Gruppemedlemmer

 6. Bruker

 7. Bruker profil

 8. Worktype

 9. Tilleggs kode

 10. Agent profil

 11. Adresse bok

 12. Utgangsanrop ANI

 13. Kompetanse definisjon

 14. Kompetanse profil

 15. Oppførings punkt tilordninger

 16. Lyd fil

Inngangs punkt

CSV kol onne navn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for inngangs punktet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av inngangs punktet.

Alfanumerisk streng

Tjeneste nivå terskel

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kunde forespørsel kan være i en kø før systemet flagges som utenfor tjeneste nivået. Hvis agenten full fører en kunde service forespørsel innenfor dette tids intervallet, vil systemet vurdere den innenfor tjeneste nivået.

En hel talls verdi

Tidssone Angi tids sonen som ruting strategier bruker for dette inngangs punktet.

En tidssone som angitt i artikkel listen over tids soner for Webex Contact Center.

Kanal type

Angi kanal type for inngangs punktet.


 

Kanal typen sosiale kanal gjelder bare for organisasjoner som bruker tjenesten Webex Connect.

Gi én av følgende verdier:

 • CHAT

 • BEKREFTELSE

 • SOSIAL KANAL

 • TELEPHONY

Type for den sosiale kanalen

Angi den sosiale kanal typen for inngangs punktet.


 

Denne kolonnen gjelder bare hvis du angir kanal typen til den sosiale kanalen.

Gi én av følgende verdier:

 • FACEBOOK MESSENGER

 • SMS

 • WHATSAPP

Navn på aktiva

Angi navnet på anleggs MIDlet.


 

Denne parameteren gjelder bare hvis kanal typen er enten CHAT eller e-post, og du har integrert Webex kontakt senter med imiconnect.

Alfanumerisk streng

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for køen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av køen.

Alfanumerisk streng

Kanal type

Angi kanal type for køen.

Gi én av følgende verdier:

 • TELEPHONY

 • BEKREFTELSE

 • CHAT

Maks tid i kø Angi maksimal varighet, i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i køen. Etter denne varigheten, Webex kontakt senteret, faller kontakten fra køen.

En hel talls verdi

Tjeneste nivå terskel

Angi varigheten, i sekunder, som en kunde forespørsel kan være i en kø før systemet flagges som utenfor tjeneste nivået. Hvis agenten full fører en kunde service forespørsel innenfor dette tids intervallet, vil systemet vurdere den innenfor tjeneste nivået.

En hel talls verdi

Tidssone

Angi en tidssone der denne støtte køen fungerer.

En tidssone som angitt i artikkel listen over tids soner for Webex Contact Center.

Tillat overvåking Aktiver eller deaktiver samtale overvåkings funksjonen for køer.

 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver samtale overvåking for køen.

 • UTENFOR Deaktiver samtale overvåking for køen.

Tillat innspilling

Aktiver eller deaktiver samtale innspilling for køen.


 

Hvis du aktiverer samtale innspilling på leie nivået, gjelder ikke oppdateringer for denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver samtale innspilling for køen.

 • UTENFOR Deaktiver samtale innspilling for køen.

Spill inn alle anrop

Aktiver denne funksjonen for å spille inn alle anrop som kobler til køen.


 

Hvis du aktiverer innstillingen spill inn alle anrop på leieren, gjelder ikke oppdateringer til denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Spill inn alle anrop i kø.

 • UTENFOR Ikke Registrer noen anrop i kø.

Pause eller gjenoppta er aktivert

Tillat agenter å stanse eller gjenoppta anrops opptak for en kø midlertidig. Agentene kan for eksempel stanse anrops opptak ved å diskutere sensitiv informasjon fra kunden, for eksempel kreditt kort opplysninger.


 

Du kan aktivere funksjonen for person vern skjold på kontroll hub. Hvis du vil ha informasjon om funksjonen privat beskyttelse, kan du se sikkerhets innstillingene for Webex Contact Center -artikkelen.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver agenter for å stanse midlertidig, og gjenoppta en samtale innspilling for en kø.

 • UTENFOR Deaktiver agenter til å stanse midlertidig, og gjenoppta en samtale innspilling for en kø.

Varighet for innspilling midlertidig

Denne innstillingen angir varigheten, i sekunder, etter at et midlertidig innspilling gjenopptas automatisk.

Denne innstillingen gjelder bare hvis du aktiverer funksjonen for person vern skjold på Control hub.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

En hel talls verdi

Standard musikk i kø

Angi navnet på lyd filen (WAV-filen) som skal spilles av når anrop ankommer eller venter i køen. Denne filen er standard lyd fil.


 

Sørg for at du laster opp lyd filen til Webex kontakt senteret.

Alfanumerisk streng

Rutings type

Angi en rutings type.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Systemet angir rutings typen når du oppretter en kø. Du kan ikke oppdatere ruting typen senere.

Gi én av følgende verdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anrop til agenten som er tilgjengelig for den lengste tiden, i alle gruppene som er tilordnet til køen.

 • SKILLS_BASED: Webex kontakt senter ruter anrop til agenter basert på kompetanse krav som du konfigurerer i flyten som er knyttet til køen.

  SKILLS_BASED rutings typen er bare tilgjengelig hvis du klargjør køen med kanal typen som telefoni.

  Når du angir SKILLS_BASED som rutings type, må du også angi to flere alternativer for å rute et anrop når mer enn én agent med det påkrevde kompetanse settet er tilgjengelig.

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anrop til agenten som er tilgjengelig for den lengste tiden, i alle gruppene som er tilordnet til køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anrop til agenten med flest ferdigheter i alle kompetanser for kontakten. Denne innstillingen gjelder hvis minst én av ferdighetene i kompetanse krav listen er av typen ferdigheter.

Valg av kompetanse BAS ert agent

Angi en verdi for å rute anrop til agenter basert på kompetanse krav.

Denne innstillingen gjelder bare hvis rutings typen er Skills_Based.

Gi én av følgende verdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anrop til agenten som er tilgjengelig for den lengste tiden, i alle gruppene som er tilordnet til køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anropet til agenten med flest ferdigheter i alle kompetanser for kontakten.

Distribusjons gruppe

Oppgi navnet på en distribusjons gruppe. Distribusjons grupper knytter én eller flere grupper til en kø. Legg til flere grupper for å distribuere anrop til flere grupper med tids rommet i køen.

Alfanumerisk streng

Distribusjons gruppe Sekv

Angi prioritets sekvensen for anrops distribusjons gruppen i forhold til alle andre distribusjons grupper som er definert for køen. Hvis det for eksempel er tre distribusjons grupper for en kø, angir du en verdi mellom 1 og 3.

En hel talls verdi

Gruppe tilbake Falls tid

Angi varigheten i køen, i sekunder, der en kontakt venter på en agent i denne distribusjons gruppen før du prøver å koble til agenter i den neste distribusjons gruppen.

En hel talls verdi

Gruppe grupper

Angi gruppene som er en del av en leverings gruppe.

Hvis det er flere grupper med samme navn for forskjellige steder, bruker du gruppe navnet: Område navn format for å definere gruppe navnet.

Se eksempel på kø for mer informasjon.

Eksempel på kø

Rader som definerer en kø og rader som definerer anrops distribusjon for køen, har en overunders relasjon. I CSVs filen finnes køen i den overordnede raden, og samtale distribusjon vises i etterfølgende under rader. De underordnede radene krever følgende kolonner:

 • Navn

 • Distribusjons gruppe Sekv

 • Gruppe tilbake Falls tid

 • Gruppe grupper

Denne delen inneholder en definisjon av CSV-filen med anrops distribusjons gruppe. Den første raden inneholder informasjon om alle andre Queue-kolonnene enn anrops distribusjons detaljer, mens den andre og tredje raden inneholder køens navn og anrops distribusjons detaljer.

Navn

...

Distribusjons gruppe

Distribusjons gruppe Sekv

Gruppe tilbake Falls tid

Gruppe grupper

TestQ

Definisjons Kol onner for kø

Kolonner som definerer andre køegenskaper enn de som er knyttet til distribusjons grupper.

TestQ

Definisjons Kol onner for kø

Ikke gjenta verdier for disse når du definerer anrops distribusjons grupper.

Gruppe1

1

Team1 | Team2

TestQ

Definisjons Kol onner for kø

Ikke angi verdier for disse når du definerer anrops distribusjons grupper.

Gruppe2

2

60

Team3 | Team4


Når du oppdaterer en kø eller redigerer anrops distribusjons grupper i en kø, må du angi hele denne køen med alle anrops distribusjons grupper i det overordnede/underordnede-formatet. Køens definisjon i CSVs filen overskriver den eksisterende køens definisjon.

Start punkt for inntasting

CSV kol onne navn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for inntastings punktet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av inntastings punktet.

Alfanumerisk streng

Tjeneste nivå terskel

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kunde forespørsel kan vente i kø før systemet flagger den for brudd på tjeneste nivået. Hvis agenten full fører en kunde service forespørsel innenfor dette tids intervallet, vil systemet vurdere den innenfor tjeneste nivået.

En hel talls verdi

Tidssone

Angi tids sonen som er konfigurert for din organisasjon.

En tidssone som angitt i artikkel listen over tids soner for Webex Contact Center.

Kanal type

Angi kanal typen.

Utgangs punkt for innringing gjelder bare for telefon kanal typen.

TELEPHONY

Utringt kø

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for den oppringte køen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av oppringings køen.

Alfanumerisk streng

Maks tid i kø

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i en oppringings kø. Etter denne varigheten, Webex kontakt senteret, faller kontakten fra køen.

En hel talls verdi

Tjeneste nivå terskel

Angi varigheten, i sekunder, som en kunde forespørsel kan være i en kø for utgående anrop før systemet flagges for brudd på tjeneste nivået. Hvis agenten full fører en kunde service forespørsel innenfor dette tids intervallet, vil systemet vurdere den innenfor tjeneste nivået.

En hel talls verdi

Tidssone

Angi tids sonen som er konfigurert for din organisasjon.

En tidssone som angitt i artikkel listen over tids soner for Webex Contact Center.

Tillat overvåking Aktiver eller deaktiver samtale overvåkings funksjonen for oppringings køer.

 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver samtale overvåking for en utringt kø.

 • UTENFOR Deaktiver samtale overvåking for en utringt kø.

Tillat innspilling

Aktiver eller deaktiver samtale opptak for oppringte køer.


 

Hvis du aktiverer samtale innspilling på leie nivået, gjelder ikke oppdateringer for denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver samtale innspilling for en utringt kø.

 • UTENFOR Deaktiver samtale innspilling for en utringt kø.

Spill inn alle anrop

Aktiver denne funksjonen for å spille inn alle anrop som kobler til oppringings køen.


 

Hvis du aktiverer innstillingen spill inn alle anrop på leieren, gjelder ikke oppdateringer til denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver alle anrops opptak for en utringt kø.

 • UTENFOR Deaktiver alle anrops opptak for en utringt kø.

Pause eller gjenoppta er aktivert

Tillat agenter å stanse eller gjenoppta anrops opptak for en kø som ikke ringer opp igjen. Agentene kan for eksempel stanse anrops opptak ved å diskutere sensitiv informasjon fra kunden, for eksempel kreditt kort opplysninger.


 

Du kan aktivere funksjonen for person vern skjold på kontroll hub. Hvis du vil ha informasjon om funksjonen privat beskyttelse, kan du se sikkerhets innstillingene for Webex Contact Center -artikkelen.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for telefonens kanal type.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver agenter for å stanse midlertidig, og gjenoppta et anrops opptak for en utringt kø.

 • UTENFOR Deaktiver agenter til å stanse midlertidig, og gjenoppta et anrops opptak for en utringt kø.

Varighet for innspilling midlertidig

Denne innstillingen angir varigheten, i sekunder, etter at et midlertidig innspilling gjenopptas automatisk.

Denne innstillingen gjelder bare hvis du aktiverer funksjonen for person vern skjold på Control hub.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

En hel talls verdi

Standard musikk i kø

Angi navnet på lyd filen (WAV-filen) som skal spilles av når anrop ankommer eller venter i oppringings køen. Denne filen er standard lyd fil.


 

Sørg for at du laster opp lyd filen til Webex kontakt senteret.

Alfanumerisk streng

Utgående kampanje aktivert

Aktiver funksjonen for kampanje eller Web tilbakeringing for oppringings køen. De gjenværende konfigurasjonene gjelder ikke hvis du deaktiverer kampanje funksjonen for en oppringings kø.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver funksjonen for kampanje eller Web tilbakeringing for oppringings køen.

 • UTENFOR Deaktiver funksjonen for kampanje eller Web tilbakeringing for oppringings køen.

Rutings type

Angi en rutings type.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonens kanal type.

Systemet angir rutings typen når du oppretter en utringt kø. Du kan ikke oppdatere ruting typen senere.

LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt senter ruter anrop til agenten som er tilgjengelig for den lengste tiden, i alle gruppene som er tilordnet til oppringings køen.

Valg av kompetanse BAS ert agent

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Distribusjons gruppe

Oppgi navnet på en distribusjons gruppe. Distribusjons grupper knytter én eller flere grupper til en oppringt kø. Legg til flere grupper for å distribuere anrop til flere grupper med tids rommet i den oppringte køen.

Alfanumerisk streng

Distribusjons gruppe Sekv

Angi prioritets sekvensen for anrops distribusjons gruppen i forhold til alle andre distribusjons grupper som er definert for oppringings køen. Hvis det for eksempel er tre distribusjons grupper for en utringings kø, angir du en verdi mellom 1 og 3.

En hel talls verdi

Gruppe tilbake Falls tid

Angi tid i kø før oppringings køen, i sekunder, hvor en kontakt venter på en agent i denne distribusjons gruppen før du prøver å koble til agenter i den neste distribusjons gruppen.

En hel talls verdi

Gruppe grupper Angi gruppene som er en del av en leverings gruppe.

Hvis det er flere grupper med samme navn for forskjellige steder, bruker du gruppe navnet: Område navn format for å definere gruppe navnet.

Rader som definerer en utgående kø og rader som definerer anrops distribusjon for utringings køen, har en overordnet/underordnet-relasjon. I CSV-filen vises køen som den overordnede raden, og samtale fordelingen finnes i etterfølgende under rader. De underordnede radene krever følgende kolonner:

 • Navn

 • Distribusjons gruppe Sekv

 • Gruppe tilbake Falls tid

 • Gruppe grupper

For et eksempel på oppringings køen, se eksempler på kø.

Områdene

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for stedet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Multimedia profil

Angi en multimedia profil for stedet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Gruppemedlemmer

Webex kontakt senter lar deg opprette to typer grupper:

 • Agent-baserte team: Bruk agent-baserte grupper til å koble kunde forespørsler til agenter på skrive bordet.

 • Kapasitets BAS ert team: Bruk kapasitets baserte grupper for å koble kunde forespørsler til agenter eller tale post løsninger utenfor Webex Contact Center.

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Gjelder for agent-baserte grupper

Gjelder kapasitets BAS ert team

Navn

Angi et navn for teamet.

Alfanumerisk streng

Riktige

Riktige

Områdene

Oppgi et område navn for teamet. Du kan ikke redigere stedet senere.

Alfanumerisk streng

Riktige

Riktige

Type

Angi team typen.

De agent-baserte gruppene engasjerer seg med kunder fra kontakt senter skrive bordet.

Kapasitets baserte grupper distribuerer kontakter til eksterne tale post bokser, PBX-numre eller kontakt sentre. Dette gjelder bare for telefon kanalen.


 

Du kan ikke endre team typen senere.

Gi én av følgende verdier:

 • AGENT Opprett en agent BAS ert gruppe.

 • DEKKEVNE Opprett en kapasitets BAS ert gruppe.

Riktige

Riktige

Multimedia profil

Eventuelle Gi en multimediemelding for denne gruppen.

Denne profilen overstyrer profilen for multimedia som du tilordner til dette gruppe-stedet.

Alfanumerisk streng

Riktige

Ikke relevant.

La denne kolonnen stå tom.

Kompetanse profil

Eventuelle Angi en kompetanse profil hvis du bruker kompetanse BAS ert ruting for denne gruppen.

Alfanumerisk streng

Riktige

Ikke relevant.

La denne kolonnen stå tom.

DN

Oppgi oppringings nummeret hvor systemet distribuerer anropene for dette teamet.

En hel talls verdi

Ikke relevant.

La denne kolonnen stå tom.

Riktige

Dekkevne

Denne kolonnen brukes ikke nå. Cisco aktiverer denne kolonnen på et senere tidspunkt for å håndtere maksimal team kapasitet.

En hel talls verdi

Ikke relevant.

La denne kolonnen stå tom.

Angi en eksempel verdi.

Skrivebordsoppsett

Eventuelle Angi et skrive bords oppsett for agent-baserte grupper.

Alfanumerisk streng

Riktige

Ikke relevant.

La denne kolonnen stå tom.

Bruker

Bruk masse operasjoner til å oppdatere kontakt senter spesifikke attributter for brukere som er tildelt kontakt senter rettigheter. Hvis du vil legge til brukere for å kontrollere Hub og tilordne kontakt senter lisens, kan du se følgende metoder for å legge til brukere for Webex kontakt senter.

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

E-post

Oppgi brukerens e-postadresse.

Alfanumerisk streng

Bruker profil

Angi en bruker profil for brukeren.

Systemet tilordner standard bruker profiler som standard når du oppretter en bruker. Du kan tilordne en egen definert bruker profil til brukeren i denne kolonnen.

Alfanumerisk streng

Kontakt senter er aktivert

Hjelper administratorer med å aktivere funksjoner for kontakt senter for en bruker.

Alfanumerisk streng

 • Ja: Brukeren kan logge seg på Agent Desktop.

 • Nei: Brukeren kan ikke logge på Agent Desktop.

Områdene

Angi et sted for brukeren.

Eventuelle Denne kolonnen gjelder bare for brukere som har tilgang til skrive bordet. Ikke angi verdi for brukere som ikke har tilgang til skrive bordet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Team

Angi et gruppe navn hvis du tilordner et sted til brukeren.

Denne kolonnen gjelder bare for brukere som har tilgang til skrive bordet. Ikke angi verdi for brukere som ikke har tilgang til skrive bordet.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Hvis du vil angi flere verdier, angir du pipe-separerte verdier.

Kompetanse profil

Eventuelle Angi kompetanse profilen for brukeren hvis du bruker ferdighets BAS ert ruting.

Alfanumerisk streng

Agent profil

Hvis du tilordner et sted og en gruppe, må du angi agent profilen for brukeren.

Alfanumerisk streng

Multimedia profil

Eventuelle Et gyldig navn på multimedia profilen. På denne måten kan autoriserte brukere velge en multimediemelding for brukeren, som omfatter alle medie typer, for eksempel tale, chat og e-post.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Ekstern ID

Angi detaljer om agent identifikasjon, for eksempel nummeret til den ansatte.

Alfanumerisk streng

Standard DN

Eventuelle Du kan tilordne et oppringings nummer til brukere for å sikre at de bruker det unike nummeret når du logger på skrive bordet.

En hel talls verdi

Bruker profil

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for bruker profilen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av bruker profilen.

Alfanumerisk streng

Profil type

Angi en type for å bestemme tilgangs nivået for denne profilen.

Webex kontakt senter klassifiserer rettigheter i bruker profiler i moduler. Noen moduler inneholder flere privilegier som er kjent som funksjoner.

Du kan ikke redigere profil typen senere.

Gi én av følgende verdier:

 • STANDARD_AGENT: Gi tilgang til Agent Desktop-modulen.

 • PREMIUM_AGENT: Gi tilgang til Agent Desktop-og multimedie modulen.

 • GODKJENNING Gi tilgang til alle moduler med unntak av Administrer leier - funksjonen i klar gjørings modulen.

 • SERVERANSVARLIG Gi tilgang til alle moduler.

 • BARE ADMINISTRATOR_: Gi tilgang til modulene for klar gjøring, ruting strategi og samtale innspilling.

Modul alternativ

Gi tilgang til forskjellige moduler av Webex kontakt senter. Du bruker bruker profiler til å kontrollere tilgangen til Webex kontakt senter.


 

For profil typen STANDARD_AGENT er bare modulens skrive bord tilgjengelig. Du kan konfigurere tilgangs rettigheter.

For profil typen PREMIUM_ agent er det bare modulene skrive bord og multimedia som kan brukes. Du kan konfigurere tilgangs rettigheter.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gi full administrativ tilgang til alle funksjonene for profil type administrator. Ikke gi tillatelser for noen andre moduler eller funksjoner i CSV-filen.

 • BEHOV Definer modul-og funksjons nivå tillatelser.

Agent Desktop

Gir bruker tilgang til Agent Desktopen.


 

For profil typen STANDARD_AGENT kan Agent Desktop og parametre som er relatert til tilgangs rettigheter, bare være tilgjengelige. Oppdateringer for andre alternativer er ikke relevante.

For profil typen PREMIUM_ AGENT , gjelder Agent Desktop, Multimedia og parametre som bare gjelder tilgangs rettigheter. Oppdateringer for andre alternativer er ikke relevante.

Gi én av følgende verdier:

 • ENDRE Gi tilgang til Agent Desktop.

  DELER Nekt tilgang til Agent Desktop.

Rapportering og analyse

Gir tilgang til Webex kontakt senter rapportering og analyse modul. Med rapporterings-og analyse modulen kan du segmentere, profilenere og visualisere dataene i kontakt senter systemene.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til rapporterings-og analyse modulen.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan bare vise rapporterings-og analyse modulen.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen har tilgang til rapporterings-og analyse modulen.

Forretnings regler

Med forretnings regler kan du ta med kunde data i Webex Contact Center-miljøet for tilpasset ruting og annen generell implementering. Du kan gi brukeren tilgang til forretnings regler hvis du aktiverer visningen eller redigerer tillatelser for rapporterings-og analyse modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang til forretnings regler.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til forretnings regler.

Samtale overvåking

Gir deg muligheten til å overvåke kvaliteten på tjenesten som er tilgjengelig for kunder over flere kilder, kontakt sentre. Du kan overvåke en valgt kø, gruppe, sted eller agent Hvis du aktiverer samtale overvåking for brukeren.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til modulen samtale overvåking.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan bare vise planene for samtale overvåking, men kan ikke redigere tids planene for samtale overvåking.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen har tilgang til tids planene for samtale overvåking.

Bryt inn

Lar deg delta i et hvilket som helst anrop som du overvåker og deltar i samtalen mellom agenten og kunden.

Du kan gi brukeren tilgang til Bryt inn i, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for samtale overvåkings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gi bruker tilgang til samtaler mellom agenten og kunden.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til samtaler mellom agenten og kunden.

Skjerm for midt samtale

Angi en verdi for å angi om brukeren kan overvåke samtaler som pågår.

Du kan gi brukeren tilgang til mid Call Monitor hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for samtale overvåkings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å overvåke anrop som pågår.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å overvåke anrop som pågår.

Hviske Coach

Tillater at brukeren som overvåker anropet, snakker med agenten som håndterer anropet, uten at kunden hører samtalen.

Du kan gi bruker tilgangen til hvisking-Coach hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for samtale overvåkings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å overvåke anrop.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å overvåke anrop.

Bare begrenset skjerm

Angi verdi for å hindre at brukeren viser og redigerer overvåkings planene som brukeren ikke har opprettet.

Du kan bare gi brukeren tilgang til begrenset overvåking, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for samtale overvåkings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Deaktiver brukeren fra å vise og redigere overvåkings planer som brukeren ikke har opprettet.

 • UTENFOR Gir brukeren kontroll til å vise og redigere overvåkings planer som brukeren ikke har opprettet.

Vise forespørsler for blind overvåking

Angi verdi for å la en bruker vise forespørsler om blind overvåking av andre brukere.

Du kan gi brukeren tilgang til å vise forespørsler om blind overvåking, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for samtale overvåkings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker for å vise forespørsler om blind overvåking av andre brukere.

 • UTENFOR Deaktiver bruker fra å vise forespørsler om blind overvåking av andre brukere.

Opptak av samtale

Lar deg spille inn alle aktive Webex kontakt senter anrop. Du kan velge anropet fra en kø, gruppe, sted eller agent og angi varigheten for anrops innspillingen.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til anrops Innspillings modulen.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan bare vise opptaks planene, men kan ikke redigere Innspillings planene.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen har tilgang til anrops Innspillings modulen.

Logg av agenter

Gir tilgang til agentens tilstands data – sanntid for en administrator eller tilsyns person.


 

Hvis du vil vise agent status detaljene for et team eller sted, må administratoren eller lederen ha tilgangs rettigheter til teamet eller stedet.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen kan ikke vise agentens tilstands data-sanntid-instrument bord.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan vise agent tilstand data – sanntid instrument bord, og kan ikke logge av agenter.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen kan vise agentens tilstands data – sanntid instrument bord og logge agentene som er i tilstanden tilgjengelig , inaktiv eller ikke svarer på tvers av alle medie kanaler.

Multimediefiler

Gir autoriserte brukere muligheten til å velge en multimediemelding for brukeren. Hvis du ikke har aktivert dette alternativet når du redigerer brukerens detaljer, viser kolonnen for multimedia profil bare standard telefonens profil.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen kan ikke motta kontakter for digital kanal på Agent Desktopen.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen kan motta kontakter for digitale kanaler på Agent Desktop.

Optimalisering av arbeids styrke

Gir administratorer tilgang til programmet for arbeids styrke optimalisering.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER Deaktiver administrasjons alternativer for bruker tilgang til arbeids styrke i administrasjons portalen.

 • ENDRE Aktiver administrasjons alternativer for bruker tilgang til arbeids styrke optimalisering på administrasjons portalen.

Kampanje-Mgr

Aktiverer program vare liste-og LCM-modulen fra tredje part for en Tenant. LCM behandler opplasting, valg og ny planlegging av kontakter. Den inneholder også kampanje behandlings rapporter.

Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av lisensen din. Kontakt organisasjons administratoren for mer informasjon.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til LCM-modulen.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen har tilgang til LCM-modulen.

Klargjøring

Gir bruker tilgang til klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til klar gjørings modulen.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan bare vise konfigurasjons objektene, men de kan ikke redigere konfigurasjons objektene.

 • ENDRE En bruker med dette alternativet kan utføre klar gjørings aktiviteter for bedrift.

Behandle EPs-køer Gir brukeren tilgang til å behandle EPs-køer, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å behandle EPs-køer.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å behandle EPs-køer.

Administrer steder Tillater at brukeren får tilgang til å administrere steder, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å administrere steder.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å administrere steder.

Administrer grupper Tillater at brukeren får tilgang til å behandle team, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å administrere grupper.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å administrere grupper.

Administrer bruker profiler

Tillater at brukeren får tilgang til å administrere bruker profiler hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å administrere bruker profiler.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å administrere bruker profiler.

Administrer brukere

Tillater at brukeren får tilgang til å administrere brukere, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å administrere brukere.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å administrere brukere.

EPs-tilordning

Tillater at brukeren tilordner DNs til EPs, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang for å tilordne DNs til EPs.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang for å tilordne DNs til EPs.

Behandle oppringings planer

Gir brukeren tilgang til oppringings planer, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gi bruker tilgang til oppringings planer.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til oppringings planer.

Revisjons spor

Tillater at brukeren får tilgang til grensesnittet for revisjons spor. Dette grensesnittet lar brukere vise detaljer om klar gjørings endringene for Enterprise.

Tillater at brukeren går til revisjons sporet, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang til revisjons spor grensesnittet.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til revisjons spor grensesnittet.

Utforming

Tillater at brukeren får tilgang til innstillingene for egen definert tema på siden administrasjons Portal-målside. Du kan tilpasse banner fargen og-bildene på administrasjons Portal sidene.

Tillater at brukeren har tilgang til merking, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang til innstillingene for egen definert tema på siden administrasjons Portal-målside.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til innstillingene for tilpasset tema på siden administrasjons Portal-målside.

Administrer Tenanter

Tillater at brukeren redigerer noen av leie innstillingene i klar gjørings modulen.

Tillater at brukeren får tilgang til å administrere Tenanter, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Dette gjelder bare for ADMINISTRATOR-og ADMINISTRATOR_ONLY profil typer.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver brukeren for å redigere noen av leie innstillingene i klar gjørings modulen.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å redigere noen av leie innstillingene i klar gjørings modulen.

Tilbakekalle API-nøkkel

Fjerner tilordningen av API-nøkkelen med en bruker profil.

Gir brukeren tilgang til å tilbakekalle API-nøkkelen, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for klar gjørings modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Tillater at brukeren tilbakekaller API-nøkkelen.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å tilbakekalle API-nøkkelen.

Opptaks administrasjon

Gjør det mulig for brukeren å søke etter og spille av lyd filer som er tatt opp ved hjelp av funksjonen for samtale innspilling i modulen for opptaks administrasjon.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen kan ikke søke etter anrops opptak.

 • PIVOTTABELLVISNING En bruker med denne innstillingen kan søke etter anrops opptak og vise de egen definerte attributtene og kodene, men de tilpassede attributtene og kodene kan ikke redigeres.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen kan søke etter anrops opptak, vise og redigere de egen definerte attributtene og kodene.

Behandle opptak

Lar deg slette og gjenopprette opptak.

Tillater at brukeren får tilgang til å administrere opptak hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for modulen for opptaks administrasjon.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gjør det mulig for brukeren å slette og gjenopprette opptak.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å slette og gjenopprette opptak.

Tagg

Lar deg vise, opprette og redigere koder som kan tilordnes til lyd filer. Du kan bruke disse lyd filene som søke kriterier i modulen for opptaks administrasjon.

Tillater at brukeren får tilgang til koder, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for modulen for opptaks behandling.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gjør det mulig for brukeren å vise, opprette og redigere koder som du tilordner til lyd filer som kan brukes som søke kriterier.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å vise, opprette og redigere koder som du tilordner til lyd filer som søke kriterier.

Egen definerte attributter

Lar deg opprette og endre egen definerte attributter. Du kan lagre verdiene for disse egen definerte attributtene med innspillinger og søke i modulene for opptaks administrasjon.

Tillater at brukeren får tilgang til egen definerte attributter, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for modulen for opptaks behandling.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gjør det mulig for brukeren å opprette og endre egen definerte attributter.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å opprette og endre egen definerte attributter.

Sikkerhets nøkler

Lar deg vise og endre tids planen for generering av sikkerhets nøkkel par i modulen for opptaks administrasjon.

Tillater at brukeren får tilgang til sikkerhets nøkler, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for modulen for opptaks behandling.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gjør det mulig for brukeren å vise og endre tids planen for generering av sikkerhets nøkkel par i modulen for opptaks administrasjon.

 • UTENFOR Deaktiver brukeren for å vise og endre kjøre planen for å generere sikkerhets nøkkel par i modulen for opptaks administrasjon.

Ruting strategi

Tillater at brukeren får tilgang til det web-baserte bruker grensesnittet for å administrere og konfigurere samtale behandlings strategier.

Gi én av følgende verdier:

 • DELER En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til bruker grensesnittet for å administrere og konfigurere samtale behandlings strategier.

 • ENDRE En bruker med denne innstillingen har tilgang til bruker grensesnittet for å administrere og konfigurere samtale behandlings strategier.

Behandle flyt skript

Lar deg aktivere eller deaktivere tilgang til flyt kontroll modulen.

Tillater at brukeren får tilgang til å behandle flyt skript, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for ruting strategi modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver bruker tilgang til flyt kontroll modulen.

 • UTENFOR Deaktiver bruker tilgang til flyt kontroll modulen.

Behandle medie filer

Lar deg laste opp og oppdatere medie ressurser som for eksempel lyd på vent filer for bruk i ruting strategier. Systemet støtter ressurs filer med WAV-, ulaw-,. au-,. php-og. XML-intern numre sammen med andre formater, avhengig av system konfigurasjonen for tenanten.

Tillater at brukeren får tilgang til å administrere medie filer, hvis du aktiverer visning eller redigering av tillatelser for ruting strategi modulen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Gi brukere muligheten til å laste opp og oppdatere medie ressurser for bruker i ruting strategier.

 • UTENFOR Deaktiver brukere for å laste opp og oppdatere medie ressurser for bruker i ruting strategier.

Tilgang til inngangs punkter

Angi inngangs punktene som brukeren har tilgang til.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gi bruker tilgang til alle inngangs punkter.

 • Flere verdier skilt med | -symbol

Tilgang til køer

Angi køene som brukeren har tilgang til.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gi bruker tilgang til alle køer.

 • Flere verdier skilt med | -symbol

Tilgang til steder

Angi steder som brukeren har tilgang til.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gi bruker tilgang til alle steder.

 • Flere verdier skilt med | -symbol

Tilgang til grupper

Gi gruppene som brukeren har tilgang til.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gi bruker tilgang til alle grupper.

 • Bruk formatet teamName: område navn hvis det er flere grupper med samme navn og forskjellige steder.

Worktype

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navnet på worktype.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av worktypeen.

Alfanumerisk streng

Type

Angi typen tilleggs kode som du kan knytte arbeids typen til.

Gi én av følgende verdier:

 • IDLE_CODE: Aktiver agenter å velge inaktive koder i Agent Desktop for å angi tilgjengelighets statusen eller statusen for kunde kontaktene.

 • WRAP_UP_CODE: Aktiver agenter for å velge ferdig stillings koder i Agent Desktop for å angi tilgjengelighets statusen eller statusen for kunde kontaktene.

Tilleggs kode

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navnet på tilleggs koden.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av koden.

Alfanumerisk streng

Standard

Angi en tilleggs kode som standard for leieren.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Angi tilleggs koden som standard inaktivt-eller ferdig stillings kode for leieren.

 • UTENFOR Tilbakestill standard statusen for tilleggs koden.

Arbeids type

Angi arbeids typen du vil knytte til denne ferdig stillings koden.

Alfanumerisk streng

Agent profil

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for agent profilen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av agent profilen.

Alfanumerisk streng

Overordnet sted

Eventuelle

Definer et overordnet område for agent profilen. La denne kolonnen stå tom for å angi den overordnede typen som Tenant.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Skjerm-hurtigmenyer

Angi om du vil tillate eksterne hurtig meny bilder.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiverer eksterne hurtig oppringings skjerm bilder.

 • UTENFOR Deaktiverer eksterne popup-skjermer.

Siste agent ruting

Når en agent velger dette alternativet under avslutning, vil systemet rute anropene til agenten neste gang kunden ringer for det samme problemet.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Vis det siste alternativet for Agent ruting på Agent Desktop under fullføring.

 • UTENFOR Ikke vis det siste alternativet for Agent ruting på Agent Desktop under fullføring.

Avslutnings type

Systemet bruker standard ferdig stillings kode når profilen for agenten spesifiserer automatisk avslutning. Slike agenter har ikke ferdig stillings koder. I stedet går de automatisk i tilstanden tilgjengelig etter å ha fullført et inn kommende anrop og den inaktive tilstanden etter at et oppringt anrop har blitt oppringt.

Gi én av følgende verdier:

 • MANUELL Webex kontakt senter aktiverer manuell fullføring for agenten som er knyttet til denne agent profilen.

 • SKAL Webex kontakt senter aktiverer automatisk avslutning for agenten som er knyttet til denne agent profilen.

Automatisk Fullførings tid Angir varigheten, i sekunder, som en agent bruker i tilstanden Fullfør i tilstanden etter behandling av anropet.

En hel talls verdi

Agent tilgjengelig etter et oppringt anrop

Angir om agenten må komme i tilstanden tilgjengelig etter fullføring og avvisning av et utringt anrop.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Agenten går til den tilgjengelige tilstanden etter fullføring og å bryte opp et utgangs anrop.

 • UTENFOR Agenten går til den inaktive tilstanden etter å ha fullført og en bryting av et utringt anrop.

Tillat automatisk avslutnings intern nummer

Angir om agentene kan avbryte automatisk avslutning og veksle til manuell avslutning.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Agenter kan avbryte automatisk avslutnings tid og forlenge Fullførings tiden.

 • UTENFOR Agenter får ikke alternativene Avbryt automatisk fullføring.

Alternativer for avbrytelse

Administrer avslutnings kodene som agenten har tilgang til.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Alle ferdig stillings koder er tilgjengelige.

 • BEHOV Bare bestemte avbrytnings koder er tilgjengelige.

Ferdig stillings koder

Hvis du har angitt noe i kolonnen avslutnings alternativer , angir du ferdig stillings kodene for agenten som skal velges i agent desktopen.

Eventuelle Systemet bruker standard koden når du aktiverer automatisk Fullførings arbeid i agent profilen. Disse agentene inneholder ikke ferdig stillings koder.

Flere verdier skilt med | -symbol.

Inaktive alternativer

Behandle de inaktive kodene som agenter har tilgang til.

Flere verdier skilt med | -symbol.

Inaktive koder

Eventuelle Hvis du har angitt noe i kolonnen inaktive alternativer , angir du de inaktive kodene som er tilgjengelige for agenten, i agent desktopen.

Flere verdier skilt med | -symbol.

Overførings alternativer

Administrer overførings målene som er tilgjengelige for agenter.

Flere verdier skilt med | -symbol.

Overføre mål

Eventuelle Denne parameteren gjelder bare hvis du angir spesifikk i kolonnen for overførings valg . Angi overførings målene for agenten i Agent Desktopen.

Listen over inngangs punkt navn eller kønavn.

Kamerat gruppe, alternativ

Gir et alternativ for grupper som er tilgjengelige for agenten i Agent Desktopen.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Gjør alle grupper i Agent Desktop tilgjengelige for kontakt-, konferanse-og overførings anrop.

 • BEHOV Gjør spesifikke grupper tilgjengelige for konsultasjon, konferanse og overføring av anrop.

 • DELER Ikke Vis noen tilgjengelige grupper.

Venne grupper

Hvis du angir spesielt for kamera gruppe valg, må du Angi listen over grupper som agentene kan bruke til å se og overføre mål.

Gi én av følgende verdier:

 • Listen over gruppe navn.

 • Flere verdier skilt med | -symbol

Se etter kø

Denne innstillingen lar agenten velge en kø som et mål for konsultasjon.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Denne funksjonen er tilgjengelig for agenten.

 • UTENFOR Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for agenten.

Utringing aktivert Denne innstillingen lar agenten foreta et oppringings anrop.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver agenten til å starte oppringings anrop.

 • UTENFOR Deaktiver agenten for å starte oppringte anrop.

Slå av EP

Eventuelle Hvis du setter et oppringings program som aktivert på, angir du et oppringings punkt som agenten kan bruke til å starte oppringings anrop.

Alfanumerisk streng

Adresse bok

Eventuelle Oppgi adresse boken som inkluderer kort numrene. Agenten kan bruke disse hurtig oppringings numrene til å starte oppringings tid og se samtaler.

Hvis du angir et oppringings program som er aktivert og du angir en adresse liste, kan agenten bruke et navn fra adresse boken for å sjekke anrop og overføringer, men kan ikke utføre oppringings anrop.

Angi én av disse verdiene:

 • Adresse bok navn som en alfanumerisk streng

 • DELER Angi dette alternativet hvis agenten ikke trenger å ha tilgang til adresse boken.

Oppringings plan aktivert

Tillater at agenten kan utføre oppringte anrop med ad-hoc.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver agenten for å utføre ad-hoc-anrop med oppringing.

 • UTENFOR Deaktiver agenten for å utføre ad-hoc-anrop med oppringing.

Oppringingsplan

Eventuelle Denne innstillingen gjelder når oppringings planen aktivert kolonne er angitt til . Oppringings planen kontrollerer numrene som agentene kan ringe ut. Dette sikrer at bare forretnings tallene kan kon tak tes.

Flere verdier skilt med | -symbol.

Utgangsanrop ANI Eventuelle Denne innstillingen gjelder bare hvis du angir at oppringing er aktivert . Angi det utgående ANI-nummeret som agenten skal få tilgang til når de foretar et oppringings anrop.

Alfanumerisk streng

Alternativ for DN-validering

Denne parameteren hjelper deg med å administrere Valide ringer som utføres når agenter logger på skrive bordet.

Gi én av følgende verdier:

 • UBEGRENSET: Tillater at agenter bruker et hvilket som helst DN for å logge seg på Agent Desktopen.

 • KLARGJORT VERDI: Tillater at agenter bruker bare et forklart DN når de logger på skrive bordet.

 • VALIDE RINGS KRITERIER: Regulerer påloggings-DNet til formatet som er angitt i kolonnen Valide Rings kriterier.

Valide Rings kriterier

Eventuelle Denne parameteren gjelder bare hvis alternativet DN Valide ring er satt til VALIDATION_CRITERIA. Oppgi oppringings planene som må brukes som Valide Rings kriterier når du foretar en agent til å angi et unikt navn når du logger på Agent Desktop.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Sørg for at det angitte DN Sams varer med alle definerte oppringings planer

 • Flere oppringings plan navn skilt med | symbolet

Statistikk for agenter

Tillater at agenter kan se sine prestasjons statistikker i Agent Desktopen.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Agenter kan vise deres prestasjons statistikk i Agent Desktopen.

 • UTENFOR Agenter kan ikke vise prestasjons statistikk i Agent Desktopen.

Køens statistikk alternativ

Denne parameteren brukes til å definere køene som vurderes for å generere rapporter for statistikk ytelse.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Viser statistikk for alle køer.

 • BEHOV Viser statistikk for bestemte køer.

 • DELER Viser ikke køens statistikk.

Valgte køer Eventuelle Denne kolonnen gjelder bare hvis verdien som er angitt for statistikk for køen, er spesifikk. Angi "|" atskilt liste over køer som statistikk for agent prestasjon vises for.

Flere verdier som er skilt med | symbolet

Pålogget gruppe statistikk

Tillater at agenter viser statistikk for teamet.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Aktiver en agent for å vise statistikk for teamet.

 • UTENFOR Deaktiver en agent for å vise statistikk for teamet.

Alternativ for gruppe statistikk

Denne parameteren brukes til å kontrollere teamene som vurderes når agent ytelses statistikk rapporter genereres.

Gi én av følgende verdier:

 • ALLE Viser statistikk for alle grupper.

 • BEHOV Viser statistikk for bestemte grupper.

 • DELER Viser ikke statistikk for gruppe ytelse.

Valgte grupper Eventuelle Denne kolonnen gjelder bare hvis verdien som er angitt for alternativet gruppe statistikk, er spesifikk. Angi "|" atskilt liste over køer som statistikk for agent prestasjon vises for.

Flere verdier som er skilt med | symbolet

Agent terskel varsler aktivert

Angir om du vil at agenten og lederen skal motta varsler når agenten bryter spesifikke terskel regler.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Gi én av følgende verdier:

 • PÅ Agenten og lederen mottar varsler når agenten bryter spesifikke terskel regler.

 • UTENFOR Agenten og lederen mottar ikke varsler når agenten bryter spesifikke terskel regler.

Advarsel for agent terskel

Eventuelle Angir navnet på terskel varselet som agenter mottar varsler.

Flere verdier skilt med | -symbol

Adresse bok

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for adresse boken.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av adresse boken.

Alfanumerisk streng

Overordnet sted

Eventuelle

Definer et overordnet sted for adresse boken. La denne kolonnen stå tom for å angi den overordnede typen som Tenant.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Navn på oppføring

Angi et egen definert navn for en adresse bok oppføring.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Telefonnummer

Angi telefon nummeret til adresse bok oppføringen.

En hel talls verdi

Slett

Eventuelle

Slett oppføringen i adresse boken.

Ja: Slett oppføringen i adresse boken.


Rader som definerer adresse boken og radene som definerer attributtene for adresse oppføringen i adresse boken, har en overordnet/underordnet-relasjon. I CSV-filen vises adresse boken som den overordnede raden, og individuelle adresse oppføringer finnes i etterfølgende underordnede rader.

Adresse oppføringer som ikke nevnes som en del av en adresse bok oppdatering, påvirkes ikke av oppdateringen og fortsetter å brukes i adresse boken.

Eksempel på adresse bok

Dette er et eksempel på CSV fil for adresse bok oppføringer.

Navn

Beskrivelse

Overordnet sted

Navn på oppføring

Telefonnummer

Adresse m 1

Beskrivelse av adresse 1

Adresse m 1

huset

6000009090

Adresse m 2

Beskrivelse av adresse 2

site1

Adresse m 2

sammen

8000009090

Adresse m 2

work2

9090909090

Adresse m 3

Beskrivelse av adresse 3

Adresse m 3

Office Mobile 0

8909000090

Adresse m 3

Office Mobile 1

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 2

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 3

7090900091

Utgangsanrop ANI

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for den utgående ANI-en.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av ANI-anropet.

Alfanumerisk streng

Navn på oppføring

Angi et agent vennlig navn for en oppringt ANI-oppføring.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Oppførings nummer

Angi et oppringings nummer for den oppringte ANI-oppføringen.


 

I systemet kan du bare bruke numrene som er tilordnet til inngangs punkt som utgående ANI-oppføringer.

En hel talls verdi

Slett

Eventuelle Slett den utgående ANI-oppføringen.

Ja: Slett den utgående ANI-oppføringen.


Rader som definerer den utringte ANI-en, og radene som definerer attributtene for oppringte ANI-oppføringer i den utringte ANI-en, har en overordnet/underordnet-relasjon. I CSV-filen vises det en oppringings ani-oppføring som den overordnede raden, og enkelt oppringte ani-oppføringer finnes i etterfølgende under rader.

Oppringte ANI-oppføringer som ikke nevnes som en del av en oppringt ANI-oppdatering, påvirkes ikke av oppdateringen og fortsetter å brukes på den oppringte ANI-en.

Eksempel på oppringt ANI

Dette er et eksempel på en ANI-CSV-fil.

Navn

Beskrivelse

Navn på oppføring

Oppførings nummer

Oppringt ANI 1

Oppringt ANI 1-beskrivelse

Oppringt ANI 1

Oppføring 1

9090909090

Oppringt ANI 2

Oppringt ANI 2-beskrivelse

Oppringt ANI 2

sammen

8000009090

Oppringt ANI 2

work2

9090909090

Oppringt ANI 3

Oppringt ANI 3-beskrivelse

Oppringt ANI 3

Oppføring 1

8909000090

Oppringt ANI 3

Oppføring 2

7090900090

Oppringt ANI 3

Oppføring 3

7090900090

Oppringt ANI 3

Oppføring 4

7090900091

Kompetanse definisjon

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for kompetansen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av kompetansen.

Alfanumerisk streng

Tjeneste nivå terskel

Angi varigheten, i sekunder, som et kunde anrop kan være i køen for denne kompetansen før den blir flagget som utenfor tjeneste nivået. Hvis du full fører en forespørsel om kunde støtte innenfor dette tids intervallet, vil systemet vurdere den innenfor tjeneste nivået.


 

Hvis du setter verdien til null, gjelder ikke tjeneste terskler.

En hel talls verdi

Type

Angi en kompetanse type. Kompetanse typen avgjør hvordan Webex kontakt senteret tilordner kompetanser til agenter, og hvordan agenter tilordner til kunde kontakter for kompetanse bas ert ruting.


 

Du kan ikke oppdatere kompetanse typen etter at du har definert den.

Gi én av følgende verdier:

 • PLASSHOLDERTEKST Angi en tekst kompetanse for fri hånds form. For tekst kompetanser er det et eksakt treff for å koble en kontakt til en agent.

 • FERDIGHETER: Velg agenter med minimum kompetanse krav for en kontakt.

 • VERDIEN Angi enten sann eller Usann. Webex kontakt senteret sams varer med den boolske verdien av kompetanse for å koble en kontakt til en agent.

 • OPP Angi et navngitt sett med forhånds definerte verdier for agent kompetanser.

Liste verdier for Fasttekst

Hvis ferdighets typen er "enum" , angir du verdiene som kan knyttes til denne kompetansen.

Definer hver verdi som en alfanumerisk streng.

Det er flere verdier som skilles med | - symbolet.


 

Du kan skrive inn opptil 80 tegn, inkludert mellomrom per opplistings verdi.

Kompetanse profil

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for kompetanse profilen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

Eventuelle Gi en kort beskrivelse av kompetanse profilen.

Alfanumerisk streng

Kompetanse navn

Angi ferdighets navnet. Webex kontakt senter tilordner kompetansen til kompetanse profilen. Sørg for at kompetanse definisjonen finnes før du tilordner den til en kompetanse profil.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Kompetanse verdier

Definer en forretnings retts verdi for kompetansen i kompetanse profilen. Tilordne kompetanse verdier etter kompetanse typen.

Angi en verdi i samsvar med kompetanse typen:

 • PLASSHOLDERTEKST En alfanumerisk streng opptil 80 tegn lang.

 • FERDIGHETER: Et hel tall 0 – 10.

 • VERDIEN Sann eller USANN

 • OPP Gi alle eller et delsett av opplistings verdier som er definert for denne kompetansen. Webex kontakt senter aktiverer opplistings verdiene for kompetanse profilen.

  Flere verdier skilt med | -symbol

Slett

Slett kompetansen fra kompetanse profilen.

Ja: Slett kompetansen fra kompetanse profilen.


Rader som definerer kompetanse profilen og radene som definerer ferdighets egenskapene i kompetanse profilen, har en overordnet/underordnet-relasjon. I CSV-filen vises kompetanse profilen som den overordnede raden, og enkelt kompetanser finnes i etterfølgende under rader.

Kompetanser som ikke nevnes som en del av en kompetanse profil oppdatering, påvirkes ikke av oppdateringen og fortsetter å brukes i kompetanse profilen.

Eksempel på kompetanse profil

Dette er et eksempel på CSV-fil for kompetanse profil oppføringer.

Navn

Beskrivelse

Kompetanse navn

Kompetanse verdier

Slett

Skillprofile1

Beskrivelse

Skillprofile1

Engelsk

TRUETYPE

Ja

Skillprofile1

Norsk

TRUETYPE

Skillprofile1

tjenester

Product1 | Product2

Skillprofile2

Beskrivelse

Skillprofile2

Japansk

TRUETYPE

Skillprofile2

tjenester

Product1 | Product2

Oppførings punkt tilordninger

CSV kol onne navn Beskrivelse

Mulige verdier

Oppringt nummer

Angi det oppringte nummeret du vil tilordne til et inngangs punkt.

En hel talls verdi

Inngangs punkt

Angi et inngangs punkt navn for tilordningen.

Alfanumerisk streng

Begynn med navnet med en bokstav. Du kan bruke mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Lyd fil

For å laste opp lyd filer, bruker masse operasjoner zip-filformat. Laste opp filer i. WAV-format, gjør du ett av følgende:

 • Lagre alle lyd filer i en mappe, og zip dem.

 • Hvis lyd filene er lagret i en mappe struktur, må du zip-mappe strukturen. Masse operasjoner gir rekursiv tilgang til hver katalog og import. WAV-filer.

Hvis masse operasjoner finner et lyd fil navn som finnes, vil den nye filen erstatte den gamle filen. Den maksimale størrelsen som støttes for en ZIP-fil, er 50 MB. Hvis du har lyd filer som overskrider 50 MB, sender du flere forespørsler hver innen 50 MB.