Den här artikeln innehåller information om hur du kan definiera kommaavgränsade värden (CSV) när du använder funktionen mass åtgärder i Webex kontakt Center.

Notera följande:

 • Den första raden i CSV-filen är rubrik.

 • Ett semikolon särskiljer fält värden i CSV filen.

 • Du kan ha högst 5000 rader i CSV filen. Webex kontakt Center avvisar CSV filer som innehåller mer än 5000 rader.

 • Max storleks gränsen för en CSV fil är 10 MB.

 • Alla värden är obligatoriska, om du inte uttryckligen uppger något annat.

Med funktionen Mass åtgärder kan du skapa, ändra eller ta bort fält för följande enheter:

 1. Startadress

 2. Startadress för att ringa ut

 3. Kö för att ringa ut

 4. Plats

 5. Team

 6. Användare

 7. Användar profil

 8. Arbetstyp

 9. Hjälpkod

 10. Agent profil

 11. Adress bok

 12. ANI-uppringning

 13. Kompetensdefinition

 14. Kompetensprofil

 15. Mappningar för start punkt

 16. Ljudfil

Startadress

CSV kolumn namn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på Start punkten.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ange en kort beskrivning av start punkten.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange Max tiden, i sekunder, som en kund förfrågan kan finnas i kö innan systemet flaggar den som en utanför Service nivån. Om agenten slutför en kund tjänst förfrågan inom det här tidsintervallet, tolkar systemet det inom service nivån.

Ett heltals värde

Tidszon Ange tids zonen som cirkulations strategier ska använda för den här start punkten.

En tidszon, enligt vad som anges i artikel listan över tids zoner för Webex kontakt Center.

Typ av kanal

Ange kanaltyp för start punkten.


 

Kanal typens sociala kanal gäller endast organisationer som använder tjänsten Webex Connect.

Ange ett av följande värden:

 • MEDDELANDEN

 • POSTA

 • SOCIALA KANALER

 • TELEFONI

Typ av social kanal

Ange typ av social kanal för start punkten.


 

Den här kolumnen gäller endast om du ställer in kanal typen på den sociala kanalen.

Ange ett av följande värden:

 • FACEBOOK MESSENGER

 • SMS

 • WHATSAPP

Till gångs namn

Ange namnet på till gången.


 

Den här parametern gäller endast om kanal typen är antingen chatt eller e-post och du har integrerat Webex kontakt Center med imiconnect.

Alfanumerisk sträng

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på kön.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ange en kort beskrivning av kön.

Alfanumerisk sträng

Typ av kanal

Ange kanaltyp för kön.

Ange ett av följande värden:

 • TELEFONI

 • POSTA

 • MEDDELANDEN

Max tid i kö Ange maximal tid i sekunder som en kontakt kan vänta på en agent i kön. Efter denna varaktighet avbryter Webex kontakt centret kontakten från kön.

Ett heltals värde

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange längden, i sekunder, som en kund förfrågan kan finnas i kö innan systemet flaggar den som utanför Service nivån. Om agenten slutför en kund tjänst förfrågan inom det här tidsintervallet, tolkar systemet det inom service nivån.

Ett heltals värde

Tidszon

Ange en tidszon där den här stöd kön arbetar.

En tidszon, enligt vad som anges i artikel listan över tids zoner för Webex kontakt Center.

Tillåt övervakning Aktivera eller inaktivera samtals övervaknings funktionen för köer.

 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera samtals övervakning för kön.

 • LEDIG Inaktivera samtals övervakning för kön.

Tillåt inspelning

Aktivera eller inaktivera samtals inspelning för kön.


 

Om du aktiverar samtals inspelning på innehavarens nivå gäller inte uppdateringarna av den här inställningen. Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera samtals inspelning för kön.

 • LEDIG Inaktivera samtals inspelningen för kön.

Spela in alla samtal

Aktivera den här funktionen för att spela in alla samtal som är kopplade till kön.


 

Om du aktiverar inställningen spela in alla samtal på innehavarens nivå gäller inte uppdateringarna av den här inställningen. Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Spela in alla samtal i kön.

 • LEDIG Spela inte in några samtal i kön.

Pausa eller återuppta aktive rad

Tillåt att agenter pausar eller återupptar samtals inspelningar för en kö. Agenter kan till exempel pausa samtals inspelningar och diskutera känslig information från kunden, t. ex. kreditkorts information.


 

Du kan aktivera funktionen för integritets sköld på kontroll navet. Mer information om funktionen för integritets sköld finns i säkerhets inställningarna för Webex Contact Center -artikeln.

Den här inställningen är endast tillgänglig för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera agenter för att pausa och återuppta en samtals inspelning för en kö.

 • LEDIG Inaktivera agenter för att pausa och återuppta en samtals inspelning för en kö.

Inspelningens paus längd

Den här inställningen anger hur länge, i sekunder, en pausad inspelning återupptas automatiskt.

Inställningen gäller endast om du aktiverar funktionen för integritets sköld på kontroll navet.


 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ett heltals värde

Standard musik i kö

Ange namnet på ljud filen (. wav) som ska spelas upp när samtal anländer eller väntar i kön. Den här filen är standard ljud filen.


 

Se till att du laddar upp ljud filen till Webex kontakt Center.

Alfanumerisk sträng

Routningstyp

Ange en cirkulations typ.


 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Systemet ställer in cirkulations typen när du skapar en kö. Du kan inte uppdatera cirkulations typen senare.

Ange ett av följande värden:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig den längsta tiden, i alla team som är tilldelade till kön.

 • SKILLS_BASED: Webex kontakt Center dirigerar samtal till agenter baserat på kunskaps krav som du konfigurerar i det flöde som har kopplats till kön.

  Typen SKILLS_BASED cirkulation är endast tillgänglig om du etablerar kön med kanaltyp som telefoni.

  När du tillhandahåller SKILLS_BASED som dirigerings typ, måste du också ange ytterligare två alternativ för att dirigera ett samtal när mer än en agent med den kunskaps uppsättning som krävs finns tillgänglig.

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig den längsta tiden, i alla team som är tilldelade till kön.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtal till den agent som har flest kunskaper i alla färdigheter för kontakten. Inställningen gäller om minst en av kunskaperna i kunskaps KRAVs listan är av typen kompetens.

Val av kunskapsbaserade agenter

Ange ett värde för att dirigera samtal till agenter baserat på kunskaps kraven.

Den här inställningen gäller endast om Dirigerings typen är Skills_Based.

Ange ett av följande värden:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig den längsta tiden, i alla team som är tilldelade till kön.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtalet till agenten med den högsta skicklighets nivån för kontakten.

Distributions grupp

Ange ett namn på en distributions grupp. Distributions grupper associerar ett eller flera team med en kö. Lägg till flera grupper om du vill distribuera samtal till fler team med den omlopps tid som gäller i kön.

Alfanumerisk sträng

Distributions grupp SEQ

Ange prioritets ordning för samtals distributions gruppen i förhållande till alla andra distributions grupper som har definierats för kön. Om det till exempel finns tre distributions grupper för en kö, anger du ett värde mellan 1 och 3.

Ett heltals värde

Gruppens fallback-tid

Ange hur länge i kön, i sekunder, som kontakten väntar på en agent i den här distributions gruppen innan försök görs att ansluta till agenter i nästa distributions grupp.

Ett heltals värde

Grupp team

Ange team som ingår i en distributions grupp.

Om det finns flera team med samma namn för olika platser använder du grupp namnet: Namn format för webbplatsen för att definiera teamets namn.

Mer information finns i exempel på kö.

Exempel på kö

Rader som definierar en kö och rader som definierar samtals distributionen för kön har en överordnad underordnad relation. I CSV filen finns kön i den överordnade raden och samtals fördelningen finns på efterföljande underordnade rader. För de underordnade raderna krävs följande kolumner:

 • Namn

 • Distributions grupp SEQ

 • Gruppens fallback-tid

 • Grupp team

I det här avsnittet visas en schematisk definition av CSV filen med samtals distributions grupp. Den första raden innehåller information om alla andra Ekö kolumner än informationen om samtals distribution, medan den andra och tredje raden innehåller information om könamnet och samtals distributionen.

Namn

...

Distributions grupp

Distributions grupp SEQ

Gruppens fallback-tid

Grupp team

TestQ

Kolumner i Ekö definitioner

Kolumner som definierar andra kös Ekö egenskaper än de som är relaterade till distributions grupper.

TestQ

Kolumner i Ekö definitioner

Upprepa inte värdena för dessa när du definierar samtals distributions grupper.

Grupp1

1

Team1 | Team2

TestQ

Kolumner i Ekö definitioner

Ange inte värden för dessa när du definierar samtals distributions grupper.

Grupp2

2

60

Team3 | Team4


När du uppdaterar en kö eller redigerar distributions grupper för samtal i en kö ska du ange hela köns definition med alla samtals distributions grupper i formatet överordnat/underordnat. Ekö definitionen i CSV-filen skriver över den befintliga ekö definitionen.

Startadress för att ringa ut

CSV kolumn namn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på Start punkten för uppringning.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ange en kort beskrivning av start punkten för uppringning.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange den maximala tiden, i sekunder, som en kund förfrågan kan vänta i kö innan systemet flaggar den för brott mot Service nivån. Om agenten slutför en kund tjänst förfrågan inom det här tidsintervallet, tolkar systemet det inom service nivån.

Ett heltals värde

Tidszon

Ange tids zonen som har kon figurer ATS för organisationen.

En tidszon, enligt vad som anges i artikel listan över tids zoner för Webex kontakt Center.

Typ av kanal

Ange kanal typen.

Uppringande start punkter gäller bara för telefon kanal typen.

TELEFONI

Kö för att ringa ut

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för uppringnings kön.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av kön för utgående samtal.

Alfanumerisk sträng

Max tid i kö

Ange den maximala längden, i sekunder, som en kontakt kan vänta på en agent i en kö för utgående samtal. Efter denna varaktighet avbryter Webex kontakt centret kontakten från kön.

Ett heltals värde

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange längden, i sekunder, som en kund förfrågan kan finnas i en kö innan systemet flaggar den för brott mot Service nivån. Om agenten slutför en kund tjänst förfrågan inom det här tidsintervallet, tolkar systemet det inom service nivån.

Ett heltals värde

Tidszon

Ange tids zonen som har kon figurer ATS för organisationen.

En tidszon, enligt vad som anges i artikel listan över tids zoner för Webex kontakt Center.

Tillåt övervakning Aktivera eller inaktivera samtals övervaknings funktionen för köer med uppringning på telefon.

 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera samtals övervakning för en kö för uppringning.

 • LEDIG Inaktivera samtals övervakning för en kö för att ringa upp.

Tillåt inspelning

Aktivera eller inaktivera samtals inspelning för uppringnings köer.


 

Om du aktiverar samtals inspelning på innehavarens nivå gäller inte uppdatering av den här inställningen. Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera ring inspelning för en kö för utgående samtal.

 • LEDIG Inaktivera samtals inspelning för en kö för uppringning.

Spela in alla samtal

Aktivera den här funktionen för att spela in alla samtal som är kopplade till uppringnings kön.


 

Om du aktiverar inställningen spela in alla samtal på innehavarens nivå gäller inte uppdateringarna av den här inställningen. Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera alla samtals inspelningar för en uppringande kö.

 • LEDIG Inaktivera alla samtals inspelningar för en uppringande kö.

Pausa eller återuppta aktive rad

Tillåt att agenter pausar eller återupptar samtals inspelningar för en uppringnings kö. Agenter kan till exempel pausa samtals inspelningar och diskutera känslig information från kunden, t. ex. kreditkorts information.


 

Du kan aktivera funktionen för integritets sköld på kontroll navet. Mer information om funktionen för integritets sköld finns i säkerhets inställningarna för Webex Contact Center -artikeln.

Den här inställningen är endast tillgänglig för telefon kanal typen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera agenterna för att pausa och återuppta en samtals inspelning för en kö för uppringning.

 • LEDIG Inaktivera agenter för att pausa och återuppta en samtals inspelning för en uppringnings kö.

Inspelningens paus längd

Den här inställningen anger hur länge, i sekunder, en pausad inspelning återupptas automatiskt.

Inställningen gäller endast om du aktiverar funktionen för integritets sköld på kontroll navet.


 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Ett heltals värde

Standard musik i kö

Ange namnet på ljud filen (. wav) som ska spelas upp när samtal tas emot eller väntar i uppringnings kön. Den här filen är standard ljud filen.


 

Se till att du laddar upp ljud filen till Webex kontakt Center.

Alfanumerisk sträng

Utgående kampanj aktive rad

Aktivera kampanj-eller återuppringnings funktion för uppringnings kön. De återstående konfigurationerna gäller inte om du inaktiverar funktionen kampanj för en kö för utgående samtal.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera kampanj-eller återuppringnings funktion för uppringnings kön.

 • LEDIG Inaktivera funktionen för kampanj-eller återuppringning för uppringande kö.

Routningstyp

Ange en cirkulations typ.


 

Den här inställningen gäller endast för telefon kanal typen.

Systemet ställer in cirkulations typen när du skapar en kö för utgående samtal. Du kan inte uppdatera cirkulations typen senare.

LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontakt Center dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig den längsta tiden, i alla team som tilldelats uppringnings kön.

Val av kunskapsbaserade agenter

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Distributions grupp

Ange ett namn på en distributions grupp. Distributions grupper associerar ett eller flera team med en kö för utgående samtal. Lägg till flera grupper om du vill distribuera samtal till fler team med den tid som du har i uppringnings kön.

Alfanumerisk sträng

Distributions grupp SEQ

Ange prioritets ordning för samtals distributions gruppen i förhållande till alla andra distributions grupper som har definierats för uppringande kö. Om det till exempel finns tre distributions grupper för en utgående kö, anger du ett värde mellan 1 och 3.

Ett heltals värde

Gruppens fallback-tid

Ange tid i uppringnings kön, i sekunder, där en kontakt väntar på en agent i den här distributions gruppen innan försök görs att ansluta till agenter i nästa distributions grupp.

Ett heltals värde

Grupp team Ange team som ingår i en distributions grupp.

Om det finns flera team med samma namn för olika platser använder du grupp namnet: Namn format för webbplatsen för att definiera teamets namn.

Rader som definierar en kö för utgående samtal och rader som definierar hur länge uppringar kön har en överordnad-underordnad-relation. I CSV filen finns kön som överordnad rad och samtals fördelning finns på efterföljande underordnade rader. För de underordnade raderna krävs följande kolumner:

 • Namn

 • Distributions grupp SEQ

 • Gruppens fallback-tid

 • Grupp team

Exempel på hur du uppringar kö finns i .

Plats

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på platsen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Multimedia profil

Ange en multimedia profil för platsen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Team

I Webex kontakt Center kan du skapa två typer av team:

 • Agentbaserade team: Använd agentbaserade team för att koppla kund förfrågningar till agenter på Skriv bordet.

 • Kapacitets team: Använd kapacitets team för att koppla kund förfrågningar till agenter eller röst meddelande lösningar utanför Webex kontakt Center.

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Gäller agentbaserade team

Gäller för kapacitets team

Namn

Ange ett namn på teamet.

Alfanumerisk sträng

Gäll

Gäll

Plats

Ange ett plats namn för teamet. Du kan inte redigera platsen senare.

Alfanumerisk sträng

Gäll

Gäll

Typ

Ange team typen.

Agentbaserade team engagerar sig med kunderna på Skriv bordet i kontakt centret.

Kapacitets team dirigerar kontakter till externa röst brev lådor, PBX-nummer eller kontakt Center. Detta gäller endast för telefon kanalen.


 

Du kan inte ändra team typen senare.

Ange ett av följande värden:

 • SKYDDSAGENTEN Skapa ett agentbaserade team.

 • VERKSAMHET Skapa ett Capacity-baserat team.

Gäll

Gäll

Multimedia profil

Mjuk Ange en multimedia profil för det här teamet.

Den här profilen åsidosätter den multimedie profil som du tilldelar det här teamets plats.

Alfanumerisk sträng

Gäll

Ej tillämpligt.

Behåll den här kolumnen tom.

Kompetensprofil

Mjuk Ange en kunskaps profil om du använder kunskapsbaserade routning för teamet.

Alfanumerisk sträng

Gäll

Ej tillämpligt.

Behåll den här kolumnen tom.

KONTEXT

Ange det nummer som systemet distribuerar samtal för teamet på.

Ett heltals värde

Ej tillämpligt.

Behåll den här kolumnen tom.

Gäll

Kapacitet

Den här kolumnen används inte nu. Cisco kommer att aktivera den här kolumnen vid ett senare tillfälle för att hantera maximal team kapacitet.

Ett heltals värde

Ej tillämpligt.

Behåll den här kolumnen tom.

Ange en dummy-värde.

Skrivbordslayout

Mjuk Ange ett Skriv bords utseende för agentbaserade team.

Alfanumerisk sträng

Gäll

Ej tillämpligt.

Behåll den här kolumnen tom.

Användare

Använd Mass åtgärder för att uppdatera kontakt centrets specifika attribut för användare som har tilldelats kontakt centrets titlar. Om du vill lägga till användare för att styra navet och tilldela kontakt Center licens kan du läsa artikeln om hur du lägger till användare för Webex kontakt center.

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

E-post

Ange användarens e-postadress.

Alfanumerisk sträng

Användar profil

Ange en användar profil för användaren.

Som standard mappar systemet standard användar profiler när du skapar en användare. Du kan tilldela användaren en anpassad användar profil i den här kolumnen.

Alfanumerisk sträng

Kontakt Center aktive rad

Används av administratörer för att aktivera kontakt Center funktioner för en användare.

Alfanumerisk sträng

 • Ja: Användaren kan logga in i Agent Desktop.

 • Nej: Användaren kan inte logga in i Agent Desktop.

Plats

Ange en plats för användaren.

Mjuk Den här kolumnen gäller bara för användare som har åtkomst till Skriv bordet. Ange inte värde för användare som inte kommer åt Skriv bordet.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Team

Ange ett team namn om du tilldelar en plats till användaren.

Den här kolumnen gäller bara för användare som har åtkomst till Skriv bordet. Ange inte värde för användare som inte kommer åt Skriv bordet.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Om du vill ange flera värden anger du kommaavgränsade värden.

Kompetensprofil

Mjuk Ange användarens kunskaps profil om du använder kunskapsbaserade routning.

Alfanumerisk sträng

Agent profil

Om du tilldelar en plats och ett team anger du agent profilen för användaren.

Alfanumerisk sträng

Multimedia profil

Mjuk Ett giltigt namn på multimedie profilen. Detta gör det möjligt för behöriga användare att välja en multimedia profil för användaren, som innehåller alla typer av media som röst, chatt och e-post.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Externt ID

Ange information om agent identifiering, till exempel anställnings numret.

Alfanumerisk sträng

Standard-DN

Mjuk Du kan tilldela ett uppringnings nummer till användare för att kontrol lera att de använder DN när de loggar in på Skriv bordet.

Ett heltals värde

Användar profil

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på användar profilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av användar profilen.

Alfanumerisk sträng

Profil typ

Ange en typ för att bestämma behörighets nivån för den här profilen.

Webex kontakt Center klassificerar behörigheterna i användar profiler i moduler. En del moduler innehåller fler privilegier som kallas funktioner.

Du kan inte redigera profil typen senare.

Ange ett av följande värden:

 • STANDARD_AGENT: Ge åtkomst till modulen Agent Desktop.

 • PREMIUM_AGENT: Ge åtkomst till modulen Agent Desktop och Multimedia.

 • BEHÖRIGA Ge åtkomst till alla moduler utom funktionen Hantera innehavare i etablerings modulen.

 • INNEHAVARADMINISTRATÖR Ge åtkomst till alla moduler.

 • ENDAST ADMINISTRATOR_: Ger åtkomst till moduler för etablering, cirkulations strategi och samtals inspelning.

Modul, alternativ

Ge behörighet till olika moduler i Webex Contact Center. Du använder användar profiler för att kontrol lera åtkomst till Webex kontakt Center.


 

För profil typen STANDARD_AGENT gäller endast modulen Desktop. Du kan konfigurera åtkomst behörighet.

För profil typen PREMIUM_ agent gäller bara modulerna Desktop och multimedia. Du kan konfigurera åtkomst behörighet.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Ge fullständig administrativ åtkomst till alla funktioner för profil typs administratören. Ge inte behörighet till några andra moduler eller funktioner i CSV filen.

 • ENSKILDA Definiera behörighet för modul-och funktions nivå.

Agent Desktop

Ger användare åtkomst till Agent Desktop.


 

För profil typen STANDARD_AGENT gäller endast Agent Desktop och parametrar som är relaterade till åtkomst rättigheter. Uppdateringar av andra alternativ är inte tillämpliga.

För profil typen PREMIUM_ AGENT är Agent Desktop, Multimedia och parametrar som är knutna till endast åtkomst rättigheter tillgängliga. Uppdateringar av andra alternativ är inte tillämpliga.

Ange ett av följande värden:

 • & Ge till gång till Agent Desktop.

  INGEN Neka åtkomst till Agent Desktop.

Rapportering och analys

Ger åtkomst till modulen för rapportering och analys i Webex kontakt centret. Med modulen rapportering och analys kan du segmentera, profilera och visualisera data i kontakt Center system.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen rapportering och analys.

 • Visa En användare med den här inställningen kan endast läsa modulen rapportering och analys.

 • & En användare med den här inställningen har åtkomst till modulen rapportering och analyser.

Affärs regler

Med affärs regler kan du integrera kunddata i Webex kontakt Center miljö för anpassad routning och annan allmän implementering. Du kan ge användaren åtkomst till affärs regler om du aktiverar behörigheterna Visa och redigera för modulen rapportering och analys.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera åtkomst till affärs regler för användare.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till affärs regler.

Samtals övervakning

Med den här funktionen kan du övervaka vilken service kvalitet som är tillgänglig för kunder i flera käll kontakt Center. Du kan övervaka en vald kö, ett team, en plats eller en agent om du aktiverar samtals övervakning för användaren.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen samtals övervakning.

 • Visa En användare med den här inställningen kan endast läsa scheman för samtals övervakning men kan inte redigera scheman för samtals övervakning.

 • & En användare med den här inställningen har åtkomst till samtals övervaknings scheman.

Bryt in i

Gör att du kan delta i alla samtal som du övervakar och deltar i konversationen mellan agenten och kunden.

Du kan ge användaren åtkomst till Bryt in i, om du aktiverar Visa eller redigera behörigheter för modulen samtals övervakning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Ge användare åtkomst till konversationer mellan agenten och kunden.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till konversationer mellan agenten och kunden.

Samtals övervakning från mitten

Ange ett värde för att ange om användaren kan övervaka samtal som pågår.

Du kan ge användaren åtkomst till Mid samtal Monitor om du aktiverar Visa-eller redigera-behörighet för modulen samtals övervakning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för övervakning av pågående samtal.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst för övervakning av pågående samtal.

Visknings-buss

Tillåter användaren som övervakar samtalet att tala med agenten som hanterar samtalet, utan att kunden hör konversationen.

Du kan ge användaren åtkomst till Visknings-buss om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för modulen samtals övervakning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för övervakning av samtal.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst för övervakning av samtal.

Endast begränsad övervakare

Ange ett värde för att hindra användare från att visa och redigera de övervaknings scheman som användaren inte har skapat.

Du kan endast ge användaren åtkomst till begränsad övervakning om du aktiverar Visa eller redigera behörigheter för modulen samtals övervakning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Inaktivera användare från att visa och redigera övervaknings scheman som användaren inte har skapat.

 • LEDIG Aktivera användaren för att kunna granska och redigera övervaknings scheman som användaren inte har skapat.

Granska begär Anden om blind övervakning

Ange ett värde för att tillåta användare att Visa blinda övervaknings begär Anden för andra användare.

Du kan ge användaren åtkomst till begär Anden om hemliga bildskärmar om du aktiverar Visa-eller redigera-behörighet för modulen samtals övervakning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Gör det möjligt för användaren att kunna granska andra användares blinda övervakning.

 • LEDIG Inaktivera användare från att visa andra användares hemliga övervaknings begär Anden.

Call Recording

Gör att du kan spela in alla aktiva Webex kontakt Center samtal. Du kan välja samtal från en kö, ett team, en plats eller en agent och ange samtals inspelningens längd.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen samtals inspelning.

 • Visa En användare med den här inställningen kan endast läsa inspelnings scheman, men de kan inte redigera inspelnings scheman.

 • & En användare med den här inställningen har åtkomst till modulen samtals inspelning.

Utloggnings agenter

Ger åtkomst till agent tillstånds data – real tids instrument panel för en administratör eller arbets ledare.


 

Om du vill visa information om agent status för ett team eller en plats måste administratören eller arbets ledaren ha åtkomst behörighet till teamet eller platsen.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen kan inte titta på agent tillstånds data-Real Dashboard.

 • Visa En användare med den här inställningen kan läsa agent tillstånds data – real tids instrument panel och kan inte logga ut agenter.

 • & En användare med den här inställningen kan titta på agent tillstånds data – real tids instrument panel och utloggnings agenter som är i tillståndet tillgänglig , passiv eller inte svarande över alla media kanaler.

Multimedietangentbord

Gör att behöriga användare kan välja en multimedia profil för användaren. Om du inte har aktiverat det här alternativet när du redigerar användarens information visar multimedia profil kolumnen bara standard telefon profilen.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen kan inte ta emot digitala kanal kontakter på Agent Desktop.

 • & En användare med den här inställningen kan ta emot digitala kanal kontakter på Agent Desktop.

Workforce Optimization

Låter administratörer få åtkomst till programmet för arbets styrke optimering.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN Inaktivera användar åtkomst till administrations alternativen för personal optimering på hanterings portalen.

 • & Aktivera användare till gång till administrations alternativen för personal optimering på hanterings portalen.

Hanterare av kampanjer

Aktiverar tredje parts program varu lista och Campaign Manager (LCM)-modulen för en innehavare. LCM hanterar överföring, urval och omschemaläggning av kontakter. Här finns även rapporter för kampanj hanteraren.

Om den här funktionen är tillgänglig beror på vilken licens du har. Kontakta din organisations administratör om du vill veta mer.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen LCM.

 • & En användare med den här inställningen har åtkomst till modulen LCM.

Etablering

Tillåter användare att få åtkomst till etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen har inte åtkomst till etablerings modulen.

 • Visa En användare med den här inställningen kan endast läsa konfigurations objekt, men kan inte redigera konfigurations objekt.

 • & En användare med det här alternativet kan utföra etablerings aktiviteter för företaget.

Hantera EPs-köer Ger användaren åtkomst till EPs-köer om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för hantering av EPs-köer.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst för hantering av EPs-köer.

Hantera platser Ger användaren åtkomst till hantera platser om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för hantering av platser.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till hantering av platser.

Hantera team Ger användaren till gång till hantera team om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst till hantera team.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till hantera team.

Hantera användar profiler

Tillåter användaren att få åtkomst till användar profiler om du aktiverar Visa eller redigera behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för hantering av användar profiler.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst för hantering av användar profiler.

Hantera användare

Ger användaren åtkomst till hantera användare, om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för hantering av användare.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst för hantering av användare.

EPs-mappning

Ger användaren åtkomst till funktionen mappa DNs till EPs om du har aktiverat Visa eller redigera behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst för att mappa DNs till EPs.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst om du vill mappa DNs till EPs.

Hantera uppringnings planer

Tillåter åtkomst till uppringnings planer, om du aktiverar Visa eller redigera behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst till uppringnings planer.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till uppringnings planer.

Redovisnings spår

Tillåter användaren att få till gång till redovisnings spårets gränssnitt. Med detta gränssnitt kan användare visa detaljer om etablerings ändringarna för företaget.

Ger användaren åtkomst till redovisnings spår om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst till gränssnittet för redovisnings spårning.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till gränssnittet för redovisnings spårning.

Anpassning

Ger användaren åtkomst till de anpassade tema inställningarna på hanterings portalens landnings sida. Du kan anpassa banderollens färg och bilder på hanterings Portal sidorna.

Tillåter användaren att få till gång till märkning om du aktiverar Visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Ge användare åtkomst till de anpassade tema inställningarna på hanterings portalens landnings sida.

 • LEDIG Inaktivera användarens åtkomst till de anpassade tema inställningarna på hanterings portalens landnings sida.

Hantera innehavare

Tillåter användaren att redigera en del av inställningarna för innehavaren i etablerings modulen.

Ger användaren åtkomst till hantera innehavare om du aktiverar Visa-eller redigera-behörighet för etablerings modulen.

Detta gäller endast för ADMINISTRATÖRs-och ADMINISTRATOR_ONLY profil typer.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användaren om du vill redigera vissa inställningar för innehavaren i etablerings modulen.

 • LEDIG Inaktivera användaren om du vill redigera en del av inställningarna för innehavaren i etablerings modulen.

Återkalla API-nyckel

Tar bort mappningen av API nyckel med en användar profil.

Ger användaren behörighet att återkalla API nyckel om du aktiverar visa-eller redigera-behörigheter för etablerings modulen.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användaren för att återkalla API nyckel.

 • LEDIG Inaktivera användaren för att återkalla API nyckel.

Inspelnings hantering

Gör det möjligt för användaren att söka efter och spela upp ljudfiler som spelas in genom samtals inspelnings funktionen i modulen inspelnings hantering.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen kan inte söka efter samtals inspelningar.

 • Visa En användare med den här inställningen kan söka efter samtals inspelningar och läsa anpassade attribut och etiketter, men inte redigera anpassade attribut och etiketter.

 • & En användare med den här inställningen kan söka efter samtals inspelningar, titta på och redigera anpassade attribut och etiketter.

Hantera inspelningar

Gör att du kan ta bort och återställa inspelningar.

Ger användaren åtkomst till hantera inspelningar, om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen inspelnings hantering.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Gör att användaren kan ta bort och återställa inspelningar.

 • LEDIG Inaktivera användaren om du vill ta bort och återställa inspelningar.

Taggar

Med detta verktyg kan du läsa, skapa och redigera taggar som kan tilldelas ljudfiler. Du kan använda dessa ljudfiler som Sök kriterier i modulen inspelnings hantering.

Tillåter användaren att få till gång till taggar om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen inspelnings hantering.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användaren om du vill kunna titta på, skapa och redigera etiketter som du tilldelar ljudfiler som kan användas som Sök kriterier.

 • LEDIG Inaktivera användaren för att kunna läsa, skapa och redigera etiketter som du tilldelar ljudfiler som Sök kriterier.

Anpassade attribut

Med detta verktyg kan du skapa och ändra anpassade attribut. Du kan spara värdena för dessa anpassade attribut med inspelningarna och söka i dem i modulen inspelnings hantering.

Tillåter användaren att få till gång till anpassade attribut om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen inspelnings hantering.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användaren för att skapa och ändra anpassade attribut.

 • LEDIG Inaktivera användaren för att skapa och ändra anpassade attribut.

Säkerhets nycklar

Med detta verktyg kan du läsa och ändra schemat för generering av säkerhets nyckel par i modulen inspelnings hantering.

Ger användaren åtkomst till säkerhets nycklar om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen inspelnings hantering.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användaren för att kunna läsa och ändra schemat för generering av säkerhets nyckel par i modulen inspelnings hantering.

 • LEDIG Inaktivera användaren om du vill kunna skapa säkerhets nyckel par i modulen inspelnings hantering och ändra schemat.

Flödes strategi

Ger användaren till gång till det webbaserade användar gränssnittet för hantering och konfiguration av samtals hanterings strategier.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN En användare med den här inställningen kan inte komma åt användar gränssnittet för att hantera och konfigurera samtals hanterings strategier.

 • & En användare med den här inställningen kan få åtkomst till användar gränssnittet för hantering och konfiguration av samtals hanterings strategier.

Hantera flödes skript

Gör att du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till modulen flödes kontroll.

Ger användaren åtkomst till hantera flödes skript om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen flödes taktik.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera användar åtkomst till modulen flödes kontroll.

 • LEDIG Inaktivera användar åtkomst till modulen flödes kontroll.

Hantera mediafiler

Gör att du kan ladda upp och uppdatera medie resurser som ljudaktive rad filer för användning i routnings strategier. Systemet stöder resursfiler med. wav-,. ulaw-,. au-,. php-och. XML-anknytningar tillsammans med andra format, beroende på konfigurationen av innehavarens system.

Ger användaren åtkomst till hantering av mediafiler om du aktiverar Visa-och redigera-behörigheter för modulen för flödes taktik.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Gör det möjligt för användare att överföra och uppdatera medie resurser för användare i cirkulations strategier.

 • LEDIG Inaktivera användare för att överföra och uppdatera medie resurser för användare i cirkulations strategier.

Åtkomst till Start punkter

Ange de start punkter som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Ge användare åtkomst till alla start punkter.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Åtkomst till köer

Ange de köer som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Ge användare åtkomst till alla köer.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Åtkomst till platser

Ange vilka platser användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Ge användare åtkomst till alla platser.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Få till gång till team

Ange team som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Ge användare åtkomst till alla team.

 • Använd formatet teamName: plats namn om det finns flera team med samma namn och olika platser.

Arbetstyp

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på worktype.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av worktype.

Alfanumerisk sträng

Typ

Ange typen av hjälp kod som du kan associera arbets typen med.

Ange ett av följande värden:

 • IDLE_CODE: Aktivera agenter för att välja inaktiva koder i Agent Desktop för att ange att de inte är tillgängliga eller status för kund kontakter.

 • WRAP_UP_CODE: Aktivera agenterna för att välja avslutnings koder i Agent Desktop för att ange att de inte är tillgängliga eller status för kund kontakter.

Hjälpkod

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namnet på tilläggs koden.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av koden.

Alfanumerisk sträng

Standard

Ange en extra kod som standard för innehavaren.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Ange tilläggs koden som utgångs kod för inaktiv eller avslutning av innehavaren.

 • LEDIG Återställ standard statusen för tilläggs koden.

Arbets typ

Ange den arbets typ som du vill koppla till den här avslutnings koden.

Alfanumerisk sträng

Agent profil

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på agent profilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av agent profilen.

Alfanumerisk sträng

Överordnad plats

(Valfritt)

Definiera en överordnad plats för agent profilen. Lämna kolumnen tom om du vill ange en överordnad typ som innehavare.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Popup-fönster

Ange om du vill tillåta externa popup-fönster.


 

Den här kolumnen är föråldrad och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktiverar externa popup-fönster.

 • LEDIG Inaktiverar externa popup-fönster.

Senaste agent cirkulation

När en agent väljer detta alternativ under avslutningen dirigerar systemet samtalen till agenten nästa gång kunden ringer till samma problem.


 

Den här kolumnen är föråldrad och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Visa det senaste alternativet för Agent cirkulation på Agent Desktop under avslutning.

 • LEDIG Visa inte alternativet senaste Agent cirkulation på Agent Desktop under avslutning.

Avslutnings typ

Systemet använder standard avslutnings koden när agentens profil specificerar automatisk avslutning. Sådana agenter lämnar inte avslutnings koder. I stället övergår de automatiskt till statusen tillgänglig när du har avslutat ett inkommande samtal och har varit inaktiv när du har ringt upp ett samtal.

Ange ett av följande värden:

 • INNEHÅLLS Webex kontakt Center aktiverar manuell avslutning av den agent som är kopplad till den här agent profilen.

 • MOTOR Webex kontakt Center aktiverar automatiskt autofyll för den agent som är kopplad till den här agent profilen.

Automatiskt avslutnings tid Visar hur länge en agent tillbringar i tillståndet avslutning efter hantering av samtalet.

Ett heltals värde

Agent tillgänglig efter uppringning

Anger om agenten måste försättas i tillståndet tillgänglig när de har slutfört och inbrytning av ett samtal med uppringning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Agenten övergår till statusen tillgänglig när du har slutfört och uppringt upp ett samtal.

 • LEDIG Agenten går in i tillståndet inaktiv när du har slutfört och upprättar ett samtal.

Tillåt anknytning, automatiskt avslutning

Anger om agenter kan avbryta Autofyll automatiskt och växla till manuell avslutning.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Agenterna kan avbryta den automatiska avslutnings tiden och förlänga slut tiden.

 • LEDIG Agenterna får inte alternativen Avbryt automatiskt avslutning.

Alternativ för avslutning

Hantera de avslutnings koder som agenten har till gång till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Alla avslutnings koder är tillgängliga.

 • ENSKILDA Endast specifika avslutnings koder är tillgängliga.

Avslutnings koder

Om du har angett särskilda Inställningar i kolumnen avslutnings alternativ anger du avslutnings koderna för den agent som ska väljas i agent Desktop.

Mjuk Systemet använder standard koden när du aktiverar automatiskt avslutning i agent profilen. De här agenterna ger inte avslutnings koder.

Flera värden avgränsas med | symbol.

Vilo läges alternativ

Hantera de inaktiva koder som agenter har åtkomst till.

Flera värden avgränsas med | symbol.

Passiva koder

Mjuk Om du har angett särskilda inställningar i kolumnen vilo läge anger du de passiva koder som är tillgängliga för agenten i agent Desktop.

Flera värden avgränsas med | symbol.

Överförings alternativ

Hantera de överförings mål som är tillgängliga för agenter.

Flera värden avgränsas med | symbol.

Överför mål

Mjuk Den här parametern gäller endast om du har angett särskilda Inställningar i kolumnen överförings alternativ. Ange de överförda målen för agenten i Agent Desktop.

Listan över start punkts namn eller könamn.

Alternativet kompis team

Tillhandahåller alternativet för team som är tillgängliga för agenten i Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Gör alla team i Agent Desktop tillgängliga för samråd, konferens samtal och överföring.

 • ENSKILDA Göra särskilda team tillgängliga för konsultation, konferens samtal och överföring

 • INGEN Visa inga tillgängliga team.

Kompis team

Om du har angett särskilda alternativ för alternativet kompis team ska du ange en lista över team som agenterna kan använda när de besöker och överför destinationer.

Ange ett av följande värden:

 • Lista över team namn.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Konsultera till kö

Med den här inställningen kan agenten välja en kö som mål för samråd.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Den här funktionen är tillgänglig för agenten.

 • LEDIG Den här funktionen är inte tillgänglig för agenten.

Uppringning aktive rad Den här inställningen tillåter agenten att ringa upp samtal.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera agenten för att initiera utgående samtal.

 • LEDIG Inaktivera agenten för att initiera utgående samtal.

Ringa upp EP

Mjuk Om du har aktiverat aktive rad uppringning, anger du den Start punkt som agenten kan använda för att starta samtal som ringer upp.

Alfanumerisk sträng

Adress bok

Mjuk Ange adress boken som innehåller kort nummer. Agenten kan använda dessa kort nummer för att initiera samtal som ringer upp och rådgör med.

Om du ställer in en uppringning aktive rad på och lämnar en adress bok, kan agenten använda ett namn från adress boken för att söka efter samtal och överföringar, men det går inte att ringa samtal som ringer upp.

Ange ett av följande värden:

 • Adress boks namn som en alfanumerisk sträng

 • INGEN Ange det här alternativet om agenten inte behöver ha till gång till adress boken.

Uppringnings plan aktive rad

Gör att agenten kan ringa ad-hoc-samtal.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera agenten för att ringa ad-hoc-samtal.

 • LEDIG Inaktivera agenten för att ringa ett ad-hoc-samtal.

Nummeradministration

Mjuk Inställningen gäller när kolumnen uppringnings plan aktive rad är inställt på på . I uppringnings planen kontrol leras numren som agenter kan ringa ut. På så sätt kan du se till att det bara går att kontakta företagets nummer.

Flera värden avgränsas med | symbol.

ANI för att ringa ut Mjuk Den här inställningen gäller endast om du har aktiverat funktionen Ring igen för. Ange vilken ANI som agenten ska ha åtkomst till när de ringer upp samtal.

Alfanumerisk sträng

Alternativ för DN-validering

Med den här parametern kan du hantera de valideringar som utförs när agenter loggar in på Skriv bordet.

Ange ett av följande värden:

 • KAN utan begränsningar Tillåter agenter att använda valfritt DN för att logga in på Agent Desktop.

 • TILLHANDAHÅLLET VÄRDE: Tillåter agenter att bara använda ett förkonfigurerat DN när de loggar in på Skriv bordet.

 • VALIDERINGS VILLKOR: Reglera inloggnings-DN till det format som anges i kolumnen validerings villkor.

Validerings kriterier

Mjuk Den här parametern gäller endast om alternativet för DN-validering är inställt på VALIDATION_CRITERIA. Ange de uppringnings planer som ska användas som validerings kriterier när en agent anger ett DN när han eller hon loggar in i Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Se till att den tillhandahållna DN matchar alla definierade uppringnings planer

 • Flera uppringnings plan namn avgränsade med symbolen |

Agent statistik

Tillåter agenter att läsa sin prestanda statistik i Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Agenter kan titta på sin prestanda statistik i Agent Desktop.

 • LEDIG Agenter kan inte titta på sin prestanda statistik i Agent Desktop.

Alternativ för köns statistik

Den här parametern används för att definiera de köer som ska beaktas för att generera rapporter om statistik över agentens prestanda.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Visar statistik för alla köer.

 • ENSKILDA Visar statistik för specifika köer.

 • INGEN Visar inte köns statistik.

Valda köer Mjuk Den här kolumnen gäller endast om värdet som har angetts för köns statistik alternativ är specifikt. Ange en "|"-separat lista över köer där statistik över agentens prestanda visas.

Flera värden som är avgränsade med | symbol

Inloggad team statistik

Tillåter agenter att titta på statistik över teamet.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Aktivera en agent för att kunna titta på teamets statistik.

 • LEDIG Inaktivera en agent för att kunna titta på teamets statistik.

Team statistik, alternativ

Den här parametern används för att kontrol lera team som beaktas när rapporten agenters prestanda statistik genereras.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA Visar statistik för alla team.

 • ENSKILDA Visar statistik för särskilda team.

 • INGEN Visar inte statistik för team prestanda.

Valda team Mjuk Den här kolumnen gäller endast om värdet för team statistik alternativ är specifikt. Ange en "|"-separat lista över köer där statistik över agentens prestanda visas.

Flera värden som är avgränsade med | symbol

Agent tröskel aviseringar aktive rad

Anger om du vill att agenten och arbets ledaren ska få aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskel regler.


 

Den här kolumnen är föråldrad och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • AKTIV Agenten och arbets ledaren får aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskel regler.

 • LEDIG Agenten och arbets ledaren får inga aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskel regler.

Agenters tröskel aviseringar

Mjuk Visar de varnings namn som agenten får aviseringar om.

Flera värden avgränsade med | symbol

Adress bok

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på adress boken.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av adress boken.

Alfanumerisk sträng

Överordnad plats

(Valfritt)

Definiera en överordnad plats för adress boken. Lämna kolumnen tom om du vill ange en överordnad typ som innehavare.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Postnamn

Ange ett eget namn för en adress boks post.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Telefonnummer

Ange telefonnumret för adress boks posten.

Ett heltals värde

Ta bort

(Valfritt)

Ta bort posten i adress boken.

Ja: Ta bort posten i adress boken.


Rader som definierar adress boken och rader som definierar attributen för adress inmatning i adress boken har en överordnad-underordnad-relation. I CSV filen finns adress boken som den överordnade raden och individuella adress poster finns på efterföljande underordnade rader.

Adress poster som inte nämns som en del av en adress boks uppdatering påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att tillämpas på adress boken.

Exempel på en adress bok

Det här är ett exempel på en CSV fil för adress boks poster.

Namn

Beskrivning

Överordnad plats

Postnamn

Telefonnummer

Adress m 1

Adress 1, beskrivning

Adress m 1

lokala

6000009090

Adress m 2

Adress 2 DESC

site1

Adress m 2

samarbete

8000009090

Adress m 2

work2

9090909090

Adress m 3

Adress 3 DESC

Adress m 3

Office Mobile 0

8909000090

Adress m 3

Office Mobile 1

7090900090

Adress m 3

Office Mobile 2

7090900090

Adress m 3

Office Mobile 3

7090900091

ANI för att ringa ut

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för ANI-kommandot för utgående samtal.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av ANI-kommandot för utgående samtal.

Alfanumerisk sträng

Postnamn

Ange ett namn på en agent för att skapa en ANI-loggpost.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Post nummer

Ange ett uppringnings nummer för ANI Dial-in-posten.


 

I systemet kan du bara använda de nummer som är mappade till Start punkter som ANI-poster för att ringa upp.

Ett heltals värde

Ta bort

Mjuk Ta bort ANI-posten för att ringa upp.

Ja: Ta bort ANI-posten för att ringa upp.


Rader som definierar de ANI-och rader för utgående samtal som definierar attributen för ANI för att skapa en uppringande behörighet inom uppringnings-ANI har en överordnad-underordnad I CSV filen finns ani-gränssnittet som en överordnad rad och individuella ani-poster för uppringning finns på efterföljande underordnade rader.

ANI-poster för utgående samtal som inte nämns som en del av en ANI-uppdatering påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att tillämpas på ANI-gränssnittet.

Exempel på ANI med uppringning

Det här är ett exempel på en CSV-fil för uppkoppling.

Namn

Beskrivning

Postnamn

Post nummer

ANI-utringning 1

ANI-utringning 1 DESC

ANI-utringning 1

Post 1

9090909090

ANI utringning 2

ANI utdial 2 DESC

ANI utringning 2

samarbete

8000009090

ANI utringning 2

work2

9090909090

ANI utringning 3

ANI utringning 3 DESC

ANI utringning 3

Post 1

8909000090

ANI utringning 3

Post 2

7090900090

ANI utringning 3

Post 3

7090900090

ANI utringning 3

Post 4

7090900091

Kompetensdefinition

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på kompetensen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av kompetensen.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange hur länge, i sekunder, som ett kund samtal kan finnas i kön för den här kunskapen innan de flaggas som utanför Service nivån. Om du slutför en förfrågan om kund tjänst inom detta tidsintervall, tolkar systemet det inom service nivån.


 

Om du ställer in värdet på noll tillämpas inte service trösklar.

Ett heltals värde

Typ

Ange en kunskaps typ. Kompetens typen avgör hur Webex kontakt Center tilldelar kompetenser till agenter och hur agenter mappas till kund kontakter för kunskapsbaserade routning.


 

Du kan inte uppdatera kunskaps typen efter att du har definierat den.

Ange ett av följande värden:

 • EXTRATEXTEN Ange en text kompetens för fritt formulär. För text kunskaper krävs en exakt matchning för att en kontakt ska kunna kopplas till en agent.

 • SKICKLIGHET Välj agenter med minst kunskaps krav för en kontakt.

 • BOOLESK Ange antingen Sant eller falskt. Webex kontakt Center matchar det booleska värdet för kompetenser för att ansluta en kontakt till en agent.

 • Enum Tillhandahåll en namngiven uppsättning fördefinierade värden för agent kompetenser.

List värden för Enum

Om kompetens typen är Enum anger du de värden som kan kopplas till den här kompetensen.

Definiera varje värde som en alfanumerisk sträng.

Flera värden avgränsas med symbolen |.


 

Du kan ange högst 80 tecken, inklusive vita mellanslag per uppräkning svärdet.

Kompetensprofil

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på kunskaps profilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

Mjuk Ge en kort beskrivning av kunskaps profilen.

Alfanumerisk sträng

Kunskaps namn

Ange kunskaps namnet. I Webex Contact Center tilldelas kunskaps profilen. Se till att kunskaps definitionen finns innan du tilldelar den till en kunskaps profil.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Kunskaps värden

Definiera ett affärs lämpligt värde för kompetensen i kunskaps profilen. Tilldela kunskaps värden enligt kunskaps typen.

Ange ett värde enligt kunskaps typen:

 • EXTRATEXTEN En alfanumerisk sträng på högst 80 tecken.

 • SKICKLIGHET Ett heltal 0 – 10.

 • BOOLESK Sant eller falskt

 • Enum Ge alla eller en del av de Enum-värden som har definierats för kompetensen. I Webex kontakt Center aktive ras Enum-värden för kunskaps profilen.

  Flera värden avgränsade med | symbol

Ta bort

Ta bort kunskapen från kunskaps profilen.

Ja: Ta bort kunskapen från kunskaps profilen.


De rader som definierar kunskaps profilen och raderna som definierar kompetensens attribut i kunskaps profilen har en överordnad-underordnad relation. I CSV filen finns kunskaps profilen som överordnad rad och individuella kompetenser finns på efterföljande underordnade rader.

Kompetenser som inte nämns som en del av en kunskaps profil uppdatering påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att tillämpas på kunskaps profilen.

Exempel på kunskaps profil

Det här är ett exempel på en CSV fil för kunskaps profil poster.

Namn

Beskrivning

Kunskaps namn

Kunskaps värden

Ta bort

Skillprofile1

Beskrivning

Skillprofile1

Kinesiska

UTVÄRDERA

Ja

Skillprofile1

Svenska

UTVÄRDERA

Skillprofile1

transporter

Product1 | Product2

Skillprofile2

Beskrivning

Skillprofile2

Japanska

UTVÄRDERA

Skillprofile2

transporter

Product1 | Product2

Mappningar för start punkt

CSV kolumn namn Beskrivning

Möjliga värden

Slaget nummer

Ange det uppringda nummer som du vill mappa till en start punkt.

Ett heltals värde

Startadress

Ange ett start punkts namn för mappningen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita blank steg.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Ljudfil

Om du vill överföra ljudfiler använder Mass åtgärder zip-fil format. Att överföra filer i. WAV-format gör du något av följande:

 • Spara alla ljudfiler i en mapp och zippa in dem.

 • Om ljudfilerna har sparats i en mappstruktur måste du zippa mappstrukturen. Mass åtgärder använder rekursivt för varje katalog och import. WAV-filer.

Om ett ljud fils namn hittas i Mass åtgärder ersätter den nya filen den gamla filen. Den största storlek som stöds för en ZIP-fil är 50 MB. Om du har ljudfiler som överstiger 50 MB ska du skicka flera förfrågningar var och en i 50 MB.