Notera följande:

 • Den första raden i CSV filen är rubriken.

 • Ett kommatecken avgränsar fältvärdena i CSV filen.

 • Du kan ha högst 5 000 rader i den CSV filen. Webex Contact Center avvisar CSV filer som innehåller fler än 5000 rader.

 • Den maximala storleksgränsen för en CSV fil är 10 MB.

 • Alla värden är obligatoriska, om inte annat uttryckligen anges.

Med funktionen Massåtgärder kan du skapa, ändra eller ta bort fält för följande entiteter:

 1. Startadress

 2. Startadress för att ringa ut

 3. Kö för att ringa ut

 4. Plats

 5. Team

 6. Användare

 7. Användarprofil

 8. Arbetstyp

 9. Hjälpkod

 10. Skrivbordsprofil

 11. Adressbok

 12. ANI-uppringning

 13. Kompetensdefinition

 14. Kompetensprofil

 15. Mappningar av startpunkter

 16. Ljudfil

 17. Globala variabler

 18. Multimedieprofiler

 19. Skrivbordslayouter

 20. Uppringningsplaner

 21. Scheman för samtalsinspelning

 22. Tröskelregler

 23. Åsidosätter

 24. Semesterlistor

 25. Arbetstid

Startadress

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för startpunkten.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av startpunkten.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange den maximala varaktigheten, i sekunder, som en kundförfrågan kan ligga i kö innan systemet flaggar den som utanför servicenivån. Om agenten slutför en kundtjänstbegäran inom det här tidsintervallet betraktar systemet den inom servicenivån.

Ett heltalsvärde

TidszonAnge tidszonen som routningsstrategier använder för den här startpunkten.

En tidszon enligt vad som anges i artikeln Lista över tidszoner för Webex Contact Center.

Kanaltyp

Ange kanaltyp för startpunkten.


 

Kanaltypen SOCIAL CHANNEL gäller endast för organisationer som använder tjänsten Webex Connect.

Ange ett av följande värden:

 • CHATTA

 • E-POST

 • SOCIALA KANALER

 • TELEFONI

Social kanaltyp

Ange social kanaltyp för startpunkten.


 

Den här kolumnen gäller endast om du har ställt in Kanaltyp på SOCIAL KANAL.

Ange ett av följande värden:

 • FACEBOOK MESSENGER

 • SMS

 • WHATSAPP

Namn på tillgång

Ange resursens namn.


 

Den här parametern gäller endast om kanaltypen är antingen CHATT eller E-POST och du har integrerat Webex Contact Center med imiconnect.

Alfanumerisk sträng

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på kön.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ange en kort beskrivning av kön.

Alfanumerisk sträng

Kanaltyp

Ange kanaltyp för kön.

Ange ett av följande värden:

 • TELEFONI

 • E-POST

 • CHATTA

Max tid i köAnge maximal varaktighet, i sekunder, som en kontakt kan vänta på en agent i kön. Efter den här tiden tar Webex Contact Center bort kontakten från kön.

Ett heltalsvärde

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange hur lång tid, i sekunder, en kundförfrågan kan ligga i kö innan systemet flaggar den som utanför servicenivån. Om agenten slutför en kundtjänstbegäran inom det här tidsintervallet betraktar systemet den inom servicenivån.

Ett heltalsvärde

Tidszon

Ange en tidszon där den här supportkön fungerar.

En tidszon enligt vad som anges i artikeln Lista över tidszoner för Webex Contact Center.

TillståndsövervakningAktivera eller inaktivera samtalsövervakningsfunktionen för köer.

 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera samtalsövervakning för kön.

 • AV: Inaktivera samtalsövervakning för kön.

Tillåt inspelning

Aktivera eller inaktivera samtalsinspelning för kön.


 

Om du aktiverar samtalsinspelning på innehavarnivå är uppdateringar av den här inställningen inte tillämpliga. Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera samtalsinspelning för kön.

 • AV: Inaktivera samtalsinspelning för kön.

Spela in alla samtal

Aktivera den här funktionen för att spela in alla samtal som ansluter till kön.


 

Om du aktiverar inställningen Spela in alla samtal på innehavarnivå är uppdateringar av den här inställningen inte tillämpliga. Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Spela in alla samtal i kö.

 • AV: Spela inte in några samtal i kö.

Pausa eller Återuppta aktiverat

Tillåt agenter att pausa eller återuppta samtalsinspelningar för en kö. Agenter kan till exempel pausa samtalsinspelningar medan de diskuterar känslig information från kunden, till exempel kreditkortsuppgifter.


 

Du kan aktivera Privacy Shield-funktionen i Control Hub. Mer information om Privacy Shield-funktionen finns i artikeln Säkerhetsinställningar för Webex Contact Center .

Den här inställningen är endast tillgänglig för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för agenter att pausa och återuppta en samtalsinspelning för en kö.

 • AV: Inaktivera agenter för att pausa och återuppta en samtalsinspelning för en kö.

Paustid för inspelning

Den här inställningen anger efter hur lång tid, i sekunder, en pausad inspelning ska återupptas automatiskt.

Den här inställningen gäller endast om du aktiverar Privacy Shield-funktionen i Control Hub.


 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ett heltalsvärde

Standardmusik i kö

Ange namnet på ljudfilen (.wav) som ska spelas upp när samtal tas emot eller väntar i kön. Den här filen är standardljudfilen.


 

Se till att du överför ljudfilen till Webex kontaktcenter.

Alfanumerisk sträng

Routingtyp

Ange en routningstyp.


 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Routningstypen anges när du skapar en kö. Du kan inte uppdatera routningstypen senare.

Ange ett av följande värden:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig längst, för alla team som har tilldelats kön.

 • SKILLS_BASED: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till agenter baserat på kompetenskrav som du konfigurerar i flödet som är associerat med kön.

  Routningstypen SKILLS_BASED är endast tillgänglig om du etablerar kön med kanaltypen Telefoni.

  När du anger SKILLS_BASED som routningstyp måste du också ange ytterligare två alternativ för att dirigera ett samtal när det finns mer än en agent med den kompetens som krävs.

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig längst, för alla team som har tilldelats kön.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till den agent som har högst kompetens av alla färdigheter för kontakten. Den här inställningen gäller om minst en av kompetenserna i listan över kunskapskrav är av typen Kunskap.

Kompetensbaserat agentval

Ange ett värde för att dirigera samtal till agenter baserat på kompetenskrav.

Den här inställningen gäller endast om routningstypen är Skills_Based.

Ange ett av följande värden:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig längst, för alla team som har tilldelats kön.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtalet till den agent som har högst kompetens av alla färdigheter för kontakten.

Distributionsgrupp

Ange ett namn på distributionsgruppen. Distributionsgrupper associerar ett eller flera team med en kö. Lägg till flera grupper för att distribuera samtal till fler team med tiden i kön.

Alfanumerisk sträng

Distributionsgrupp Seq

Ange prioritetsordningen för samtalsdistributionsgruppen i förhållande till alla andra distributionsgrupper som definierats för kön. Om det till exempel finns tre distributionsgrupper för en kö anger du ett värde mellan 1 och 3.

Ett heltalsvärde

Reservtid för grupp

Ange hur länge kontakten i kön ska vänta på en agent i distributionsgruppen innan den försöker ansluta till agenter i nästa distributionsgrupp.

Ett heltalsvärde

Gruppera lag

Ange de team som ingår i en distributionsgrupp.

Om det finns flera team med samma namn för olika platser använder du formatet Teamnamn: platsnamn för att definiera gruppnamnet.

Mer information finns i Exempel på kö.

Exempel på kö

Rader som definierar en kö och rader som definierar samtalsfördelning för kön har en överordnad underordnad relation. I CSV-filen finns kön på den överordnade raden och samtalsdistributionen på efterföljande underordnade rader. De underordnade raderna kräver följande kolumner:

 • Namn

 • Distributionsgrupp Seq

 • Reservtid för grupp

 • Gruppera lag

Det här avsnittet innehåller en schematisk definition av CSV filen med samtalsdistributionsgruppen. Den första raden innehåller information om alla kökolumner förutom Information om samtalsdistribution, medan den andra och tredje raden innehåller könamn och information om samtalsdistribution.

Namn

...

Distributionsgrupp

Distributionsgrupp Seq

Reservtid för grupp

Gruppera lag

TestQ

Kolumner för ködefinition

Kolumner som definierar andra köegenskaper än de som är relaterade till distributionsgrupper.

TestQ

Kolumner för ködefinition

Upprepa inte värden för dessa när du definierar samtalsdistributionsgrupper.

Grupp1

1

Team1|Team2

TestQ

Kolumner för ködefinition

Ange inte värden för dessa när du definierar samtalsdistributionsgrupper.

Grupp2

2

60

Team3|Lag4


 

När du uppdaterar en kö eller redigerar samtalsdistributionsgrupper i en kö ska du ange hela ködefinitionen med alla samtalsdistributionsgrupper i överordnat-underordnat format. Ködefinitionen i filen CSV skriver över den befintliga ködefinitionen.

Startadress för att ringa ut

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för startpunkten för uppringning.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av startpunkten för uppringning.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange den maximala varaktigheten, i sekunder, som en kundförfrågan kan vänta i kö innan systemet flaggar den för brott mot servicenivån. Om agenten slutför en kundtjänstbegäran inom det här tidsintervallet betraktar systemet den inom servicenivån.

Ett heltalsvärde

Tidszon

Ange den tidszon som har konfigurerats för din organisation.

En tidszon enligt vad som anges i artikeln Lista över tidszoner för Webex Contact Center.

Kanaltyp

Ange kanaltyp.

Startpunkter för uppringning gäller endast för kanaltypen Telefoni.

TELEFONI

Kö för att ringa ut

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för uppringningskön.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ange en kort beskrivning av uppringningskön.

Alfanumerisk sträng

Max tid i kö

Ange maximal varaktighet, i sekunder, som en kontakt kan vänta på en agent i en uppringningskö. Efter den här tiden tar Webex Contact Center bort kontakten från kön.

Ett heltalsvärde

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange hur lång tid, i sekunder, som en kundförfrågan kan finnas i en uppringningskö innan systemet flaggar den för brott mot servicenivån. Om agenten slutför en kundtjänstbegäran inom det här tidsintervallet betraktar systemet den inom servicenivån.

Ett heltalsvärde

Tidszon

Ange den tidszon som har konfigurerats för din organisation.

En tidszon enligt vad som anges i artikeln Lista över tidszoner för Webex Contact Center.

TillståndsövervakningAktivera eller inaktivera samtalsövervakningsfunktionen för uppringningsköer.

 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera samtalsövervakning för en uppringningskö.

 • AV: Inaktivera samtalsövervakning för en uppringningskö.

Tillåt inspelning

Aktivera eller inaktivera samtalsinspelning för uppringningsköer.


 

Om du aktiverar samtalsinspelning på innehavarnivå är uppdateringar av den här inställningen inte tillämpliga. Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera samtalsinspelning för en uppringningskö.

 • AV: Inaktivera samtalsinspelning för en uppringningskö.

Spela in alla samtal

Aktivera den här funktionen om du vill spela in alla samtal som ansluts till uppringningskön.


 

Om du aktiverar inställningen Spela in alla samtal på innehavarnivå är uppdateringar av den här inställningen inte tillämpliga. Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera alla samtalsinspelningar för en uppringningskö.

 • AV: Inaktivera alla samtalsinspelningar för en uppringningskö.

Pausa eller återuppta aktiverat

Tillåt agenter att pausa eller återuppta samtalsinspelningar för en uppringningskö. Agenter kan till exempel pausa samtalsinspelningar medan de diskuterar känslig information från kunden, till exempel kreditkortsuppgifter.


 

Du kan aktivera Privacy Shield-funktionen i Control Hub. Mer information om Privacy Shield-funktionen finns i artikeln Säkerhetsinställningar för Webex Contact Center .

Den här inställningen är endast tillgänglig för kanaltypen Telefoni.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för agenter att pausa och återuppta en samtalsinspelning för en uppringningskö.

 • AV: Inaktivera agenter för att pausa och återuppta en samtalsinspelning för en uppringningskö.

Paustid för inspelning

Den här inställningen anger efter hur lång tid, i sekunder, en pausad inspelning ska återupptas automatiskt.

Den här inställningen gäller endast om du aktiverar Privacy Shield-funktionen i Control Hub.


 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Ett heltalsvärde

Standardmusik i kö

Ange namnet på ljudfilen (.wav) som ska spelas upp när samtal tas emot eller väntar i uppringningskön. Den här filen är standardljudfilen.


 

Se till att du överför ljudfilen till Webex kontaktcenter.

Alfanumerisk sträng

Utgående kampanj aktiverad

Aktivera kampanj- eller webbåteruppringningsfunktionen för uppringningskön. De återstående konfigurationerna gäller inte om du inaktiverar kampanjfunktionen för en uppringningskö.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera kampanj- eller webbåteruppringningsfunktionen för uppringningskön.

 • AV: Inaktivera kampanj- eller webbåteruppringningsfunktionen för uppringningskön.

Routingtyp

Ange en routningstyp.


 

Den här inställningen gäller endast för kanaltypen Telefoni.

Routningstypen anges när du skapar en uppringningskö. Du kan inte uppdatera routningstypen senare.

LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter dirigerar samtal till den agent som är tillgänglig längst, för alla team som har tilldelats uppringningskön.

Kompetensbaserat agentval

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Distributionsgrupp

Ange ett namn på distributionsgruppen. Distributionsgrupper associerar ett eller flera team med en uppringningskö. Lägg till flera grupper för att distribuera samtal till fler team med tiden i uppringningskön.

Alfanumerisk sträng

Distributionsgrupp Seq

Ange prioritetsordningen för samtalsdistributionsgruppen i förhållande till alla andra distributionsgrupper som har definierats för uppringningskön. Om det till exempel finns tre distributionsgrupper för en uppringningskö anger du värden mellan 1 och 3.

Ett heltalsvärde

Reservtid för grupp

Ange tid i uppringningskön, i sekunder, då en kontakt väntar på en agent i den här distributionsgruppen innan den försöker ansluta till agenter i nästa distributionsgrupp.

Ett heltalsvärde

Gruppera lagAnge de team som ingår i en distributionsgrupp.

Om det finns flera team med samma namn för olika platser använder du formatet Teamnamn: platsnamn för att definiera gruppnamnet.

Rader som definierar en uppringningskö och rader som definierar samtalsfördelning för uppringningskön har en överordnad-underordnad relation. I den CSV filen finns kön som överordnad rad och samtalsdistribution finns i efterföljande underordnade rader. De underordnade raderna kräver följande kolumner:

 • Namn

 • Distributionsgrupp Seq

 • Reservtid för grupp

 • Gruppera lag

Ett exempel på uppringningskö finns i Exempel på kö.

Plats

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för platsen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Multimedieprofil

Ange en multimedieprofil för webbplatsen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Team

Webex Contact Center kan du skapa två typer av team:

 • Agentbaserade team: Använd agentbaserade team för att koppla kundförfrågningar till agenter på skrivbordet.

 • Kapacitetsbaserade team: Använd kapacitetsbaserade team för att ansluta kundförfrågningar till agenter eller röstmeddelandelösningar utanför Webex kontaktcenter.

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Gäller agentbaserade team

Gäller för kapacitetsbaserade team

Namn

Ange ett namn på teamet.

Alfanumerisk sträng

Tillämplig

Tillämplig

Plats

Ange ett platsnamn för gruppen. Du kan inte redigera webbplatsen senare.

Alfanumerisk sträng

Tillämplig

Tillämplig

Typ

Ange teamtyp.

Agentbaserade team interagerar med kunder från Contact Center Desktop.

Kapacitetsbaserade team dirigerar kontakter till externa röstbrevlådor, PBX-nummer eller kontaktcenter. Detta gäller endast telefonikanalen.


 

Du kan inte ändra teamtypen senare.

Ange ett av följande värden:

 • AGENT: Skapa ett agentbaserat team.

 • KAPACITET: Skapa ett kapacitetsbaserat team.

Tillämplig

Tillämplig

Multimedieprofil

(Valfritt) Ange en multimedieprofil för det här teamet.

Den här profilen åsidosätter multimedieprofilen som du tilldelar gruppens webbplats.

Alfanumerisk sträng

Tillämplig

Ej tillämpligt.

Låt den här kolumnen vara tom.

Kompetensprofil

(Valfritt) Ange en kompetensprofil om du använder färdighetsbaserad dirigering för det här teamet.

Alfanumerisk sträng

Tillämplig

Ej tillämpligt.

Låt den här kolumnen vara tom.

DN

Ange uppringningsnumret där systemet distribuerar samtalen för det här teamet.

Ett heltalsvärde

Ej tillämpligt.

Låt den här kolumnen vara tom.

Tillämplig

Kapacitet

Den här kolumnen används inte nu. Cisco aktiverar den här kolumnen vid ett senare tillfälle för att hantera maximal teamkapacitet.

Ett heltalsvärde

Ej tillämpligt.

Låt den här kolumnen vara tom.

Ange ett dummyvärde.

Skrivbordslayout

(Valfritt) Tillhandahåll en skrivbordslayout för agentbaserade team.

Alfanumerisk sträng

Tillämplig

Ej tillämpligt.

Låt den här kolumnen vara tom.

Användare

Använd massåtgärder för att uppdatera kontaktcenterspecifika attribut för användare som har tilldelats kontaktcenterrättigheter. Information om hur du lägger till användare i Control Hub och tilldelar Contact Center-licenser finns i artikeln Olika sätt att lägga till användare för Webex Contact Center.

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

E-post

Ange användarens e-postadress.

Alfanumerisk sträng

Användarprofil

Ange en användarprofil för användaren.

Som standard mappas standardanvändarprofiler när du skapar en användare. Du kan tilldela en anpassad användarprofil till användaren i den här kolumnen.

Alfanumerisk sträng

Kontaktcenteraktiverat

Hjälper administratörer att aktivera Contact Center-funktioner för en användare.

Alfanumerisk sträng

 • På: Användaren kan logga in på Agent Desktop.

 • Av: Användaren kan inte logga in på Agent Desktop.

Plats

Ange en plats för användaren.

(Valfritt) Den här kolumnen gäller endast för användare som har åtkomst till skrivbordet. Ge inte värde för användare som inte har åtkomst till skrivbordet.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Team

Ange ett gruppnamn om du tilldelar en plats till användaren.

Den här kolumnen gäller endast för användare som har åtkomst till skrivbordet. Ge inte värde för användare som inte har åtkomst till skrivbordet.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Om du vill ange flera värden anger du röravgränsade värden.

Kompetensprofil

(Valfritt) Ange kunskapsprofilen för användaren om du använder färdighetsbaserad routning.

Alfanumerisk sträng

Skrivbordsprofil

Om du tilldelar en plats och ett team anger du skrivbordsprofilen för användaren.

Alfanumerisk sträng

Multimedieprofil

(Valfritt) Ett giltigt multimedieprofilnamn. På så sätt kan behöriga användare välja en multimedieprofil för användaren, som omfattar alla typer av media som röst, chatt och e-post.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Externt ID

Ange agentens identifieringsuppgifter, till exempel anställningsnummer.

Alfanumerisk sträng

Standard-DN

(Valfritt) Du kan tilldela ett uppringningsnummer till användare för att säkerställa att de använder DN när de loggar in på skrivbordet.

Ett heltalsvärde

Användarprofil

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för användarprofilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av användarprofilen.

Alfanumerisk sträng

Profiltyp

Ange en typ för att fastställa behörighetsnivån för profilen.

Webex Contact Center klassificerar behörigheter i användarprofiler i moduler. Vissa moduler innehåller fler behörigheter som kallas funktioner.

Du kan inte redigera profiltypen senare.

Ange ett av följande värden:

 • STANDARD_AGENT: Ge åtkomst till modulen Agent Desktop.

 • PREMIUM_AGENT: Ge åtkomst till modulen Agent Desktop och Multimedia.

 • SUPERVISOR: Ge åtkomst till alla moduler utom funktionen Manage Tenant i etableringsmodulen.

 • ADMINISTRATÖR: Ge åtkomst till alla moduler.

 • ENDAST ADMINISTRATOR_: Ge åtkomst till modulerna Provisioning, Routningsstrategi och Samtalsinspelning.

Alternativ för modul

Ge behörighet till olika moduler Webex Contact Center. Du använder användarprofiler för att styra åtkomsten till Webex Contact Center.


 

För profiltyp STANDARD_AGENT är endast modulen Skrivbord tillämplig. Du kan konfigurera åtkomsträttigheter.

För profiltyp PREMIUM_ AGENT gäller endast modulerna Skrivbord och Multimedia. Du kan konfigurera åtkomsträttigheter.

Ange ett av följande värden:

 • ALL: Ge fullständig administrativ åtkomst till alla funktioner för profiltypen ADMINISTRATÖR. Ange inte behörighet för andra moduler eller funktioner i CSV filen.

 • SPECIFIKT: Definiera behörigheter på modul- och funktionsnivå.

Agent Desktop

Ger användaren åtkomst till Agent Desktop.


 

För profiltyp STANDARD_AGENT gäller Agent Desktop och parametrar som endast är relaterade till åtkomstbehörigheter. Uppdateringar av andra alternativ är inte tillämpliga.

För profiltypen PREMIUM_ AGENT gäller parametrarna Agent Desktop, Multimedia och som endast är relaterade till åtkomsträttigheter. Uppdateringar av andra alternativ är inte tillämpliga.

Ange ett av följande värden:

 • EDIT: Ge åtkomst till Agent Desktop.

  INGEN: Neka åtkomst till Agent Desktop.

Rapportering och analys

Ger åtkomst till modulen Webex Contact Center Reporting and Analytics. Med modulen Rapportering och analys kan du segmentera, profilera och visualisera data i Contact Center-system.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen Rapportering och analys.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan bara visa modulen Rapportering och Analytics.

 • EDIT: En användare med den här inställningen har åtkomst till modulen Reporting and Analytics.

Affärsregler

Med affärsregler kan du införliva kunddata i Webex Contact Center-miljön för anpassad dirigering och annan allmän implementering. Du kan ge användaren åtkomst till affärsregler om du aktiverar behörigheterna Visa eller Redigera för modulen Rapportering och analys.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till affärsregler.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till affärsregler.

Samtalsövervakning

Gör att du kan övervaka kvaliteten på de tjänster som är tillgängliga för kunder i kontaktcenter med flera källor. Du kan övervaka en vald kö, ett team, en vald plats eller vald agent om du aktiverar samtalsövervakning för användaren.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen Samtalsövervakning.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan bara visa scheman för samtalsövervakning, men inte redigera scheman för samtalsövervakning.

 • EDIT: En användare med den här inställningen har åtkomst till samtalsövervakningsscheman.

Bryt in

Gör att du kan delta i alla samtal som du övervakar och delta i konversationen mellan agenten och kunden.

Du kan ge användaren åtkomst till Bryt in om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Samtalsövervakning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till konversationer mellan agenten och kunden.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till konversationer mellan agenten och kunden.

Övervakare mitt i samtal

Ange värde för att ange om användaren kan övervaka pågående samtal.

Du kan ge användaren åtkomst till Mid Call Monitor om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Samtalsövervakning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att övervaka pågående samtal.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att övervaka pågående samtal.

Viskningscoach

Låter användaren som övervakar samtalet tala med agenten som hanterar samtalet, utan att kunden hör konversationen.

Du kan ge användaren åtkomst till Whisper Coach om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Samtalsövervakning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att övervaka samtal.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att övervaka samtal.

Endast begränsad övervakning

Ange värde för att förhindra att användaren visar och redigerar övervakningsscheman som användaren inte har skapat.

Du kan ge användaren åtkomst till Endast begränsad övervakning om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Samtalsövervakning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Inaktivera användaren från att visa och redigera övervakningsscheman som användaren inte har skapat.

 • AV: Gör det möjligt för användaren att visa och redigera övervakningsscheman som användaren inte har skapat.

Visa begäranden om blinda bildskärmar

Ange värde som gör att en användare kan visa blinda övervakningsbegäranden från andra användare.

Du kan ge användaren åtkomst till View Blind Monitor Requests om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Samtalsövervakning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användare att visa blinda övervakningsförfrågningar från andra användare.

 • AV: Inaktivera användare från att visa blinda övervakningsförfrågningar från andra användare.

Samtalsinspelning

Gör att du kan spela in alla aktiva Webex Contact Center-samtal. Du kan välja samtalet från en kö, ett team, en plats eller en agent och ange hur länge samtalsinspelningen ska vara.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen har inte åtkomst till modulen Samtalsinspelning.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan bara visa inspelningsscheman men kan inte redigera inspelningsscheman.

 • REDIGERA: En användare med den här inställningen har åtkomst till modulen Samtalsinspelning.

Logga ut agenter

Ger åtkomst till instrumentpanelen Agenttillståndsdata – realtid för en administratör eller arbetsledare.


 

Om du vill visa information om agentstatus för en grupp eller webbplats måste administratören eller arbetsledaren ha åtkomstbehörighet till gruppen eller webbplatsen.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen kan inte visa instrumentpanelen Agenttillståndsdata – realtid.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan visa instrumentpanelen Agenttillståndsdata – realtid och kan inte logga ut agenter.

 • EDIT: En användare med den här inställningen kan visa instrumentpanelen Agenttillstånd – realtidsinstrumentpanel och logga ut agenter med statusen Tillgänglig, Inaktiv eller Svarar inte i alla mediekanaler.

Multimedia

Gör det möjligt för behöriga användare att välja en multimedieprofil för användaren. Om du inte aktiverade det här alternativet när du redigerar användarinformationen visas bara standardtelefoniprofilen i kolumnen Multimedieprofil .

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen kan inte ta emot digitala kanalkontakter på Agent Desktop.

 • EDIT: En användare med den här inställningen kan ta emot digitala kanalkontakter på Agent Desktop.

Workforce Optimization

Ger administratörer åtkomst till programmet Workforce Optimization.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: Inaktivera användaråtkomst till administrationsalternativen för Workforce Optimization på hanteringsportalen.

 • EDIT: Aktivera användaråtkomst till administrationsalternativ för Workforce Optimization på hanteringsportalen.

Kampanj Mgr

Aktiverar modulen List and Campaign Manager (LCM) från tredje part för en innehavare. LCM hanterar överföring, urval och omplanering av kontakter. Det ger också kampanjhanteringsrapporter.

Tillgängligheten för den här funktionen beror på din licens. Kontakta organisationsadministratören om du vill ha mer information.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen har inte åtkomst till LCM-modulen.

 • EDIT: En användare med den här inställningen har åtkomst till LCM-modulen.

Reservering

Ger användaren åtkomst till etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen har inte åtkomst till etableringsmodulen.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan bara visa konfigurationsobjekten men kan inte redigera konfigurationsobjekten.

 • REDIGERA: En användare med det här alternativet kan utföra etableringsaktiviteter för företag.

Hantera EP-köerGer användaren åtkomst till Hantera EP-köer om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att hantera EP-köer.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att hantera EP-köer.

Hantera webbplatserGer användaren åtkomst till Hantera platser om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att hantera webbplatser.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att hantera webbplatser.

Hantera teamGer användaren åtkomst till Hantera team om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att hantera team.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att hantera team.

Hantera användarprofiler

Ger användaren åtkomst till Hantera användarprofiler om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att hantera användarprofiler.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att hantera användarprofiler.

Hantera användare

Ger användaren åtkomst till Hantera användare om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att hantera användare.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att hantera användare.

Kartläggning av EP-skivor

Ger användaren åtkomst att mappa DN:er till EP:er, om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst för att mappa DN:er till EP:er.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst för att mappa DN:er till EP:er.

Hantera uppringningsplaner

Ger användaren åtkomst till uppringningsplaner om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till uppringningsplaner.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till uppringningsplaner.

Redovisningsspårning

Ger användaren åtkomst till Audit Trail-gränssnittet. I det här gränssnittet kan användare visa information om etableringsändringarna för företaget.

Ger användaren åtkomst till granskningsspåret om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till Audit Trail-gränssnittet.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till gränssnittet i granskningsspåret.

Anpassning

Ger användaren åtkomst till inställningarna för anpassat tema på hanteringsportalens landningssida. Du kan anpassa banderollens färg och bilder på hanteringsportalsidorna.

Ger användaren åtkomst till varumärkesprofilering om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till inställningarna för anpassat tema på hanteringsportalens landningssida.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till inställningarna för anpassat tema på hanteringsportalens landningssida.

Hantera klienter

Tillåter användaren att redigera vissa av klientinställningarna i etableringsmodulen.

Ger användaren åtkomst till Hantera klienter om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Detta gäller endast för profiltyperna ADMINISTRATOR och ADMINISTRATOR_ONLY.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att redigera vissa av klientinställningarna i etableringsmodulen.

 • AV: Inaktivera användaren för att redigera några av klientinställningarna i etableringsmodulen.

Återkalla API-nyckel

Tar bort mappningen av nyckeln API med en användarprofil.

Ger användaren åtkomst till Återkalla API nyckel om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för etableringsmodulen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att återkalla API-nyckeln.

 • AV: Inaktivera användaren för att återkalla API-nyckeln.

Hantering av inspelningar

Gör det möjligt för användaren att söka efter och spela upp ljudfiler som spelas in via funktionen Samtalsinspelning i modulen Inspelningshantering.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen kan inte söka i samtalsinspelningar.

 • VISA: En användare med den här inställningen kan söka i samtalsinspelningar och visa anpassade attribut och taggar, men kan inte redigera anpassade attribut och taggar.

 • REDIGERA: En användare med den här inställningen kan söka i samtalsinspelningar, visa och redigera anpassade attribut och taggar.

Hantera inspelningar

Gör att du kan ta bort och återställa inspelningar.

Ger användaren åtkomst att hantera inspelningar om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Inspelningshantering.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att radera och återställa inspelningar.

 • AV: Inaktivera användaren för att radera och återställa inspelningar.

Taggar

Gör att du kan visa, skapa och redigera taggar som kan tilldelas ljudfiler. Du kan använda dessa ljudfiler som sökvillkor i modulen Inspelningshantering.

Ger användaren åtkomst till taggar om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Inspelningshantering.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att visa, skapa och redigera taggar som du tilldelar ljudfiler som kan användas som sökvillkor.

 • AV: Inaktivera användaren för att visa, skapa och redigera taggar som du tilldelar ljudfiler som sökvillkor.

Anpassade attribut

Gör att du kan skapa och ändra anpassade attribut. Du kan spara värdena för dessa anpassade attribut med inspelningarna och söka efter dem i modulen Inspelningshantering.

Ger användaren åtkomst till anpassade attribut om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Inspelningshantering.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att skapa och ändra anpassade attribut.

 • AV: Inaktivera användaren för att skapa och ändra anpassade attribut.

Säkerhetsnycklar

Gör att du kan visa och ändra schemat för generering av säkerhetsnyckelpar i modulen Inspelningshantering.

Ger användaren åtkomst till säkerhetsnycklar om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Inspelningshantering.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användaren att visa och ändra schemat för generering av säkerhetsnyckelpar i inspelningshanteringsmodulen.

 • AV: Inaktivera användaren för att visa och ändra schemat för generering av säkerhetsnyckelpar i inspelningshanteringsmodulen.

Routningsstrategi

Ger användaren tillgång till det webbaserade användargränssnittet för att hantera och konfigurera samtalshanteringsstrategier.

Ange ett av följande värden:

 • INGEN: En användare med den här inställningen kan inte komma åt användargränssnittet för att hantera och konfigurera samtalshanteringsstrategier.

 • EDIT: En användare med den här inställningen kan komma åt användargränssnittet för att hantera och konfigurera samtalshanteringsstrategier.

Hantera flödesskript

Gör att du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till flödeskontrollmodulen.

Ger användaren åtkomst att hantera flödesskript om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Routningsstrategi.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktivera användaråtkomst till flödeskontrollmodulen.

 • AV: Inaktivera användaråtkomst till flödeskontrollmodulen.

Hantera mediefiler

Gör att du kan överföra och uppdatera medieresurser, till exempel vänteljudfiler, för användning i routningsstrategier. Systemet stöder resursfiler med .wav, .ulaw, .au, .php och .xml tillägg tillsammans med andra format, beroende på klientsystemets konfiguration.

Ger användaren åtkomst att hantera mediefiler om du aktiverar visnings- eller redigeringsbehörighet för modulen Routningsstrategi.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för användare att ladda upp och uppdatera medieresurser för användare i routningsstrategier.

 • AV: Inaktivera användare att överföra och uppdatera medieresurser för användare i routningsstrategier.

Åtkomstpunkter

Ange de startpunkter som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA: Ge användaren tillgång till alla ingångspunkter.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Åtkomstköer

Ange de köer som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALL: Ge användaren åtkomst till alla köer.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Få åtkomst till webbplatser

Ange de webbplatser som användaren kan komma åt.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA: Ge användaråtkomst till alla webbplatser.

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Få åtkomst till Teams

Tillhandahåll de team som användaren har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA: Ge användaråtkomst till alla team.

 • Använd formatet teamName:siteName om det finns flera team med samma namn och olika platser.

Arbetstyp

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namnet på arbetstypen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ange en kort beskrivning av arbetstypen.

Alfanumerisk sträng

Typ

Ange vilken typ av hjälpkod du kan associera arbetstypen med.

Ange ett av följande värden:

 • IDLE_CODE: Gör det möjligt för agenter att välja inaktiva koder i Agent Desktop för att ange att de inte är tillgängliga eller statusar för kundkontakterna.

 • WRAP_UP_CODE: Gör det möjligt för agenter att välja avslutskoder i Agent Desktop för att ange att de inte är tillgängliga eller statusar för kundkontakterna.

Hjälpkod

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namnet på tilläggskoden.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av koden.

Alfanumerisk sträng

Standard

Ange en tilläggskod som standard för innehavaren.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Ange hjälpkoden som standardinaktivitets- eller avslutningskod för klientorganisationen.

 • AV: Återställ standardstatusen för hjälpkoden.

Typ av arbete

Ange den arbetstyp som du associerar med den här avslutningskoden.

Alfanumerisk sträng

Skrivbordsprofil

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för skrivbordsprofilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av skrivbordsprofilen.

Alfanumerisk sträng

Överordnad webbplats

(Valfritt)

Definiera en överordnad webbplats för skrivbordsprofilen. Lämna den här kolumnen tom om du vill ange den överordnade typen som innehavare.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Popup-fönster på skärmen

Ange om du vill tillåta externa popup-skärmar.


 

Den här kolumnen är inaktuell och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Aktiverar externa popup-skärmar.

 • AV: Inaktiverar externa popup-skärmar.

Senaste agentroutning

När en agent väljer det här alternativet under avslutningen dirigerar systemet samtalen till agenten nästa gång kunden ringer för samma problem.


 

Den här kolumnen är inaktuell och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Visa alternativet Senaste agentroutning på Agent Desktop under avslutningen.

 • AV: Visa inte alternativet Senaste agentroutning på Agent Desktop under avslutningen.

Typ av avslutning

Systemet använder standardavslutningskoden när agentens profil anger Automatisk avslutning. Sådana agenter tillhandahåller inte avslutningskoder. I stället övergår de automatiskt till statusen Tillgänglig efter att ha slutfört ett inkommande samtal och till viloläge efter att ha ringt ett uppringningssamtal.

Ange ett av följande värden:

 • HANDBOK: Webex Contact Center aktiverar manuell avslutning för agenten som är associerad med skrivbordsprofilen.

 • AUTO: Webex Contact Center aktiverar automatisk avslutning för agenten som är associerad med skrivbordsprofilen.

Automatisk avslutningstidAnger hur lång tid, i sekunder, som en agent tillbringar i tillståndet Avslut efter att samtalet har hanterats.

Ett heltalsvärde

Agent tillgänglig efter uppringning

Anger om agenten behöver gå in i tillståndet Tillgänglig när ett uppringningssamtal har slutförts och avslutats.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Agenten går till tillståndet Tillgänglig efter att ha slutfört och avslutat ett uppringningssamtal.

 • AV: Agenten övergår till viloläge efter att ha slutfört och avslutat ett uppringningssamtal.

Tillåt automatisk avslutningsförlängning

Anger om agenter kan avbryta automatisk avslutning och växla till manuell avslutning.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Agenter kan avbryta den automatiska avslutningstiden och förlänga avslutningstiden.

 • AV: Agenter får inte alternativen Avbryt automatisk avslutning.

Avslutningsalternativ

Hantera de avslutningskoder som agenten har åtkomst till.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA: Alla Wrap Up-koder är tillgängliga.

 • SPECIFIKT: Endast specifika avslutningskoder är tillgängliga.

Sammanfatta koder

Om du anger SPECIFIC i kolumnen Avslutningsalternativ anger du avslutningskoder som agenten ska välja i Agent Desktop.

(Valfritt) Systemet använder standardkoden när du aktiverar automatisk avslutning i skrivbordsprofilen. Dessa agenter tillhandahåller inte avslutningskoder.

Flera värden avgränsade med | symbol.

Inaktiva alternativ

Hantera inaktiva koder som agenter kan komma åt.

Flera värden avgränsade med | symbol.

Inaktiva koder

(Valfritt) Om du anger SPECIFIK i kolumnen Inaktivitetsalternativ anger du de inaktivitetskoder som är tillgängliga för agenten i Agent Desktop.

Flera värden avgränsade med | symbol.

Alternativ för överföring

Hantera de överföringsmål som är tillgängliga för agenter.

Flera värden avgränsade med | symbol.

Mål för överföring

(Valfritt) Den här parametern gäller bara om du anger SPECIFIC i kolumnen Överföringsalternativ . Ange överföringsmålen för agenten i Agent Desktop.

Listan över startpunktsnamn eller könamn.

Alternativ för kompisteam

Ger alternativ för team som är tillgängliga för agenten i Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • ALLA: Gör alla team på Agent Desktop tillgängliga för konsult-, konferens- och överföringssamtal.

 • SPECIFIKT: Gör specifika team tillgängliga för konsultations-, konferens- och överföringssamtal.

 • INGEN: Lista inga tillgängliga team.

Kompisteam

Om du anger SPECIFIC för Alternativ för kontaktteam anger du listan över team som agenterna kan använda som konsult- och överföringsdestinationer.

Ange ett av följande värden:

 • Listan över teamnamn

 • Flera värden avgränsade med | symbol

Konsultera till kö

Med den här inställningen kan agenten välja en kö som mål för konsultationen.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Den här funktionen är tillgänglig för agenten.

 • AV: Den här funktionen är inte tillgänglig för agenten.

Uppringning aktiveradMed den här inställningen kan agenten ringa uppringningssamtal.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för agenten att initiera uppringningssamtal.

 • AV: Inaktivera agenten för att initiera uppringningssamtal.

Outdial EP

(Valfritt) Om du ställer in Uppringning aktiverat på anger du startpunkten för uppringning som agenten kan använda för att initiera uppringningssamtal.

Alfanumerisk sträng

Adressbok

(Valfritt) Ange adressboken som innehåller kortnummer. Agenten kan använda dessa kortnummer för att initiera uppringningssamtal och konsultera samtal.

Om du ställer in Uppringning aktiverat på AV och tillhandahåller en adressbok kan agenten använda ett namn från adressboken för konsultsamtal och överföringar, men inte ringa uppringningssamtal.

Ange något av följande värden:

 • Adressboksnamn som alfanumerisk sträng

 • INGEN: Ange det här alternativet om agenten inte behöver ha åtkomst till adressboken.

Uppringningsplan aktiverad

Tillåter agenten att ringa ad hoc-uppringningssamtal.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för agenten att ringa ad hoc-uppringningssamtal.

 • AV: Inaktivera agenten för att ringa ad hoc-uppringningssamtal.

Nummeradministration

(Valfritt) Den här inställningen gäller när kolumnen Uppringningsplan aktiverad är inställd på PÅ. Uppringningsplanen styr vilka nummer agenter kan ringa upp. Detta säkerställer att endast företagsnummer kan kontaktas.

Flera värden avgränsade med | symbol.

ANI för att ringa ut(Valfritt) Den här inställningen gäller endast om du ställer in Uppringning aktiverad på PÅ. Ange det uppringnings-ANI som agenten ska ha åtkomst till när de ringer uppringningssamtal.

Alfanumerisk sträng

Alternativ för DN-validering

Den här parametern hjälper dig att hantera valideringar som utförs när agenter loggar in på skrivbordet.

Ange ett av följande värden:

 • OBEGRÄNSAT: Tillåter agenter att använda valfritt DN för att logga in på Agent Desktop.

 • ETABLERAT VÄRDE: Gör att agenter endast kan använda ett företablerat DN när de loggar in på skrivbordet.

 • VALIDERINGSKRITERIER: Reglera inloggnings-DN till det format som anges i kolumnen Valideringskriterier .

Kriterier för validering

(Valfritt) Den här parametern kan endast användas om DN-valideringsalternativ är inställt på VALIDATION_CRITERIA. Ange de uppringningsplaner som ska användas som valideringskriterier när en agent anger ett DN när han eller hon loggar in på Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • ALL: Se till att DN matchar alla definierade uppringningsplaner

 • Flera uppringningsplansnamn avgränsade med | symbol

Agentstatistik

Gör det möjligt för agenter att visa sin resultatstatistik i Agent Desktop.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Agenter kan visa sin resultatstatistik i Agent Desktop.

 • AV: Agenter kan inte visa sin resultatstatistik i Agent Desktop.

Alternativ för köstatistik

Den här parametern används för att definiera köer som ska användas för att generera rapporter för agentprestandastatistik.

Ange ett av följande värden:

 • ALL: Visar statistik för alla köer.

 • SPECIFIKT: Visar statistik för specifika köer.

 • INGEN: Visar inte köstatistik.

Valda köer(Valfritt) Den här kolumnen kan endast användas om värdet för alternativet Köstatistik är SPECIFIKT. Ange en "|"-avgränsad lista över köer där agentprestationsstatistik visas.

Flera värden som avgränsas med | symbol

Statistik för inloggad grupp

Tillåter agenter att visa statistik för teamet.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Gör det möjligt för en agent att visa statistik för teamet.

 • AV: Inaktivera en agent för att visa statistik för teamet.

Alternativ för teamstatistik

Den här parametern används för att styra vilka team som beaktas när rapporterna för agentprestationsstatistik genereras.

Ange ett av följande värden:

 • ALL: Visar statistik för alla lag.

 • SPECIFIKT: Visar statistik för specifika team.

 • INGEN: Visar inte statistik över teamets prestationer.

Valda team(Valfritt) Den här kolumnen gäller endast om värdet för alternativet Teamstatistik är SPECIFIKT. Ange en "|"-avgränsad lista över köer där agentprestationsstatistik visas.

Flera värden som avgränsas med | symbol

Agenttröskelaviseringar aktiverade

Anger om du vill att agenten och arbetsledaren ska få aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskelregler.


 

Den här kolumnen är inaktuell och kommer snart att tas bort.

Ange ett av följande värden:

 • PÅ: Agenten och arbetsledaren får aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskelregler.

 • AV: Agenten och arbetsledaren får inga aviseringar när agenten bryter mot angivna tröskelregler.

Aviseringar om agenttröskel

(Valfritt) Anger tröskelvärdet för vilka agenter får aviseringar.

Flera värden avgränsade med | symbol

Adressbok

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på adressboken.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av adressboken.

Alfanumerisk sträng

Överordnad webbplats

(Valfritt)

Definiera en överordnad webbplats för adressboken. Lämna den här kolumnen tom om du vill ange den överordnade typen som innehavare.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Postens namn

Ange ett agentvänligt namn för en adressbokspost.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Telefonnummer

Ange telefonnumret för adressboksposten.

Ett heltalsvärde

Ta bort

(Valfritt)

Ta bort adressboksposten.

Ja: Ta bort adressboksposten.


 

Rader som definierar adressboken och rader som definierar adressinmatningsattributen i adressboken har en överordnad-underordnad relation. I CSV-filen finns adressboken som överordnad rad och enskilda adressposter finns i efterföljande underordnade rader.

Adressposter som inte nämns som en del av en adressboksuppdatering påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att gälla för adressboken.

Exempel på adressbok

Det här är ett exempel på en CSV fil för adressboksposter.

Namn

Beskrivning

Överordnad webbplats

Postens namn

Telefonnummer

Adress m 1

Adress 1 Desc

Adress m 1

hem

6000009090

Adress m 2

Adress 2 Desc

webbplats1

Adress m 2

arbete

8000009090

Adress m 2

arbete2

9090909090

Adress m 3

Adress 3 Desc

Adress m 3

Office Mobile 0

8909000090

Adress m 3

Office Mobile 1 Annonser

7090900090

Adress m 3

Office Mobile 2

7090900090

Adress m 3

Office Mobile 3

7090900091

ANI för att ringa ut

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för det utgående ANI-numret.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av outdial ANI.

Alfanumerisk sträng

Postens namn

Ange ett agentvänligt namn för en Outdial ANI-post.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Anmälningsnummer

Ange ett uppringningsnummer för posten Outdial ANI.


 

Systemet låter dig bara använda de nummer som är mappade till startpunkter, till exempel Outdial ANI-poster.

Ett heltalsvärde

Ta bort

(Valfritt) Ta bort Outdial ANI-posten.

Ja: Ta bort Outdial ANI-posten.


 

Rader som definierar Outdial ANI och rader som definierar Outdial ANI-postattribut inom Outdial ANI har en överordnad-underordnad relation. I filen CSV finns Outdial ANI som överordnad rad och enskilda Outdial ANI-poster finns i efterföljande underordnade rader.

Outdial ANI-poster som inte nämns som en del av en Outdial ANI-uppdatering påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att gälla för Outdial ANI.

Exempel på Outdial ANI

Detta är ett exempel på Outdial ANI CSV-fil.

Namn

Beskrivning

Postens namn

Anmälningsnummer

Slå ut ANI 1

Outdial ANI 1 Beskrivning

Slå ut ANI 1

Post 1

9090909090

Slå ut ANI 2

Outdial ANI 2 Beskrivning

Slå ut ANI 2

arbete

8000009090

Slå ut ANI 2

arbete2

9090909090

Slå ut ANI 3

Outdial ANI 3 Beskrivning

Slå ut ANI 3

Post 1

8909000090

Slå ut ANI 3

Post 2

7090900090

Slå ut ANI 3

Post 3

7090900090

Slå ut ANI 3

Post 4

7090900091

Kompetensdefinition

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn på färdigheten.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av färdigheten.

Alfanumerisk sträng

Tröskelvärde för tjänstenivån

Ange hur länge, i sekunder, ett kundsamtal kan stå i kö för den här kompetensen innan det flaggas som extern servicenivå. Om du slutför en kundtjänstförfrågan inom det här tidsintervallet betraktar systemet den inom servicenivån.


 

Om du anger värdet till noll gäller inte tjänsttröskelvärden.

Ett heltalsvärde

Typ

Ange en färdighetstyp. Kunskapstypen avgör hur Webex kontaktcenter tilldelar kompetenser till agenter och hur agenter mappar till kundkontakter för kompetensbaserad dirigering.


 

Du kan inte uppdatera färdighetstypen när du har definierat den.

Ange ett av följande värden:

 • TEXT: Tillhandahåll en friformstextfärdighet. För textkunskaper krävs en exakt matchning för att koppla en kontakt till en agent.

 • KOMPETENS: Välj agenter med minimikrav på kunskaper för en kontakt.

 • BOOLESK: Ange antingen Sant eller Falskt. Webex Contact Center matchar det booleska värdet av färdigheter för att koppla en kontakt till en agent.

 • ENUM: Ange en namngiven uppsättning fördefinierade värden för agentfärdigheter.

Listvärden för Enum

Om färdighetstypen är Enum anger du de värden som kan associeras med färdigheten.

Definiera varje värde som en alfanumerisk sträng.

Flera värden avgränsas med | symbol.


 

Du kan ange högst 80 tecken, inklusive blanksteg per uppräkningsvärde.

Kompetensprofil

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange ett namn för kunskapsprofilen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Beskrivning

(Valfritt) Ge en kort beskrivning av kompetensprofilen.

Alfanumerisk sträng

Kompetensnamn

Ange kompetensnamnet. Webex kontaktcenter tilldelar kompetensen till kunskapsprofilen. Kontrollera att kunskapsdefinitionen finns innan du tilldelar den till en kunskapsprofil.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

Färdighetsvärden

Definiera ett lämpligt värde för kompetensen i kunskapsprofilen. Tilldela färdighetsvärden enligt färdighetstypen.

Ange ett värde enligt färdighetstypen:

 • TEXT: En alfanumerisk sträng på upp till 80 tecken

 • SKICKLIGHET: Ett heltal 0–10

 • BOOLEAN: Sant eller falskt

 • ENUM: Ange alla eller en delmängd av Enum-värden som har definierats för den här färdigheten. Webex Contact Center aktiverar uppräkningsvärdena för kunskapsprofilen.

  Flera värden avgränsade med | symbol

Ta bort

Ta bort kompetensen från kunskapsprofilen.

Ja: Ta bort kompetensen från kunskapsprofilen.


 

Rader som definierar kunskapsprofilen och rader som definierar färdighetsattributen i kunskapsprofilen har en överordnad-underordnad relation. I CSV-filen finns kunskapsprofilen som överordnad rad och individuella färdigheter finns på efterföljande underordnade rader.

Kompetenser som inte nämns som en del av en uppdatering av kompetensprofilen påverkas inte av uppdateringen och fortsätter att gälla för kunskapsprofilen.

Exempel på kompetensprofil

Det här är ett exempel CSV fil för kunskapsprofilposter.

Namn

Beskrivning

Kompetensnamn

Färdighetsvärden

Ta bort

Kompetensprofil1

Beskrivning

Kompetensprofil1

Kinesiska

SANN

Ja

Kompetensprofil1

Svenska

SANN

Kompetensprofil1

tjänster

Produkt1|Produkt2

Kompetensprofil2

Beskrivning

Kompetensprofil2

Japanska

SANN

Kompetensprofil2

tjänster

Produkt1|Produkt2

Mappningar av startpunkter

CSV kolumnnamnBeskrivning

Möjliga värden

Uppringt nummer

Ange det uppringda nummer som du vill mappa till en startpunkt.

Ett heltalsvärde

Startadress

Ange ett startpunktsnamn för mappningen.

Alfanumerisk sträng

Börja namnet med en bokstav. Du kan använda vita utrymmen.


 

Du kan ange högst 80 tecken.

RegionRegion för DN-mappningen.

Null


 
Värdet ska lämnas tomt för att EP-DN-mappningar ska mappas till Standard.

Ljudfil

Massåtgärder använder zip-filformat för att överföra ljudfiler. Om du vill ladda upp filer i . WAV-format gör du något av följande:

 • Lagra alla ljudfiler i en mapp och zippa dem.

 • Om ljudfilerna lagras i en mappstruktur zippar du mappstrukturen. Massåtgärder ger rekursiv åtkomst till varje katalog och importerar . WAV-filer.

Om Massåtgärder hittar ett befintligt ljudfilnamn ersätter den nya filen den gamla filen. Den maximala storleken som stöds för en ZIP-fil är 50 MB. Om du har ljudfiler som överstiger 50 MB skickar du flera begäranden var inom 50 MB.

Globala variabler

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på den globala variabeln.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av den globala variabeln.

Alfanumerisk sträng

Agent redigerbar

Det här alternativet avgör om den globala variabeln ska förbli redigerbar eller inte redigerbar.


 

Om det går att redigera kommer Flow att ta emot de uppdateringar som gjorts i variabeln från skrivbordet.

Välj ett av följande värden:

 • ON: Ange ON för att göra variabeln redigerbar för agenten.

 • AV: Ange AV om du vill behålla variabeln som ej redigerbar eller agenten.

Agent kan ses

Detta gör att variabeln kan visas på skrivbordet med vaule fångad som en del av flödet.

Välj ett av följande värden:

 • PÅ: Ange PÅ för att göra variabeln synlig på skrivbordet.

 • AV: Ange AV om du vill att variabeln ska vara dold på skrivbordet.

Variabeltyp

Ange en av variabeltyperna i följande kolumn.


 

Du kan inte redigera variabeltypen när variabeln har skapats.

Välj en av följande typer:

 • BOOLESK

 • STRÄNG

 • HELTAL

 • DECIMAL

 • DATUM OCH TID

Standardvärde

Ange möjliga värden för motsvarande variabeltyp.

Ange ett av följande värden:

 • Boolesk: Välj Sant eller Falskt

 • Sträng: Ange ett strängvärde som kan vara 256 tecken långt för varje variabel. Sträng stöder alfanumeriska tecken, specialtecken och blanksteg

 • Heltal: Ange ett heltalsvärde

 • Decimal: Ange ett decimalvärde

 • Datum och tid: Ange ett datum i klienttidszonen i något av följande supporterformat:

ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm

Rapporteras

Aktivera det här alternativet om du vill visa variabeln i analysatorn för rapportering.

Välj ett av följande värden:

 • PÅ: Ange PÅ för att göra variabeln rapporteringsbar i analysatorn.

 • AV: Ange AV om du vill att variabeln ska vara icke-rapporteringsbar i analysatorn.

Skrivbordsetikett

Den här etiketten visas på skrivbordet i stället för variabelnamnet. Se till att det är användbart för agenterna.

Alfanumerisk sträng.


 

Du kan bara ange upp till 50 tecken för skrivbordsetikett.

Multimedieprofiler

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på multimedieprofilen.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av den globala variabeln.

Alfanumerisk sträng

Typ

Med det här alternativet visas typen av multimedieprofil.

Välj ett av följande värden:

 • BLANDADE

 • BLENDED_REALTIME

 • EXKLUSIV

Röst

Antal röstkanaler som du vill konfigurera.

Endast heltalsvärden:

0 eller 1

Chatt

Antal chattkanaler som du vill konfigurera.

Heltalsvärden endast från 0 till 5

E-post

Antal e-postkanaler som du vill konfigurera.

Heltalsvärden endast från 0 till 5

Social

Antal sociala kanaler som du vill konfigurera.

Heltalsvärden endast från 0 till 5

Skrivbordslayouter

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på skrivbordslayouten.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivningar

Ange en kort beskrivning av den globala variabeln.

Alfanumerisk sträng

Namn på team

Ange det teamnamn som du vill tilldela layouten.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

JSON-fil

Ange namnet på Default Desktop Layout.json filen.

JSON-filens namn.

Zippad JSON-fil

Ange namnet på JSON-Layout.zip filen.

Namnet på den komprimerade JSON-filen.

Uppringningsplaner

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på uppringningsplanen.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med ett understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Reguljära uttryck

Det reguljära uttrycket innehåller den giltiga syntaxen för uppringningsnummer (DN) som agenten anger i skrivbordsmiljön. Varje uppringningsplan kräver ett reguljärt uttryck.

Exempel på reguljära uttryck för standarduppringningsplaner finns i följande avsnitt. Använd exemplen i de här avsnitten om du vill formulera reguljära uttryck för de uppringningsplaner som du skapar.

Reguljärt uttryck för standarduppringningsplanen i USA

Reguljärt uttryck för standarduppringningsplanen Alla format

Prefix

Ett prefix som systemet automatiskt lägger till i telefonnumret som agenten anger. Ange till exempel siffran 1 för fjärrsamtal inom USA.

Systemet lägger bara till ett prefix om agenten inte lägger till det när den anger ett DN i skrivbordsmiljön.

Ett heltalsvärde.

Avskalade rödingar

De tecken som systemet tar bort från DN som en agent anger i skrivbordsmiljön.

Systemet tar automatiskt bort dessa tecken från numret som en agent anger: vänster och höger parentes, blanksteg och bindestreck.

Specialtecken eller mellanslag.

Scheman för samtalsinspelning

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på schemat för samtalsinspelning.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Könamn

Ange namn på kön.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Startdatum

Ange startdatum.

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Slutdatum

Ange slutdatum för inspelningen

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Dagar i veckan

Ange de dagar som du vill aktivera inspelningarna för

Ange ett av följande värden:

SOL

MÅN

TIS

Gifta sig

TOR

FRE

SUTTIT


 
För mer än ett värde skriver du avgränsat med en rörsymbol: SÖN | MÅN | TIS

Starttid

Ange den tid då du inte vill starta inspelningen.

Ange följande värde:

HHMM

Sluttid

Ange den tid då du inte vill avsluta inspelningen.

Ange följande värde:

HHMM

Aktiv

Ange status för samtalsinspelningsschemat.

Ange ett av följande värden:

AKTIV

INAKTIV

Aktivera paus i återupptagning

Ange ett alternativ som gör att du kan pausa eller återuppta inspelningen.

Välj ett av följande värden:

 • JA

 • NEJ

Pausens varaktighet

Ange hur lång tid i sekunder du vill pausa inspelningen.

Ett heltalsvärde

Procent

Ange den procentandel av det totala antalet aktuella samtal som du vill spela in för gåvokön.

Ett heltalsvärde

Filtrera efter webbplatser

Ange platsnamnen som du vill ta med i inspelningsschemat.

ALL- eller platsnamn

Filtrera efter team

Ange teamens namn som du vill ta med i inspelningsschemat.

ALL- eller Teamnamn

Filtrera efter agenter

Ange agenternas namn som du vill ta med i inspelningsschemat.

ALL- eller agentnamn

Stoppa inspelning för överförda

Välj ett av följande värden:

 • JA

 • NEJ

Tröskelregler

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på tröskelregeln.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av den globala variabeln.

Alfanumerisk sträng

Operand

Välj ett värde bland följande alternativ:

 • GREATER_THAN

 • GREATER_THAN_EQUAL_TO

 • LESS_THAN

 • LESS_THAN_EQUAL_TO

 • EQUAL_TO

Enhetstyp

Ange den entitetstyp som regeln gäller för.

Välj ett värde bland följande alternativ:

 • ENTRY_POINT

 • PLATS

 • TEAM

Enhetsnamn

Ange namnet på entitetstypen som du har angett i alternativet ovan.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Metrisk typ

Detta anger typen av tröskelvärde.

Välj ett värde bland följande alternativ:

 • AGENT_THRESHOLD

 • CALL_THRESHOLD

Tröskelvärde

Ange måttenhetsvärdet som är tillämpligt för den angivna entitetstypen.

Välj ett värde bland följande alternativ:

 • ANTAL

 • VARAKTIGHET

 • PROCENT

Utlösarintervall

Ange intervallet, i sekunder, under vilket systemet endast genererar en avisering för tröskelregelkontrollen.

Ett heltalsvärde

Utlösarvärde

Ange det värde som utlöser en tröskelavisering. Värdetypen (varaktighet, antal eller procent) baseras på den valda måttenheten.

Ett heltalsvärde


 
Utlösningsvärdet måste vara större än 0.

Mottagare av meddelanden

Ange e-postadressen om du vill att en person ska få en e-postavisering i HTML-format.

Giltigt e-post-ID.

Mottagare av textmeddelanden

Ange e-postadressen om du vill att en person ska få en e-postavisering i textformat när tröskeln utlöses.

Giltigt e-post-ID.

Arbetstid

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på arbetstiden.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av arbetstiden.

Alfanumerisk sträng

Tidszon

Ange tidszon för arbetstiden.

Skriv tidszonen i format som används i Contact Center

Semesterlista

Ange den semesterlista som du vill tilldela arbetstiden.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Åsidosätter

Ange namnet på den åsidosättning som du vill tilldela arbetstiden.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Skiftnamn

Ange namnet på den åsidosättning som du vill tilldela arbetstiden.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Dagar i veckan

Ange arbetsdagar i veckan.

Ange ett av följande värden:

SOL

MÅN

TIS

Gifta sig

TOR

FRE

SUTTIT


 
För mer än ett värde skriver du avgränsat med rörsymbol: SÖN | MÅN | TIS

Starttid

Ange en starttid för skiftet för den här arbetstiden.

Ange följande värde:

TT:MM

Sluttid

Ange en sluttid för skiftet för den här arbetstiden.

Ange följande värde:

TT:MM

Semesterlistor

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på semesterlistan.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av semesterlistan.

Alfanumerisk sträng

Helgens namn

Ange ett namn på semestern som ska användas i den här helgdagslistan.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Startdatum

Ange ett startdatum för semestern.

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Slutdatum

Ange ett slutdatum för semestern.

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Åsidosätter

CSV kolumnnamn

Beskrivning

Möjliga värden

Namn

Ange namn på åsidosättningen.

Namnet stöder bara en alfanumerisk sträng med ett understreck, utan blanksteg.


 

Du kan ange upp till 80 tecken. Endast 50 tecken visas på skärmen. Fullständigt namn (om det är fler än 50 tecken) visas som knappbeskrivning när du håller muspekaren över namnet.

Beskrivning

Ange en kort beskrivning av åsidosättningen.

Alfanumerisk sträng

Tidszon

Ange tidszon för åsidosättningen.

Skriv tidszonen i format som används i Contact Center

Åsidosätt namn

Ange ett namn på åsidosättningen som ska användas i den här listan över åsidosättningar.

Alfanumerisk sträng

Startdatum/tid

Ange ett startdatum för åsidosättningen.

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Slutdatum/tid

Ange ett slutdatum för åsidosättningen.

Ange följande värde:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Aktiverad

Ange ett alternativ som gör att du kan hantera statusen för åsidosättningen.

Välj ett av följande värden:

 • SANN

 • FALSK