Włączanie obsługi połączeń przychodzących w organizacji

Aby uzyskać dostęp do funkcji środowiska podczas połączenia na poziomie organizacyjnym, wykonaj następujące kroki:

Przed rozpoczęciem

Administrator Webex Calling może włączyć udostępnianie ekranu lub wideo na poziomie organizacji i poprosić o zdalne sterowanie. Ta wartość jest wyświetlana na poziomie organizacji, nawet jeśli użytkownik włączył ustawienie na poziomie użytkownika lub szablonu.

1

Z widoku administratora w programie przejdź do pozycji Połączeniahttps://admin.webex.com wobszarze Usługi > Ustawieniaklienta. Zostanie wyświetlona strona ustawień.

2

W obszarze Środowiskopodczas połączenia wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć następujące ustawienia:

 • Zdalne żądanie —umożliwia użytkownikom żądanie i przejęcie kontroli nad udostępnianą zawartością innych osób.
 • Wideo na komputerze– umożliwia użytkownikom komputerów obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Wideo na urządzeniach mobilnych– umożliwia użytkownikom mobilnym obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Udostępnianieekranu — umożliwia udostępnianie ekranu na poziomie organizacji.

Włączanie lub wyłączanie środowiska podczas połączenia dla użytkownika

Przed rozpoczęciem

Administrator Webex Calling może włączyć udostępnianie ekranu lub wideo i poprosić o zdalne sterowanie dla wybranego użytkownika. Ta wartość ma pierwszeństwo przed ustawieniami na poziomie organizacji i na poziomie użytkownika.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy.

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

3

Wybierz pozycję > wtrybie połączeń.

4

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć opcje wideo:

 • Zdalne żądanie —umożliwia użytkownikom żądanie i przejęcie kontroli nad udostępnianą zawartością innych osób.
 • Wideo na komputerze– umożliwia użytkownikom komputerów obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Wideo na urządzeniach mobilnych– umożliwia użytkownikom mobilnym obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Udostępnianieekranu — umożliwia udostępnianie ekranu na poziomie użytkownika.

 

Po skonfigurowaniu tego ustawienia dla użytkownika wprowadzane są dalsze modyfikacje na poziomie użytkownika. Ustawienia użytkownika nie powrócą automatycznie do ustawień domyślnych organizacji.

Włączanie środowiska podczas połączenia dla grupy użytkowników

Aby monitorować możliwość obsługi podczas połączenia na poziomie grupy użytkowników, wykonaj następujące kroki:

Przed rozpoczęciem

Administrator może włączyć udostępnianie ekranu, udostępnianie wideo i dostęp zdalny dla grupy użytkowników. Jeśli użytkownik ustawił ustawienia na poziomie użytkownika, pokazuje dostosowaną wartość dla użytkownika. Ta wartość zastępuje wartość ustawioną w ustawieniu na poziomie organizacji i ustawieniu szablonu. Można również wyświetlić ustawienie szablonu stosowane dla grupy.

1

Przejdź do sekcji Połączenia w obszarze Usługi > Ustawieniaklienta.

2

W obszarze Środowiskopodczas połączenia wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć następujące ustawienia:

 • Zdalne żądanie —umożliwia użytkownikom żądanie i przejęcie kontroli nad udostępnianą zawartością innych osób.
 • Wideo na komputerze– umożliwia użytkownikom komputerów obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Wideo na urządzeniach mobilnych– umożliwia użytkownikom mobilnym obsługę połączeń wideo i ustawianie ustawień domyślnych dla odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Udostępnianieekranu — umożliwia udostępnianie ekranu na poziomie grupy użytkowników.
3

Za pomocą szablonów połączeń można zastosować ustawienia dla całej grupy. Szablony wywołań umożliwiają przeszukiwanie istniejącego szablonu, wyświetlanie zastosowanych ustawień, duplikowanie szablonu i dodawanie grupy do istniejącego szablonu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Stosowanie ustawień obsługi połączeń przychodzących za pomocą szablonu połączeń wartykule Włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń przychodzących.