• Страницата Устройства на Control Hub показва всички Webex Go устройства като Status Unavailable. Администраторите обаче могат да извлекат състоянието, като изберат устройството от потребителския изглед.

  • Прекратяването на крайната точка на Webex Go може да бъде по-дълго от това за други устройства за повикване на Webex. След осигуряване на Webex Go за потребител, на администраторите се препоръчва да увеличат броя на пръстените, преди да възпроизведат съобщението "няма отговор" до 6 (стойността по подразбиране е 3). Крайните потребители също могат да актуализират тази конфигурация от портала settings.webex.com (Настройка: Брой пръстени преди поздрав)

    Настройка за гласова поща в контролния концентратор

    Настройка за гласова поща в потребителския портал

  • Двуцифрено дистанционно набиране не се поддържа в Webex Go.

  • Когато потребител откаже повикване на устройството Webex Go, другите крайни точки на Webex Calling (MPP, Webex приложение) продължават да звънят. От друга страна, ако потребител на Webex Go откаже обаждане на MPP или Webex App, обаждането се обработва чрез натоварена услуга.

  • Когато потребител задържи повикване на устройството Webex Go, музиката на изчакване не се възпроизвежда.

  • При активиране на Webex Go, името на плана се показва като TIM на Apple iPhone.

  • Потребителите на Webex Go няма да получават известия за гласова поща на вградения мобилен наречие. Гласовите съобщения обаче могат да бъдат извлечени чрез продължително натискане на 1 или набиране на *86 от линията Webex Go във вградения наречие. Гласовите съобщения са достъпни и от приложението Webex.