Med funktionen Privacy Shield kan agenter pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Med den här funktionen skyddas kundinformation som kreditkort och personnummer. Även om samtalsinspelningen har pausats sparas metadata för samtalet, t. ex. samtalslängd, uppringningsnummer, routingväg och andra relaterade uppgifter fortfarande i kontaktcenterdatabasen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Privacy Shield:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com .

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Privacy Shield, använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Privacy Shield. Som standard är Privacy Shield aktiverad. När du inaktiverar den här funktionen kan en agent inte pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Använd den här inställningen endast om paus/återuppta aktive rad för köer inte är aktive rad i hanterings portalen ( etablering > Start punkter/köer > kö/utgående uppringnings-kö > Avancerade inställningar ).

Webex Contact Center har stöd för bilagor med följande filtillägg:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Inbäddade bilder stöds inte i bilagor.

 • Du kan skicka och ta emot högst 10 filer. Den totala filstorleken måste vara mindre än 25 MB. När e-postbilagor överstiger 25 MB utelämnas några bilagor så att gränsen för filstorlek inte överskrids, och tilldelas sedan en agent.

Så här aktiverar eller inaktiverar du bilagor för chatt och e-post:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com .

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Chatt- och e-postbilagor använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen. När du inaktiverar den här funktionen kan en agent inte skicka eller ta emot bilagor i chatt eller e-post.


 

Som standard är knappen Växla mellan chatt och e-postbilagor aktive rad.

Konfigurera bortredigering och borttagning för chatt och e-post:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com .

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Säkerhetsinställningar för chatt och e-post väljer du radioknappen Bortredigera eller Ta bort. Som standard är Bortredigera valt.

 • Bortredigering : Maskera konfidentiell användar information från chatt och e-postinnehåll.

  Följande regler gäller för bortredigering:

  Om ' Then

  Känslig information upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, i texten eller i bilagorna).

  • Det specifika innehållet redigeras bort från ämnesraden och e-posttexten.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren får en varning om att bortredigering har framtvingats.

  Känslig information upptäcks i ett chattmeddelande (i texten eller i bilagorna)

  • Innehållet bortredigeras innan det skickas. Endast det uppdaterade innehållet är tillgängligt för avsändaren och mottagaren.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren får en varning om att bortredigering har framtvingats.

 • Ta bort : Blockera chatt-och e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information.

  Följande regler gäller för borttagning:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  Känslig information upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, i texten eller i bilagorna).

  • E-postmeddelandena och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren får en varning om att överföringen misslyckades på grund av policy fel.

  Känslig information upptäcks i ett chattmeddelande (i texten eller i bilagorna)

  • Meddelandet och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren får ett varnings meddelande om att meddelandet har framtvingats.

4

I avsnittet Banderoll för chattsäkerhet använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

När du aktiverar den här funktionen kommer systemet att visa följande informations meddelande för chatten: Dela inte personlig/konfidentiell information i chatt meddelanden eller bilagor .

Säkerhets policyn för innehåll gör att du kan definiera en lista över tillåtna betrodda domäner som du har åtkomst till från Webex kontakt Center-program. Det hjälper dig att säkerställa efterlevnad av ramverket för säkerhetspolicyn för innehåll som webbläsaren upprätthåller. Mer information om säkerhetspolicy för innehåll finns på https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Så här lägger du till en domän i listan med betrodda:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com .

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Säkerhetspolicy för innehåll, lista med betrodda anger du domänen för webbresursen som du behöver åtkomst till.

4

Klicka på Lägg till.

Domänen visas i listan Registrerade domäner.


 
 • Om du vill ta bort en domän klickar du på märket x på domännamnet. Domäner som är taggade i grått är obligatoriska och kan inte tas bort.

 • Om Agent Desktop är inbäddat i en iFrame på en annan domän som tillhör en organisation lägger du till domänen i listan med betrodda för säkerhetspolicyn för innehåll. När du har lagt till domänen i listan tillåtna, tar det 10 minuter innan Agent Desktop ska laddas i en iFrame. Du kan välja mellan att läsa in på nytt och logga in till Agent Desktop för att visa ändringarna.

I den här artikeln visas käll IP adresser som du måste allowlist i brand väggen. Med den här konfigurationen kan Webex kontakt Center ringa nätverks samtal till de externa tjänster som finns i dina lokaler, genom dina brand väggar. Den här inställningen gäller för olika användnings fall, till exempel för flödes utformare HTTP-noder eller externa webhookar.

Dessa IP adresser är till för kunder som måste allowlist Webex kontakt Center som källa. Den här inställningen gäller för alla nätverks samtal från data centraler och går ut via Internet via NAT-portarna (Network Address Translation). Vi tillhandahåller inte IP adresser till Webex kontakt Center som mål adress, eftersom inkommande förfrågningar till data centraler går via belastningsutjämnare och IP adresser är dynamiska.

Följande IP adresser definieras för varje data central. Beroende på ditt åtgärds land kan käll IP adresser variera. Mer information om de data centraler som stöds finns i data lokaliseraren i Webex Contact Center -artikeln.


Den här artikeln handlar bara om käll IP adresser för Webex Contact Center. Mer information om de domäner som krävs för Agent Desktop finns i avsnittet domän åtkomst krävs för Desktop i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Datacentral

käll IP adresser

USA

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Storbritannien

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Australien

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Tyskland

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Kanada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211