Přenese uživatele Jabber s UC připojeným ke cloudu do aplikace Webex

Průvodce migrací v Centru řízení umožňuje přenášet uživatele Jabber do aplikace Webex. Po přesunu aplikace Webex poskytne uživatelům snadno ovladatelné zkušenosti, které jim umožňují volat, odesílat zprávy, sdílet soubory, plánovat schůzky, zobrazovat stav dostupnosti atd.

Předpoklad

Než naplánujete přenos uživatelů do aplikace Webex, zajistěte splnění následujících požadavků:

 • Přístup k řídicímu centru s úplnými oprávněními správce – aplikace Webex je primárně spravována z řídicího centra, což je rozhraní správy pro platformu Webex. Další informace najdete v části Přiřazení rolí účtu organizace v Control Hub.

 • Začlenění organizace do systému Cloud-Connected UC – zapojte svou organizaci do systému Cloud-Connected UC a získávejte požadované informace o uživatelích a clusterech, které chcete přesunout. Další informace naleznete v části Nastavení UC připojeného ke cloudu pro místní zařízení.

 • Povolte služby Poznatky o nasazení – povolte službu Deployment Insights na všech klastrech Unified CM, Instant Messaging a Presence. Tato možnost umožňuje odeslat podrobnosti o konfiguraci do cloudu, což je nutné pro migraci. Další informace naleznete v části Povolení služeb UC připojených ke cloudu.

 • Proveďte instalaci nebo upgrade na Cisco Unified Communications Manager verze 11.5 nebo novější.

 • Pokud je ve vaší organizaci nasazeno hybridní volání, musíte jej před zahájením migrace odebrat pro uživatele. Další informace naleznete v části Odstranění konfigurace hybridního volání od uživatelů.

 • Synchronizujte všechny uživatele adresáře organizace s Common Identity (CI).


   
  Po migraci nebudou uživatelé v aplikaci Webex (s Common Identity) schopni kontaktovat uživatele stále na Jabber (bez Common Identity).

V následující tabulce je uveden stav uživatele Unified CM napříč organizací.

Tabulka 1. Unified CM Stav uživatele

Uživatelé

Popis

Přenesení uživatelé

Celkový počet uživatelů v Common Identity, kteří migrovali do aplikace Webex.

Uživatele v Unified CM

Celkový počet uživatelů v adresáři aplikace Unified CM.

Uživatelé aplikace Unified CM v Common Identity

Celkový počet uživatelů synchronizovaných z adresáře aplikace Unified CM do Common Identity.

Uživatelé aplikace Unified CM nepoužívající Common Identity

Celkový počet uživatelů, kteří nejsou synchronizováni z adresáře aplikace Unified CM do Common Identity. Tyto uživatele nemůžete migrovat do aplikace Webex. Kliknutím na Stáhnout seznam stáhnete zprávu CSV.

Omezení a omezení

Před zahájením migrace zvažte následující omezení:

Úloha migrace: lze provádět migraci v dávkách pro všechny uživatele Unified CM v Common Identity (CI). Můžete vytvořit několik úloh, ale provádět můžete pouze jednu úlohu migrace zároveň. Ujistěte se, že žádné úlohy migrace neběží na pozadí, když spouštíte novou, jinak může během migrace dojít k chybám.

Tok úloh

Průvodce Migration Wizard v řídícím centru vám pomáhá při provádění migrace provádět následující úkoly.

1

Ze zákaznického pohledu v Control Hub přejděte na Služby > Aktualizace.

2

Na kartě Migrovat Jabber do aplikace Webex klepněte na tlačítko Začít.

Zobrazí se stránka Migrovat Jabber do aplikace Webex.

Zadejte jedinečný název pro úlohu migrace. S jedinečným názvem je snazší sledování průběhu úloh migrace.

1

Na stránce Migrovat Jabber do aplikace Webex klepněte na tlačítko Vytvořit novou úlohu.

Zobrazí se stránka Povolit uživatelům pro aplikaci Webex se službou UCM volání.
2

Zadejte název úlohy do pole Název úlohy.


 
Název úlohy musí obsahovat nejméně 8 znaků. Můžete použít kombinaci názvu klastru, data vytvoření a typu uživatele. Například ABC02CI.

3

Přečtěte si požadovaný text na obrazovce a pokud jste dokončili všechny požadované úkoly, zaškrtněte pole Předpoklady a pak pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Můžete pokračovat až po dokončení všech požadovaných úkolů.

Zobrazí se stránka Výběr klastru.
Na stránce Výběr klastru zvolte cluster, ze kterého chcete migrovat uživatele do aplikace Webex. Na této stránce můžete také zobrazit seznam clusterů a informace o uživateli.

 
Na stránce Výběr klastru jsou viditelné pouze integrované clustery a lze přenášet pouze jeden cluster zároveň. Po migraci uživatelé nemohou kontaktovat uživatele jiné než Common Identity dostupné v Jabber z aplikace Webex.

V následující tabulce je uveden stav uživatele Unified CM napříč organizací.

Tabulka 2. Unified CM Stav uživatele

Uživatelé

Popis

Přenesení uživatelé

Celkový počet uživatelů v Common Identity, kteří migrovali do aplikace Webex.

Uživatele v Unified CM

Celkový počet uživatelů v adresáři aplikace Unified CM.

Uživatelé aplikace Unified CM v Common Identity

Celkový počet uživatelů synchronizovaných z adresáře aplikace Unified CM do Common Identity.

Uživatelé aplikace Unified CM nepoužívající Common Identity

Celkový počet uživatelů, kteří nejsou synchronizováni z adresáře aplikace Unified CM do Common Identity. Tyto uživatele nemůžete migrovat do aplikace Webex.

Stránka Výběr klastru také poskytuje podrobnosti o klastru, jako je název klastru, dostupní uživatelé, plánovaní uživatelé, migrovaní uživatelé a profil Unified CM.

Tabulka 3. Podrobnosti clusteru

Podrobnosti o klastru/uživateli

Popis

Název klastru

Název klastru aplikace Unified CM.

Dostupní uživatelé

Celkový počet uživatelů aplikace Unified CM v Common Identity, kteří nejsou migrováni nebo se u nich neplánuje migrace.

Plánovaní uživatelé

Celkový počet uživatelů v Common Identity, kteří jsou součástí pracovní verze nebo v úloze postupu.

Profil Unified CM

Sada atributů, služeb nebo funkcí přidružených k zařízení. Pokud profil není přidružen k příslušnému clusteru, stav profilu Unified CM tohoto clusteru se zobrazí jako Žádný.
1

Na stránce Výběr klastru zvolte cluster, který chcete migrovat, pak klepněte na odpovídající řádek.

2

Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se stránka Nastavení.
Na stránce Nastavení můžete nastavit možnosti volání a chování, když uživatelé uskuteční volání z aplikace Webex. Nastavení můžete nakonfigurovat nebo přepsat výchozí nastavení, pokud uživatelé mají jiné potřeby volání.
1

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Volání v Webex (Unified CM)

  • Použít e-mailovou doménu mého uživatele – klikněte na tuto možnost, chcete-li zahrnout e-mailovou doménu uživatele. E-mailová doména slouží k vyhledání serveru Unified CM.


    
   Pokud zvolíte tuto možnost, nemusíte zadat profil aplikace Unified CM.
  • Použít profil UC Manager pro volání – klepněte na tuto možnost a v rozevíracím seznamu zvolte profil. Profily aplikace Unified CM jsou definovány v řídícím centru na základě domény hlasové schránky. Tímto způsobem může klient najít domácí klastr aplikace Unified CM. Vybraný profil aplikace Unified CM ovlivňuje pouze ty uživatele, jejichž migrace ještě nebyla zahájena a jsou k dispozici ve stavu koncept. Změny profilu aplikace Unified CM však nebudou použity u migrovaných uživatelů nebo uživatelů, jejichž migrační úloha probíhá.

 • Otevřít Cisco Jabber z aplikace Webex – Kliknutím na tuto možnost umožníte uživatelům Unified CM volat z Cisco Jabber nebo spouštět Jabber při volání z aplikace Webex.

2

Po dokončení konfigurace nastavení klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se stránka Seznam uživatelů.
Na stránce Seznam uživatelů můžete vyhledávat uživatele nebo nastavit filtr pro kategorizací uživatelů a jejich přesun do seznamu Vybráni k migraci. Můžete přidat uživatele nebo odebrat uživatele ze seznamu Vybráni k migraci. Můžete také zobrazit podrobnosti, například jméno uživatele, ID e-mailu, ID uživatele, telefonní číslo, profil služby, skupiny Active Directory, profil služby a možnosti zasílání zpráv a volání uživatele.

Následující tabulka uvádí a popisuje možnosti seznamu uživatelů.

Tabulka 4. Možnosti seznamu uživatelů

Možnosti

Popis

Dostupní uživatelé

Tato karta obsahuje celkový počet uživatelů aplikace Unified CM v Common Identity, kteří nejsou migrováni nebo plánováni pro migraci.

Vybraní k migraci

Tato karta zahrnuje uživatele, které jste vybrali k migraci. Můžete zvolit pouze uživatele dostupné v Common Identity k migraci. Uživatele můžete také odebrat po jejich přidání k migraci.

1

Můžete filtrovat uživatele podle profilu Služby nebo skupin Active Directory (AD).

 • Chcete-li filtrovat uživatele podle profilu Služby, klepněte na rozevírací seznam Filtrovat podle profilu službya zkontrolujte požadovaný profil služby. V seznamu jsou uvedeni uživatelé na základě profilů služeb.

 • Chcete-li filtrovat uživatele podle skupin AD, klepněte na rozevírací seznam Filtrovat podle skupin AD a zaškrtněte požadované skupiny AD. Zobrazí se seznam uživatelů založených na skupinách AD.

2

Do seznamu Vybraní k migraci můžete přidat jednoho, více uživatelů nebo všechny uživatele.

 • Chcete-li přidat jednoho uživatele do seznamu Vybráno pro migraci, umístěte kurzor myši na řádek a klikněte .

 • Chcete-li přidat více uživatelů do seznamu Vybráno pro migraci, vyberte jednu z následujících možností:
  • Zaškrtněte jednotlivá pole a vyberte příslušné uživatele.

  • Zaškrtněte pole zobrazené v hlavičce seznamu uživatelů a vyberte všechny uživatele.

 • Chcete-li přidat vybrané uživatele do seznamu Vybraní k migraci, klepněte na tlačítko Přidat do seznamu migrace zobrazeného v pravém rohu seznamu uživatelů.

3

Klepněte na tlačítko Další.

Otevře se stránka Kontrola.
Stránka Kontrola uvádí chybové a varovné zprávy a také vám poskytne nezbytné návrhy a řešení pro jejich vyřešení. Před pokračováním musíte tyto chyby vyřešit. I přesto, že lze varování ignorovat, doporučujeme je vyřešit před pokračováním.
1

Chcete-li pokračovat v migraci, zvolte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li chyby vyřešit a pokračovat v migraci, klepněte na tlačítko Jak tohle vyřešit?


   
  Odkaz Jak tohle vyřešit? vás nasměruje na článek Telefonní služby pro řešení potíží v Unified CM pro aplikaci Webex.
 • Chcete-li pokračovat v migraci bez vyřešení chyb, klikněte na ikonu se třemi tečkami (⋮) vedle položky Jak to opravit? a vyberte jednu z následujících možností:

  • Odebrat dotčené uživatele – klepněte na tuto možnost a pak klepněte na tlačítko Odebrat v potvrzovacím dialogovém okně. Uživatel je odebrán a přidán zpět k seznamu dostupných na stránce Seznamu uživatelů.

  • Seznam stažení – klepnutím na tuto možnost stáhnete soubor CSV a zkontrolujete, zda soubor neobsahuje chyby.

2

Klepněte na Obnovit, aby se projevily změny.

Po provedení revize úlohy migrace a vyřešení chyb můžete migraci zahájit.
1

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Migrovat hned – chcete-li zahájit migraci okamžitě.

  Provedením následujícího postupu okamžitě zahájíte migraci.

  1. Klepněte na tlačítko Migrovat hned.

   Zobrazí se dialogové okno s potvrzením Spustit migraci .
  2. Přečtěte si text na obrazovce v dialogovém okně a klepněte na tlačítko Migrovat hned.


    
   Neprovádějte zrušení úlohy na monitoru úkolů na pozadí, protože by to způsobilo nekompletní migraci.

   Zobrazí se zpráva Migrace byla úspěšně spuštěna.

  3. Klikněte na tlačítko Hotovo. Přejděte ke kroku 2.

 • Naplánovat migraci – pro plánování a zahájení migrace později.


   

  Nelze naplánovat dva úkoly současně.

  Provedením následujícího postupu migraci naplánujete a zahájíte později.

  1. Klikněte na tlačítko Naplánovat migraci.

   Zobrazí se dialogové okno Naplánovat tuto migraci.
  2. Zadejte následující podrobnosti:

   • Klepněte na pole Vybrat datum a vyberte datum pomocí ovládacího prvku pro výběr data.

   • Klikněte na pole Vybrat čas zahájení a zvolte čas pomocí ovládacího prvku pro výběr času.

   • V rozevíracím seznamu Časové pásmo zvolte časové pásmo.

  3. Klikněte na tlačítko Naplánovat migraci.

   Přejděte ke kroku 2.
2

Zobrazí se stránka Migrovat Jabber do aplikace Webex. Můžete zobrazit úlohy migrace a stav, například Návrh, Probíhající a Dokončeno. Další podrobnosti naleznete v části Stav migrace. Klepnutím na stav migrace můžete zobrazit následující podrobnosti na příslušných kartách:

 • Chyba – klepnutím na toto tlačítko zobrazíte celkový počet uživatelů, u kterých neproběhla migrace. Můžete také zobrazit jméno uživatele, ID e-mailu, profil služby a chybovou zprávu. Můžete buď odstranit chybu, nebo kontaktovat Cisco TAC s žádostí o pomoc.

 • Probíhající – klepnutím na toto tlačítko zobrazíte celkový počet uživatelů, u kterých migrace dosud neproběhla.

 • Úspěšné – Kliknutím zobrazíte celkový počet uživatelů, kteří byli úspěšně migrováni.

Na stavové stránce Úloha migrace můžete sledovat stav úloh migrace, zobrazit informace o clusteru a uživateli a zkontrolovat chyby.

Následující tabulka uvádí stav migrace, popis a příslušné akce.

Tabulka 5. Stav migrace

Stav migrace

Popis

Akce

Návrh

Migrace ještě nebyla spuštěna. Jsou však uloženy podrobnosti o migraci.

Klikněte na ikonu se třemi tečkami (⋮) ve stavu úlohy Koncept a můžete provádět následující úlohy:

 • Stáhněte soubor CSV s podrobnostmi uživatele.

 • Odstraňte úkol.


 

Koncept úkolu funguje jako mechanismus Uzamknout a odemknout, administrátor, který naposledy upravil koncept úkolu, by měl úkol zavřít. Pokud vyprší časový limit relace nebo se zavře prohlížeč bez uzavření úlohy, bude úloha na 1 den uzamčena.

Úlohu konceptu odemknout a uzamknout by mohl provádět stejný správce.

Probíhá

Migrace byla zahájena a probíhá.

Během migrace nelze provádět žádné úkoly.

Dokončeno

Migrace byla dokončena.

Pokud se vyskytnou nějaké chyby, můžete je zobrazit a v případě potřeby přijmout nezbytné akce.

Klikněte na ikonu se třemi tečkami (⋮) ve stavu úlohy Dokončeno a můžete provádět následující úlohy:

 • Stáhněte soubor CSV s podrobnostmi uživatele.

 • Vyřešte všechny chyby konfigurace a vyvolejte případ podpory s TAC kvůli asistenci.

Řešení potíží s migrací

Tato část poskytuje potřebné informace a řešení pro vyřešení některých běžných problémů, kterým můžete čelit předtím, než plánujete migraci nebo během migrace do aplikace Webex.

Zmeškaná upozornění

Oznámení o změně databáze jsou automaticky zasílány do Cloud-Connected UC, když přidáte, aktualizujete nebo odstraníte informace z Unified CM během jednoho z následujících scénářů:

 • Synchronizace inventáře

 • Instalace nebo upgrade souboru COP

 • Hromadné operace v Unified CM

U informací, které jste přidali nebo aktualizovali, může trvat přibližně 4 až 5 hodin, než vstoupí v platnost v Cloud-Connected UC. Avšak pro operace odstranění může být nutné, abyste ručně odstranili informace z Cloud-Connected UC.

Povolení služby

Jakmile povolíte funkci Deployment Insights, může trvat 8 až 9 hodin, než se aktualizovaná data projeví na stránce Úlohy migrace.

Hromadné aktualizace na Control Hub nebo On-Premises

Po provedení hromadných aktualizací v centru řízení nebo v místních uzlech může trvat 8 až 9 hodin, než se aktualizovaná data projeví na stránce Úlohy migrace.

Chyba časového limitu stránky seznamu uživatelů

Jakmile vyberete cluster a přejdete na stránku Seznam uživatelů, může se stát, že se nezdaří načtení stránky, pokud je počet dostupných uživatelů v klastru větší než 30K. Chcete-li problém vyřešit, zavřete úkol a znovu jej otevřete.