Zobrazení analýzy

Cloud služby Cloud-Connected UC odesílá shromážděná data do uživatelského rozhraní Analýza. Analytická data pro místní aplikace a zařízení můžete zobrazit v centru Control Hub.


 • Grafy zobrazují data v greenwichském čase (GMT).

 • V grafech souvisejících s koncovými body se nemusí zobrazovat žádná data pro clustery Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM-SME).

 • Pokud je verze Unifed CM upgradována z verze X na verzi Y, zobrazí se v grafech analýzy obě verze. Nejnovější data jsou zobrazena v části Verze Unified CM oproti poslední upgradované verzi. Hovory, které jsou započítány do předchozí verze, se však nadále zobrazují po zvolenou dobu trvání.

 • Po změně ID clusteru Unified CM se v rozevíracím seznamu Analáza clusteru od následujícího dne zobrazí aktualizovaný název clusteru. V podrobném zobrazení grafů zkušeností se službami i využití prostředků zobrazuje graf Unified CM Cluster nejnovější název clusteru . Starší název clusteru se nadále zobrazuje a představuje počet dříve zpracovaných hovorů.

 • Pokud se při zobrazování grafů Analýzy setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

(Volitelné) Pokud chcete zobrazit analytiku pro data mobilního vzdáleného přístupu, povolte přepínač Pouze data mobilního a vzdáleného přístupu.

3

(Volitelné) Vyberte cluster z rozevíracího seznamu pro výběr clusteru v pravém horním rohu.

Výchozí nastavení je Všechny clustery.

4

Pokud chcete filtrovat data v grafech na základě časového období, vyberte hodnotu z rozevíracího seznamu pro výběr časového období v pravém horním rohu.

Podporované časové rozsahy jsou:
 • Včera

 • Posledních 7 dní

 • Posledních 30 dní

 • Posledních 90 dní

 • Posledních 12 měsíců

Můžete zobrazit grafy za vybrané období. Výchozí časový rozsah je posledních 30 dní.


 

Pokud z rozevíracího seznamu vyberete možnost Včera, trendy NAHORU a DOLŮ budou založeny na datech, která jsou porovnávána s předchozími dvěma dny. Podobně pokud vyberete možnost Posledních 7 dní, vypočítá se trend NAHORU nebo DOLŮ v % na základě porovnání údajů za posledních 7 dní s údaji za předchozích čtrnáct dní.

Řídící panel Zkušenosti se službami vám pomůže analyzovat rozložení kvality služeb a vývoj provozu na základě počtu hovorů, polohy nebo doby trvání hovorů.


CMR musí poskytovat hodnoty SCS (Severely Concealed Seconds). To je nutné pro hodnocení kvality hovorů.

Zdroje dat

Údaje o zařízení jsou shromažďovány z platformy Cisco Unified Communications Manager. Údaje o kvalitě hovorů jsou získávány z CMR a hodnoceny na úrovni CDR.

Zobrazení podrobností o stavu počtu hovorů

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Stav počtu hovorů zobrazíte informace o dokončených hovorech z hlediska pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o stavu počtu hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Podokno metrik v horní části stránky s podrobnostmi zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Ty vám pomohou lépe pochopit využití Cloud-Connected UC ve vaší organizaci.

Následující tabulka popisuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Stav počtu hovorů.

Název pole

Popis

Celkový počet pokusů o hovor

Všechny hovory, včetně dokončených a neúspěšných.

Úspěšné hovory

Všechny úspěšné hovory uskutečněné z tohoto modelu koncového bodu.

Nespojené hovory

Všechny hovory, které nebyly spojeny.

Přerušené hovory

Neúspěšné hovory s nenulovou dobou trvání.

Následující tabulka popisuje informace, které se zobrazují v různých grafech.

Název karty

Popis

Rozdělení stavu hovorů

Tato karta zobrazuje vývoj všech pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a zmeškaných hovorů. Uvádí také počet a procento hovorů v porovnání s celkovým počtem pokusů o hovor.

Vývoj stavu hovorů

Tato karta zobrazuje vývoj všech pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů uskutečněných i přijatých v síti. Poskytuje také počet úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů za daný den.

 • Pokus – Všechny hovory se počítají jako pokus o hovor.

 • Neúspěšné – Hovor je klasifikován jako neúspěšný, pokud kód CDR příčiny zahájení a ukončení není jednou z těchto hodnot: „0“, „1“, „2“, „3“, „16“, „17“, „31“, „126“, „127“, „393216“, „458752“, „262144“.

 • Přerušené – Neúspěšné hovory s dobou trvání delší než 0 jsou klasifikovány jako přerušené. Jedná se o podmnožinu neúspěšných hovorů.

 • Úspěšné – Všechny úspěšně dokončené hovory, tj. pokusy o hovor – neúspěšné hovory. Mějte na paměti, že neúspěšné hovory zahrnují i přerušené hovory.

 • Pokud používáte UCM verze 12.5 nebo nižší, nahlédněte do tabulky Kódy příčin ukončení hovoru v Příručce pro správu záznamů s podrobnostmi o hovoru pro Cisco Unified Communications Manager.

 • Pokud používáte UCM: 12,5 SU (1) nebo vyšší, naleznete informace v tabulce kódy příčiny ukončení hovoru v Průvodci pro správu hovorů a správy fakturace pro Cisco Unified Communications Manager.

Pokud chcete zobrazit pouze vývoj úspěšných hovorů, klikněte v legendě na neúspěšné a zrušte jejich výběr. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozložení pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů, které jsou uskutečněny nebo přijaty pomocí koncových bodů pro zvuk a video. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazuje kapacita média a odpovídající počet hovorů.

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje rozložení pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů v síti na základě typu média hovoru (audio nebo video). Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazuje typ média hovoru a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ média hovoru (audio nebo video) a na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě řady koncových bodů. Uvádí také počet hovorů pro každou řadu koncových bodů.

Cluster Unified CM

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě clusteru Unified CM. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechny clustery a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat cluster. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Rozdělení podle času

Tato karta zobrazuje vývoj všech pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů uskutečněných i přijatých v síti v různých časových intervalech během dne. Vychází z původního časového razítka CDR. Hovory jsou rozděleny do šesti časových intervalů po 4 hodinách. Uvádí také počet hovorů a procento neúspěšných hovorů v porovnání s pokusy o hovor za určitý časový interval během dne.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Náhlavní soupravy podle modelu

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě typu náhlavní soupravy. Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru.


 
 • Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru.

 • Pokud je z jednoho koncového bodu přijato více CMR, ale s různými modely náhlavních souprav pro stejný CDR, bude pro počítání hovorů uvažován jeden z nich.

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě fondu zařízení.

Verze Unified CM

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě verze Unified CM. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechny verze Unified CM a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat verzi Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru verze Unified CM v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Stav zabezpečení hovorů

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté všemi koncovými body na základě stavu zabezpečení hovoru. Pokud je hovor ověřen nebo zašifrován, je klasifikován jako zabezpečený. V opačném případě je klasifikován jako nezabezpečený. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf stavu zabezpečení hovorů a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ profilu zabezpečení. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Typ profilu zabezpečení v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení všech pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů uskutečněných i přijatých v síti na základě přiřazeného umístění technologie Call Admission Control (CAC). Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechna umístění CAC a odpovídající počet hovorů.

Fyzické umístění

Tato karta zobrazuje rozdělení všech pokusů o hovor, úspěšných, neúspěšných a přerušených hovorů uskutečněných i přijatých v síti na základě přiřazeného fyzického umístění. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechna fyzická umístění a odpovídající počet hovorů.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.

Analýza selhání hovorů

Tato karta zobrazuje rozdělení hovorů podle kódů příčin ukončení hovorů pro neúspěšné nebo přerušené hovory. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazuje kód příčin ukončení hovorů a odpovídající počet hovorů.

 • Pokud používáte UCM verze 12.5 nebo nižší, nahlédněte do tabulky Kódy příčin ukončení hovoru v Příručce pro správu záznamů s podrobnostmi o hovoru pro Cisco Unified Communications Manager.

 • Pokud používáte UCM: 12,5 SU (1) nebo vyšší, naleznete informace v tabulce kódy příčiny ukončení hovoru v Průvodci pro správu hovorů a správy fakturace pro Cisco Unified Communications Manager.

Kodek

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě typu kodeku hovoru. Ve výchozím nastavení zobrazuje výsečový graf audio i video kodeků a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat kodek. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje všechny pokusy o hovor, úspěšné, neúspěšné a přerušené hovory uskutečněné i přijaté v síti na základě typu klasifikace hovoru. Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro typ klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní) a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ klasifikace hovoru. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Stav počtu hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.


 • Pokud model koncového bodu řady Cisco IP telefon 7900 uskuteční hovor na řadu Cisco IP telefon 8800, bude hovor započítán pro oba modely. Pokud jsou oba modely koncového bodu stejné, bude započítán jednou.

 • Pokud telefon A v umístění CAC v San Jose volá na telefon B v umístění CAC v New Yorku, je hovor započítán do obou umístění CAC.

 • Pokud výchozí i cílový koncový bod spadají do stejného umístění CAC, započítá se jako jeden hovor. Stejný způsob výpočtu platí pro grafy fondu zařízení, fyzického umístění a kodeku.

 • Pokud výchozí i cílový koncový bod používají náhlavní soupravu různých modelů a příslušný CMR obsahuje informace o náhlavní soupravě, bude hovor započítán pro oba modely náhlavní soupravy. Pokud jsou oba modely náhlavní soupravy stejné, započítají se jako jeden.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Rozdělení stavu hovorů

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Typ hovoru podle média

 • Řady koncových bodů

 • Cluster Unified CM

 • Náhlavní soupravy podle modelu

 • Fond zařízení

 • Verze Unified CM

 • Stav zabezpečení hovorů

 • Umístění CAC

 • Fyzické umístění

 • Analýza selhání hovorů

 • Kodek

 • Klasifikace hovorů

Zobrazení podrobnosti o kvalitě zvuku hovorů

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Kvalita zvuku hovorů zobrazíte informace o kvalitě hovoru.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o kvalitě zvuku hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Podokno metrik v horní části stránky s podrobnostmi zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). To vám pomůže lépe pochopit využití CCUC ve vaší organizaci.

Hovory jsou hodnoceny na základě procentního poměru závažně skrytých vteřin (SCSR). Podrobnosti o tom, jak je hovor klasifikován, naleznete v tématu Klasifikování kvality hovorů Unified CM. Následující tabulka uvádí klíčové ukazatele výkonnosti pro kvalitu zvuku hovorů.

Název pole

Popis

Hovorů celkem

Celkový počet dobrých, přijatelných a špatných hovorů uskutečněných i přijatých v síti.

Dobré hovory

Počet hovorů, u nichž hodnota SCSR klesne pod prahovou hodnotu SCSR pro dlouhé nebo krátké hovory.

Špatné hovory

Počet hovorů, u nichž hodnota SCSR překračuje prahovou hodnotu SCSR pro dlouhé a krátké hovory.

Přijatelné hovory

Počet hovorů, u nichž hodnota SCSR přesahuje prahovou hodnotu pro dlouhé hovory, ale nedosahuje prahové hodnoty SCSR pro krátké hovory.

Následující tabulka popisuje informace, které se zobrazují v různých grafech. Hodnocené hovory se skládají z dobrých, přijatelných a špatných hovorů.


Nehodnocené hovory nejsou zahrnuty do žádného z grafů kvality zvuku hovorů.

Název karty

Popis

Rozdělení kvality zvuku hovorů (CAQ)

Tato karta zobrazuje rozdělení všech hodnocených hovorů uskutečněných a přijatých v síti. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf hodnocení CAQ (dobré a špatné) a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat hodnocení CAQ. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní kartyKvalita zvuku hovorů.


 

Hodnoceny jsou pouze hovory, které mají CMR s metrikami SCS.

Pokud chcete zobrazit pouze rozdělení dobrých hovorů, klikněte v legendě na možnost Špatné a zrušte její výběr. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Vývoj CAQ

Tato karta zobrazuje vývoj všech hodnocených hovorů v síti.

Ve výchozím nastavení se zobrazuje denní vývoj a odpovídající počet hodnocených hovorů. Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozdělení počtu klasifikovaných hovorů, do kterých jsou zapojeny koncové body pro zvuk a video. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují funkce médií (zvuk a video) a odpovídající počet koncových bodů, které jsou zapojeny do klasifikovaných hovorů.

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje rozdělení všech klasifikovaných hovorů v síti na základě typu média hovoru (audio/video). Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují typy médií hovoru (zvuk a video) a odpovídající počet klasifikovaných hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ média hovoru (zvuk nebo video). Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Kvality zvuku hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru zvuku či videa v legendě lze provést kliknutím na příslušnou možnost. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje vývoj klasifikovaných hovorů uskutečněných a přijatých v síti na základě řady koncových bodů. Ve výchozím nastavení se zobrazuje denní vývoj řady koncových bodů a odpovídající počet klasifikovaných hovorů.

Cluster Unified CM

Na této kartě je zobrazeno rozložení všech klasifikovaných hovorů, které byly uskutečněny a přijaty v síti, na základě clusteru Unified CM. Ve výchozím nastavení jsou ve výsečovém grafu zobrazeny všechny clustery Unified CM a odpovídající počet klasifikovaných hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat cluster. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Kvalita zvuku hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Rozdělení podle času

Tato karta zobrazuje vývoj klasifikovaných hovorů uskutečněných a přijatých v síti v různých časových intervalech během dne. Vychází z původního časového razítka CDR. Hovory jsou rozděleny do šesti časových intervalů po 4 hodinách. Karta také uvádí počet hovorů uskutečněných a přijatých v síti v určitém čase za den.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje vývoj klasifikovaných hovorů uskutečněných a přijatých v síti na základě názvu fondu zařízení.

Verze Unified CM

Tato karta zobrazuje rozdělení klasifikovaných hovorů, které byly uskutečněny a přijaty v síti, na základě verze Unified CM. Ve výchozím nastavení jsou ve výsečovém grafu zobrazeny všechny verze Unified CM a odpovídající počet klasifikovaných hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat verzi Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Kvalita zvuku hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru verze Unified CM v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Stav zabezpečení hovorů

Tato karta zobrazuje rozdělení klasifikovaných hovorů uskutečněných a přijatých všemi koncovými body v síti na základě stavu zabezpečení hovoru . Pokud je hovor ověřen nebo zašifrován, je klasifikován jako zabezpečený. V opačném případě je klasifikován jako nezabezpečený. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf stavu zabezpečení hovorů a odpovídající počet klasifikovaných hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ profilu zabezpečení. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Kvalita zvuku hovorů.

Typ profilu zabezpečení v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení klasifikovaných hovorů uskutečněných a přijatých v síti na základě souvisejícího umístění technologie Call Admission Control (CAC). Ve výchozím nastavení jsou ve výsečovém grafu zobrazena umístění CAC a odpovídající počet klasifikovaných hovorů.

Fyzické umístění

Tato karta znázorňuje rozdělení hovorů, uskutečněných a přijímaných položek v síti podle přiřazeného fyzického umístění. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazuje fyzické umístění a odpovídající počet klasifikovaných hovorů.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.

Kodek

Tato karta zobrazuje klasifikované hovory uskutečněné a přijaté v síti na základě typu kodeku hovoru. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují oba typy kodeku (zvuk a video) a odpovídající počet klasifikovaných hovorů.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje klasifikované hovory uskutečněné a přijaté v síti na základě typu klasifikace hovorů. Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazuje typ klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní) a odpovídající počet klasifikovaných hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní). Ostatní karty Kvalita zvuku hovoru se aktualizují na základě tohoto filtru.

Kliknutím na legendu můžete vybrat typ klasifikace hovorů (v síti, mimo síť a interní). Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.


 • Pokud model koncového zařízení řady Cisco IP telefon 7900 uskuteční hovor na řadu Cisco IP telefon 8800, a tento hovor bude klasifikován jako dobrý, pak se započítá do obou modelů. Pokud jsou oba modely koncového bodu stejné, bude započítán jednou.

 • Pokud telefon A v umístění CAC v San Jose volá na telefon B v umístění CAC v New Yorku, a tento hovor bude klasifikován jako dobrý, pak se započítá do obou umístění CAC. Pokud výchozí i cílový koncový bod spadají do stejného umístění CAC, započítá se jako jeden hovor. Stejný způsob výpočtu platí pro fond zařízení, fyzické umístění a kodek.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Rozdělení kvality zvuku hovorů (CAQ)

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Typ hovoru podle média

 • Řady koncových bodů

 • Cluster Unified CM

 • Fond zařízení

 • Verze Unified CM

 • Stav zabezpečení hovorů

 • Umístění CAC

 • Fyzické umístění

 • Kodek

 • Klasifikace hovorů

Řídící panel Využití prostředků zobrazuje grafy využití prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav) ve vaší organizaci.

Zdroje dat

CDR, CMR a podrobnosti o zařízení jsou shromažďovány z platformy Cisco Unified Communications Manager.

Hovory, které nejsou uskutečněny pomocí koncového bodu, nejsou zobrazeny ani zahrnuty do grafů využití prostředků. Například z přenosového spoje do přenosového spoje , konferenční most apod. Proto se v grafech Využití prostředků nezobrazují žádná data pro clustery Unified CM typu SME.

Zobrazení podrobností o vývoji počtu hovorů

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Vývoj počtu hovorů zobrazíte grafy, které se týkají koncových bodů vybraného clusteru UCM Cloud.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o vývoji počtu hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Následující tabulka popisuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Vývoj počtu hovorů.

Název pole

Popis

Počet hovorů koncových bodů

Počet hovorů, do kterých je zapojen alespoň jeden koncový bod.

Počet hovorů náhlavní soupravy

Počet hovorů, do kterých je zapojena alespoň jedna náhlavní souprava.

Celkový počet koncových bodů v hovorech

Počet účastí koncových bodů na hovorech.


 

Jeden koncový bod se může účastnit více hovorů.

Celkový počet náhlavních souprav v hovorech

Počet zapojení náhlavních souprav do hovorů.

Následující tabulka uvádí informace, které se zobrazují na každé kartě. V případě hovorů, kde jeden konec je koncovým bodem a druhý konec není koncovým bodem (například přenosový spoj, brána nebo konferenční most), nejsou atributy jako fond zařízení, umístění CAC , fyzické umístění, kodeky nebo rozlišení videa v grafech podrobného zobrazení počtu hovorů brány v úvahu u entit, které nejsou koncovými body.

Název karty

Popis

Rozdělení hovorů podle prostředků

Tato karta zobrazuje rozdělení všech hovorů uskutečněných a přijatých pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav, které jsou připojeny ke koncovým bodům) v síti.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Vývoj počtu hovorů

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných a přijatých pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav, které jsou připojeny ke koncovým bodům) v síti.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje celkový počet hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě typu koncového zařízení (zvuk nebo video).

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje celkový počet hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě typu média hovoru (audio nebo video). Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ média hovorů. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů.

Typ média hovoru v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě řady koncových bodů.

Cluster Unified CM

Na této kartě je zobrazeno rozdělení všech hovorů, které byly uskutečněny a přijaty prostředky v síti, na základě clusteru Unified CM. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro cluster Unified CM a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat cluster Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru Unified CM v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Rozdělení podle času

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti v různých časových intervalech během dne. Vychází z původního časového razítka CDR. Hovory jsou rozděleny do šesti časových intervalů po 4 hodinách. Uvádí také počet hovorů v určitém časovém intervalu za den.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Náhlavní soupravy podle modelu

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě typu modelu náhlavní soupravy. Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru. Uvádí také denní počet hovorů podle typu modelu náhlavní soupravy.


 
 • Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru.

 • Pokud je z jednoho koncového bodu přijato více CMR, ale s různými modely náhlavních souprav pro stejný CDR, bude pro počítání hovorů uvažován jeden z nich .

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě fondu zařízení.

Verze Unified CM

Na této kartě je zobrazeno rozdělení všech hovorů, které byly uskutečněny a přijaty prostředky v síti, na základě verze Unified CM. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro verzi Unified CM a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat verzi Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru verze Unified CM v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení všech hovorů, které byly uskutečněny a přijaty všemi prostředky, kategorizovanými na základě umístění technologie Call Admission Control (CAC). Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf umístění podle technologie Call Admission Control (CAC) a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat umístění podle technologie Call Admission Control (CAC). Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru umístění CAC v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Fyzické umístění

Tato karta zobrazuje rozdělení všech hovorů, které byly uskutečněny a přijaty všemi prostředky, kategorizovanými na základě fyzického umístění. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechna fyzická umístění a odpovídající počet hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat fyzické umístění. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů. Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje rozdělení všech hovorů uskutečněných a přijatých pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav, které jsou připojeny ke koncovým bodům) rozdělených podle typu klasifikace hovorů (v síti a mimo síť). Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro typ klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní) a odpovídající počet hovorů.Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ klasifikace hovoru. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Počet hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.


 • Pokud model koncového bodu řady Cisco IP telefon 7900 uskuteční hovor na řadu Cisco IP telefon 8800, bude hovor započítán pro oba modely koncového bodu. Pokud jsou oba modely koncového bodu stejné, pak hovor je započítán dvakrát, jako je o použití položky majetku.

 • Pokud telefon A v umístění CAC v San Jose volá na telefon B v umístění CAC v New Yorku, je hovor započítán do obou umístění CAC. Pokud výchozí i cílový koncový bod spadají do stejného umístění CAC, započítá se jako jeden hovor.

 • Stejný způsob výpočtu platí pro grafy fondu zařízení, fyzického umístění a kodeku. Pokud výchozí i cílový koncový bod používají náhlavní soupravu různých modelů a příslušný CMR obsahuje informace o náhlavní soupravě, bude hovor započítán pro oba modely náhlavní soupravy.

 • Pokud jsou oba modely náhlavní soupravy stejné, pak se hovor započítává k oběma modelům náhlavní soupravy, protože se jedná především o použití prostředků.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Typ hovoru podle média

 • Řady koncových bodů

 • Cluster Unified CM

 • Náhlavní soupravy podle modelu

 • Fond zařízení

 • Verze Unified CM

 • Klasifikace hovorů

 • Umístění CAC

 • Fyzické umístění

Zobrazení podrobností o době trvání hovoru

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Doba trvání hovorů zobrazíte grafy, které poskytují informace o době trvání hovorů, do nichž byly zapojeny koncové body a náhlavní soupravy.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o době trvání hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Následující tabulka uvádí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Vývoj doby trvání hovoru.

Název pole

Popis

Celkový počet minut hovoru

Celková doba trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny pomocí prostředků.

Minuty audiohovorů

Celková doba trvání všech audiohovorů (v minutách), které byly uskutečněny pomocí prostředků.

Minuty videohovorů

Celková doba trvání všech videohovorů (v minutách), které byly uskutečněny pomocí prostředků.

Následující tabulka uvádí informace, které se zobrazují na každé kartě. V případě hovorů, kde jeden konec je koncovým bodem a druhý konec není koncovým bodem (například přenosový spoj, brána nebo konferenční most), nejsou atributy jako fond zařízení, umístění CAC, fyzické umístění, kodeky nebo rozlišení videa v grafech podrobného zobrazení Doby trvání hovoru brány v úvahu u entit, které nejsou koncovými body

Název karty

Popis

Rozdělení podle prostředků

Tato karta zobrazuje vývoj doby trvání hovorů v minutách, které byly uskutečněny a přijaty pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům) v síti.

Vývoj doby trvání hovoru

Tato karta zobrazuje vývoj všech hovorů uskutečněných pomocí prostředků (koncových bodů a náhlavních souprav, které jsou připojeny ke koncovým bodům) v síti. Uvádí také celkovou dobu trvání hovorů za daný den.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozdělení minut uskutečněných nebo přijatých hovorů pomocí koncových bodů pro zvuk a video. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechny koncové body pro zvuk a video a odpovídající doba trvání hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ média. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovorů.

Typ média v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle typu média hovoru (audio/video). Ve výchozím nastavení je zobrazen výsečový graf typu média hovoru (audio/video) a odpovídající doba trvání hovoru . Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ média hovoru. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovorů.

Typ média hovoru v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle řad koncových bodů . Poskytuje také celkový počet hovorů pro jednotlivé série koncových bodů.

Cluster Unified CM

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle clusteru Unified CM. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro cluster Unified CM a odpovídající dobu trvání hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat cluster Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru Unified CM v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Rozdělení podle času

Tato karta zobrazuje vývoj doby trvání všech hovorů (v minutách) uskutečněný prostředky v různých časových intervalech během dne. Vychází z původního časového razítka CDR. Hovory jsou rozděleny do šesti časových intervalů po 4 hodinách. Uvádí také průměrnou dobu trvání hovorů v určitém časovém intervalu za den.


 

Tento graf v současné době nelze filtrovat.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle typu klasifikace hovoru. Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro typ klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní) a odpovídající doba trvání hovoru. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ klasifikace hovoru. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovoru.

Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Náhlavní soupravy podle modelu

Tato karta zobrazuje vývoj doby trvání všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti na základě typu modelu náhlavní soupravy. Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru. Uvádí také denní počet hovorů v závislosti na typu modelu náhlavní soupravy.


 
 • Hovory podle náhlavní soupravy se určují na základě CMR přijatého z koncového bodu, ke kterému byla náhlavní souprava připojena a který byl součástí hovoru.

 • Pokud je z jednoho koncového bodu přijato více CMR, ale s různými modely náhlavních souprav pro stejný CDR, bude pro počítání hovorů uvažován jeden z nich.

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje celkovou dobu trvání všech hovorů uskutečněných a přijatých prostředky v síti rozdělenou na základě názvu fondu zařízení. Uvádí také celkovou dobu trvání hovorů pro konkétní fond zařízení.

Verze Unified CM

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle verze Unified CM. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf pro verzi Unified CM a odpovídající dobu trvání hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat verzi Unified CM. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovorů.

Výběr nebo zrušení výběru verze Unified CM v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny prostředky, do kategorií podle souvisejícího umístění Call Admission Control (CAC). Ve výchozím nastavení se zobrazí výsečový graf umístění podle technologie Call Admission Control (CAC) a odpovídající doba trvání hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat umístění podle technologie Call Admission Control (CAC). Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovorů.

Fyzické umístění

Tato karta zobrazuje rozdělení celkové doby trvání všech hovorů (v minutách), které byly uskutečněny používanými prostředky, do kategorií podle fyzického umístění koncových bodů. Ve výchozím nastavení se ve výsečovém grafu zobrazují všechna fyzická umístění a odpovídající celková doba trvání hovorů. Ve výsečovém grafu můžete vybrat typ fyzického umístění. Na základě tohoto filtru se odpovídajícím způsobem aktualizují ostatní karty Doba trvání hovoru. Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.


 • Pokud model koncového bodu řady Cisco IP telefon 7900 uskuteční hovor na řadu Cisco IP telefon 8800, bude hovor započítán pro oba modely koncového bodu. Pokud jsou oba modely koncových bodů stejné, pak se doba trvání hovoru zohlední u obou modelů koncových bodů, protože se jedná především o využití prostředků.

 • Pokud telefon A v umístění CAC v San Jose volá na telefon B v umístění CAC v New Yorku, je doba trvání hovorů do obou umístění CAC. Pokud výchozí i cílový koncový bod spadají do stejného umístění CAC, započítá se doba trvání do umístění CAC jen jednou.

 • Stejný způsob výpočtu platí pro grafy fondu zařízení, fyzického umístění a kodeku. Pokud výchozí i cílový koncový bod používají náhlavní soupravu různých modelů a příslušný CMR obsahuje informace o náhlavní soupravě, bude hovor započítán pro oba modely náhlavní soupravy.

 • Pokud jsou oba modely náhlavní soupravy stejné, pak se hovor započítává k oběma modelům náhlavní soupravy, protože se jedná především o využití prostředků.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Typ hovoru podle média

 • Řady koncových bodů

 • Cluster Unified CM

 • Klasifikace hovorů

 • Náhlavní soupravy podle modelu

 • Fond zařízení

 • Verze Unified CM

 • Umístění CAC

 • Fyzické umístění

Zobrazení podrobnosti o přijetí koncového bodu

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Přijetí koncového bodu zobrazíte grafy, které se týkají koncových bodů vybraného clusteru UCM Cloud.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o přijetí koncového bodu.


 
 • Pro efektivní plánování doporučujeme při analýze údajů uvedených v  těchto grafech zvolit delší dobu trvání (90 a více dní).

 • Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Pro danou dobu trvání se jako vstup použije seznam všech koncových bodů a odpovídajících hovorů uskutečněných nebo přijatých každým koncovým bodem, který je zpracován pomocí procentuální analýzy. Na základě hodnoty získáné pomocí této funkce jsou koncové body klasifikovány podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro přijetí koncového bodu v následující tabulce.

Název pole

Popis

Nakonfigurované koncové body

Počet koncových bodů, které byly nakonfigurovány pro vybranou dobu trvání.

Neregistrované koncové body

Počet koncových bodů, které nebyly alespoň jednou registrovány za zvolenou dobu trvání.

Registrované (0 % hovorů)

Počet koncových bodů, které byly registrovány po zvolenou dobu, ale nebyly použity k uskutečnění žádného hovoru.

Registrované (25 % hovorů)

Počet koncových bodů, které byly registrovány po zvolenou dobu trvání a účastnily se méně než 25 procent hovorů.

Registrované (50 % hovorů)

Počet koncových bodů, které byly registrovány po zvolenou dobu trvání a účastnily se 25 až 50 procent hovorů.

Registrované (75 % hovorů)

Počet koncových bodů, které byly registrovány po zvolenou dobu trvání a účastnily se 50 až 75 procent hovorů.

Registrováné (100 % hovorů)

Počet koncových bodů, které byly registrovány po zvolenou dobu trvání a účastnily se 75 až 100 procent hovorů.

Následující tabulka uvádí informace, které se zobrazují na každé kartě. V případě hovorů, kde jeden konec je koncovým bodem a druhý konec není koncovým bodem (například přenosový spoj, brána nebo konferenční most), nejsou atributy jako fond zařízení, umístění CAC , fyzické umístění, kodeky nebo rozlišení videa v grafech podrobného zobrazení Přijetí koncového bodu brány v úvahu u entit, které nejsou koncovými body.


Ve výchozím nastavení se ve všech grafech zobrazují analytická data pro nakonfigurované koncové body po zvolenou dobu trvání. Zvolte příslušné filtry pro zobrazení dat pro neregistrované koncové body a pro registrované koncové body (rozdělené do kategorií podle procentuálního zapojení do hovorů).

Název karty

Popis

Přijetí koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů, které nejsou zaregistrovány, a různé počty využití hovorů registrovaných koncových bodů za vybranou dobu trvání v organizaci.

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje rozdělení registrovaných koncových bodů podle typu média hovoru (audio a video).

Typ média hovoru v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Cluster Unified CM

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů na základě clusteru Unified CM.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru Unified CM v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje registrované koncové body na základě typu klasifikace hovorů (v síti, mimo síť a interní). Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní.

Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů na základě názvu fondu zařízení.

Výběr nebo zrušení výběru fondu zařízení v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů na základě přidruženého umístění technologie Call Admission Control (CAC).

Výběr nebo zrušení výběru umístění CAC v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Fyzické umístění

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů na základě přidruženého fyzického umístění.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.

Výběr nebo zrušení výběru fyzického umístění v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných koncových bodů podle typu média koncového bodu (hard audio, hard video a soft video).

Koncové body se na základě funkcí médií dělí do následujících kategorií:

 • Hardwarový koncový bod pro audio – Hardwarový koncový bod s funkcí audia. Například Cisco IP telefon 7811.

 • Hardwarový koncový bod pro video – Hardwarový koncový bod s funkcí videa. Například Cisco DX70.

 • Softwarový koncový bod pro video – Softwarový koncový bod s funkcí videa. Například Webex Teams.

Typ média koncového bodu v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje vývoj nakonfigurovaných koncových na základě řady koncových bodů.

Řady modelů náhlavních souprav

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav v organizaci pro vybranou dobu trvání na základě modelu náhlavní soupravy .

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Přijetí koncového bodu

 • Typ hovoru podle média

 • Cluster Unified CM

 • Klasifikace hovorů

 • Fond zařízení

 • Umístění CAC

 • Fyzické umístění

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Řady koncových bodů

Zobrazení podrobností o přijetí náhlavní soupravy

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Přijetí náhlavní soupravy zobrazíte grafy, které se týkají náhlavních souprav nakonfigurovaných pro koncový bod ve vybraném clusteru UCM Cloud.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Grafy na stránce s podrobnostmi o přijetí náhlavní soupravy.


 
 • Pro efektivní plánování doporučujeme při analýze údajů uvedených v  těchto grafech zvolit delší dobu trvání (90 a více dní).

 • Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Pro danou dobu trvání se jako vstup použije seznam všech náhlavních souprav a odpovídajících hovorů, které zahrnují připojené náhlavní soupravy. Data jsou zpracována pomocí procentuální analýzy. Na základě hodnoty získáné pomocí této funkce jsou koncové body klasifikovány podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro přijetí náhlavní soupravy v následující tabulce.

Název pole

Popis

Nakonfigurované náhlavní soupravy

Počet náhlavních souprav, které byly nakonfigurovány pro vybranou dobu trvání.

Odpojené náhlavní soupravy

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se účastnily hovorů během zvolené doby trvání.

Připojené (0 % hovorů)

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se neúčastnily žádného hovoru během zvolené doby trvání.

Připojené (25 % hovorů)

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se účastnily méně než 25 % hovorů během zvolené doby trvání.

Připojené (50 % hovorů)

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se účastnily 25 % až 50 % hovorů během zvolené doby trvání.

Připojené (75 % hovorů)

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se účastnily 50 % až 75 % hovorů během zvolené doby trvání.

Připojené (100 % hovorů)

Počet náhlavních souprav připojených ke koncovým bodům, které se účastnily 75 % až 100 % hovorů během zvolené doby trvání.

Následující tabulka uvádí informace, které se zobrazují na každé kartě. V případě hovorů, kde jeden konec je koncovým bodem a druhý konec není koncovým bodem (například přenosový spoj, brána nebo konferenční most), nejsou atributy jako fond zařízení, umístění CAC , fyzické umístění, kodeky nebo rozlišení videa v grafech podrobného zobrazení Přijetí náhlavní soupravy brány v úvahu u entit, které nejsou koncovými body.


Ve výchozím nastavení se ve všech grafech zobrazují analytická data pro nakonfigurované náhlavní soupravy po zvolenou dobu trvání. Zvolte příslušné filtry pro zobrazení dat pro nepřipojené náhlavní soupravy a pro připojené náhlavní soupravy (rozdělené do kategorií podle procentuálního zapojení do hovorů).

Název karty

Popis

Cluster Unified CM

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav na základě clusteru Unified CM.

Výběr nebo zrušení výběru clusteru Unified CM v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Fyzické umístění

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav na základě přiřazeného fyzického umístění.


 

Pokud nasazená služba Unified CM nemá nakonfigurováno fyzické umístění koncových bodů, nezobrazí se žádná data.

Výběr nebo zrušení výběru fyzického umístění v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Přijetí náhlavních souprav

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav, nepřipojených náhlavních souprav a různého počtu využití připojených náhlavních souprav za vybrané období v organizaci.

Typ hovoru podle média

Tato karta zobrazuje rozdělení náhlavních souprav připojených k registrovaným koncovým bodům podle typu média hovoru (audio a  video).

Typ média hovoru v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Umístění CAC

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav na základě přidruženého umístění technologie Call Admission Control (CAC).

Výběr nebo zrušení výběru umístění CAC v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Klasifikace hovorů

Tato karta zobrazuje rozdělení náhlavních souprav připojených k registrovaným koncovým bodům na základě typu klasifikace hovoru (v síti, mimo síť a interní). Pokud je výchozím nebo cílovým koncovým bodem hovoru přenosový spoj nebo brána, je hovor klasifikován jako v síti nebo mimo sít (v závislosti na nastavení klasifikace hovorů v konfiguraci příslušného přenosového spoje nebo brány v Unified CM). V ostatních případech je klasifikován jako interní.

Výběr nebo zrušení výběru typu klasifikace hovoru v legendě lze provést kliknutím na ni. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Fond zařízení

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav na základě názvu fondu zařízení.

Výběr nebo zrušení výběru fondu zařízení v legendě lze provést kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Možnosti médií koncového bodu

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav (hard audio, hard video a soft video).

Typ média koncového bodu v legendě můžete vybrat nebo zrušit kliknutím na něj. Graf se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Řady koncových bodů

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav, nepřipojených náhlavních souprav a různého počtu využití připojených náhlavních souprav ma základě řad koncových bodů.

Řady modelů náhlavních souprav

Tato karta zobrazuje rozdělení nakonfigurovaných náhlavních souprav, nepřipojených náhlavních souprav a různého počtu využití připojených náhlavních souprav pro vybrané období v organizaci na základě modelu náhlavní soupravy.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Cluster Unified CM

 • Fyzické umístění

 • Přijetí náhlavních souprav

 • Typ hovoru podle média

 • Umístění CAC

 • Klasifikace hovorů

 • Fond zařízení

 • Možnosti médií koncového bodu

 • Řady koncových bodů

 • Řady modelů náhlavních souprav

Řídicí panel Analýza provozu zobrazuje grafy související s umístěním provozu hovorů a analýzou provozu hovorů.

Grafy Umístění provozu hovorů zobrazují rozdělení hovorů vyřizovaných prostředky, kategorizované na základě umístění podle technologie Call Admission Control (CAC). Grafy Analýza provozu hovorů zobrazují rozdělení hovorů vyřizovaných prostředky, kategorizované na základě různých typů hovorů.

Zobrazení podrobností o umístění provozu hovorů

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Umístění provozu hovorů zobrazíte rozdělení hovorů, které jsou vyřizovány prostředky a kategorizovány na základě umístění CAC.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Filtry na stránce s podrobnostmi o umístění provozu hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Následující tabulka uvádí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Umístění provozu hovorů.

Název pole

Popis

Celkový počet klasifikovaných hovorů

Celkový počet hovorů ze všech umístění a kategorií.

Počet hovorů v síti

Celkový počet hovorů v síti. Hovory v síti jsou hovory mimo PSTN.

Počet hovorů mimo síť

Celkový počet hovorů mimo síť. Hovory mimo síť jsou hovory PSTN.

Počet interních hovorů

Celkový počet hovorů uskutečněných v rámci organizace. Interní hovory jsou hovory uvnitř společnosti.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Rozdělení umístění provozu hovorů

 • Klasifikace hovorů

 • Typ hovoru podle média

 • Směr hovorů

Zobrazení podrobností o analýze provozu hovorů

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Kliknutím na kartu Analýza provozu hovorů zobrazíte rozdělení hovorů, které jsou vyřizovány prostředky a kategorizovány na základě umístění CAC.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Filtry na stránce s podrobnostmi analýzy provozu hovorů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Následující tabulka uvádí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Analýzu provozu hovorů.

Název pole

Popis

Celkový počet hovorů

Celkový počet hovorů.

Počet hovorů v síti

Celkový počet hovorů v síti. Hovory v síti jsou hovory mimo PSTN.

Počet hovorů mimo síť

Celkový počet hovorů mimo síť. Hovory mimo síť jsou hovory PSTN.

Počet interních hovorů

Celkový počet hovorů uskutečněných v rámci organizace. Interní hovory jsou hovory uvnitř společnosti.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Rozložení analýzy provozu hovorů

 • Klasifikace hovorů

 • Typ hovoru podle média

 • Stav zabezpečení hovorů

 • Stav hovorů

 • OTT hovory

 • Fond zařízení

 • Umístění CAC

Na řídicím panelu Analýza kapacity se zobrazují analytické grafy týkající se využití přenosových spojů.

Analytický graf Využití přenosových spojů zobrazuje informace o využití přenosových spojů pro pět nejvýznamnějších přenosových spojů ze všech typů přenosových spojů, které jsou nakonfigurovány v rámci Unified CM.

Zobrazení podrobností o typech přenosových spojů pro analýzu kapacity

1

2

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

3

Kliknutím na kartu Analýza kapacity zobrazíte rozdělení hovorů, které jsou vyřizovány prostředky a kategorizovány na základě umístění CAC.

Na zobrazené stránce můžete vybrat různé filtry pro vizualizaci grafů na základě vašeho výběru. Další informace naleznete v tématu Filtry na stránce s podrobnostmi analýzy kapacity typů přenosových spojů.


 

Pokud se při zobrazování grafů setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se do části Problémy s uživatelským rozhraním Analýza v tématu Řešení potíží s Webex Cloud-Connected UC.

Následující tabulka uvádí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro Analýzu kapacity.

Název pole

Popis

Celkový počet hovorů

Celkový počet hovorů.

SIP

Celkový počet hovorů z přenosového spoje SIP.

MGCP

Celkový počet hovorů z přenosového spoje MGCP.

ICT

Celkový počet hovorů z přenosového spoje ICT.

V podokně filtru v horní části stránky s podrobnostmi je zobrazen rozevírací seznam pro filtrování dat a generování grafů na základě vašeho výběru. Možnosti dostupné v rozevíracím seznamu jsou následující:

 • Mobilní a vzdálený přístup

 • Rozložení využití přenosového spoje

 • Rozložení typů přenosových spojů

 • Typ hovoru podle média

 • Směr hovorů

Mobilní a vzdálený přístup umožňuje koncovým bodům využívat služby registrace, řízení hovorů, provisioningu, zasílání zpráv a přítomnosti, které poskytuje platforma Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), i když se koncový bod nachází mimo podnikovou síť.

Ve službách Cloud-Connected UC jsou koncové body mobilního a vzdáleného přístupu určeny ze systému CUCM na základě analýzy adresy IP registrovaného koncového bodu s podporou mobilního a vzdáleného přístupu. Další informace o tom, jak zobrazit analýzu těchto koncových bodů, najdete v části Zobrazení analýzy.

Data zobrazená v grafech můžete exportovat do souboru aplikace Excel pomocí tlačítka Stáhnout.

Klikněte na tlačítko Stáhnout.


 

Klient Webex odesílá šifrovanou adresu MAC počítače. V sestavě o stahování grafů zkušeností se službami tedy nelze zobrazit skutečnou adresu MAC počítače.

Někdy se kvůli ztrátě telemetrických dat v grafech analýzy zobrazují neúplná data. Pokud v některém grafu chybí data, je to indikováno ikonou blesku, která se zobrazuje na pravé straně rozevíracího seznamu pro výběr časového období na stránce Analýza. To vám pomůže zjistit, zda nedochází k nesouladu s daty zobrazenými v grafech.


Pokud během posledních sedmi dnů nedošlo ke ztrátě dat, ikona blesku se nezobrazí.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Klikněte na .

Zobrazí se okno Chybějící data. V okně je uveden čas vytvoření události, název clusteru, název uzlupodrobnosti. Číslo na ikoně představuje počet chybějících oznámení dat od vašeho posledního přihlášení. Tento počet je vynulován po kontrole oznámení.

3

Pokud chcete vyhledat konkrétní případy chybějících dat, použijte vyhledávací pole v levém horním rohu okna.

Můžete vyhledávat podle času vytvoření události, názvu clusteru, názvu uzlupodrobností.

Na stránce Analýza můžete změnit pořadí grafů, které patří do stejné kategorie. To vám umožní přizpůsobit si zobrazení karet.


 • Můžete měnit pořadí grafů na stránce s přehledem i na stránce s podrobnostmi.

 • Nastavené předvolby se ukládají pro všechny budoucí relace s vašimi přihlašovacími údaji a v různých prohlížečích.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Klikněte na kartu obsahující graf, který chcete přesunout. Pak přetáhněte kartu na místo, kde se má zobrazit.


 

Pokud kartu přetáhnete mimo okraje stránky, nemůžete změnit její pořadí.

Na stránce Analýzamůžete skrýt graf, který není relevantní. Můžete také zobrazit graf, který jste předtím skryli. To vám umožní přizpůsobit si zobrazení karet.


 • Nastavené předvolby se ukládají pro všechny budoucí relace s vašimi přihlašovacími údaji a v různých prohlížečích.

 • Když graf skryjete, zmizí z rozevíracího seznamu Filtry.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Analýza > Connected UC.

Zobrazí se stránka Analýza.

2

Pokud chcete graf skrýt, klikněte na tlačítko na kartě a vyberte možnost Odebrat kartu.

3

Pokud chcete zobrazit, klikněte na tlačítko .

4

V okně Přidat grafy vyberte grafy, které chcete zobrazit a klikněte na tlačítko Přidat grafy.


 

Můžete vybrat více karet z různých kategorií najednou a zobrazit je.