Visa analys

Cloud-Connected UC-molnet skickar data som samlas in till analysgränssnittet. Du kan visa analysdata för dina lokala program och enheter i Control Hub.


 • Diagrammen visar data i tidsformatet GMT (Greenwich Mean Time).

 • Diagrammen som gäller slutpunkter kanske inte visar några data för Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition-kluster (Unified CM-SME).

 • Om Cisco Unified Communications Manager uppgraderas från version X till version Y visas båda versionerna i analysdiagrammen. Aktuella data visas under Unified CM-version för den senaste versionen. De samtal som räknas mot den tidigare versionen fortsätter dock att visas för den valda perioden.

 • När du ändrar ID för Unified CM-klustret visas det uppdaterde klusternamnet i listrutan Analyskluster från följande dag. De detaljerade visa diagrammen i både service upplevelser och till gångs användning Unified CM kluster diagram visar det senaste kluster namnet. Det äldre kluster namnet fortsätter att visas och representerar det tidigare behandlade antalet samtal.

 • Analytics har nu stöd för användarfilter.

  • Du kan använda användarfilter som användar-ID, URI och telefonnummer till att filtrera de olika diagrammen i Analytics. Om datainsamlingsavtalet inte har godkänts i en annan tjänst, får du alternativet att läsa och godkänna det när du klickar på filtren.

  • Den här informationen finns också i data som laddas ner för diagrammen Användningsupplevelse och Användning av tillgångar.

  • Analytics har nu stöd för diagrammen Uppringande nummer och Uppringt nummer.

 • Om du får problem med att visa analysdiagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Innan du börjar

Du måste aktivera Analytics-tjänsten på sidan Tjänstehantering för det aktuella klustret. Mer information finns i Aktivera Cloud-Connected UC-tjänster i Control Hub.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

(Valfritt) Om du vill visa analysen av data för mobil Remote Access aktiverar du reglaget Endast data för mobil åtkomst och Remote Access.

3

(Valfritt) Välj ett kluster i listrutan med kluster uppe till höger.

Standardinställningen är Alla kluster.

4

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden väljer du ett värde i listrutan med tidsperioder uppe till höger.

Tidsintervall som stöds:
 • Igår

 • Senaste 7 dagarna

 • Senaste 30 dagarna

 • Senaste 90 dagarna

 • Senaste 12 månaderna

Du kan se diagram för den period du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.


 

Om du väljer igår i list rutan baseras upp-och ned tendenserna på de data som jämförs med de två dagarna före föregående dag. Om du väljer de senaste 7 dagarna beräknas procent anhållnings-eller ned-trender baserat på jämförelsen mellan data för de föregående 7 dagarna med data för föregående Fortnight.

Med instrumentpanelen Serviceupplevelse kan du analysera servicekvalitetsdistribution och trafiktrender baserat på antalet samtal, plats eller samtalslängd.


CMR måste ange värden som Severely Concealed Seconds (SCS). Det krävs för att klassificera samtalens kvalitet.

Datakälla

Enhetsinformationen för det här samlas in från Cisco Unified Communications Manager och information om samtalskvaliteten härleds från CMR och graderas på CDR-nivå.

Visa information om samtalsvolymstatus

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Status för samtalsvolym om du vill visa samtalsinformation i termer av samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan med information om samtals volym status.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

KPI:erna visas i fönstret Mått längst upp på informationssidan. Dessa hjälper dig att få bättre kunskaper om hur du använder Cloud-Connected UC i organisationen.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalsvolymstatus:

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtalsförsök

Alla samtal, inklusive slutförda och misslyckade.

Genomförda samtal

Alla genomförda samtal från den aktuella slutpunktsmodellen.

Misslyckade samtal

Alla misslyckade samtal.

Frånkopplade samtal

Misslyckade samtal med en varaktighet längre än noll.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsstatus

Det här kortet visar trenden för alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal. Dessutom visas antalet och en procentandel samtal sett till det totala antalet samtalsförsök.

Trend över samtalsstatus

Det här kortet visar distributionstrenden för alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk. Dessutom visas antalet genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal för en viss dag.

 • Samtalsförsök – alla samtal räknas som samtalsförsök.

 • Misslyckade – om ursprungs- och avslutskoden för en CDR inte är ett av de här värdena: 0, 1, 2, 3, 16, 17, 31, 126, 127, 393216, 458752, 262144 så klassificeras det som misslyckat.

 • Nedkopplade – misslyckade samtal med varaktighet större än 0 klassificeras som nedkopplade. De är en delmängd av de misslyckade samtalen.

 • Genomförda – alla normalt avslutade samtal, vilket innebär Samtalsförsök – Misslyckade samtal. Observera att Misslyckade samtal inkluderar Nedkopplade samtal.

 • Om du använder Unified CM version 12.5 eller tidigare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder Unified CM 12,5 SU (1) eller högre ska du läsa tabellen med orsaks koder för samtal i samtals rapporterings-och fakturerings administrations hand bok för Cisco Unified Communications Manager.

Om du bara vill visa trenden för genomförda samtal klickar du på Misslyckade i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs eller tas emot via slutpunkter för ljud och video. Som standard visas mediefunktionen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals media (ljud eller video) i cirkel diagrammet, och resten av samtals volym status korten uppdateras enligt detta filter.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Dessutom visas samtalsvolymen för varje slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla kluster och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer ett kluster i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas antalet samtal och procentandelen misslyckade samtal jämfört med antalet samtalsförsök i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Headset efter modell

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på headsetmodellen. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

Unified CM-version

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer en Unified CM-version i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot vid alla slutpunkter baserat på samtalens säkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras det som osäkert. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal samtal. Om du väljer en säkerhetsprofiltyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas alla CAC-platser och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade fysiska platsen. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.


 

Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data.

Analys av samtalsfel

Det här kortet visar en samtalsfördelning baserad på orsakskoderna för samtalsavslut för misslyckade och nedkopplade samtal. Som standard visas orsakskoderna för samtalsavslut och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsrapportering och fakturering för Cisco Unified Communications Manager.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalscodec. Som standard visas för både video- och ljudkodecar samt motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer en codec i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtals klassificerings typ i cirkel diagrammet, och resten av samtals volym status korten uppdateras i enlighet med det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalet mot båda modellerna. Om samtalet sker mellan två telefoner av samma slutpunktsmodell räknas det bara en gång.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalet mot båda CAC-platserna.

 • Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal. Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar.

 • Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna. Om det är samma headsetmodell räknas samtalet bara en gång.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Distribution av samtalsstatus

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Headset efter modell

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Analys av samtalsfel

 • Kodek

 • Samtalsklassificering

Visa information om samtalsljudkvalitet

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet om du vill se information om samtalskvaliteten.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan med information om samtals ljud kvalitet.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

KPI:erna visas i fönstret Mått längst upp på informationssidan. De hjälper dig att förstå hur CCUC används i din organisation.

Samtalen graderas baserat på procentandelen SCSR (Severely Concealed Seconds Ratio). Mer information om hur ett samtal klassificeras finns i Unified CM samtals kvalitets grader. I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalsljudkvalitet:

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Det totala antalet med bra, acceptabel och dålig ljudkvalitet som rings och tas emot i ett nätverk.

Bra samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet understiger SCSR-tröskelvärdet för långa eller korta samtal.

Dåliga samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet överstiger SCSR-tröskelvärdet för långa och korta samtal.

Acceptabla samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet överstiger tröskelvärdet för långa samtal men understiger SCSR-tröskelvärdet för korta samtal.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen. Samtalen graderas som bra, acceptabla och dåliga samtal.


Samtal som inte graderas ingår inte i något av diagrammen över samtalsljudkvalitet.

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk. Som standard visas CAQ-graderingen (bra och dålig) samt motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en CAQ-kategori i cirkel diagrammet, så uppdateras resten av ljud kvalitets kortet för samtal i enlighet med det här filtret.


 

Det är bara samtalen som har en CMR med SCS-mått som graderas.

Om du bara vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dåliga i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

CAQ-trend

Det här kortet visar trenden för alla graderade samtal i ett nätverk.

Som standard visas den dagliga trenden och motsvarande antal graderade samtal. Om du markerar eller avmarkerar en samtalsgraderingstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av antalet graderade samtal där slutpunkter för ljud och video används. Som standard visas mediefunktionen (ljud och video) och motsvarande antal slutpunkter som används i graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). Som standard visas samtalsmedietypen (ljud och video) och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals media (ljud eller video) i cirkel diagrammet, och resten av ljud kvalitets korten för samtal uppdateras i enlighet med det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ljud eller video i förklaringen genom att klicka på typen så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Som standard visas den dagliga trenden för slutpunktsserien och motsvarande antal graderade samtal.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett kluster i cirkel diagrammet och resten av samtals kvalitets korten för samtalet uppdateras enligt detta filter.

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Kortet visar även antalet samtal som rings och tas emot i ett nätverk i en visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

Unified CM-version

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en Unified CM-Version i cirkel diagrammet, så uppdateras resten av ljud kvalitets kortet för samtal enligt detta filter.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot av alla slutpunkter i ett nätverk baserat på samtalens säkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras det som osäkert. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal graderade samtal. Du kan välja en säkerhets profils typ i cirkel diagrammet, så uppdateras resten av ljud kvalitets kortet i enlighet med det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen och motsvarande antal associerade graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade fysiska platsen. Som standard visas den fysiska platsen och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet.


 

Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalscodec. Som standard visas både ljud- och videokodektyper samt motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals klassificering (på-netto, av-netto och internt) i cirkel diagrammet, och resten av ljud kvalitets korten för samtal uppdateras i enlighet med det här filtret.

Om du väljer en typ av samtalsklassificering (internt eller externt) i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series används till att ringa modellen Cisco IP Phone 8800 Series och samtalskvaliteten graderas som bra räknas samtalet mot båda modellerna. Om samtalet sker mellan två telefoner av samma slutpunktsmodell räknas det bara en gång.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose används till att ringa telefon B på CAC-platsen New York räknas det graderade samtalet mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal. Samma beräkningsmetod gäller för enhetspooler, fysiska platser och codecar.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Kodek

 • Samtalsklassificering

På instrumentpanelen Användning av tillgångar visas diagram över hur tillgångar (slutpunkter och headset) används i organisationen.

Datakälla

CDR, CMR och enhetsinformation samlas in från Cisco Unified Communications Manager.

Samtal som inte rings via en slutpunkt visas eller räknas inte i diagramen över användning av tillgångar. T. ex. trunk till trunk eller konferensbrygga osv. Därför innehåller inte diagrammen i Användning av tillgångar några data för Unified CM-klustertypen SME.

Visa information om trenden för antalet samtal

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Trend för samtalsantal om du vill se diagram som gäller slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan information om samtals antal trender.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för Trend för samtalsantal.

Fältrubrik

Beskrivning

Antal samtalsslutpunkter

Antal gånger som minst en slutpunkt används i ett samtal.

Antal headsetsamtal

Antal gånger som minst ett headset används i ett samtal.

Totalt antal slutpunkter i samtal

Antal gånger som slutpunkter används i samtal.


 

En slutpunkt kan medverka i flera samtal.

Totalt antal headset i samtal

Antal gånger headseten deltar i samtal.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. Samtal där en ände är en slut punkt och andra slut inte är en slut punkt (t. ex. trunk-eller gateway-eller konferens brygga o.s.v.) kommer attribut som enhets bassäng, CAC-plats, fysisk plats, codec och video upplösning inte från den icke-slutpunkt-enheter som visas i det detaljerade antalet samtal.

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalsdistribution efter tillgång

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Trend för samtalsantal

Det här kortet visar en trend för alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar det totala antalet samtal som rings eller tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på slutpunktens typ av mediefunktion (ljud eller video).

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar det totala antalet samtal som rings eller tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Om du väljer en samtalsmedietyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på slutpunktsserien.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett Unified CM kluster i cirkel diagrammet och resten av antalet samtals kort uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas även antalet samtal i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Headset efter modell

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet. Dessutom visas det dagliga antalet samtal baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på enhetspoolen.

Unified CM-version

Det här kortet visar alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en Unified CM-Version i cirkel diagrammet, så uppdateras resten av antalet uppringda kort baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med alla tillgångar baserat på CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll) och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Om du väljer en CAC-plats (Samtalsacceptanskontroll) i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med alla tillgångar baserat på den fysiska platsen. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Om du väljer en fysisk plats i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret. Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i diagrammet.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) kategoriserade efter typen av samtalsklassificering (internt och externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtals klassificerings typ i cirkel diagrammet och resten av antal samtals kort uppdateras i enlighet med det här filtret.

Du kan också markera eller avmarkera en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalet mot båda slutpunktsmodellerna. Om det är samma slutpunktsmodell räknas samtalet också två gånger eftersom det handlar om tillgångsanvändningen.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalet mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal.

 • Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar. Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna.

 • Om det är samma headsetmodell räknas samtalet mot båda headsetmodellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

Visa information om samtalslängder

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet samtalslängd om du vill visa diagram med information om samtalslängd med slutpunkter och headset.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan med information om samtalets varaktighets trend.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för Trend för samtalslängd.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtalsminuter

Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med slutpunkterna.

Ljudsamtal i minuter

Sammanlagd längd på alla ljudsamtal (i minuter) som har ringts med tillgångarna.

Videosamtal i minuter

Sammanlagd längd på alla videosamtal (i minuter) som har ringts med tillgångarna.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där en ände är en slut punkt och annan slut inte är en änd punkt (t. ex. trunk-eller gateway-eller konferens brygga o.s.v.) kommer attribut som enhets bassäng, CAC, fysisk plats, Codecer och video upplösning inte att beaktas från de enheter som inte är slutare under samtals tiden detalj visar diagram

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution efter tillgång

Det här kortet visar en trend för samtalslängden i minuter för samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.

Trend för samtalslängd

Det här kortet visar en trend för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk. Dessutom visas även den totala varaktigheten för samtalen under en viss dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av samtalsminuter som rings eller tas emot via slutpunkter för ljud och video. Som standard visas alla slutpunkter för ljud och video och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en medie funktions typ i cirkel diagrammet och resten av samtalets varaktighets kort uppdateras enligt detta filter.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av mediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). Som standard visas typerna av samtalsmedia (ljud/video) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en samtalsmedietyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar en trend för den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på slutpunktsserien. Dessutom visas den totala samtalslängden för alla samtal med en viss slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett Unified CM kluster i cirkel diagrammet och resten av samtalets varaktighets kort uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas även den genomsnittliga samtalslängden i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtals klassificerings typ i cirkel diagrammet och resten av samtalets varaktighets kort uppdateras enligt detta filter.

Du kan också markera eller avmarkera en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Headset efter modell

Det här kortet visar trenden för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet. Dessutom visas den dagliga samtalslängden baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet beskriver den totala tiden (minuter) för alla samtal som görs av resurserna i ett nätverk kategoriserade efter enhets gruppens namn. Här anges också hur länge samtalen för en viss enhets grupp kan räknas.

Unified CM-version

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en Unified CM-version i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en plats för samtals åtkomst kontroll (CAC) i cirkel diagrammet och resten av samtalets varaktighets kort uppdateras enligt detta filter.

Fysisk plats

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på slutpunktens fysiska plats. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en typ av fysisk plats i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret. Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i diagrammet.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem främsta uppringande numren i en organisation, baserat på samtalets varaktighet.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem främsta uppringda numren i en organisation, baserat på samtalets varaktighet.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalslängden mot båda slutpunktsmodellerna. Om det är samma slutpunktsmodell räknas samtalslängden mot båda modellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalslängden mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas samtalslängden en gång mot CAC-platsen.

 • Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar. Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna.

 • Om det är samma headsetmodell räknas det också mot båda headsetmodellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Samtalsklassificering

 • Headset efter modell

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

Visa information om implementering av slutpunkter

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Implementering av slutpunkter om du vill se diagram som gäller slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan information för att anta en slut punkt.


 
 • Du får en effektivare planering om du väljer en längre tidsperiod (90 dagar eller mer) när du analyserar data som visas i de här diagrammen.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

För en given period används listan med alla slutpunkter och motsvarande ringda eller mottagna samtal för respektive slutpunkt som indata och körs sedan genom en analytisk percentilfunktion. Beroende på vilket värde som den här funktionen returnerar klassificeras änd punkterna enligt beskrivningen i Key Performance-index (KPI: er) för slut punkt som antas i följande tabell.

Fältrubrik

Beskrivning

Konfigurerade slutpunkter

Antalet konfigurerade slutpunkter under den valda perioden.

Oregistrerade slutpunkter

Antalet slutpunkter som inte har registrerats minst en gång under den valda perioden.

Registrerade (0 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden men som inte använts till att ringa några samtal.

Registrerade (25 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i mindre än eller lika med den 25:e percentilen samtal.

Registrerade (50 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 25–50:e percentilen samtal.

Registrerade (75 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 50–75:e percentilen samtal.

Registrerade (100 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 75–100:e percentilen samtal.

Percentils beräkning för slut punkts antagande

För alla samtal som involverar slut punkter beräknas 0th, 25, 50, 75th och 100th percentil. När det här värdet är tillgängligt markeras varje slut punkt av något av dessa percentils värden. Detta beror på antalet samtal som slut punkten är involverad för den valda varaktigheten. När alla änd punkter har märkts med motsvarande percentils värden summeras antalet slut punkter som tillhör varje grupp med percentilvärdet och visas som antal i KPI: n.

Percentils beräkningen beskrivs i följande tabell.

Tabell 1. Percentils beräkning

Samtal som ringts av slut punkter

Hämta samtals längd

Percentils beräkning för slut punkts samtal

Exempel på percentils värden

Slut punkt A = 20 samtal

Samtal som kopplats samman med änd punkter tilldelar ett värde.

> 0 till 25 percentils samtal

> 25 till 50 percentils samtal

> 25 till 50 percentils samtal

> 50 till 75 percentils samtal

> 75 till 100 percentils samtal

Slut punkt A = 75 percentil

Slut punkt B = 2 samtal

Slut punkt B = 25 percentil

Slut punkt C = 7 samtal

Slut punkt C = 50 percentil

Slut punkt D = 1 samtal

Slut punkt D = 0 percentil

Änd punkt E = 34 samtal

Änd punkt E = 100 percentil

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där en ände är en slut punkt och andra slut inte är en slut punkt (t. ex. trunk-eller gateway-eller konferens brygga o.s.v.) visas attribut som enhets grupp, CAC, fysisk plats, codec och video upplösning inte från de enheter som inte finns i slut punkts programmet detaljerade vyer.


Som standard visas analysdata för konfigurerade slutpunkter under den valda perioden i alla diagram. Välj lämpliga filter för att visa data om oregistrerade slutpunkter och registrerade slutpunkter (kategoriserade efter användning i en percentil samtal).

Kortrubrik

Beskrivning

Implementering av slutpunkter

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna, slutpunkter som inte är registrerade och olika användning i samtal för registrerade slutpunkter under den valda perioden i en organisation.

Samtalsmediatyp

På det här kortet visas en fördelning av de registrerade slutpunkterna baserat på typen av samtalsmedia (ljud och video).

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Unified CM-kluster

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på Unified CM-klustret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Samtalsklassificering

På det här kortet visas de registrerade slutpunkterna baserat på typen av samtalsklassificering (internt eller externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Enhetsgrupp

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på enhetspoolens namn.

Om du markerar eller avmarkerar en enhetspool i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll).

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den associerade fysiska platsen.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Om du markerar eller avmarkerar en fysisk plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på typen av slutpunktsmediefunktion (hårt ljud, hård video och mjuk video).

Slutpunkterna kategoriseras enligt följande baserat på mediekefunktionen:

 • Hård ljudslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med ljudfunktion. Till exempel Cisco IP-telefon 7811.

 • Hård videoslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Cisco DX70.

 • Mjuk videoslutpunkt – programvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Webex Teams.

Om du markerar eller avmarkerar en slutpunktsmediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

På det här kortetet visas en trend för de konfigurerade slutpunkterna baserat på slutpunktsserien.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Telefonnummer

 • URI

 • Användar-ID

 • Implementering av slutpunkter

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Samtalsklassificering

 • Enhetsgrupp

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

Visa information om implementering av headset

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Implementering av headset om du vill se diagram som gäller konfigurerade headset för slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagram på sidan information för att anta headset.


 
 • Du får en effektivare planering om du väljer en längre tidsperiod (90 dagar eller mer) när du analyserar data som visas i de här diagrammen.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

För en given period används listan med alla headset och motsvarande samtal där anslutna headset används som indata och körs sedan genom en analytisk percentilfunktion. Beroende på vilket värde som den här funktionen returnerar klassificeras headseten enligt beskrivningen i Key Performance index (KPI: er) för headset som antas i följande tabell.

Fältrubrik

Beskrivning

Konfigurerade headset

Antalet konfigurerade headset under den valda perioden.

Frånkopplade headset

Antalet headset som inte har anslutits till slutpunkter som använts för samtal under den valda perioden.

Anslutna (0 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som inte använts för några samtal under den valda perioden.

Anslutna (25 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för mindre än eller lika med den 25:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (50 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 25–50:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (75 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 50–75:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (100 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 75–100:e percentilen samtal under den valda perioden.

Percentil för att anta headset

För alla samtal som involverar headset kan 0th, 25, 50, 75th och 100th percentils värden beräknas. När det här värdet är tillgängligt markeras varje headset av något av dessa percentils värden. Detta beror på antalet samtal som hörlurarna är involverade i för vald varaktighet. När alla headset har märkts med motsvarande percentils värden summeras antalet headset som tillhör varje grupp percentils värde och visas som antal i KPI: n.

Den percentils beräkning som beskrivs i följande tabell.

Tabell 2. Percentils beräkning

Samtal med headset anslutna

Hämta samtals längd

Percentils beräkning för samtal med headset anslutna

Exempel på percentils värden

Headset A = 20 samtal

Samtal som kopplats med headset tilldelar ett värde.

> 0 till 25 percentils samtal

> 25 till 50 percentils samtal

> 25 till 50 percentils samtal

> 50 till 75 percentils samtal

> 75 till 100 percentils samtal

Headset A = 75 percentil

Headset B = 2 samtal

Headset B = 25 percentil

Headset C = 7-samtal

Headset C = 50 percentil

Headset D = 1 samtal

Headset D = 0 percentil

Headset E = 34-samtal

Headset E = 100 percentil

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där en ände är en slut punkt och andra slut inte är en slut punkt (t. ex. trunk-eller gateway-eller konferens brygga o.s.v.) visas attribut som enhets grupp, CAC, fysisk plats, codec och video upplösning inte från de enheter som inte är slutare i det detaljerade diagrammet för headsets införande .


Som standard visas analysdata för konfigurerade headset under den valda perioden i alla diagram. Välj lämpliga filter för att visa data om ej anslutna headset och anslutna headset (kategoriserade efter användning i en percentil samtal).

Kortrubrik

Beskrivning

Unified CM-kluster

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på Unified CM-klustret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på den associerade fysiska platsen.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Om du markerar eller avmarkerar en fysisk plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Implementering av headset

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset under den valda perioden i en organisation.

Samtalsmediatyp

På det här kortet visas en fördelning av headseten som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på typen av samtalsmedia (ljud och video).

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll).

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsklassificering

På det här kortet visas en fördelning av headseten som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på typen av samtalsklassificering (internt eller externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Enhetsgrupp

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på enhetspoolens namn.

Om du markerar eller avmarkerar en enhetspool i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

På det här kortet visas en fördelning av typen av konfigurerade headset (hårt ljud, hård video och mjuk video).

Om du markerar eller avmarkerar en slutpunktsmediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset baserat på slutpunktsserien.

Headsetmodellserie

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset under den valda perioden i en organisation baserat på headsetmodellen.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Unified CM-kluster

 • Fysisk plats

 • Implementering av headset

 • Samtalsmediatyp

 • CAC-plats

 • Samtalsklassificering

 • Enhetsgrupp

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

 • Headsetmodellserie

I trafik analys instrument panelen visas diagram som är kopplade till samtals platser, samtals analys och svar på pilot användnings analys.

Diagram över samtals trafik platser visar distributionen av samtal som hanterats av till gångar och är kategoriserade efter Call Admission Control (CAC)-plats.

Analys diagram med samtals trafik visar distributionen av samtal som hanterats av till gångar och är kategoriserade efter olika samtals typer.

I analys diagram med svar på pilot användning visas förbrukningen av pilot nummer och deras respektive partitioner för samtal.

Visa information om samtalstrafikplatser

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalstrafikplatser för att visa distributionen av samtal som hanteras av resurser baserat på CAC-plats.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i filter på sidan information om samtals trafik platser.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalstrafikplatser.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal klassificerade samtal

Totalt antal samtal för alla platser och kategorier.

Antal interna samtal

Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.

Antal externa samtal

Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.

Antal interna samtal

Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Interna samtal är samtal inom företaget.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalstrafikplatser

Det här kortet visar en trend för samtal på de fem högsta platserna. Kallas även för CAC-platser. De är konfigurerade i en samtalshanterare som syftar till att begränsa antalet samtidiga samtal till eller från en fjärrplats.

Fördelning av samtalstrafikplatser

Det här kortet visar distributionen av samtal för de fem högsta platserna. Kallas även för distribution av CAC-platser. De är konfigurerade i en samtalshanterare som syftar till att begränsa antalet samtidiga samtal till eller från en fjärrplats.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtals klassificerings typ i cirkel diagrammet, och resten av samtals plats korten uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals media (ljud eller video) i cirkel diagrammet, och resten av samtals platsernas kort uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Samtalsriktning

Kortet visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Samtalsfördelning efter tid

Kortet visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning av samtalstrafikplatser

 • Samtalsklassificering

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalsriktning

Visa information om samtalstrafikanalys

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalstrafikanalys om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på samtalstyp. De samtalstyper som stöds är P2P, ICT, SIP-trunk, konferens, MGCP, röstbrevlåda, svarsgrupp, Webex Meeting och hybridsamtal.


 
 • För att ett samtal ska klassificeras som IKT måste telemetrimodulen vara installerad på trunkens målnod.

  Om ett samtal inte idenfitieras som en av samtalstyperna som stöds, markeras det som Ej klassificerat.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i filter på sidan information för att ringa trafik analys.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalstrafikanalys.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Totalt antal samtal

Antal interna samtal

Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.

Antal externa samtal

Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.

Antal interna samtal

Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Interna samtal är samtal inom företaget.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalstrafikanalys

Kortet visar fördelningen av samtal baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Fördelning samtalstrafikanalys

Kortet visar samtalstrenden baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtals klassificerings typ i cirkel diagrammet, och resten av samtals analys korten uppdateras enligt detta filter.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals media (ljud eller video) i cirkel diagrammet, och resten av samtals analys korten uppdateras enligt detta filter.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av samtal för alla samtalstyper, baserat på säkerhetsprofil, uppringda och mottagna av alla slutpunkter i nätverket.

Samtalsfördelning efter tid

Kortet visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Samtalsstatus

Kortet visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

OTT-samtal

Kortet visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal. Dessa samtal kallas även för mobilsamtal och fjärråtkomstsamtal.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen och motsvarande antal associerade graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Unified CM-kluster

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla kluster och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer ett kluster i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk. Som standard visas CAQ-graderingen (bra och dålig) samt motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en CAQ-kategori i cirkel diagrammet, så uppdateras resten av samtals analys korten baserat på det här filtret.


 

Det är bara samtalen som har en CMR med SCS-mått som graderas.

Om du bara vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dåliga i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning samtalstrafikanalys

 • Samtalsklassificering

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • Samtalsstatus

 • OTT-samtal

 • Enhetsgrupp

 • CAC-plats

 • Unified CM-kluster

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

På instrumentbrädan Kapacitetsanalys visas analysdiagram för trunkanvändningen.

I analysdiagrammet Trunkanvändning visas information om trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i Unified CM oavsett trunktyp.

Visa detaljer om trunkanvändning

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på kortet Trunkanvändning om du vill visa information om trunkanvändningen för alla trunktyper som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i filter på sidan information om segment analys typer.

.

I Trunkanvändning visas även en tablell över när trunken använts mest sett till antalet samtal och samtalslängd. Du kan välja en trunk och klicka på set Max con. calls för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal.

Trunkanvändning

Du kan ställa in maximalt antal samtidiga samtal för en viss trunk eller flera trunkar.

Om du vill ställa in maximalt antal samtidiga samtal för en viss trunk klickar du på ... som representerar alternativ menyn i de åtgärder som tillåts för trunken.

Om du vill ställa in maximalt antal samtidiga samtal för flera trunkar markerar du dem och klickar på Ange max sam. samtal för att ange värdet för alla markerade trunkar.

Följande är några av användningsfallen för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal för trunkar:

 • MGCP-gateway: Maximal kapacitet kan anges baserat på termineringar i gateways.

  Om till exempel MGCP-gateway är konfigurerad med T1 och alla 24 portar är konfigurerade i CUCM, kan maximal kapacitet sättas på 24.

 • Sammanlänkad del kluster : den maximala samtals kapaciteten för trunken kan ställas in baserat på WAN-kapaciteten, det tilldelade bandbredd för ljud/video/data, vilken codec som används och så vidare.

 • SIP-trunk: Maximal samtalskapacitet för trunken kan anges baserat på betald samtalsgräns för trunken enligt avtalet.

  Expressway-trunk : Detta är en typ av SIP-trunk. Den maximala samtalskapaciteten för den här typen av trunk kan ställas in baserat på kapaciteten för Expressway-noder eller -kluster.

Följande information visas i tabellen Trunkanvändning:

Tabell 3. Högsta användning av trunkar

Trunkinformation

Beskrivning

Trunknamn

Namn på trunken

Totalt antal samtal/Totalt antal samtalsminuter

Totalt antal samtal/Total samtalslängd i minuter

Antal ljudsamtal/Ljudsamtal i minuter

Totalt antal ljudsamtal/Total samtalslängd för ljudsamtal i minuter

Antal videosamtal/Videosamtal i minuter

Totalt antal videosamtal/Total samtalslängd för videosamtal i minuter

Antal misslyckade samtal

Totalt antal misslyckade samtal

Högsta samtalsvolym

Samtalstoppar beräknas som maximalt antal samtal inom en timme för valt datumintervall. Tidsstämpel visar dagen då samtalstoppen inträffade. Till exempel för det valda datum intervallet mellan den 23 juni till den 30 juni, om 100 samtal som påbörjats på trunk 1 kl. den 23 juni och 200 samtal på trunk 1 kl. den 24 juni, är topp samtalet 200 för det valda datum intervallet och motsvarande tidsstämpel visar det datumet som 24 juni.

Ställ in max sam. samtal

För att ställa in maximalt antal samtidiga samtal

Högsta användning %

Högsta användning i procent. Högsta användning beräknas som förhållandet mellan högsta samtalsvolym och högsta antal samtidiga samtal.

Åtgärder

Tillåtna åtgärder för trunken


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för kapacitetsanalys.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Totalt antal samtal

SIP

Totalt antal samtal från SIP-trunk.

MGCP

Totalt antal samtal från MGCP-trunk.

ICT

Totalt antal samtal från ICT-trunk.

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Fördelning av trunkanvändningen

Kortet visar fördelningen av trunkanvändning för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Trender för trunkanvändningen

Kortet visar trenden för trunkanvändning för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Fördelning av trunktyper

Kortet visar fördelningen av trunkanvändning för trunktyperna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Trender för trunktyper

Kortet visar trenden för trunkanvändning för trunktyperna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtals media (ljud eller video) i cirkel diagrammet, och resten av samtals volym status korten uppdateras enligt detta filter.

Samtalsriktning

Kortet visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Uppringande nummer

Kortet visar de fem främsta uppringande numren i en organisation från samtal som involverar en trunk eller gateway.

Uppringt nummer

Kortet visar de fem främsta uppringda numren i en organisation från samtal som involverar en trunk eller gateway.

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning av trunkanvändningen

 • Fördelning av trunktyper

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalsriktning

Med mobil åtkomst och fjärråtkomst kan slutpunkter använda tjänster för registrering, samtal, etablering, meddelanden och närvaro i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) även när slutpunkten befinner sig utanför företagsnätverket.

I Cloud-connected UC bestäms mobil-och Remote Access slut punkter från CUCM baserat på analysen av registrerad mobil-och fjärråtkomst-slutpunkt som stöds IP adress. Mer information om hur du visar analys för sådana slutpunkter finns i Visa analyser.

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Ladda ner.


I Användningsupplevelse-diagram visar följande tabell kolumnerna i de hämtade rapporterna som motsvarar CDR-fältnamnen.

Fältnamn i hämtad rapport

CDR-fältnamn

Uppringarens användar-ID

callingPartyUnicodeLoginUserID

Uppringt användar-ID

finalCalledPartyUnicodeLoginUserID

Uppringarens URI

callingPartyNumber_uri

Uppringd URI

finalCalledPartyNumber_uri

Uppringarens nummer

callingPartyNumber

Uppringt nummer

finalCalledPartyNumber


 • I Användning av tillgångar-diagram visar följande tabell kolumnerna i de hämtade rapporterna. Rapporten innehåller kolumnerna användar-ID , URI och katalognummer som baseras på Unified CM-konfigurationen. Det maximala antalet värden för kolumnerna i rapporten är begränsat till 10.

 • Fältet Användar-ID i den hämtade rapporten ASST-användning är tomt för enheter som har konfigurerats med ägaren Anonym (offentligt/delat utrymme) i Unified CM och där ingen slutanvändare är kopplad till enheten.

Fältnamn i hämtad rapport

Källfältets namn

Användar-ID

Namnen på källfälten är de som konfigurerats i Unified CM-servern.

URI

Katalognummer

1

Öppna kundvyn i Cisco Webex Control Hub och gå till Analytics > Ansluten UC.

Sidan Connected UC visas.

2

(Ej obligatoriskt) Om du vill visa analys för MRA-data aktiverar du endast MRA-data.

3

(Ej obligatoriskt) Välj ett kluster i listrutan med kluster längst upp till vänster.

Standardinställningen är Alla kluster.

4

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listrutan längst upp till höger.

Tidsintervall som stöds: Igår, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan se diagram för den period du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.

5

Klicka på det kort som du vill hämta rapporter från.

Informationssidan för den valda diagramkategorin visas.

6

På sidan som visas klickar du på Hämta högst upp till höger.


 

Webex-klienten skickar den krypterade MAC-adressen till datorn. Det innebär att du inte kan se datorns faktiska MAC-adress i den nedladdade rapporten för diagram över tjänstemiljöer.

Eftersom telemetridata kan gå förlorade visas ibland ofullständiga data i analysdiagrammen. Om några diagram saknar data visas den med en blixt-ikon på höger sida i list rutan tids period val på sidan analys . På så sätt ser du om data i diagrammen kan vara missvisande.


Om inga data har gått förlorade de senaste sju dagarna visas ingen blixtikon.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på .

Fönstret Datahändelse saknas visas. I det här fönstret visas en lista med tidpunkten när händelsen skapades, klusternamnet, nodnamnet och information om händelsen. Siffran på ikonen är antalet aviseringar om data som saknas sedan din senaste inloggning. Räknaren återställs när du har kontrollerat aviseringarna.

3

Om du vill söka efter specifika saknade datahändelser använder du sökrutan uppe till vänster i fönstret.

Du kan söka per tidpunkt när händelsen skapades, klusternamn, nodnamn eller information.

Du kan ändra ordningsföljd för diagrammen i samma kategori på sidan Analys. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.


 • Du kan ändra diagramordningen på både översiktssidan och informationssidan.

 • De inställningar du ställer in sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter oberoende av webbläsare.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet som innehåller det diagram du vill flytta. Dra och släpp sedan kortet på den plats där du vill att det ska visas.


 

Om du drar kortet utanför sidans gränser kan du inte ändra dess ordning.

Du kan dölja ett diagram som inte är relevant för dig på sidan Analys. Du kan också visa ett diagram som tidigare har dolts av dig. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.


 • De inställningar du ställer in sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter oberoende av webbläsare.

 • När du döljer ett diagram visas det inte i listrutan Filter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Om du vill dölja ett diagram klickar du på ... på kortet och väljer Ta bort kort.

3

Om du vill visa ett diagram klickar du på .

4

Välj de diagram du vill visa igen i fönstret Lägg till diagram och klicka på Lägg till diagram.


 

Du kan välja flera kort från olika kategorier samtidigt och ta fram dem.