Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego przypisywania licencji, zobacz Konfigurowanie automatycznych przypisywania licencji w Centrum sterowania.

 • Użyj automatycznego przypisywania licencji, aby przypisać użytkownikowi licencję standardową lub premium. Możesz nadal ręcznie oznaczać użytkownika jako przełożonego.

 • Unikaj dodawania użytkownika do wielu grup, ponieważ użytkownik wymaga jednej licencji centrum kontaktów. Jeśli zarówno licencje standardowe, jak i premium są przypisywane przez dodanie użytkownika do wielu grup, obowiązuje licencja premium.

 • Podczas konfigurowania automatycznego przypisywania licencji użytkownikom centrum kontaktów należy unikać stosowania szablonu do istniejących użytkowników. W przypadku zastosowania do istniejących użytkowników wszystkie profile niestandardowe mogą zostać zresetowane do domyślnych profili użytkowników. Zalecamy korzystanie z automatycznego przypisywania licencji nowym użytkownikom.


 
 • Po zaktualizowaniu istniejącej licencji użytkownika konieczna jest synchronizacja użytkowników z Centrum sterowania. Instrukcje dotyczące przeprowadzania tej synchronizacji można znaleźć w sekcji "Synchronizacja użytkowników" w artykule Ustawienia dzierżawy .

 • Gdy użytkownik zostanie usunięty w Centrum sterowania, odpowiedni użytkownik centrum kontaktów zostanie automatycznie usunięty.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania, używając adresu URL https://admin.webex.com.

2

W sekcji Usługi okienka nawigacji wybierz kolejno opcje Contact Center > Ustawienia> Ogólne > Szczegóły usługi.


 

Jeśli dodajesz użytkowników, którzy użyli swojego adresu e-mail do utworzenia konta próbnego w usłudze Webex, usuń ich organizację przed dodaniem ich do organizacji klienta.

1

Zaloguj się do organizacji klienta w Centrum sterowania.

2

Przejdź do pozycji Użytkownicy , a następnie kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

3

Wybierz opcję Ręcznie dodaj lub zmodyfikuj użytkowników i kliknij przycisk Dalej.

4

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Jeśli chcesz wprowadzić tylko adres e-mail nowego użytkownika, wybierz przycisk opcji Adres e-mail .
 • Jeśli chcesz wprowadzić nazwę i adres e-mail nowego użytkownika, wybierz przycisk radiowy Nazwy i adresy e-mail. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail nowego użytkownika.

   

  Na tym ekranie można dodać dane maksymalnie 25 użytkowników. Aby dodać dane innego użytkownika, kliknij ikonę Plus (+) obok pola Adres e-mail.

5

Po wprowadzeniu danych nowych użytkowników, których chcesz dodać, kliknij przycisk Dalej.

6

Aby przypisać licencję do użytkownika, zaznacz pole wyboru Contace Center i wybierz typ licencji, który chcesz przypisać do agenta. Dostępne typy licencji to:

 • Agent standardowy: Wybierz ten typ licencji, aby udostępnić użytkownikowi standardowe funkcje agenta.
 • Agent Premium: Wybierz ten typ licencji, aby udostępnić użytkownikowi funkcje agenta premium. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Agent: Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi funkcje agenta premium.

  • Przełożony: Wybierz tę opcję, aby przypisać rolę przełożonego użytkownikowi.

 • Administrator wykonuje jedną z następujących czynności:
  • Utwórz użytkownika z licencją Premium Agent dla nowego użytkownika. Przejdź do sekcji Szczegóły > Role administratora. Zaznacz pole wyboru Administrator organizacji. Kliknij przycisk opcji Pełny administrator .

  • W przypadku istniejącego użytkownika wybierz go ze strony Szczegóły użytkownika. Przejdź do sekcji Szczegóły > Role administratora. Zaznacz pole wyboru Administrator organizacji. Kliknij przycisk opcji Pełny administrator .

  • W przypadku administratora usługi centrum kontaktów przejdź do Szczegóły użytkownika> role administratora . Przejdź do sekcji Szczegóły > Role administratora. Zaznacz pole wyboru Administrator organizacji. Kliknij pole wyboru Administrator usługi Contact Center.

  • Aby usunąć uprawnienia administratora, kliknij pozycję Role administratora. Usuń zaznaczenie opcji Administrator organizacji lub Administrator usługi centrum kontaktów na podstawie roli administratora.

Aby uzyskać informacje o specyficznych dla centrum kontaktów uprawnieniach wszystkich ról administratora centrum sterowania, zobacz artykuł Role administratora dla Webex Contact Center.

7

Kliknij przycisk Zapisz.

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do Webex instytucji.

Domyślny profil użytkownika zapewnia dostęp do funkcji Webex Contact Center użytkownikom z licencjami lub uprawnieniami Contact Center. Aby uzyskać informacje na temat profili użytkowników, zobacz sekcję Profile użytkowników w Podręczniku Cisco Webex Contact Center konfiguracji i administracji.


 

Jeśli dodajesz użytkowników, którzy użyli swojego adresu e-mail do utworzenia konta próbnego w usłudze Webex, usuń ich organizację przed dodaniem ich do organizacji klienta.

1

Zaloguj się do organizacji klienta w centrum sterowania.

2

Przejdź do pozycji Użytkownicy , a następnie kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

3

Wybierz opcję Ręcznie dodaj lub zmodyfikuj użytkowników i kliknij przycisk Dalej.

4

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Jeśli chcesz wprowadzić tylko adres e-mail nowego użytkownika, wybierz przycisk opcji Adres e-mail .
 • Jeśli chcesz wprowadzić nazwę i adres e-mail nowego użytkownika, wybierz przycisk radiowy Nazwy i adresy e-mail. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail nowego użytkownika.

   

  Na tym ekranie można dodać dane maksymalnie 25 użytkowników. Aby dodać dane innego użytkownika, kliknij ikonę Plus (+) obok pola Adres e-mail.

5

Po wprowadzeniu danych nowych użytkowników, których chcesz dodać, kliknij przycisk Dalej.

6

Aby przypisać licencję do użytkownika, zaznacz pole wyboru Licencjonowany agent i wybierz typ licencji, którą chcesz przypisać agentowi. Dostępne typy licencji to:

 • Agent standardowy: Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi standardowe funkcje agenta.
 • Agent premium: Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi funkcje agenta premium.
 • Agent Premium - Rola przełożonego: Wybierz tę opcję, aby przypisać rolę przełożonego użytkownikowi.
7

(Opcjonalnie) Aby przypisać uprawnienia administracyjne użytkownikowi w Webex Contact Center, zaznacz pole wyboru Administrator .


 
 • Uprawnienia administracyjne można przypisać użytkownikowi podczas edytowania użytkownika, ale nie podczas tworzenia nowego użytkownika.

 • Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Agent Premium - Rola przełożonego , pole wyboru Administrator zostanie wyłączone.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Administrator , przejdź do kroku 8.

8

Aby przypisać użytkownikowi pełną rolę administratora lub administratora usługi Contact Center, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby uzyskać pełny status administratora, przejdź do sekcji Szczegóły użytkownika> role administratora. Kliknij przycisk opcji Pełny administrator .

 • W przypadku administratora usługi centrum kontaktów przejdź do Szczegóły użytkownika> role administratora . Zaznacz pole wyboru Administrator usługi Contact Center.

Aby uzyskać informacje na temat uprawnień specyficznych dla Contact Center wszystkich ról administratora centrum sterowania, zobacz artykuł Role administratora dla Webex Contact Center.

9

Kliknij przycisk Zapisz.

W zależności od ustawień organizacji użytkownik może otrzymać wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji Webex.

Domyślny profil użytkownika zapewnia dostęp do funkcji Webex Contact Center użytkownikom z licencjami lub uprawnieniami Contact Center. Informacje na temat profili użytkowników można znaleźć w sekcji Profile użytkowników w Podręczniku konfiguracji i administracji centrum kontaktowegoCisco Webex.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli masz więcej niż jeden plik CSV dla swojej organizacji, prześlij plik. Po zakończeniu zadania możesz przesłać następny plik.


 

Niektóre edytory arkuszy kalkulacyjnych usuwają znak + z komórek po otwarciu pliku .csv. Za pomocą edytora tekstu można wprowadzać .csv aktualizacje. Jeśli używasz edytora arkuszy kalkulacyjnych, pamiętaj o ustawieniu formatu komórki na tekst, a następnie dodaj dowolny + znaki.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com/ przejdź do Użytkownicy, kliknij Zarządzaj użytkownikami i wybierz CSV Dodaj lub zmodyfikuj użytkowników.

2

Kliknij przycisk Eksportuj , aby pobrać plik, i wprowadź informacje o użytkowniku w nowym wierszu pliku CSV, aby ustawić jedną z następujących licencji:

 • W polu Standard Agent ustaw kolumnę Webex Contact Center Standard na wartość TRUE.
 • W przypadku agenta Premium ustaw kolumnę Webex Contact Center Premium na wartość TRUE. System przypisuje użytkownikowi rolę agenta.


   

  Jeśli zarówno kolumna Standard , jak i Premium mają wartość FALSE, system usuwa licencję Webex Contact Center.

 • Aby dodać rolę przełożonego lub administratora, zaktualizuj role ręcznie, jak wspomniano w sekcji Ręczne dodawanie użytkowników w Webex Contact Center .

3

Kliknij przycisk Importuj, a następnie wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

4

Gdy system prześle plik CSV, przewiń w dół i wybierz opcję Dodaj tylko usługi lub Dodaj i usuń usługi i kliknij przycisk Prześlij.

5

Po zakończeniu importu zamknij okno dialogowe Zadania.

6

Zsynchronizuj użytkowników z portalem zarządzania Webex Contact Center. Przejdź do Usługi>Contact Center > Ustawienia> Ogólne , a następnie kliknij przycisk Synchronizuj użytkowników .

7

Przekaż szczegóły agenta w portalu zarządzania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Update and Upload Agent Template (Aktualizowanie i przesyłanie szablonu agenta) w podręczniku użytkownika portalu Cisco Webex Contact Center Management Portal.