Informacje o używaniu kodów śledzenia


Jeśli nie widzisz kodów śledzenia w centrumsterowania, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM).

Kody śledzenia to kody alfanumeryczne, które identyfikują kategorie użytkowników w witrynie Webex. Za pomocą kodów śledzenia można analizować użycie przez różne grupy w organizacji — na przykład według działu lub działu. Kody śledzenia pojawiają się jako część informacji o użytkowniku w raportach użycia, które można uzyskać dla swojej witryny Webex. Danych w tych raportach można używać do księgowania kosztów lub innych wewnętrznych procesów rozliczeniowych.

Można wymagać, aby użytkownicy wykonywali co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Podaj wartość kodu w swoich profilach użytkowników podczas rejestracji konta.

 • Podaj wartość kodu podczas planowania wydarzenia, spotkania lub sesji.

 • Wybierz wartość kodu z listy określonych wartości.

  Listę wartości kodu można utworzyć za pomocą jednej z następujących metod:

  • Wpisz listę wartości kodu.

  • Zaimportuj listę wartości kodu z pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), który tworzysz.

Alternatywnie można określić wartości kodu w profilu użytkownika podczas dodawania lub edytowania konta użytkownika w centrumsterowania. W związku z tym użytkownicy nie muszą wpisywać ani wybierać wartości kodów dla swoich profili ani podczas planowania wydarzeń, spotkań lub sesji.


Jeśli procedura łączenia witryn zostałazakończona, zarządzaj kodami śledzenia witryny w Webex Site Administration.

Określanie kodów śledzenia

Administratorzy witryny mogą określić kody śledzenia, które śledzą użycie witryny Webex. Na przykład kody śledzenia można określić Projekt, Dział i Dział.

Określone etykiety kodu śledzenia lub nazwy grup mogą pojawić się na dowolnej z następujących stron w witrynie Webex:

 • Strona Mój profil: Strona zawierająca dane osobowe każdego użytkownika, który ma konto. Użytkownik może przechowywać dane osobowe na tej stronie.

 • Strona Planowanie spotkania: (Webex Meetings) Strony, na których użytkownicy podają informacje podczas planowania spotkania.

 • Strona Zaplanuj sesję treningową: (Webex Training) Strona, na której użytkownicy podają informacje podczas planowania sesji szkoleniowej.

 • Zaplanuj stronę wydarzenia: (Webex Events) Strona, na której użytkownicy podają informacje podczas planowania wydarzenia.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Usługii wybierz Pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Kody śledzenia.

4

W kolumnie Grupa kodu śledzenia wpisz etykietę lub nazwę grupy dla nowego kodu śledzenia.

Na przykład wpisz Region lub Dział.

5

W kolumnie Tryb wprowadzania wybierz opcję umożliwiającą użytkownikom podawanie wartości kodu, na przykład wprowadzanie tekstu lub wybieranie z listy ustawionych opcji.

6

Aby wymagać od użytkowników wybrania kodu śledzenia z określonej listy wartości, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby utworzyć listę wartości kodu przez ich wpisanie, kliknij przycisk Dodaj/Edytuj, aby otworzyć stronę Lista kodów śledzenia. Następnie ręcznie wpisz wartości kodu. W obszarze Region możesz wpisać Zachód lub Kalifornia. W obszarze Dział można wprowadzić Sprzedaż lub Inżynieria.
 • Aby utworzyć listę wartości kodu przez zaimportowanie ich z pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), który zawiera wartości kodu, kliknij przycisk Dodaj wsadowo.
7

W kolumnie Profil hosta określ, czy kod śledzenia jest wymagany i czy będzie wyświetlany w profilach użytkowników.

8

W kolumnie Zaplanuj/rozpocznij stronę do określ usługi, w których kody śledzenia będą wyświetlane na liście rozwijanej podczas planowania, a następnie określ, czy kod śledzenia jest opcjonalny, Wymagany czy Nieużywany. Jeśli opcjonalnie , host może wybrać inną wartość kodu śledzenia.

9

Powtórz kroki od 4 do 8, aby dodać więcej kodów śledzenia, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Określanie kodów śledzenia dla użytkownika

Można również określić kody śledzenia, aby śledzić korzystanie z witryny Webex przez poszczególnych użytkowników lub działy.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicyi wybierz użytkownika, dla który chce określić kody śledzenia.

2

W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, przejdź do sekcji Usługi i wybierz pozycję Spotkanie.

3

W obszarze Witryny spotkańWebex wybierz witrynę Webex, aby śledzić użycie.

4

Wybierz link Zaawansowane ustawienia użytkownika i kody śledzenia.

5

Na stronie Zaawansowane ustawienia użytkownika przejdź do pozycji Kody śledzeniai określ kody śledzenia użytkownika, takie jak Zachód dla regionu i Sprzedaż dla działu.

6

Kliknij przycisk Aktualizuj , a następnie wybierz przycisk OK.

Zbiorcze zarządzanie kodami śledzenia

Możesz zarządzać wieloma wartościami kodu śledzenia dla użytkowników, pobierając i edytując plik CSV w edytorze CSV, takim jak Microsoft Excel, a następnie ponownie importując plik do centrumsterowania.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do pozycji Usługi i w obszarze Spotkanie wybierzpozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla której chcesz edytować wartości kodu śledzenia, a następnie w obszarze Licencje i użytkownicywybierz pozycję Zarządzajzbiorczo.

3

W oknie Zbiorcze modyfikowanie atrybutów użytkownika kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować plik CSV zawierający atrybuty użytkownika, którego można używać do zbiorczego zarządzania kodami śledzenia.

4

Po zakończeniu eksportowania pliku w obszarze Licencje i użytkownicywybierz pozycję Eksportujwyniki, a następnie wybierz pozycję Pobierz.

5

Otwórz plik w edytorze CSV, zarządzaj kodami śledzenia dla użytkowników, a następnie zapisz plik CSV.

6

Przejdź do pozycji Licencje iużytkownicy, a następnie w obszarze Użytkownicy wybierzpozycję Zarządzaj zbiorczo.

7

W oknie Zbiorcze modyfikowanie atrybutów użytkownika zaimportuj plik CSV, klikając przycisk Importuj i zaznaczając plik lub przeciągając plik do okna.

Importowanie wartości kodu śledzenia

Jeśli określono etykiety kodu śledzenia, można zaimportować wartości kodu śledzenia zamiast wpisywać wartości na stronie Lista kodów śledzenia. Aby użyć tego procesu, najpierw utwórz plik CSV (wartości rozdzielane przecinkami), który zawiera wartości kodu śledzenia.

Ta opcja jest przydatna, jeśli Twoja organizacja używa wielu kodów śledzenia i chcesz prowadzić listę poza Control Hub.


 • Jeśli wartości kodu zostanie określone niepoprawnie, centrum control hub nie będzie w stanie dodać tych wartości do listy. W takim przypadku generowana jest lista rekordów dla wartości, których nie można dodać, w tym przyczyna każdego błędu. Plik zawierający te rekordy można pobrać na swój komputer w celach informacyjnych lub w celu poprawienia błędów bezpośrednio w pliku.

 • Błędy można poprawić bezpośrednio w utworzonym pliku. Upewnij się, że usunąłeś ostatnią kolumnę, oznaczoną Komentarze, przed przekazaniem pliku w celu utworzenia pozostałych wartości kodu.

 • Po przesłaniu pliku CSV możesz edytować wartości pojedynczo na stronie Lista kodów śledzenia. Lub można skontaktować się ze swoim opiekunem klienta odpowiedzialnym za oprogramowanie Webex w celu uzyskania pomocy.