• Ciągle weryfikujemy minimalne wymagania dotyczące uruchamiania aplikacji Webex, a wymienione tutaj wymagania mogą ulec zmianie.
 • Nie wspieramy korzystania z aplikacji Webex w programach dotyczących wydań wstępnych lub wczesnych, takich jak Apple Beta Software, Windows Insider Program ani w innych podobnych programach.
 • Na wydajność aplikacji Webex mogą mieć wpływ czynniki niezależne od systemu operacyjnego, na przykład: łączność sieciowa lub inne aplikacje działające na Twoich urządzeniach.

Wymagania minimalne dla komputerów z systemem Windows

Wymagania minimalne dla komputerów Mac

 • System operacyjny macOS 10.13 lub nowszy.

 • Procesor M1 lub Intel

 • Minimum 4 GB pamięci RAM

Ten artykuł dotyczy instalowania komputerowej wersji aplikacji Webex na komputerach Mac lub z komputerach systemem Windows. W przypadku systemu Linux zobacz Aplikacja Webex dla systemu Linux.

Aplikacja Webex jest instalowana w tym samym folderze systemowym za każdym razem, gdy jest aktualizowana do nowej wersji.


 

Aby znaleźć zainstalowaną wersję aplikacji Webex, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości. Zobacz Raporty dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze.

Instalacja ręczna

Aplikację Webex można zainstalować w postaci licencji na jeden komputer lub na jednego użytkownika. Mogą ją zainstalować wszyscy użytkownicy administratora IT.

Aplikacja Webex jest domyślnie instalowana w następującym folderze: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Użytkownicy mogą pobrać, a następnie uruchomić plik instalatora (MSI). Nie potrzebują oni uprawnień dostępu administratora na swoich komputerach.

Administratorzy mogą uruchomić instalator z dodatkowymi uprawnieniami, a także mogą wybrać instalację na określonych komputerach oraz wskazać katalog instalacji.

Którego pakietu instalacyjnego MSI należy użyć?

Oto różnice między pakietami:

 • Pakiet zlokalizowany lub niezlokalizowany: użytkownicy mogą wybrać pakiet zlokalizowany, jeśli chcą, aby aplikacja Webex została zainstalowana w języku ich systemu operacyjnego.

  Jako administrator wykonujący instalację zbiorczą z mechanizmem dystrybucji innej firmy, musisz wdrożyć pakiet niezlokalizowany. Użytkownicy mogą nadal korzystać z aplikacji Webex w preferowanym przez siebie języku (jeśli usługa Webex obsługuje ten język).


   

  W przypadku zbiorczej instalacji aplikacji Webex ze zlokalizowanym pakietem mogą wystąpić problemy z odinstalowaniem tej aplikacji.

 • Pakiet zawierający tylko aplikację: tę opcję można wybrać w większości sytuacji. Pakiet instaluje tylko aplikację Webex. W razie potrzeby aplikacja Webex pobiera składniki aplikacji do spotkań na komputerze.

  Istnieje kilka wyjątków, w przypadku których pakiet może być potrzebny.

 • Pakiet zbiorczy: Ten pakiet instaluje na komputerze zarówno aplikację Webex, jak i aplikację komputerową Meetings. Pakietu należy używać tylko w następujących sytuacjach:

  • Instalujesz pakiet w bezpiecznym środowisku, które uniemożliwia komputerom użytkowników pobieranie oprogramowania. Jeśli aplikacja Webex nie może pobrać składników spotkań, użytkownicy mogą mieć problemy z użytecznością podczas dołączania do spotkań za pomocą aplikacji.
  • Nie przeprowadzono jeszcze pełnej migracji do aplikacji Webex, a użytkownicy potrzebują oddzielnej aplikacji komputerowej Meetings.
Tabela 1. Pakiety instalacyjne aplikacji Webex dla systemu Windows
OpisCzy jest zlokalizowana?Architektura systemu operacyjnegoŁącze pobierania pakietu instalacyjnego
Tylko aplikacja WebexZlokalizowana64-bitowahttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Tylko aplikacja WebexNiezlokalizowana (EN)64-bitowahttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Pakiet aplikacji Webex i aplikacji komputerowej MeetingsZlokalizowana64-bitowahttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Pakiet aplikacji Webex i aplikacji komputerowej MeetingsNiezlokalizowana (EN)64-bitowahttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Instalacja zbiorcza

W poniższych przykładach użyto narzędzia msiexec firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer.

Oto parametry wiersza polecenia, których można używać z pakietem instalacyjnym MSI aplikacji Webex:

 • Kontekst instalacji

  Kiedy ustawisz ALLUSERS=1 w celu określenia instalacji na wybranych komputerach, musisz mieć uprawnienia dostępu administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers.

 • Instalacja dyskretna

  Po dodaniu parametru /qn w celu przeprowadzenia instalacji bez interakcji użytkownika. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Ustaw tę właściwość na wartość TRUE, aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego w imieniu użytkowników. Instalator nie wyświetla użytkownikom monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego nie jest wyświetlana po ustawieniu jednego z następujących wpisów rejestru na eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Określa, czy aplikacja Webex jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.

  Wartość domyślna to TRUE. Aby ją zmienić, potrzebujesz uprawnień administratora.

  Przykłady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Aplikacja Webex uruchamia się automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows (domyślnie). To ustawienie powoduje włączenie i wyszarzenie elementu sterującego Uruchamiaj Webex podczas uruchamiania komputera, aby użytkownik nie mógł go zmienić.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Aplikacja Webex nie uruchamia się automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Użytkownicy mogą zmienić element sterujący Uruchamiaj Webex podczas uruchamiania komputera w ustawieniach aplikacji Webex.

 • DEFAULT_THEME

  Określa motyw używany w aplikacji Webex.

  Wartość domyślna to Dark. Aby ją zmienić, potrzebujesz uprawnień administratora.

  Użytkownicy mogą zmienić motyw w oknie Ustawienia Webex.

  Przykłady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Określa jasny motyw aplikacji Webex.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Określa ciemny motyw aplikacji Webex.

 • DELETEUSERDATA

  Określa, czy usunąć lub zachować bazę danych użytkowników oraz pliki dziennika.

  Wartość domyślna to 0 Powoduje ona zachowanie bazy danych i dzienników podczas instalacji.

  Przykłady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Usuwa bazę danych użytkowników i dzienniki podczas instalacji.

 • EMAIL

  Ten parametr umożliwia usprawnienie procesu logowania użytkowników do aplikacji Webex przez określenie ich adresu e-mail lub wzorca wskazującego, jak uzyskać adres e-mail.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com wstępnie wypełnia adres acassidy@example.com w procesie logowania Webex.

  Z parametrem EMAIL można używać następujących wartości:

  • Adres e-mail użytkownika (na przykład: acassidy@example.com) — ustawia rzeczywisty adres e-mail w celu wstępnego wypełnienia w procesie logowania. Nie należy używać jej z parametrem ALLUSERS=1, ponieważ reprezentuje on tylko jeden adres e-mail. Nie jest to zalecane w przypadku urządzeń, które mają wielu użytkowników.

   Na przykład: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName — nakazuje aplikacji Webex pobranie głównej nazwy użytkownika (UPN) z systemu Windows w momencie logowania. Tej wartości możesz użyć w przypadku urządzeń z wieloma użytkownikami.

   Na przykład: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail — nakazuje aplikacji Webex pobranie adresu e-mail użytkownika z usługi LDAP/Active Directory w momencie logowania (jeśli jest dostępny). Tej wartości możesz użyć w przypadku urządzeń z wieloma użytkownikami.

   Na przykład: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName — nakazuje Webex pobranie nazwy SAMAccountName użytkownika z systemu Windows w momencie logowania. Jest ona zwykle używana w starszych środowiskach. Tej wartości możesz użyć w przypadku urządzeń z wieloma użytkownikami.

   Na przykład: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Połączenie parametru EMAIL z metodą uwierzytelniania, taką jak Kerberos lub mTLS, umożliwia użytkownikom automatyczne logowanie.

  Gdy używasz parametru EMAIL, użytkownicy nie mogą zmienić tożsamości Webex, której używają do logowania.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Określa, czy aplikacja Webex jest rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności. Aby ją zmienić, potrzebujesz uprawnień administratora.

  Wartość domyślna to 0.

  Przykłady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Określa, że aplikacja Webex jest rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności w systemie Windows.

   Użytkownicy mogą zmienić opcję Połącz aplikację Webex z programem Microsoft Outlook w oknie Ustawienia Webex.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Aplikacja Webex nie jest rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności w systemie Windows (domyślnie).

   To ustawienie powoduje wyszarzenie (wyłączenie) elementu sterującego Połącz aplikację Webex z programem Microsoft Outlook dla wszystkich użytkowników. Aby zmienić tę opcję, musisz mieć uprawnienia dostępu administratora.

 • FORCELOCKDOWN

  Dotyczy tylko zbiorczych pakietów instalacyjnych. Blokuje aplikację komputerową Meetings, jeśli jest ona zgodna z witryną spotkania. Aby ją zmienić, potrzebujesz uprawnień administratora.

  Przykład: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Określa folder instalacji aplikacji Webex.

  Przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Instaluje przeglądarkę wbudowaną WebView2 firmy Microsoft podczas instalacji aplikacji Webex.

  Aplikacja Webex wymaga tej przeglądarki wbudowanej. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu WebView2 i aplikacji Webex.

  Przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  • FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERNO

   Dotyczy tylko zbiorczych pakietów instalacyjnych. Ten parametr rozszerza wersję klienta Webex Meeting o kompatybilność z witryną spotkania. Klient Webex Meeting otrzymuje numer wersji, który jest większy wśród ClientSPCompatibleVersionNo lub ForceClientSPCompatibleVersionNo. Aby ją zmienić, potrzebujesz uprawnień administratora.

   Na przykład: msiexec /i WebexBundle.msi FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERSIONNO=10

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja Webex używa własnego rozwiązania do automatycznej aktualizacji, które jest niezależne od systemu operacyjnego Windows. Aplikacja może aktualizować się automatycznie bez informowania systemu operacyjnego Windows, więc zainstalowana wersja aplikacji może różnić się od wersji, którą widzi użytkownik podczas korzystania z aplikacji.

  Instalowanie

  Aby zainstalować aplikację Webex, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień dostępu administratora na swoich komputerach.

  Użytkownicy klikają dwukrotnie plik Webex.dmg w celu jego zainstalowania. Domyślnie aplikację Webex instalujesz w folderze Aplikacje, jednak użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać aplikację Webex do dowolnego innego katalogu.


   

  Aby sprawdzić, jaka wersja aplikacji Webex jest zainstalowana, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

  Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości. Zobacz Raporty dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze.

  Instalacja zbiorcza

  Jako administrator możesz używać polecenia komputera Mac defaults wraz z argumentem LoginHint, aby wstępnie wypełnić w aplikacji Webex informację o adresie e-mail użytkownika:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  W tym poleceniu wiadomość e-mail użytkownika służy jako podpowiedź logowania, aby automatycznie przejść do ekranu wprowadzania hasła, po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu. Aby ograniczyć logowanie do określonych domen lub wiadomości e-mail, adres e-mail użytkownika powinien być częścią rejestru.

  Lokalizacja: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Klucz parametrów: email

  Aby wyłączyć wstępne wypełnianie, użyj następującego polecenia:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Sterownik audio do udostępniania dźwięku z komputera

  Aplikacja Webex potrzebuje specjalnego sterownika audio do udostępniania dźwięku z komputera. Administratorzy mogą wstępnie zainstalować sterowniki na komputerach użytkowników końcowych. Instrukcje można znaleźć w dokumencie Cisco Webex Audio Driver Package Download dla komputerów Mac .

  Jeśli użytkownicy nie mają zainstalowanego sterownika, aplikacja Webex pobiera go po kliknięciu przycisku Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo lub Udostępnij dźwięk komputera w aplikacji Webex. Jednak użytkownik musi mieć uprawnienia administratora do zainstalowania sterownika.

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja używa własnego rozwiązania do automatycznej aktualizacji, które jest niezależne od mechanizmów instalacyjnych w systemie operacyjnym. Aplikacja jest instalowana przy użyciu mechanizmu systemu operacyjnego tylko raz. Następnie aplikacja aktualizuje się automatycznie bez informowania systemu operacyjnego. Dlatego zainstalowana wersja aplikacji może być inna niż ta, którą widzisz podczas korzystania z aplikacji.

  Wdrożenie nowego wydania dla wszystkich użytkowników trwa 7 dni. W ciągu tych 7 dni użytkownicy mogą zapobiegawczo sprawdzać dostępność aktualizacji. Użytkownicy mogą przeczytać artykuł Aktualizowanie aplikacji do najnowszego wydania.

  Automatycznie stosujemy aktualizację po 7-dniowym oknie wdrażania.

  Jeśli masz pakiet Pro Pack for Control Hub, możesz sprawdzić, z jakiej wersji aplikacji korzystają Twoi użytkownicy. Zobacz Raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości w sekcji Analizy dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze.

  Gdy aplikacja Webex jest uruchomiona1, okresowo sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja aplikacji. Gdy nowsza wersja stanie się dostępna, aplikacja automatycznie pobierze tę nową wersję i zapisze ją na komputerze lokalnym:

  • W systemie Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • W systemie macOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Aktualną wersję i nową wersję aplikacji przechowujemy w tych folderach. Jeśli aktualizacja nie zadziała, aplikacja może się cofnąć.

  Jeśli udostępnimy poprawkę do wydania, zaktualizujemy wszystkie organizacje w ciągu trzydniowego okna wdrożenia.


   
  1. Aplikacja Webex sprawdza aktualizacje podczas jej uruchamiania, nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany.

   Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, gdy możliwa jest aktualizacja, zachowanie aktualizacji zależy od tego, kto ostatnio korzystał z aplikacji Webex:

   • Jeśli ten użytkownik został zalogowany, aplikacja aktualizuje się zgodnie z zasadami aktualizacji ich organizacji. Zobacz Elementy sterujące aktualizacją produktu.
   • Jeśli ten użytkownik się nie zalogował, aplikacja aktualizuje się do najnowszej wersji. (Mogą korzystać z aplikacji Webex, aby dołączać do spotkań jako gość).

  Częstotliwość aktualizacji aplikacji Webex można ustawić za pomocą narzędzi kontroli aktualizacji produktów.

  Aby odinstalować aplikację, użyj polecenia msiexec /x Webex.msi.


   

  Ścieżka do pliku .msi zależy od tego, gdzie był on używany podczas instalacji. Aby to polecenie zadziałało, plik .msi musi znajdować się w określonej lokalizacji.

  Aby odinstalować aplikację Webex, przejdź do folderu Aplikacje i przeciągnij aplikację Webex do kosza.

  Aplikacja Webex na komputer wirtualny optymalizuje części audio i wideo pod kątem środowiska pulpitu wirtualnego. Korzystając z cienkiego klienta, użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji Webex z poziomu środowiska zdalnego pulpitu wirtualnego.

  Aplikację Webex dla środowiska Windows VDI można pobrać ze strony https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji, sposobu przygotowania środowiska i wdrożenia rozwiązania Webex VDI, zapoznaj się z Przewodnikiem wdrażania aplikacji Webex w infrastrukturze wirtualnego komputera typu desktop (VDI).

  Jako administrator możesz zabezpieczyć aplikację Webex na urządzeniach przenośnych swoich użytkowników. Obsługiwane przez nas rozwiązania obejmują mechanizmy MDM/MAM z Microsoft Intune, MDM/MAM z AppConfig, dodatkową warstwę zabezpieczeń (ang. app wrapping) przy użyciu plików IPA (iOS) i plików AAB (Android) oraz administracyjne narzędzia kontrolne do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie urządzeń przenośnych.