• Generisanje dnevnika je dostupno za one sa punim pristupom administratora. Administratori samo za čitanje mogu da dobiju pristup kada je za organizaciju omogućeno automatsko izveštavanje o sudaru. Ovo možete da omogućite na stranici Podešavanja.

  • Ne možete da generišete zapise sa isključenog uređaja. Možete da preuzmete sve prethodno generisane dnevnike čak i kada je uređaj van mreže.

  • Zapisi ne uključuju PII.

  • Webex Edge za uređaje povezane sa uređajima mora biti pokrenut CE9.14.3 ili noviji. Da biste generisali zapise iz Kontrolnog čvorišta sa ovih uređaja, prvo morate da ih omogućite na uređaju. Podesite konfiguraciju Logging CloudUpload Mode na On.

1

U prikazu korisnika na https://admin.webex.com , idite na Uređaji i izaberite uređaj sa kojeg želite da generišete evidencije.

2

Idite na Evidencije podrške i uređaja. Kliknite na Generiši dnevnik da biste generisali novi paket dnevnika.

Novi dnevnici se dodaju na listu prethodno generisanih svežnjeva dnevnika. Kliknite na Preuzmi pored paketa dnevnika koji vam je potreban i nastavite sa rešavanjem problema.

Zapisi se automatski šalju u Cisco-ov Centar za tehničku pomoć (TAC). Ako kontaktirate tak, kopirajte ID povratnih informacija i uključite ga u slučaj podrške.