Kreiranje novog automatskog pomoćnika

Pre nego što počneš

Postojeće radno vreme i praznični raspored možete da koristite da biste konfigurisali vreme/dane kada je automatski pomoćnik operativan i neos operativan ili da kreirate novi raspored kada kreirate automatskog pomoćnika. Više informacija potražite u članku Kreiranje i konfigurisanje rasporeda u kontrolnom čvorištu da biste unapred konfigurisali radno vreme i raspored praznika.

Za kupce u Azijsko-pacifičkom regionu, polje Ime ID-a pozivaoca se automatski popunjava korisničkim imenom. Ne možete da izmenite polje "Ime ID-a pozivaoca".

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Izaberite stavku Automatsko > Kreiraj automatski pomoćnik .

3

Na stranici Osnove unesite sledeće informacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 • Lokacija

 • Ime automatskog službenik

 • Broj telefona

 • Jezik

4

Na stranici "Raspored radnih sati" dodelite postojeći raspored radnih sati u padajućem meniju opcije ili kreirajte novi raspored. Kliknite na dugme Dalje.

5

Na stranici "Praznični raspored" dodelite postojeći raspored praznika u padajućem meniju Opcije ili kreirajte novi raspored. Kliknite na dugme Dalje.

6

Na stranici "Meni", u okviru kartica "Radno vreme" i"Posle časova" koristite padajuću lista da biste dodelili svaki broj tastature njihovoj funkciji. Kliknite na dugme Dalje.

Da biste pozivaocima dozvolili da biraju oznaku tipa datoteke bez odzivnika menija, proverite izbor u polju za potvrdu Omogući biranje proširenja bez zahtevanja stavke menija.

7

Na stranici "Pozdrav", u okviru kartica "Poslovni sati" i"Posle radnog vremena" odaberite da li želite da koristite podrazumevani pozdrav, otpremite audio snimak ili snimite sopstveni pozdrav. Kliknite na dugme Dalje.

8

Na stranici "Redigovanje", ispod svake kartice pregledajte nove postavke automatskog čuvara da biste se uverili da je sve ispravno. Možete kliknuti na dugme "Nazad" da biste napravili bilo kakve promene ili kliknuti na dugme "Kreiraj" da biste primenili postavke na novog automatskog pomoćnika.

9

Kliknite na dugme Gotovo kada završite.

Onemogućavanje automatskog pomoćnika

Pomoću ove procedure možete onemogućiti prethodno kreiranog automatskog pomoćnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika da biste onemogućili sa liste.

3

Na bočnom panelu preklopnik Omogući automatskom pomoćniku da biste onemogućili automatskog pomoćnika.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje opštih postavki automatskog čuvara

Možete da promenite lokaciju i jezik za automatskog pomoćnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored opštih postavki, kliknite na dugme Upravljaj .

4

Prikažite ili uredite jezik sa jezika padajuće liste.

5

Prikažite ili uredite vremensku zonu iz padajuće liste Vremenske zone.

6

Prikažite ili uredite ID pozivaoca koji se koristi kada se pozivi prenose ili prosleđuju iz ovog automatskog pomoćnika.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje brojeva telefona automatskog čuvara

Promenite brojeve telefona automatskog pomoćnika i saberite do 10 alternativnih brojeva.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored brojeva telefona kliknite na brojeve koje ste dodelili.

4

Uredite primarni telefonski broj i/ili proširenje .

5

Dodajte alternativne brojeve koristeći funkciju pretrage.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurisanje prosleđivanja poziva za automatske pomoćnike

Sve dolazne pozive možete proslediti u zavisnosti od skupa kriterijuma koje definišete.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli izaberite stavku Prosleđivanje poziva.

4

Prebacite funkciju prosleđivanjapoziva na.

5

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Always Forward Calls– Uvek prosleđivanje poziva na određeni broj.
 • Selektivno prosleđivanjepoziva – Prosleđivanje poziva na određeni broj u zavisnosti od kriterijuma.

 

Ako odaberete selektivno prosleđivanje poziva, moraćete da imate najmanje jedno pravilo za prosleđivanje primenjeno za prosleđivanje poziva da biste bili aktivni.

6

Dodelite broj kojem želite da prosledite pozive. Ako ste odabrali stavku "Uvek prosledi pozive",kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Kada birate opciju "Uvek napred" ili "Selektivnoprosleđivanje", proverite polje za potvrdu Pošalji govornoj pošti da biste prosledili sve pozive internoj govornoj pošti. Polje za potvrdu "Pošalji govornoj pošti" je onemogućeno kada se unese spoljni broj.

7

Ako odaberete opciju Selektivno prosleđivanjepoziva , kreirajte pravilo tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj kada se prosleđi" ili "Dodaj kada se neprosledi".

8

Kreirajte ime pravila.

9

Za opciju "Kadaproslediti" ili "Kada neproslediti" u padajućem meniju izaberite raspored poslovanja i praznični raspored.

10

Za opciju Proslediunapred izaberite najmanje jednu opciju sa podrazumevanog telefonskog broja ili dodajte drugi telefonski broj .

11

Za pozive odizaberite bilo koji brojili izabrane brojeve sa najmanje jednom opcijom iz sledećeg:

 • Bilo kojibroj – Prosleđivanje svih poziva u navedenom pravilu.

 • Svi privatni brojevi– Prosleđivanje poziva sa privatnih brojeva.

 • Svi nedostupni brojevi– prosleđivanje poziva sa nedostupnih brojeva.

 • Sabiranjeodređenih brojeva – Prosleđivanje poziva do 12 brojeva koje definišete.

12

Za poziveza izaberite broj ili alternativni broj iz padajuće menije tako da se pozivi proslećuju kada se poziv primi na ovaj broj u vašoj organizaciji koji definišete.

13

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Šta dalje

Kada kreirate pravilo, možete da omogućite ili onemogućite pravilo koristeći preklopnik pored pravila u tabeli. Pravilo možete da promenite ili izbrišete u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na dugme "Uredi" ili .

Uređivanje opcija biranja broja za automatske prisutne

Podesite opcije biranja broja tako da budu specifične za kupca ili lokaciju/lokaciju.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli izaberite stavku Opcije biranjabroja .

4

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Kupac

 • Lokacija

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje rasporeda radnog vremena za automatske pomoćnike

Možete dodeliti raspored radnih sati kreiran prethodno ili kreirati sopstveni raspored poslovnih sati za automatskog pomoćnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnom panelu, u okviru "Automatsko posamno u radno vreme" izaberite stavku "Raspored"Raspored".

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Dodelite postojeći raspored– Izaberite prethodno kreirani raspored iz padajućeg menija.

 • Kreirajte novi raspored– Kreirajte novo ime za raspored i izaberite poslovne sate.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Opcije menija "Uređivanje radnog vremena" za automatske pomoćnike

Dodelite različite funkcije svakom broju tastature. Ove postavke usmeravaju kupce tamo gde treba da idu kada unesu određeni broj na telefon.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnom panelu, u okviru "Automatsko posagašnje zaposlovne sate" izaberite stavku Meni.

4

Proverite izbor u polju za potvrdu Omogući biranje proširenja bez potrebe za izborom stavke menija da biste omogućili pozivaocima da direktno biraju oznaku tipa datoteke u bilo kom trenutku.

5

Izaberite funkciju koju želite da dodelite svakom broju ili funkciji na pozivnu tablu.

6

Za svaku dodeljenu funkciju unesite dodatne informacije ili brojeve telefona i proširenja za prenos poziva.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje pozdrava za radno vreme automatski prisutni

Ovo je poruka koju klijenti čuju kada zovu tokom radnog vremena. Pozdravne poruke često imaju kratku poruku dobrodošlice i navode opcije menija.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Izaberite stavku "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnom panelu, u okviru Automatsko posamnjednica zaposlovne sate kliknite na dugme Pozdrav.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Podrazumevanipozdrav – Reprodukuje se podrazumevani pozdrav za dolazne pozive.

 • Prilagođenipozdrav – Otpremite audio datoteku ili snimite pozdrav koristeći funkciju snimanja.


 

Audio (WAV) datoteka mora da ispuni sledeće zahteve:

 • 8 ili 16 khz

 • 8-bitni ili 16-bitni mono

 • µ-law, A-law ili PCM

 • Maksimalna veličina datoteke od 2MB (ili približno 4 minuta reprodukcije)


 

Više informacija za snimanje sa telefona i probne skripte za pozdrav možete pronaći tako što ćete kliknuti na uputstvo za snimanje na telefonu ipokazati mi uzorak skripte.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje opcija menija posle radnog vremena za automatske pomoćnike

Dodelite različite funkcije svakom broju tastature da biste usmerili kupce tamo gde treba da idu kada unesu određeni broj na telefon. Meni koji ste podesili posle radnog vremena odnosi se i na praznični raspored.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, u okviru "Automatski pomoćnik posle radnog vremena" izaberite stavku Meni .

4

Proverite izbor u polju za potvrdu Omogući biranje proširenja bez potrebe za izborom stavke menija da biste omogućili pozivaocima da direktno biraju oznaku tipa datoteke u bilo kom trenutku.

5

Izaberite funkciju koju želite da dodelite svakom broju ili funkciji na pozivnu tablu.

6

Za svaku dodeljenu funkciju unesite dodatne informacije ili brojeve telefona i proširenja za prenos poziva.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje pozdrava za automatskog čuvara posle radnog vremena

Ovo je poruka koju klijenti čuju kada pozovu posle radnog vremena. Pozdravne poruke često imaju kratku poruku dobrodošlice i navode opcije menija. Meni koji ste podesili posle radnog vremena odnosi se i na praznični raspored.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnom panelu, u okviru Automatsko čuvarski broj posle radnogvremena kliknite na dugme Pozdrav .

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Podrazumevanipozdrav – Reprodukuje se podrazumevani pozdrav za dolazne pozive.

 • Prilagođenipozdrav – Otpremite audio datoteku ili snimite pozdrav koristeći funkciju snimanja.


 

Audio (WAV) datoteka mora da ispuni sledeće zahteve:

 • 8 ili 16 khz

 • 8-bitni ili 16-bitni mono

 • µ-law, A-law ili PCM

 • Maksimalna veličina datoteke od 2MB (ili približno 4 minuta reprodukcije)


 

Više informacija za snimanje sa telefona i probne skripte za pozdrav možete pronaći tako što ćete kliknuti na uputstvo za snimanje na telefonu ipokazati mi uzorak skripte.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje prazničnih rasporeda za automatske čuvare

Podesite dane tokom kojih radi vaš praznični auto-dežurni radnik. Možete da dodelite raspored letovanja koji je prethodno kreiran ili da kreirate sopstveni raspored letovanja za automatskog pomoćnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme "Automatski pomoćnik", a zatim izaberite automatskog pomoćnika za uređivanje sa liste.

3

Na bočnom panelu, u okviru Praznični automatski pomoćnik izaberite stavku Raspored.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Dodelite postojeći raspored– Izaberite prethodno kreirani raspored iz padajuće tabele.

 • Kreirajte novi raspored– Kreirajte novo ime za raspored i izaberite praznike za svoju organizaciju.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Generisanje izveštaja o automatskom čuvaru

Možete da generišete izveštaj koji navodi sve dolazne pozive koji su stigli do usluge automatskog čuvara.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Izaberite stavku Automatsko > Pregledaj izveštaje.

Unakrsno ste pokrenuti na portalu "Administrator poziva" gde možete da generišete izveštaj sa automatskim prisutnima. Za više informacija kliknite ovde.