Skapa ett nytt autodeltagare

Innan du börjar

Du kan använda ett befintligt arbetstid- och semesterschema för att konfigurera tiden/dagarna som din autodeltagare är i drift eller inte i drift, eller skapa ett nytt schema när du skapar en automatisk assistent. Mer information finns i Skapa och konfigurera ett schema i Control Hub för mer information om du vill konfigurera dina öppettider och semesterscheman innan du skapar en automatisk assistent.

För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls fältet inringar-id Namn automatiskt i med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet inringar-id Namn.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka på Autodeltagare > skapa automatisk dirigering.

3

Ange följande information på sidan Grundläggande och klicka sedan på Nästa.

 • Plats

 • Autoassistentnamn

 • Telefonnummer

 • Språk

4

På sidan Schema för företagstider tilldelar du ett befintligt schema för arbetstid i listrutan Välj ett alternativ eller skapar ett nytt schema. Klicka på Nästa.

5

På sidan Helgdagar schemalägger du ett befintligt semesterschema i rullgardingsrutan Välj ett alternativ eller skapar ett nytt schema. Klicka på Nästa.

6

På menysidan, under flikarna Öppettider och Efter timmar, använder du rullgardin för att tilldela varje knappsats nummer till deras funktion. Klicka på Nästa.

För att tillåta uppringare att ringa ett anknytnings-utan ett menyuppringning, markera kryssrutan Aktivera anknytningsuppringning utan att kräva ett menyobjekt.

7

På sidan Hälsning, under flikarna Öppettider och Efter timmar, väljer du om du vill använda standardhälsningen, överföra en ljudinspelning eller spela in din egen hälsning. Klicka på Nästa.

8

På sidan Granska, under varje flik, granska dina nya inställningar för autodeltagare för att säkerställa att allt är rätt. Du kan klicka på Tillbaka för att göra ändringar, eller klicka på Skapa för att tillämpa inställningarna för ditt nya autodeltagare.

9

Klicka på Klar när du är färdig.

Inaktivera autodeltagare

Med denna procedur kan du inaktivera en tidigare skapad autodirigering.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan autodeltagaren som ska inaktiveras i listan.

3

På sidopanelen ändrar du Aktivera automatisk assistent till av för att inaktivera autodeltagaren.

4

Klicka på Spara.

Redigera allmänna inställningar för autodeltagare

Du kan ändra plats och språk för din autodeltagare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

På sidopanelen, bredvid Allmännainställningar, klickar du på Hantera.

4

Visa eller redigera språk från språk från den nedrullningsna listrutan.

5

Visa eller redigera tidszon i tidszon listrutan.

6

Visa eller redigera inringar-id samtal överförs eller vidarebefordras från detta autodeltagare.

7

Klicka på Spara.

Redigera telefonnummer för autodeltagare

Ändra dina telefonnummer för autodeltagare och lägg till upp till 10 alternativa nummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

På sidopanelen, bredvid telefonnummer på numret(erna) som du har tilldelat.

4

Redigera det primära telefonnumret och/eller anknytningen.

5

Lägg till alternativa nummer med hjälp av sökfunktionen.

6

Klicka på Spara.

Konfigurera samtals vidarebefordran för autodeltagare

Du kan vidarebefordra alla inkommande samtal beroende på en uppsättning kriterier som du har definierat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

Klicka på Samtals vidarebefordran isidopanelen.

4

Växla funktionen vidarekoppla samtal.

5

Välj något av följande alternativ:

 • Vidarebefordra alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.
 • Selektiv vidare vidarebefordradesamtal – Vidare vidarebefordra samtal till ett anvisat nummer beroende på kriterierna.

 

Om du väljer Selektiv vidare vidarebefordrade samtal måste du ha minst en regel för att vidarebefordran tillämpas för att samtals vidarebefordran ska vara aktiv.

6

Tilldela numret som du vill vidarebefordra samtal till. Om du har valt Vidarebefordra alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Alltid vidarebefordra eller Selektivt vidarebefordra markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

7

Om du väljer Selektivt vidareriktade samtalskapar du en regel genom att klicka på Lägg till när du vill vidarebefordra eller Lägg till när du inte vill vidarebefordra.

8

Skapa ett regelnamn.

9

Om du vill vidarebefordra eller när du inte ska vidarebefordra väljer du Ett schema för företag och ett semesterschema i den nedrullningade menyn.

10

Vid Vidarebefordra till väljer du minst ett alternativ frånStandardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer .

11

För Samtal från väljer du Ett nummer eller Valda nummer med minst ett alternativ från följande:

 • Val annatnummer – vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Alla privata nummer– vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Alla ej tillgängliganummer – vidarebefordrar samtal från ej tillgängliga nummer.

 • Lägg till specifikanummer – vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

För Samtal till väljer du ett nummer eller ett alternativt nummer från rullgardingsnumret så att samtal vidarebefordras när ett samtal tas emot till det här numret inom din organisation som du definierar.

13

Klicka på Spara.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växla bredvid regeln i tabellen. Du kan även när som helst ändra eller ta bort en regel genom att klicka på Redigera eller .

Redigera uppringningsalternativ för autodeltagare

Ange att uppringningsalternativen ska vara specifika för en kund eller en plats/webbplats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

Klicka på Uppringningsalternativ isidopanelen.

4

Välj något av följande:

 • Kund

 • Plats

5

Klicka på Spara.

Redigera scheman för arbetstider för autodeltagare

Du kan tilldela ett schema för arbetstid som har skapats tidigare, eller så kan du skapa ett eget schema för arbetstid för den automatiska assistenten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

På sidopanelen, under Arbetstider, automatisk assistent, klickar du på Schemalägg.

4

Välj något av följande alternativ:

 • Tilldela ett befintligt schema– Välj ett schema som du har skapat tidigare i rullgardingsmenyn.

 • Skapa ett nytt schema– Skapa ett nytt namn på schemat och välj arbetstider.

5

Klicka på Spara.

Redigera menyalternativ för arbetstid för autodeltagare

Tilldela olika funktioner till varje knappsatsnummer. Dessa inställningar dirigerar dina kunder dit de behöver när de anger ett visst nummer på sin telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

I sidopanelen, under Business Hours Auto Attendant(Autodeltagare) , klickar du på Meny.

4

Markera kryssrutan Aktivera anknytningsuppringning utan att det krävs ett menyobjekt för att låta uppringare direkt ringa ett anknytningstillägg när som helst.

5

Välj vilken funktion du vill tilldela varje nummer eller funktionsnyckel på knappsatsen.

6

För varje tilldelad funktion anger du ytterligare information eller telefonnummer och anknytningar för att överföra samtal.

7

Klicka på Spara.

Redigera en hälsning för en arbetstids autodeltagare

Detta är det meddelande som dina kunder hör när de ringer under arbetstid. Hälsningar har ofta ett kort välkomstmeddelande och listar menyalternativen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan autodeltagaren som ska redigeras i listan.

3

I sidopanelen, under Business Hours Auto Attendant (Automatiskassistent) , klickar du på Hälsning.

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Standardhälsning – Spelar upp en standardhälsning för inkommande samtal.

 • Anpassad hälsning – Överför en ljudfil eller spela in en hälsning med hjälp av inspelningsfunktionen.


 

Ljud-filen (WAV) måste uppfylla följande krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-bitars mono

 • u-law, A-law eller PCM

 • Maximal filstorlek på 2 MB (eller ungefär 4 minuter uppspelning)


 

Du hittar mer information om inspelning från din telefon och exempel på välkomstskript genom att klicka på Instruktioner för inspelning på en telefon och Visa mig ettexempelskript.

5

Klicka på Spara.

Redigera efter timmar-menyalternativ för autodeltagare

Tilldela olika funktioner till varje knappsatsnummer för att dirigera dina kunder dit de behöver när de anger ett visst nummer på sin telefon. Menyn som du ställer in för efter timmar gäller även för semesterschemat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

I sidopanelen, under Efter timmar, klicka på Meny för automatisk assistent.

4

Markera kryssrutan Aktivera anknytningsuppringning utan att det krävs ett menyobjekt för att låta uppringare direkt ringa ett anknytningstillägg när som helst.

5

Välj vilken funktion du vill tilldela varje nummer eller funktionsnyckel på knappsatsen.

6

För varje tilldelad funktion anger du ytterligare information eller telefonnummer och anknytningar för att överföra samtal.

7

Klicka på Spara.

Redigera en hälsning för ett efter timmar autodeltagare

Detta är meddelandet som kunderna hör när de ringer efter arbetstid. Hälsningar har ofta ett kort välkomstmeddelande och listar menyalternativen. Menyn som du ställer in för efter timmar gäller även för semesterschemat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

I sidopanelen, under After Hours Auto Attendant (Automatiskassistent) , klickar du på Hälsning.

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Standardhälsning – Spelar upp en standardhälsning för inkommande samtal.

 • Anpassad hälsning – Överför en ljudfil eller spela in en hälsning med hjälp av inspelningsfunktionen.


 

Ljud-filen (WAV) måste uppfylla följande krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-bitars mono

 • u-law, A-law eller PCM

 • Maximal filstorlek på 2 MB (eller ungefär 4 minuter uppspelning)


 

Du hittar mer information om inspelning från din telefon och exempel på välkomstskript genom att klicka på Instruktioner för inspelning på en telefon och Visa mig ettexempelskript.

5

Klicka på Spara.

Redigera semesterscheman för autodeltagare

Ange vilka dagar som din autodirigering ska vara helgdag. Du kan tilldela ett semesterschema som skapades tidigare eller skapa ett eget semesterschema för autodeltagaren.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Autodeltagare och välj sedan det autodeltagare som ska redigeras i listan.

3

På sidopanelen, under Helgdagar Autodeltagare, klickar du på Schemalägg.

4

Välj något av följande alternativ:

 • Tilldela ett befintligt schema– Välj ett schema som du har skapat tidigare i den nedrullningade listan.

 • Skapa ett nytt schema– Skapa ett nytt namn för schemat och välj helgdagar för din organisation.

5

Klicka på Spara.

Skapa automatiska dirigeringsrapporter

Du kan skapa en rapport som listar alla inkommande samtal som har nått tjänsten autodeltagare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka på Autodeltagare > visa rapporter .

Du kör samtalsadministrationsportalen där du kan skapa en rapport om autodeltagare. För mer information, klicka här.