Създаване на нов автоматичен придружител

Преди да започнете

Можете да използвате съществуващ работен час и график за празници, за да конфигурирате часа/дните, които вашият автоматичен придружител е оперативен и неоперационен, или да създадете нов график, когато създавате автоматично придружител. За да конфигурирате предварително работното си време и графиците за празници, за да създадете автоматично придружител, вижте Създаване и конфигуриране на график в контролния център за повече информация.

За клиенти в азиатско-тихоокеански регион полето Име на ИД на повикващия се попълва автоматично с Потребителското име. Не можете да модифицирате полето Име на ИД на повикващия.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматично придружител > създаване на авто придружител.

3

На страницата Основи въведете следната информация и след това щракнете върху напред.

 • Местоположение

 • Име на автоматичен оператор

 • Телефонен номер

 • Език

4

На страницата График за работни часове присвоите съществуващ график за работни часове в изберете опция падащо или създайте нов график. Щракнете върху Напред.

5

На страницата График за празници присвояване на съществуващ график за почивка в изберете опция падащо или създайте нов график. Щракнете върху Напред.

6

На страницата Меню, както под разделите "Работно време", така и "След часове", използвайте падащото меню, за да присвоите всеки номер на клавиатурата към функцията им. Щракнете върху Напред.

За да позволите на обаждащите се да наберят разширение без подкана за меню, поставете отметка в квадратчето Разреши набирането на разширение, без да изисква елемент от меню.

7

На страницата "Поздрав", както под разделите "Работно време", така и "Часове след часове", изберете дали искате да използвате по подразбиране поздрава, да качите аудиозапис или да запишете собствения си поздрав. Щракнете върху Напред.

8

На страницата Преглед под всеки раздел прегледайте новите си настройки за автоматично придружител, за да се уверите, че всичко е правилно. Можете да щракнете върху "Назад", за да направите всякакви промени, или да кликнете върху Създаване, за да приложите настройките към новия си автоматичен придружител.

9

Щракнете върху Готово, когато завършите.

Забраняване на автоматично придружител

С тази процедура можете да забраните създаден преди това автоматичен придружител.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Авто придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да забраните от списъка.

3

В страничния панел превключвайте Разрешаване на auto Attendant даизключите, за да забраните автоматично придружителя.

4

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на общите настройки на автоматичния придружител

Можете да промените местоположението и езика за вашия автоматичен придружител.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел, до Общи настройки щракнете върху Управление.

4

Преглед или редактиране на Езика от Езика от падащия.

5

Преглед или редактиране на часовата зона от падащото поле Часова зона.

6

Преглед или редактиране на ИД на обаждащия се, използван при прехвърляне или препращане на обаждания от този автоматичен придружител.

7

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на телефонни номера на автоматични придружители

Променете телефонните си номера за автоматично придружител и добавете до 10 алтернативни номера.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел освен Телефонни номера щракнете върху номера(ите), които сте присвоили.

4

Редактиране на основния телефонен номер и/или разширение.

5

Добавяне на алтернативни номера с помощта на функцията за търсене.

6

Щракнете върху Запиши.

Конфигуриране на пренасочване на обаждания за авто придружители

Можете да препратите всички входящи повиквания, зависими от набор от критерии, които дефинирате.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел щракнете върху Пренасочване на повиквания.

4

Превключване на функцията за препращане на повиквания на.

5

Изберете една от следните опции:

 • Винаги препращайобажданията – Винаги препращай обажданията към определен номер.
 • Селективно препращане на повиквания—Препращане на повиквания към определен номер в зависимост от критерии.

 

Ако изберете "Селективно препращане на обаждания", ще трябва да имате поне едно правило за препращане, приложено за пренасочване на обаждания, за да бъде активно.

6

Присвояване на номера, към който искате да препращате обажданията. Ако сте избрали Винаги препращане на повиквания, щракнете върху Запиши .


 

Когато избирате "Винаги препращай" или "Избирателно препращане", поставете отметка вквадратчето Изпращане до гласова поща, за да препратите всички обаждания към вътрешна гласова поща. Квадратчето Изпращане до гласова поща е деактивирано, когато е въведен външен номер.

7

Ако изберете Избирателно препращане на повиквания, създайте правило, като щракнете върху Добавяне кога да препращате илидобавяте, когато не да препращате.

8

Създаване на име на правило.

9

За "Кога да препращаме" или "Кога да не препращаме"изберете Бизнес график и График на празниците от падащото меню.

10

За "Препращане към"изберете поне една опция от Телефонен номер по подразбиране или добавете Различен телефонен номер .

11

За Обаждания отизберете Произволен номер или Избрани числа с поне една опция от следното:

 • Произволен Номер—Препраща всички повиквания в указаното правило.

 • Всякакви Частни номера— Препраща обаждания от частни номера.

 • Всякакви Недостъпни номера– Препраща обажданията от недостъпни номера.

 • Добавяне на конкретни номера– Препраща обаждания от до 12 номера, които дефинирате.

12

За "Обаждания до"изберете номер или алтернативен номер от падащия, така че обажданията да бъдат препратени, когато се получи обаждане до този номер във вашата организация, който дефинирате.

13

Щракнете върху Запиши.

Какво да направите след това

След като се създаде правило, можете да разрешите или забраните правило с помощта на превключващия до правилото в таблицата. Можете също така да промените или изтриете правило по всяко време, като щракнете върху Редактиране или .

Редактиране на опции за набиране за авто придружители

Задайте опциите за набиране да бъдат специфични за клиент или местоположение/сайт.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел щракнете върху Опции за набиране.

4

Изберете едно от следните неща:

 • Клиент

 • Местоположение

5

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на графици за работно време за авто придружители

Можете да присвоите график за работно време, създаден преди това, или да създадете свой собствен график за работно време за автоматичния придружител.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел под Работно време Auto Attendant щракнете върху График.

4

Изберете една от следните опции:

 • Присвояване на съществуващ график– Изберете предварително създаден график от падащото меню.

 • Създаване на нов график– Създаване на ново име за графика и изберете работното време.

5

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на опциите на менюто "Работно време" за автоматични придружители

Присвояване на различни функции на всеки номер на клавиатурата. Тези настройки насочват клиентите ви там, където трябва да отидат, когато въведат конкретен номер на телефона си.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел под Автоматично придружително работно време щракнете върху Меню.

4

Поставете отметка в квадратчето Разреши набирането на разширение, без да изисква елемент от меню, за да позволите на обаждащите се директно да наберат разширение по всяко време.

5

Изберете функцията, която искате да присвоите на всеки номер или функционален ключ на клавиатурата за набиране.

6

За всяка присвоена функция въведете допълнителна информация или телефонни номера и разширения за прехвърляне на обаждания.

7

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на поздрав за авто придружител в работно време

Това е съобщението, което вашите клиенти чуват, когато се обаждат в работно време. Поздравите често имат кратко съобщение за добре дошли и изброяват опциите на менюто.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматично придружителя, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел под Автоматично придружително работно време щракнете върхуПоздрав.

4

Изберете от едно от следните:

 • Поздрав по подразбиране— Възпроизвежда поздрав по подразбиране за входящи повиквания.

 • Персонализиран поздрав —Качване на аудио файл или запис на поздрав с помощта на функцията за запис.


 

Аудио (WAV) файлът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • 8 или 16 khz

 • 8- или 16-битово моно

 • u-law, A-law или PCM

 • Максимален размер на файла от 2MB (или приблизително 4 минути възпроизвеждане)


 

Можете да намерите повече информация за запис от телефона си и примерни поздравителни скриптове, като щракнете върху Инструкции за запис на телефон и Покажете мипримерен скрипт.

5

Щракнете върху Запиши.

Редактиране след часове опции на менюто за автоматични придружители

Възложете различни функции на всеки номер на клавиатурата, за да насочите клиентите си там, където трябва да отидат, когато въведат конкретен номер на телефона си. Менюто, което сте задали за след часове, важи и за графика на празниците.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел под След часове Автоматично придружител щракнете върху Меню.

4

Поставете отметка в квадратчето Разреши набирането на разширение, без да изисква елемент от меню, за да позволите на обаждащите се директно да наберат разширение по всяко време.

5

Изберете функцията, която искате да присвоите на всеки номер или функционален ключ на клавиатурата за набиране.

6

За всяка присвоена функция въведете допълнителна информация или телефонни номера и разширения за прехвърляне на обаждания.

7

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на поздрав за след часове автоматично придружител

Това е съобщението, което вашите клиенти чуват, когато се обаждат след работно време. Поздравите често имат кратко съобщение за добре дошли и изброяват опциите на менюто. Менюто, което сте задали за след часове, важи и за графика на празниците.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел, под След часове Auto Attendant щракнете върхуПоздрав.

4

Изберете от едно от следните:

 • Поздрав по подразбиране— Възпроизвежда поздрав по подразбиране за входящи повиквания.

 • Персонализиран поздрав —Качване на аудио файл или запис на поздрав с помощта на функцията за запис.


 

Аудио (WAV) файлът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • 8 или 16 khz

 • 8- или 16-битово моно

 • u-law, A-law или PCM

 • Максимален размер на файла от 2MB (или приблизително 4 минути възпроизвеждане)


 

Можете да намерите повече информация за запис от телефона си и примерни поздравителни скриптове, като щракнете върху Инструкции за запис на телефон и Покажете мипримерен скрипт.

5

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на графици за почивка за авто придружители

Задайте дните, през които работи вашият ваканционен авто придружител. Можете да присвоите график за почивка, създаден преди това, или да създадете свой собствен график за почивка за автоматичния придружител.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматичен придружител и след това изберете автоматичния придружител, за да редактирате от списъка.

3

В страничния панел под Holiday Auto Attendant щракнете върху График.

4

Изберете една от следните опции:

 • Присвояване на съществуващ график– Изберете предварително създаден график от падащия.

 • Създайте нов график– Създайте ново име за графика и изберете празници за вашата организация.

5

Щракнете върху Запиши.

Генериране на отчети за автоматични придружители

Можете да генерирате отчет, в който са изброени всички входящи повиквания, достигнали услугата за автоматично придружител.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Автоматично придружител > преглед на отчети.

Стартирате напречно към портала за администриране на повикването, където можете да генерирате отчет за автоматично придружител. За повече информация щракнете тук.