Tillgänglighet för massfunktioner på Webex Contact Center-plattformar

 • Webex Contact Center-plattformen har stöd för den här funktionen.

 • Plattformen Webex Contact Center 1.0 saknar stöd för den här funktionen.

Massåtgärder identifierar konfigurationsobjekt unikt via namnet. Om en rad i en CSV-fil innehåller ett namn där det inte finns något objekt skapas ett objekt med det namnet i Webex Contact Center. Om det finns ett objekt med det aktuella namnet i Webex Contact Center uppdateras det med värdena för andra egenskaper som definieras i CSV-filen.

I allmänhet använder konfigurationsobjekt CSV-filer till massåtgärder. För ljudfiler måste indata vara en zip-fil.

Använd massåtgärdsfunktionen när du ska lägga till eller ändra följande konfigurationsobjekt:

 1. Plats

 2. Arbetstyp

 3. Startadress

 4. Startadress för att ringa ut

 5. Kö för att ringa ut

 6. Kompetensdefinition

 7. Kompetensprofil

 8. Hjälpkod

 9. Adressbok

 10. Team

 11. Agentprofiler

 12. Användare

 13. Användarprofiler

 14. Ljudfiler

 15. Mappning mellan katalognummer och startadresser

 16. ANI för att ringa ut

Följ de här stegen för att utföra en massåtgärd:

1

Logga in i kundorganisationen via webbadressen https://admin.webex.com.

2

Gå till avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret och välj Contact Center > Massåtgärder.

På instrumentbrädan Massåtgärder visas följande information om jobb som körts tidigare.

Jobb-ID

Beskrivning

Massåtgärds-ID

Anger ett unikt ID för varje massåtgärd.

Filnamn

Anger namnet på indatafilen som laddas upp.

Objekt

Anger namnet på konfigurationsfilen som massåtgärden ska köras för.

Status

Anger jobbets körningsstatus. Statusen kan vara en av följande:

 1. Slutfört – anger att jobbet har slutförts.

 2. Slutfört med fel – anger att jobbet har slutförts men att vissa poster i CSV-filen innehåller fel som inte bearbetats.

 3. Misslyckat – anger att massåtgärdsjobbet misslyckades under körningen.

 4. Pågående – anger att massåtgärdsjobbet körs.

 5. Nytt – anger att en ny massåtgärdsförfrågan tas emot och att ett massåtgärdsjobb konfigureras.

Om inga fel uppstår under uppladdningen ändras statusen från Nytt till Pågående och sedan Slutfört.

Skickat av

Anger användarnamn, datum och tidpunkt när jobbet skapades.

De senaste massåtgärderna visas längst upp. Endast en massåtgärd åt gången kan vara aktiv. Om en massåtgärd redan pågår avaktiveras alternativet Ny massåtgärd.

3

Klicka på Ny massåtgärd.

Dialogrutan Massåtgärder visas.

4

I steg 1 väljer du ett konfigurationsobjekt.

5

Välj ett alternativ.

I steg 2 som är Välj en massåtgärd väljer du antingen Importera eller Exportera.

 • Klicka på Exportera. Programmet laddar ner en tom mall för det valda objektet till systemet.

 • Använd den här tomma mallen till att skapa en CSV-fil och importera konfigurationsobjekten.

 • Om CSV-filen är klar klickar du på Importera för att ladda upp filen.

 • Välj CSV-filen som ska importeras och klicka på Öppna. Om du vill ändra CSV-filen klickar du på Ta bort fil.

  Mer information om CSV-formatet för respektive konfigurationsobjekt finns i artikeln .

 • Klicka på Ladda upp för att ladda upp den valda CSV-filen.

Du ser skärmen Status för import.

6

Du kan antingen stänga och fortsätta i bakgrunden eller vänta på att processen ska slutföras och klicka på Stäng.

7

Klicka på jobbposten på instrumentbrädan Massåtgärder för att visa mer information om jobbet. Du ser en dialogruta med ytterligare information om jobbet.


 

Om jobbstatusen är ”Slutfört med fel” klickar du på Exportera fel till CSV för att ladda ner filen och visa felet. Felorsaken står i kolumnen Felmeddelande i CSV-filen. Åtgärda felet i samma CSV-fil på motsvarande rad med den relevanta fältinformationen. Klicka på Importera för att ladda upp CSV-filen igen.