Administratörer kan använda funktionen mass åtgärder för att skapa eller ändra konfigurations objekt i Webex kontakt Center. Den här funktionen ger större hastighet och effektivitet för att driftsätta och konfigurera Webex Contact Center-system. Webex Contact Center 1,0-plattformen stöder inte funktionen mass åtgärder.

Administratörer kan använda funktionen Mass åtgärder för att skapa eller ändra följande konfigurations objekt:

 1. Plats

 2. Arbetstyp

 3. Startadress

 4. Startadress för att ringa ut

 5. Kö för att ringa ut

 6. Kompetensdefinition

 7. Kompetensprofil

 8. Hjälpkod

 9. Adress bok

 10. Team

 11. Agentprofiler

 12. Användare

 13. Användar profiler

 14. Ljudfiler

 15. Mappning mellan katalognummer och startadresser

 16. ANI för att ringa ut

Administratörer kan även överföra ljudfiler (till exempel IVR-instruktioner och musiken som spelas upp till uppringare när de väntar i kön) för mass åtgärder som zip-fil. Data för alla andra konfigurations objekt måste överföras som CSV filer. En CSV fil kan innehålla högst 5000 poster. Om det finns mer än 5000 poster måste administratörerna skapa CSV filer, bunta in dem i en zip-fil och överföra posterna.

1

Logga in i kund organisationen med URL -https://admin.webex.com..

2

Gå till avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret och välj Contact Center > Massåtgärder.

På instrumentbrädan Massåtgärder visas följande information om jobb som körts tidigare.

Jobb-ID

Beskrivning

Massåtgärds-ID

Anger ett unikt ID för varje massåtgärd.

Filnamn

Anger namnet på in-filen.

Objekt

Anger namnet på konfigurations filen som Mass åtgärden körs för.

Status

Anger jobbets körnings status, som kan vara ett av följande tillstånd:

 • Gått Anger att jobbet har slutförts.

 • Slutfört med fel: Anger att jobbet har slutförts. Men en del poster i CSV filen hade bearbetat fel.

 • Misslycka Anger att Mass åtgärds jobbet misslyckades under körning.

 • Pågår: Anger att Mass åtgärds jobbet pågår.

 • New Anger att en ny Mass åtgärds förfrågan har tagits emot och skapandet av ett Mass åtgärds jobb.

Om inga fel uppstår under uppladdnings processen ändras statusen först från nytt till pågående , och därefter ändras statusen till slutförd.

Skickat av

Anger användar namn, datum och tid då jobbet skapades.

De senaste Mass operationerna visas högst upp. Endast en massåtgärd åt gången kan vara aktiv. Om en massåtgärd redan pågår avaktiveras alternativet Ny massåtgärd.

3

Klicka på Ny massåtgärd.

4

Välj ett konfigurations objekt i list rutan Välj ett konfigurations objekt.

5

Välj en Mass åtgärd.

 1. Mjuk Klicka på Exportera.

  Programmet laddar ner en tom mall för det valda objektet till systemet. En CSV-fil lagrar högst 5000 poster. Om det finns mer än 5000 poster lagrar en ny CSV fil data. Om det finns flera CSV-filer visas en enda zip-fil som innehåller dessa CSV filer.

  Du kan antingen skapa poster eller uppdatera befintliga poster för det konfigurations objekt som valdes i steg 4. Utför ett av följande steg.

  • Använd den tomma mallen om du vill skapa poster. Skapa en CSV fil och importera konfigurations objekt.

  • Om du vill uppdatera befintliga poster anger du CSV fil namnet i text rutan ange fil namn. Du kan lägga till, ändra eller ta bort de befintliga posterna efter behov.

 2. Mjuk klicka på importera om du vill ladda upp filen om din CSV fil är klar.


   

  Kontrol lera att CSV filen har färre än 5000 poster. Import åtgärden miss lyckas om det finns mer än 5000 poster i CSV filen.

  1. Markera CSV fil och klicka på öppna. Om du vill ändra CSV-filen klickar du på Ta bort fil.

   Mer information om CSV format för varje konfigurations objekt finns i CSV Definition för mass åtgärder i Webex kontakt Center -artikeln.

  2. Klicka på Ladda upp för att ladda upp den valda CSV-filen.

6

Gör något av följande:

 • Klicka på Stäng. Mass importen fortsätter i bakgrunden.

 • Vänta på att processen ska slutföras och klicka på Stäng.

7

Klicka på jobbposten på instrumentbrädan Massåtgärder för att visa mer information om jobbet. Du ser en dialogruta med ytterligare information om jobbet.

8

Om jobb statusen är slutförd med fel klickar du på exportera fel för att CSV hämta filen och visar felet. Felorsaken står i kolumnen Felmeddelande i CSV-filen. Åtgärda felet i samma CSV-fil på motsvarande rad med den relevanta fältinformationen. Gå tillbaka till steg 5.