Krav

Innan du integrerar Webex Contact Center med Salesforce CRM console bör du kontrol lera att din profil har följande behörighet:

Om du vill integrera Webex kontakt Center med Salesforce CRM console gör du så här:

Innan du börjar

Om du har en äldre version av Webex kontakt Center för Salesforce ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen. Mer information finns i avinstallera Webex Contact Center för Salesforce.

1

Gå till Salesforce-AppExchange på https://appexchange.salesforce.com/.

2

på sidan Salesforce-AppExchange söker du efter Webex kontakt Center för Salesforce.

3

Klicka på Hämta det nu.

4

Ange ditt användar namn och lösen ord för den Salesforce-organisation där du vill installera paketet och klicka på Logga in.

5

Välj ett av följande alternativ:

 • Installera i produktion : Välj detta alternativ om du testade programmet och är redo att arbeta offentligt.

 • Installera i sandbox : Välj det här alternativet om du vill testa programmet mot en kopia av produktions miljön. Inloggnings-URL: en är annorlunda för en sand låde miljö. När du har testat programmet i sand boxen måste du installera programmet i en produktions miljö med alternativet Installera i produktion .

6

När installationen är slutförd klickar du på Klar.

Webex kontakt Center för Salesforce finns i program start.

Hämta den senaste definitions filen för samtals Center:

Uppdatera definitions filen för samtals Center

 1. Gå till installations > samtals Center > kontakt Center.

 2. Klicka på Importera om du vill importera en fil.

 3. Tilldela filen till de användare som använder Webex kontakt Center. Det gör du med hjälp av hantera användare i samtals centret.

 4. När du har importerat följande visas definitions filen för samtals Center så här:

1

I Salesforce klickar du på växel ikonen i det övre högra hörnet och väljer inställningar.

2

Ange användare i rutan snabb sökning och klicka på användare.

3

Klicka på länken Redigera för användaren som du vill ge åtkomstbehörighet.

4

Sök efter parametern Call Center och välj Webex kontakt Center i sök sökningen.

5

Klicka på Spara.

1

I Salesforce klickar du på växel ikonen i det övre högra hörnet och väljer inställningar.

2

Ange mjuk telefon layouter i rutan snabb sökning och klicka på mjuk telefon layouter.

3

Klicka på Ny.

4

Ange namnet på layouten i fältet namn och markera kryss rutan är standardlayout .

5

Gå till List rutan Välj samtals typ och välj samtals typen för att ange när mjuk telefon-layouten ska startas:

 • Internt : Använd inte det här alternativet.

 • Inkommande : gör att du kan starta mjuk telefon layout för inkommande samtal.

 • Utgående : gör att du kan starta mjuk telefon layout för utgående samtal.

6

Ställ in popup-inställningarna för skärmen enligt ditt krav.

7

Klicka på Spara.

1

I Salesforce klickar du på växel ikonen i det övre högra hörnet och väljer Inställningar.

2

Ange objekt hanteraren i rutan snabb sökning och välj aktivitets > sidlayouter.

3

Välj Sidlayout-tilldelning > Redigera tilldelning.

4

Välj en profil i listan i kolumnen profiler .

5

Gå till list rutan sidlayout för att använda den nedrullningsbara listan och välj Webex kontakt Center-uppgift .

6

Klicka på Spara.

Du kan hämta JSON-filen Desktop layout för Salesforce från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

Mer information om layouten Webex Contact Center Management Portal Desktop finns i användar kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

1

Gå till Webex Contact Center Management Portal.

2

Gå till hanterings portalens navigerings fält och välj etablera > Border layout.

3

Klicka på ny layout och ange information om Skriv bords layouten.

4

Överför den Salesforce-bildskärmens JSON-fil.

5

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Nu kan du starta Webex kontakt Center Desktop på Salesforce CRM console.

1

I Salesforce klickar du på växel ikonen i det övre högra hörnet och väljer inställningar.

2

Ange objekt hanteraren i rutan snabb sökning och välj aktivitets > sidlayouter.

3

Välj Sidlayout-tilldelning > Redigera tilldelning.

4

Välj de profiler som är knutna till Webex kontakt Center-uppgiftens Layout.

5

Välj en annan sidlayout i list rutan sidlayout, om du vill använda den .


 

Kontrol lera att inga profiler har associerats med layouten Webex kontakt Center uppgift.

6

Klicka på Spara.

7

Navigera till Konfiguration.

8

Ange installerade paket i rutan snabb sökning och klicka på installerade paket. Eller Välj appar > paketering > installerade paket från avdelningen plattforms verktyg .

9

Klicka på Avinstallera för namnet på Webex Contact Center för Salesforce-paketet.

10

Klicka på Ja på sidan Avinstallera ett paket och ta bort alla tillhör ande komponenter permanent.

11

Klicka på Avinstallera.

Ställ in dator telefoni integrations systemet (CTI) så att Webex kontakt centret aktive ras.

1

Logga in i Salesforce.

2

Klicka på växel ikonen i det övre högra hörnet och välj Setup (inställningar ).

3

Ange samtals Center i rutan snabb sökning och klicka på Ring Center.

4

klicka på länken redigera som motsvarar Webex kontakt Center.

5

Uppdatera följande fält i området allmän information :

 • Mjuk telefon-höjd : 600

 • Mjuk telefon bredd : 550

6

Klicka på Spara.

När det finns ett inkommande samtal hittar programmet ANI-numret (Automatic Number Identification) i posten för att se om kund posten är tillgänglig.
 • Om posten hittas och skärmens popup har kon figurer ATS visas kund informationen på popup-skärmen.

 • Om posten inte hittas visas ett nytt popup-fönster för ny kontaktprofil där du kan ange informationen.


  Om du vill ställa in popup-fönstret för skärmen läser du skapa en standardlayout för mjuk telefon i avsnittet integrera i den här artikeln.

1

I Salesforce klickar du på menyn App Launcher och väljer Webex kontakt Center.

2

Klicka på telefon knappen och logga in i programmet.

3

Ändra statusen till tillgänglig för att ta emot samtal.

4

När du har kopplat från samtalet väljer du en avslutnings orsak i list rutan.

En aktivitet loggas för motsvarande Salesforce-kontakt.

Om du vill se aktivitets loggen klickar du på en post i aktivitets listan. Följande information visas:

Parameter

Beskrivning

Tilldelad till

Visar namnet på agenten som svarade på samtalet.

Ämne

Visar typ av samtal, datum och tidsstämpel.

Kontakttyp

Visar kontakttyp.

ANI

Visar uppringarens nummer.

Samtalets längd

Visar samtalets varaktighet i sekunder.

Könamn

Visar könamnet.

Förfallodatum

Visar uppföljningsdatum.

Prioritet

Visar prioriteten, exempelvis hög, normal eller låg.

Skapad av

Visar namnet på den agent som skapade posten.

Status

Visar status för samtalsposten.

Identifierare av samtalsobjekt

Visar det objekt-ID som används för att spåra samtalet.

Samtalstyp

Visar samtalstypen.

Number

Visar agentens telefonnummer.

Samtalsresultat

Visar alternativet för avslutnings alternativ, till exempel följa upp, standard eller ett anpassat alternativ.

Namn

Visar kundens namn.

Relaterat till

Visar relaterade ärenden till den här aktiviteten.

Senast ändrad av

Visar namnet på den agent som ändrade uppgiften.

Kommentarer

Visar agentens kommentarer.

1

I Salesforce klickar du på menyn App Launcher och väljer Webex kontakt Center.

2

Ange kontaktens namn i text rutan Sök i Salesforce och klicka på kontaktens namn och klicka på telefonnumret du vill ringa. Du kan också klicka på telefon > uppringning och sedan ange telefonnumret och klicka på telefon ikonen för att ringa upp.

3

Mjuk Välj en uppringnings-ID i list rutan Välj utdials-Ani om du vill använda det som nummer presentation. List rutan visas i bokstavs ordning.


 

Administratören lägger till den utgående ANI-listan i din profil.

Om du vill ta bort den valda ANI väljer du etiketten Markera kryss rutan ringa upp Ani i den nedrullningsbara listan.

widgeten Salesforce-åtgärder ger gränssnitts kontroller för att kommunicera direkt med Salesforce CRM från Webex kontakt Center agent desktop-programmet.

Användnings fall

Definitions konfiguration för SFDC samtals Center

Widgeten ny Salesforce-åtgärd visas på skärmen när en agent får ett samtal

Ingen konfiguration krävs för Salesforce punkt com (SFDC).


 
 • Widgeten Salesforce-åtgärder är inbäddad i avsnittet flik i layouten anpassad skriv bord.

 • Inaktivera den här funktionen genom att ange attributet isSFDCWidgetEnabled till false. Som standard är attributet inställt på sant och kan aktive ras från anpassad Skriv bords layout.

Öppna aktivitets posten i redigerings läge

Den här funktionen är aktive rad som standard. Ingen specifik konfiguration krävs från SFDCs sidan.

Associera CRM-objekt till telefon samtals aktivitet

Den här funktionen är aktive rad som standard. Ingen specifik konfiguration krävs från SFDCs sidan.

Skapa ärende objekt och öppet i redigerings läge

Den här funktionen är aktive rad som standard. Ingen specifik konfiguration krävs från SFDCs sidan.

Meddelanden om Live-samtal:

 • Samla in samtals anteckningar under ett aktivt samtal med kund

 • Uppdatera samtals anteckningarna till telefonens samtals aktivitets post.

Det finns en specifik konfiguration i definitions filen för samtals centret för aktivering eller inaktive ring av den här funktionen.

SFDC-administratören måste ange SFDC-fältet i uppgifts objekt för att uppdatera de inspelade samtals anteckningarna.

Redigera fälten i avsnittet om att skapa en post i samtals aktivitets fönstret i definitions filen för att aktivera och uppdatera aktivitets posten i Salesforce-programmet.

 • Ställ in parametern för parameter posten Live-anteckningar som Sant för att aktivera funktionen Live-anteckningar .

 • Parametern Live Call Notes-fält har ett standardvärde för fältet SFDC-aktivitet. Det här fältet uppdateras med samtals anteckningar.

  SFDC-administratören har behörighet att uppdatera samtals anteckningarna med vilket annat fält som helst.

1

I Salesforce klickar du på menyn App Launcher och väljer Webex kontakt Center.

2

Välj rapporter i list rutan navigerings program.


 

Om rapporter inte finns i listan klickar du på Redigera > lägga till fler objekt och lägga till rapporter.

3

Om du vill se befintliga rapporter klickar du på alla rapporter.


 

Det finns en standard aktivitets rapport för samtal som installeras med Webex kontakt Center för Salesforce. Du kan ändra datum och lägga till eller ta bort fält och filter.

4

Om du vill skapa en ny rapport klickar du på rapporter > ny rapport.

5

På fliken Report Builder väljer du önskad rapport typ och klickar på Spara & kör.

6

Fyll i rapportnamnet och klicka på Spara.

Webex kontakt Center för Salesforce genererar den här rapporten med data från Salesforce.

Faktorer

Kräver en särskild användar profil och-licens för att få åtkomst till och spela upp inspelningar.

 • Användar profil – anpassad arbets ledar profil

 • Licens – Premium licens

Om du vill konfigurera uppspelnings inspelningar måste du ha åtkomst till modulen för inspelnings hantering i användar profil nivån.

Obligatoriska inställningar i användar profilen

Med åtkomsten visa i modulen inspelnings hantering kan du visa samtals inspelningar från Webex kontakt Center. Det här är en standard säkerhets inställning för alla profiler för administratörer och arbets ledare.

Inställning av Salesforce-blixt

Val av layout
 1. Gå till Setup > Object Manager > uppgift > sidlayouter.

 2. Klicka på Sidlayout på sidans övre högra hörn.

 3. Redigera tilldelningen av sidlayout

 4. Välj Webex kontakt Center-aktivitets Layout i list rutan.


  Cisco Webex Contact Center aktivitets Layout är en gammal layout.

Välj en data Central (standard för US1)

Så här väljer du EU1 data Central:

 1. Gå till installations > anpassade metadata typer.

 2. Klicka på Hantera poster > Redigera data Central.

 3. Ändra värdet från us1 till EU1.

Funktions demonstration

Demonstrationen finns i den interna Salesforce-programcenter.

 • Klicka på spela upp inspelning 2,0 för att öppna samtals inspelningen i Salesforce-programmet.

 • Om du inte är inloggad på widgeten Webex Contact Center desktop, uppmanas programmet att ange inloggnings uppgifter.

 • Om du har behörighet och är inloggad på Webex Contact Center desktop-widget för Salesforce försvinner popup-fönstret.

 • Om du är inloggad som agent eller annan användar profil som inte har till gång till modulen samtals hantering visas ett obehörigt meddelande. Administratören kan ändra användar profil inställningarna för att läsa inspelningar.

I följande avsnitt beskrivs anpassningen av varje avdelning i definitions filen för samtals Center och det kan finnas värden, beskrivningar och kommentarer.

Detta hjälper en administratör att anpassa beteendet baserat på det obligatoriska användnings fallet.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Internt namn

WebexCCAgentDesktopV 202209019

Ingen ändring i det här värdet.

Visningsnamn

Webex Contact Center Agent Desktop 2,0 (September 2022)

Ingen ändring i det här värdet.

CTI kortets URL

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/

Standardvärdet är amerikansk data Central. Du kan ändra värdet baserat på data Central platsen.

Nord Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Storbritannien: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

EU: https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

APJC: https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

Använd CTI API

true

Ingen ändring i det här värdet.

Mjuk telefon höjd

550

Ingen ändring i det här värdet.

Läget Salesforce-kompatibilitet

Blixt

Ingen ändring i det här värdet.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Popup-fönstret för avancerad skärm aktive rad

Sant eller falskt

Funktions flaggan för att aktivera popup-sökning på skärmen baserat på CAD-variabel.

Namn på CAD-variabel

Namn på CAD-variabeln

Namn på CAD-variabeln som innehåller parametern för popup-sökning på skärmen.

Ta bort ANI-prefixets strängar

Lands koder

Ange lands koderna i kommaseparerad, så tas de bort från ANI-prefixet för inkommande samtal.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Aktivera popup-fönster för Inga matchande poster

Sant eller falskt

Det här är den här funktions flaggan för att aktivera popup-scenariot ingen post matchar skärmen. Se till att inaktivera post matchnings scenariot i mjuk telefon layout konfiguration.

Namn på Salesforce-objekt

Valfritt standard-eller eget Salesforce-objekt

Alla standard-eller anpassade Salesforce-objekt som har öppnats i redigerings läget.

Mappningar till objekt fält

Det här är mappning mellan Salesforce-objekt och WebexCC CAD-variabler

Den här inställningen mappar WebexCC CAD-variabler till Salesforce-fältvärdena som är förifyllda i Salesforce-formuläret när de öppnas i redigerings läge. Mappningen bör till exempel göras i följande JSON-format och är en matris med JSON-objekt.

[{"wxccFieldName": "telefonnummer", "sfdcFieldName": "telefon", "isDefaultValueEnabled": "false", "isConditionalEnabled": "false"}]

JSON-objektet har följande egenskaper:

 • wxccFieldName -namnet på CAD-variabeln som innehåller data eller standard WebexCC-fält som innehåller systemvärdena.

 • sfdcFieldName – fältet för Salesforce-mappning.

 • isDefaultValueEnabled – flagg variabeln för att identifiera om Salesforce-fältet ska uppdateras med något statiskt värde eller CAD-variabel värde. Det möjliga värdet för det här fältet är sant eller falskt. Om du ställer in värdet som false, tolkar det wxccFieldName -värdet som en CAD-variabel och hämtar det värde som är associerat med CAD-variabeln.

  Till exempel:
  [{"wxccFieldName": "telefonnummer", "sfdcFieldName": "telefon", "isDefaultValueEnabled": "false", "isConditionalEnabled": "false"}.
  I det här exemplet är wxccFieldName ett telefonnummer och isDefaultValueEnabled har värdet false vilket betyder att telefonnumret är CAD-variabeln och värdet måste hämtas.

  Om isDefaultValueEnabled är true, anser det att wxccFieldName är ett statiskt värde och att det binder samman med sfdcFieldName.

 • isConditionalEnabled – flagg variabeln för att kontrol lera om något villkor tillämpas på mappningen. Det möjliga värdet för det här fältet är sant eller falskt. Om villkoret är aktiverat är fältets värde sant annars falskt. Om villkoret aktive ras härleds Sfdc fält mappnings värden från objekt villkors mappningar.

Exempel:

Om du vill skriva över fälten med konstanter kan du använda isDefaulValueEnabled inställt på sant.

Detta ställer in variabelns värde på Salesforce.

Exempel:

wxccFieldName: 12343454567 Salesforce: Phone IsDefaultValueEnabled: true

Serverkonfigurationen

[{"wxccFieldName": "12343454567", "sfdcFieldName": "telefon", "isDefaultValueEnabled": "true", "isConditionalEnabled": "false"}]

Objekt villkors mappningar

Det här är en villkors regel för objekt mappningar.

Med den villkorsstyrda mappningen kan du binda ett-till-många-fält värden mellan WebexCC CAD-variabler och SFDC-fält. Villkoret används för att binda värdena i fältet SFDC baserat på olika värden för WebexCC CAD-variabler. Exempel: WebexCC CAD-variabel "VIPCustomer" , som har två möjliga värden som ja eller nej baserat på detta värde kan du uppdatera värdet i fältet SFDC.

{"wxccFieldName": "VIPCustomer", "wxccFieldVale": "YES", "sfdcFieldValue": "GoldCustomer"}
 {"wxccFieldName": "VIPCustomer", "wxccFieldVale": "nej", "sfdcFieldValue": "PlatinumCustomer"}

Den villkorliga mappningen har huvudsakligen tre egenskaper-WxCCFieldName som är CAD-variabeln, wxccFieldValue och sfdcFieldValue.

Exempel:

Om du har en variabel queueName på WebexCC och vill kunna mappa dem till Salesforce-fält som heter kund typ.

Du kan ställa in queueNames på andra värden baserat på objekt villkors mappningarna enligt nedan.

QueueName: Gold_Q, CustomerType: guld
QueueName: Platinum_Q, CustomerType: platina

Konfiguration för mappningar av objekt fält

wxccFieldName: queueName

Salesforce: CustomerType

isDefaultValueEnabled: false

isConditionalEnabled: sant

[{"wxccFieldName": "queueName", "sfdcFieldName": "CustomerType", "isDefaultValueEnabled": "false", "isConditionalEnabled": "true"}

Konfiguration för mappningar av objekt Coniditional

{"wxccFieldName": "queueName", "wxccFieldValue": "Platinum_Q", "sfdcFieldValue": "platina"}
{"wxccFieldName": "queueName", "wxccFieldValue": "Gold_Q", "sfdcFieldValue": "guld"}

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Namespace för Salesforce-paket

ciscocjs

Standardvärde. Ändra inte värdet.

Automatisk uppdatering aktive rad

Sant eller falskt

Det här är funktions flagg variabeln. Med den här funktionen aktive ras den automatiska uppdateringen av Salesforce-skärmen omedelbart efter att aktivitets posten skapades.

Uppdatering av anpassat fält aktiverat

Sant eller falskt

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Aktivera den här funktionen om du vill uppdatera samtals aktivitets posten med mer data som hämtats i IVR eller flöde.

Mappning av objekt fält

En matris med JSON-egenskaper. Som standard är det []

I det här fältet mappas WebexCC CAD-variabler och SFDC-fält. Aktivera funktionen för uppdatering av anpassade fält om du vill använda den här mappningen. JSON har huvudsakligen fyra egenskaper:

CadFieldName: WEBEXCC CAD-variabelns namn

SalesforceFieldName: SFDC fält namn

isDefaultValueEnabled: flagga för att kontrol lera om det statiska värdet ska användas för att binda till fältet SFDC

defaultFieldValue: standard fält värde

Exempel:

{"CadFieldName": "BusinessLine", "SalesforceFieldName": "BusinessType", isDefaultValueEnabled ": false" defaultFieldValue ":" "}
{"CadFieldName": "", "SalesforceFieldName": "status", "isDefaultValueEnabled": true, "defaultFieldValue": "klar"}

I den första JSON-koden är namnet på CAD-variabeln "BusinessLine" som innehåller värdet som anges i IVR bindas till SFDCField-BusinessType. IsDefaultValueEnabled -värdet är false, vilket innebär att det inte använder standardvärdet för att binda SFDCField och att egenskapen defaultFieldValue är tom.

I det andra JSON-
{"CadFieldName": "", "SalesforceFieldName": "status", "isDefaultValueEnabled": true, "defaultFieldValue": "klar"},
CADFieldName är tomt eftersom defaultFieldvalue ska bindas till fältet SFDC. Här i exemplet SalesforceField "status" binder till standardvärdet "klar" .

Datum format i ämne

Så här ställer du in datum och tid i aktivitets ämne

Standardformatet är MM-DD-ÅÅÅÅ HH: mm a.

Ämnes mall

Ställer in ämnes fältet för aktivitets posten som hjälper till att uppdatera dynamiskt angiven ämne för en aktivitets post.

Det här fältet kan vara en kombination av både variabler och statiska strängar.

Exempel: {Direction} Call {activityDatetime}.

I ovanstående exempel fras "Ring" är den statiska strängen. Både {Direction} och {activityDatetime} är variabler. Alla variabler måste finnas inom {} hak paren tes.

Spela in samtal Live-anteckningar

Sant eller falskt

Det här fältet är en funktions flagga för att aktivera funktionen för samtals anteckningar från Actions (widget). Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Fält mappning för Live-samtals anteckningar

SFDC som har arkiverats används för mappning av samtals anteckningar.

SFDC-fält som uppdateras med samtals anteckningar. Som standard uppdateras fältet Beskrivning för aktivitets posten i Salesforce.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Skapa automatiskt ärende för inkommande samtal

Sant eller falskt

Funktions flaggan gör att du kan skapa automatiska ärenden för alla inkommande samtal. Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Autoformat för utgående samtal

Sant eller falskt

Funktions flaggan gör att du kan skapa automatiska ärenden för alla utgående samtal. Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Öppet ärende objekt i redigerings läge

Sant eller falskt

Funktions flaggan för att bestämma om Case-objektet ska öppnas i redigerings läge. Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Mappningar till objekt fält

En matris med JSON-egenskaper

Mappar WebexCC CAD-variabler och SFDC Case-objekts fält. JSON har huvudsakligen fyra egenskaper:

CadFieldName: WEBEXCC CAD-variabelns namn

SalesforceFieldName: SFDC Case Object-fält namn

isDefaultValueEnabled: flagga för att kontrol lera om det statiska värdet ska användas för att binda SFDC Case Object-fältet.

defaultFieldValue: standard fält värde

Objekt villkors mappningar

Villkors regel för objekt mappningar

Med den villkorsstyrda mappningen kan du binda ett-till-många fält värde mappningar mellan WebexCC CAD-variabler och SFDC-fält. Med den villkorsstyrda mappningen kan du binda SFDC baserat på olika värden för WebexCC CAD-variabler.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Ta bort prefix strängar för telefonnummer

Lands koder

Ange lands koderna i kommaavgränsad och de tas bort från telefonnumret som har arkiverats från SFDC.

Ange ANI för uppringning

Sant eller falskt

En funktions flagga för att ange OUT-ANI för samtal Click to Dial. När agenten gör det klickar du för att ringa samtal från SFDC. Du kan ange ANI-värdet för Uppringda nummer som har kon figurer ATS i anslutnings programmet.

Fält

Möjliga värden

Beskrivning

Molnbaserad-status synkronisering aktive rad

Sant eller falskt

Funktions flaggan är endast aktive rad i Salesforce-instansen med molnbaserad som redan är aktive rad.

Standard inaktiv kod vid röst samtal

Orsaks kod för molnbaserad ej klar

Namn på orsaks koden SFDC-molnbaserad är inte klar för att agenten inte ska vara klar i SFDC molnbaserad.

Standard kod för inaktivitet vid CRM-molnbaserad

Webex kontakt Center inaktiv orsaks kod

Namn på orsaks koden till Webex kontakt Center om du vill att agenten inte ska vara klar i Webex kontakt centret.


Skapa under klassen Apex och ge körnings behörighet till alla agent profiler i SFDC-instansen för att använda funktionen molnbaserad status Sync.

Så här skapar du klassen Apex:

 • Gå till installations programmet > Developer Console

 • Navigera till ny > spetsig klass

 • Klistra in följande innehåll och spara det som sfdcOmniChannel

Public Class sfdcOmniChannel {public static String fetchOmniPresenceStatusCodes () {ServicePresenceStatus [] omniStatus; omniStatus = [SELECT ID, MasterLabel FROM ServicePresenceStatus]; String OmniPresenceStatusCodes = JSON. serialisera (omniStatus); System. debug (OmniPresenceStatusCodes); returnera OmniPresenceStatusCodes; } }