Přehled matice přiřazení odpovědnosti

Matice RACI označuje úrovně odpovědnosti za aspekty nasazení vyhrazené instance, a to následovně:

  • R = Odpovědný – Odpovědný za provedení úkolu (tj. skutečná osoba, která provádí práci na dokončení úkolu).

  • A = Odpovědný – V konečném důsledku odpovědný za dokončení úkolu. Odpovědná osoba musí podepsat práci, kterou odpovědná osoba vyprodukuje.

  • C = Konzultovaný – členové týmu, jejichž vstup je použit k dokončení úkolu. Komunikace s těmito členy je obousměrná.

  • I = Informovaný – Členové týmu jsou průběžně informováni o stavu úkolu. Komunikace s těmito členy je svou povahou jednosměrná.

Onboarding partnerů

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Dotazník připojení partnera (PQ)

R

Odpověď

Partner je zodpovědný za vyplnění partnerského dotazníku (PQ) pro umožnění připojení

Sestavení cloudové infrastruktury

A+R

Společnost Cisco buduje veškerou potřebnou cloudovou infrastrukturu, aby se partner mohl připojit k vyhrazené instanci

Připojení partnera

A+R

C

Partner poskytuje veškerá připojení potřebná pro práci s vyhrazenou instancí

Infrastruktura partnerských prostor

A+R

C

Partner je zodpovědný za veškeré vybavení partnerských prostor potřebné pro vyhrazenou instanci

Cloudové IP adresování

A+R

Společnost Cisco je zodpovědná za jakékoli IP adresování interní pro cloudové řešení

Ip adresování partnerů

A+R

C

Partner je zodpovědný za všechny adresy partnerů

Internet

A+R

Společnost Cisco je zodpovědná za poskytování internetu pro základní aplikace ve vyhrazené instanci (případy použití - MRA, RedSky Integration, APNS atd.)

Onboarding zákazníků

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Zadání objednávky CCW

C

A+R

Partner je zodpovědný za zadání objednávky pro volání Webex a výběr vyhrazené instance

Uvolnění blokování objednávek

A+R

Společnost Cisco bude zodpovědná za uvolnění objednávky po kontrole

Připojení zákazníků – Partner Connected

C

A+R

C

Partner je zodpovědný za připojení zákazníka k vyhrazené instanci

Připojení zákazníka – přímé připojení*

A+R

A+R

R

Zákazník nebo partner je zodpovědný za připojení sítě zákazníka k vyhrazené instanci.

Cloudová infrastruktura

A+R

Společnost Cisco je zodpovědná za jakoukoli cloudovou infrastrukturu (výpočetní, síť, SBC) potřebnou k tomu, aby zákazník mohl

Sestavení základní aplikace

A+R

Společnost Cisco je zodpovědná za sestavení základních aplikací v cloudu

Konfigurace monitorování jádra

A+R

Cisco nastavuje monitorování pro klíčové aplikace

Testování provozní připravenosti

A+R

Společnost Cisco testuje základní funkčnost základních aplikací před předáním zákazníkovi nebo partnerovi

Přístup k veřejné telefonní síti – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je zodpovědný za připojení veřejné telefonní sítě do vyhrazené instance

Nástroje pro zřizování*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je zodpovědný za veškeré zřizovací nástroje (třetí strana)

Konfigurace na úrovni aplikace* (vytáčecí plán, skupiny tras atd.)

A+R

A+R

Zákazník nebo partner je zodpovědný za dokončení konfigurace aplikace pro splnění požadavků zákazníka

Řešení potíží s konfigurací aplikace*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je zodpovědný za řešení problémů s jakoukoli konfigurací na úrovni aplikace s pomocí Cisco TAC

Infrastruktura a konfigurace prostor zákazníka*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner je zodpovědný za jakoukoli infrastrukturu nebo konfiguraci prostoru zákazníka potřebnou k tomu, aby zákazník mohl využívat vyhrazenou instanci.

Infrastruktura a konfigurace prostoru partnera (SBC, PSTN...)

A+R

Partner je zodpovědný za jakoukoli infrastrukturu nebo konfiguraci partnerského prostředí, která zákazníkům umožní využití vyhrazené instance.

Testování přijetí uživatelem*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner je zodpovědný za provedení všech integrací a testování před uvedením do ostrého provozu ve vyhrazené instanci.

Onboarding a migrace zákazníků*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner je zodpovědný za úspěšné přechod na vyhrazenou instanci

Řešení potíží s onboardingem*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je zodpovědný za řešení jakýchkoli problémů s onboardingem / dnem 1

*V závislosti na dohodě o podpoře mezi zákazníky a partnery může zákazník nebo partner plnit tyto konkrétní povinnosti.

Operace

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Rozšířené problémy ve vyhrazené instanci (100 % clusteru nebo napříč více clustery)

A+R

Společnost Cisco řeší a řeší všechny problémy s konfigurací aplikací jiných než UC ve vyhrazené instanci

Nerozšířené problémy ve vyhrazené instanci* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner řeší a řeší všechny problémy s konfigurací ve vyhrazené instanci

Problémy se schůzkami/ aplikací Webex

C

A+R

Cisco Cloud TAC řeší a řeší všechny problémy v cloudu Webex

Správa veřejné telefonní sítě/řadiče SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner řeší a řeší všechny problémy týkající se řadiče SBC/veřejné telefonní sítě

Vyhrazená instance Internet pro služby pro spolupráci (připojení k partnerovi)

A+R

Společnost Cisco spravuje připojení k internetu pro služby pro spolupráci

Vyhrazená instance Internet pro služby pro spolupráci (Direct Connect)

A+R

Společnost Cisco spravuje připojení k internetu pro služby pro spolupráci

Vyhrazená instance interní aplikace UC APP DNS

A+R

Společnost Cisco spravuje interní službu DNS vyhrazené instance

Vyhrazená instance Public DNS

A+R

Společnost Cisco spravuje vyhrazenou instanci Public DNS

Vyhrazená instance ZÁKAZNÍKA DNS*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje požadavky DNS pro prostor zákazníka

Integrace vyhrazených instancí*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner spravuje všechny integrace do vyhrazené instance

Infrastruktura vyhrazených instancí

A+R

Společnost Cisco spravuje infrastrukturu vyhrazených instancí

Vyhrazená infrastruktura partnera instance pro připojení ke cloudu

A+R

C

Partner spravuje infrastrukturu potřebnou pro připojení k vyhrazené instanci

Kapacita vyhrazené infrastruktury instancí

A+R

Společnost Cisco spravuje kapacitu vyhrazené infrastruktury instancí

Kapacita cloudového připojení vyhrazeného partnera instance

A+R

Partner spravuje kapacitu pro propojení cloudového připojení do vyhrazené instance

Kapacita vyhrazené instance aplikace*

A+C

A+C

R

Společnost Cisco je zodpovědná za infrastrukturu; Zákazník nebo partner je zodpovědný za kapacitu využití aplikace

Správa vyhrazených aplikačních certifikátů instance

A+R

Společnost Cisco je zodpovědná za správu certifikátů pro vyhrazené aplikace instancí

Vyhrazený firmware telefonu instance*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje firmware telefonu pro svou vyhrazenou instanci

Vyhrazené pozadí telefonu instance*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje telefonní pozadí pro vyhrazenou instanci

Vyhrazená instance Jabber config*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje konfiguraci Jabber pro vyhrazenou instanci

Vyhrazená instance, která není základní konfigurací*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje nezákladní konfiguraci vyhrazené instance (např. vytáčecí plán, integrace, veřejná telefonní síť).

Upgrady vyhrazených aplikací instance

C

C

A+R

Společnost Cisco spravuje upgrady aplikací pro vyhrazenou instanci po konzultaci se zákazníkem nebo partnerem

CPE

A+R

Zákazník spravuje všechna zařízení Customer Premise pro vyhrazenou instanci

Zřizování uživatelů a MACD*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner zřizuje koncové uživatele a provádí všechny identifikátory MACD ve vyhrazené instanci

Správa LDAP zákazníků

A+R

C

Zákazník spravuje LDAP pro všechny koncové uživatele k integraci do vyhrazené instance

Nástroj pro zřizování*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner spravuje nástroje zřizování pro vyhrazenou instanci

Zálohování a obnovení vyhrazených instancí datových center a aplikací

A+R

Společnost Cisco spravuje zálohování a obnovení pro datová centra a aplikace v cloudu

*V závislosti na dohodě o podpoře mezi zákazníky a partnery může zákazník nebo partner plnit tyto konkrétní povinnosti.