Pregled matrice dodele odgovornosti

RACI matrica označava nivoe odgovornosti za aspekte primene namenske instance, na sledeći korak:

  • R = Odgovorno – Odgovorno za obavljanje zadatka (npr. stvarna osoba koja radi svoj zadatak).

  • A = Saglasan – krajnje odgovorno za dovršetak zadatka. Odgovorno lice mora da odjavi rad koji odgovorno lice proizvede.

  • C = Konsultovano – Članovi tima čiji se unos koristi za obavljanje zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je dvosmerna u prirodi.

  • Ja = Obavešten – članovi tima su čuvali informacije o statusu zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je jednosmerna u prirodi.

Priključivanje partnera

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Upitnik za povezivanje partnera (PQ)

-

R

Odgovor

Vi ste odgovorni za dovršavanje Upitnika partnera (PQ) radi omogućavanja povezivanja.

Građenje infrastrukture oblaka

-

Sam

A+R

Gradimo svu neophodnu infrastrukturu oblaka kako bismo vam omogućili povezivanje sa namenskim instancama.

Povezivanje partnera

-

A+R

C

Navedite sve mogućnosti povezivanja potrebne za rad sa namenskim instancama.

Infrastruktura prostorija partnera

-

A+R

C

Vi ste odgovorni za sve partnere potrebne zupčanici za Namensku instancu.

IP adrese oblaka

-

Sam

A+R

Odgovorni smo za bilo koje IP se interno obraćamo rešenju u oblaku.

IP adresa partnera

-

A+R

C

Odgovorni ste za sve adrese partnera

Internet

Sam

Sam

A+R

Odgovorni smo za obezbeđivanje interneta za osnovnim aplikacijama u rešenjima Dedicated Instance (slučajevi korišćenja - MRA, RedSky integracija, APNS itd.).

Priključivanje kupca

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Postavite CCW narudžbinu

C

A+R

Sam

Vi ste odgovorni za postavljanje narudžbine za ovu Webex Calling i izbor namenske instance.

Izdanje narudžbine na čekanju

Sam

Sam

A+R

Odgovorni smo za oslonjanje narudžbine nakon pregleda.

Povezivanje sa klijentom – povezan partner

C

A+R

C

Vi ste odgovorni za povezivanje kupca sa namensku instancu.

Povezivanje sa klijentom – direktno povezivanje*

A+R

A+R

R

Vi ste odgovorni za povezivanje mreže kupca sa namenskim instancama.

Infrastruktura oblaka

Sam

Sam

A+R

Odgovorni smo za sve infrastrukture u oblaku (računarska mreža, mreža, SBC) potrebna za omogućavanje kupca.

Građenje jezgra aplikacije

Sam

Sam

A+R

Odgovorni smo za izgradnju osnovnih aplikacija u oblaku.

Konfiguracija jezgra nadgledanja

-

-

A+R

Nadgledali podesiti za sužene aplikacije.

Operativno testiranje priplodnosti

Sam

Sam

A+R

Testiramo osnovnu funkcionalnost osnovnih aplikacija pre nego što vam predamo.

PSTN pristup – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Vi ste odgovorni za mogućnosti povezivanja PSTN u namensku instancu.

Alatke za dodelu privilegija*

A+R

A+R

C

Odgovorni ste za sve alatke za dodelu privilegija (treća strana).

Konfiguracija na nivou aplikacije* (plan biranja, grupe usmeravanja itd.)

A+R

A+R

Sam

Vi ste odgovorni za dovršavanje konfiguracije aplikacije kako biste omogućili zahteve kupca.

Konfiguracija aplikacije za rešavanje problema*

A+R

A+R

C

Vi ste odgovorni za rešavanje bilo koje konfiguracije na nivou aplikacije uz pomoć našeg TAC-a.

Infrastruktura i konfiguracija kupca*

A+R

A+R

Sam

Snosite zahteve za bilo koju lokalnu infrastrukturu ili konfiguraciju kupca potrebnu za omogućavanje korišćenja kupca namenske instance.

Infrastruktura i konfiguracija partnera (SBC, PSTN...)

-

A+R

Sam

Snosite zahteve za bilo koju lokalnu infrastrukturu ili konfiguraciju partnera da biste omogućili upotrebu kupca namenske instance.

Testiranje prihvatanja korisnika*

A+R

A+R

Sam

Snosite zahteve za izvođenje svih integracija i testova pre emitovanja uživo u namensku instancu.

Priključivanje i migracija kupca*

A+R

A+R

Sam

Niste mogli da rešite problem sa namenskim instancama.

Rešavanje problema prilikom priključivanja*

A+R

A+R

C

Saoseжate sa svim problemima sa prikljuиenjem/danima 1.

*U zavisnosti od aranžmana sa podrškom između kupaca i partnera, klijent ili partner mogu da ispune ove specifične obaveze.

Operacije

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Široko rasprostranjeni problemi u namenskim instancama (100% klastera ili preko više klastera)

Sam

Sam

A+R

Rešavamo i rešavamo sve probleme sa konfiguracijom aplikacije koja nije UC u namensku instancu.

Problemi koji nisu široko rasprostranjeni u namenskim instancama* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Otklonite probleme i otklonite sve probleme sa konfiguracijom u namensku instancu.

Webex Meetings/Aplikacija

Sam

C

A+R

Naš Cloud TAC rešava sve probleme u Webex oblaku

PSTN/SBC upravljanje – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Rešavate i rešavate sve probleme oko SBC/PSTN.

Internet namenske instance za usluge saradnje (partner povezan)

Sam

Sam

A+R

Upravljamo mogućnostima povezivanja sa internetom za usluge saradnje.

Internet namenske instance za usluge saradnje (direktno povezivanje)

Sam

Sam

A+R

Upravljamo mogućnostima povezivanja sa internetom za usluge saradnje.

DNS aplikacije namenske instance

-

-

A+R

Upravljamo internim podešavanjima namenske instance DNS.

Javni DNS namenske instance

-

-

A+R

Upravljamo javnom instancom DNS.

Lokalni DNS* namenske instance

A+R

A+R

Sam

Upravljate DNS zahtevima za lokaciju kupca.

Integracije namenske instance*

A+R

A+R

C

Upravljate svim integracijama u namensku instancu.

Infrastruktura namenske instance

Sam

Sam

A+R

Upravljamo infrastrukturom namenske instance.

Infrastruktura partnera namenske instance za povezivanje u oblaku

-

A+R

C

Upravljate infrastrukturom potrebnam za povezivanje sa namenskim instancama.

Kapacitet infrastrukture namenske instance

-

Sam

A+R

Upravljamo kapacitetom za infrastrukturu namenske instance.

Kapacitet povezivanja sa oblakom partnera namenske instance

-

A+R

Sam

Upravljate kapacitetom veze za povezivanje u oblaku u namensku instancu.

Kapacitet aplikacije namenske instance*

A+C

A+C

R

Odgovorni smo za infrastrukturu; vi ste odgovorni za kapacitet upotrebe aplikacije.

Upravljanje sertifikatima aplikacije namenske instance

Sam

Sam

A+R

Odgovorni smo za upravljanje sertifikatima za Dedicated Instance UC aplikacije.


 

Sertifikate UC aplikacije ažuriramo 3 dana pre datum isteka. Obaveštenje o održavanju zajedno sa informacijama o uticaju na uslugu vam se šalje 10 dana unapred. Vi ste odgovorni za planiranje rasporeda održavanja u skladu sa tom fazom održavanja. Više informacija o obaveštenjima vezanim za održavanje u čvorištu Control Hub potražite u upozorenjima koje generišu usluge za namensku instancu.

Firmver telefona namenske instance*

A+R

A+R

Sam

Upravljate firmverom telefona za Dedicated Instance.

Pozadina telefona namenske instance*

A+R

A+R

Sam

Upravljate pozadinama telefona za namensku instancu.

Konfiguracija namenske instance Jabber*

A+R

A+R

Sam

Upravljate Jabber konfiguracijom za namensku instancu.

Konfiguracija namenske instance koja nije baza

A+R

A+R

Sam

Upravljate. konfiguracija koja nije osnovna za namensku instancu (na primer, plan biranja, integracije, PSTN)

Nadogradnje aplikacije namenske instance

C

C

A+R

Nadogradnjama aplikacija za Dedicated Instance upravljamo u konsultacijama sa vama i možete dobiti obaveštenja na osnovu konfiguracije upozorenja.


 

Dozvoljavamo vam da ostanete na N-1 od trenutne verzije UC aplikacija koja se raspolaže u namenskim instancama (v14), osim ako je došlo do problema sa bezbednošću ili ranjivošću koja je primenjena u verziji UC aplikacije za koju je potrebna nadogradnja.

CPE

A+R

Sam

Sam

Upravljate celokupnom opremom kupca za namensku instancu.

Dodela privilegija za korisnike i MACD-e*

A+R

A+R

Dodeljujte privilegije krajnjim korisnicima i obavljate sve MACD-ove u rešenju Dedicated Instance.

LDAP upravljanje kupcem

A+R

C

Sam

Upravljate LDAP se svi krajnji korisnici integrišu u Dedicated Instance.

Alatka za dodelu privilegija*

A+R

A+R

Sam

Upravljate alatkama za obezbeđivanje za namensku instancu.

Rezervne kopije centar za podatke namenske instance i aplikacije u prethodno stanje

-

-

A+R

Upravljamo rezervnom kopnom i obnavljamo centar za podatke aplikacijama u oblaku.

*U zavisnosti od aranžmana sa podrškom između kupaca i partnera, klijent ili partner mogu da ispune ove specifične obaveze.