Omówienie macierzy przydziałów odpowiedzialności

Macierz RACI wskazuje poziomy odpowiedzialności za aspekty wdrażania dedykowanej instancji w następujący sposób:

  • R = Odpowiedzialny – Odpowiedzialny za wykonanie zadania (tj. Faktyczna osoba wykonująca pracę w celu wykonania zadania).

  • A = Odpowiedzialny – Ostatecznie odpowiedzialny za wykonanie zadania. Osoba odpowiedzialna musi podpisać pracę, którą wykonuje osoba odpowiedzialna.

  • C = Konsultowane – członkowie zespołu, których wkład jest używany do wykonania zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter dwukierunkowy.

  • I = Poinformowany – Członkowie zespołu byli na bieżąco informowani o statusie zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter jednokierunkowy.

Wdrażanie partnerów

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Kwestionariusz łączności partnerskiej (PQ)

R

A

Partner jest odpowiedzialny za wypełnienie Kwestionariusza Partnera (PQ) w celu umożliwienia łączności

Budowanie infrastruktury chmury

I

A+R

Cisco buduje całą niezbędną infrastrukturę chmury, aby umożliwić Partnerowi łączenie się z dedykowaną instancją

Łączność z partnerami

A+R

C

Partner zapewnia całą łączność potrzebną do pracy z dedykowaną instancją

Infrastruktura lokali partnerskich

A+R

C

Partner jest odpowiedzialny za wszelkie wyposażenie lokali partnerskich potrzebne do dedykowanej instancji

Adresowanie IP w chmurze

I

A+R

Cisco odpowiada za wszelkie adresy IP wewnątrz rozwiązania w chmurze.

Adresowanie IP partnerów

A+R

C

Partner jest odpowiedzialny za wszystkie adresy partnerów

Internet

I

I

A+R

Cisco jest odpowiedzialne za zapewnienie Internetu dla podstawowych aplikacji w dedykowanej instancji (przypadki użycia - MRA, RedSky Integration, APNS itp.)

Wdrażanie klientów

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Składanie zamówień CCW

C

A+R

I

Partner jest odpowiedzialny za złożenie zamówienia na Webex Calling i wybranie Dedykowanej Instancji

Zwolnij wstrzymanie zamówienia

I

I

A+R

Cisco będzie odpowiedzialne za wydanie zamówienia po sprawdzeniu

Łączność z klientami — Partner Connected

C

A+R

C

Partner jest odpowiedzialny za połączenie klienta z dedykowaną instancją

Łączność z klientem – Direct Connect*

A+R

A+R

R

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za połączenie sieci klienta z Dedykowaną Instancją

Infrastruktura chmury

I

I

A+R

Cisco odpowiada za każdą infrastrukturę chmury (obliczeniową, sieciową, SBC) potrzebną do umożliwienia klientowi

Kompilacja podstawowej aplikacji

I

I

A+R

Cisco odpowiada za podstawową aplikację zbudowaną w chmurze

Konfiguracja monitorowania rdzenia

A+R

Cisco konfiguruje monitorowanie podstawowych aplikacji

Testy gotowości operacyjnej

I

I

A+R

Cisco testuje podstawową funkcjonalność podstawowych aplikacji przed przekazaniem ich klientowi lub partnerowi

Dostęp DO SIECI PSTN — BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za łączność PSTN z dedykowaną instancją

Narzędzia do obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

C

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za wszelkie narzędzia do obsługi administracyjnej (strony trzecie)

Konfiguracja na poziomie aplikacji* (plan wybierania numerów, grupy tras itp.)

A+R

A+R

I

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za ukończenie konfiguracji aplikacji w celu spełnienia wymagań klienta

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją aplikacji*

A+R

A+R

C

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z dowolną konfiguracją na poziomie aplikacji z pomocą Cisco TAC

Infrastruktura i konfiguracja siedziby klienta*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za wszelką infrastrukturę lub konfigurację lokalu klienta potrzebną do umożliwienia klientowi korzystania z Dedykowanej Instancji

Infrastruktura i konfiguracja siedziby partnera (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partner jest odpowiedzialny za każdą infrastrukturę lub konfigurację Siedziby Partnera, aby umożliwić klientom korzystanie z Dedykowanej Instancji

Testy akceptacyjne użytkowników*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich integracji i testów przed uruchomieniem dedykowanej instancji

Wdrażanie i migracja klientów*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za pomyślne przejście do Dedykowanej Instancji

Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem*

A+R

A+R

C

Klient lub Partner jest odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z onboardingiem/Day-1

*W zależności od umowy o wsparciu między klientami i partnerami klient lub partner może wypełnić te konkretne obowiązki

Działania

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Powszechne problemy w wystąpieniu dedykowanym (100% klastra lub w wielu klastrach)

I

I

A+R

Cisco rozwiązuje wszystkie problemy z konfiguracją aplikacji innych niż UC w dedykowanej instancji

Nierozszechane problemy w wystąpieniu dedykowanym* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Klient lub partner rozwiązuje wszystkie problemy z konfiguracją w dedykowanym wystąpieniu

Webex Spotkania/Problemy z aplikacjami

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy w chmurze Webex

Zarządzanie PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klient lub partner rozwiązuje wszystkie problemy związane z SBC/PSTN

Dedykowana instancja Internetowa dla usług współpracy (Partner Connected)

I

I

A+R

Cisco zarządza łącznością internetową na potrzeby usług współpracy

Dedykowane wystąpienie internetowe dla usług współpracy (Direct Connect)

I

I

A+R

Cisco zarządza łącznością internetową na potrzeby usług współpracy

Dedykowane wystąpienie wewnętrznego UC App DNS

A+R

Cisco zarządza wewnętrznym systemem DNS dedykowanej instancji

Dedykowana instancja publicznego DNS

A+R

Cisco zarządza publicznym systemem DNS dedykowanych instancji

Dedykowana instancja DNS klienta*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza wymaganiami DNS dla siedziby klienta

Integracja dedykowanych instancji*

A+R

A+R

C

Klient lub Partner zarządza wszystkimi integracjami w Dedykowanej Instancji

Dedykowana infrastruktura instancji

I

I

A+R

Cisco zarządza infrastrukturą dedykowanych wystąpień

Infrastruktura partnerów dedykowanych wystąpień na potrzeby łączności z chmurą

A+R

C

Partner zarządza infrastrukturą potrzebną do połączenia z dedykowaną instancją

Pojemność dedykowanej infrastruktury instancji

I

A+R

Cisco zarządza pojemnością infrastruktury dedykowanych wystąpień

Pojemność łączności w chmurze dedykowanego partnera instancji

A+R

I

Partner zarządza pojemnością łącza łączności z chmurą w wystąpieniu dedykowanym

Pojemność aplikacji dedykowanej instancji*

A+C

A+C

R

Cisco odpowiada za infrastrukturę; Klient lub Partner jest odpowiedzialny za pojemność użytkową aplikacji

Zarządzanie certyfikatami aplikacji dedykowanych instancji

I

I

A+R

Cisco jest odpowiedzialne za zarządzanie certyfikatami dla aplikacji dedykowanych instancji

Dedykowane oprogramowanie sprzętowe telefonu*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner zarządza oprogramowaniem sprzętowym telefonu dla swojej dedykowanej instancji

Dedykowane tło telefonu instancji*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner zarządza tłami telefonu dla dedykowanej instancji

Dedykowana konfiguracja Jabbera*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner zarządza konfiguracją Jabber dla dedykowanej instancji

Dedykowana konfiguracja instancji niepodstawowa*

A+R

A+R

I

Klient lub Partner zarządza konfiguracją inną niż podstawowa dla dedykowanej instancji (np. plan wybierania numerów, integracje, sieć PSTN)

Aktualizacje aplikacji dedykowanej instancji

C

C

A+R

Cisco zarządza aktualizacjami aplikacji dla dedykowanych instancji w porozumieniu z klientem lub partnerem

CPE

A+R

I

I

Klient zarządza całym wyposażeniem Siedziby Klienta dla Dedykowanej Instancji

Inicjowanie obsługi administracyjnej użytkowników i identyfikatory MACD*

A+R

A+R

Klient lub Partner obsługuje użytkowników końcowych i wykonuje wszystkie MACD na dedykowanej instancji

Zarządzanie LDAP klientów

A+R

C

I

Klient zarządza LDAP dla wszystkich użytkowników końcowych w celu integracji z dedykowaną instancją

Narzędzie do obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza narzędziami aprowizacyjnymi dla dedykowanego wystąpienia

Dedykowane tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych centrum danych i aplikacji

A+R

Cisco zarządza tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem danych dla centrum danych i aplikacji w chmurze

*W zależności od umowy o wsparciu między klientami i partnerami klient lub partner może wypełnić te konkretne obowiązki