Prehľad matice priradenia zodpovednosti

Matica RACI označuje úrovne zodpovednosti za aspekty nasadzovania vyhradenej inštancie takto:

  • R = Zodpovedný – Zodpovedný za vykonanie úlohy (tj skutočná osoba, ktorá vykonáva prácu na dokončenie úlohy).

  • A = Zodpovedný – v konečnom dôsledku zodpovedný za dokončenie úlohy. Zodpovedná osoba musí odpísať prácu, ktorú zodpovedná osoba vyprodukuje.

  • C = Konzultované – Členovia tímu, ktorých vstup sa použije na dokončenie úlohy. Komunikácia s týmito členmi je obojsmerná.

  • I = Informed – Členovia tímu boli priebežne informovaní o stave úlohy. Komunikácia s týmito členmi je jednosmerná.

Registrácia partnera

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Partner Connectivity Questionnaire (PQ)

-

R

A

Zodpovedáte za vyplnenie partnerského dotazníka (PQ), aby ste umožnili pripojenie.

Budovanie cloudovej infraštruktúry

-

ja

A+R

Vybudujeme všetku potrebnú cloudovú infraštruktúru, ktorá vám umožní pripojiť sa k vyhradenej inštancii.

Pripojenie partnera

-

A+R

C

Poskytujete všetku konektivitu potrebnú na prácu s vyhradenou inštanciou.

Infraštruktúra partnerských priestorov

-

A+R

C

Zodpovedáte za všetky zariadenia partnerských priestorov potrebné pre vyhradenú inštanciu.

Cloudové IP adresovanie

-

ja

A+R

Sme zodpovední za akékoľvek interné IP adresy v rámci cloudového riešenia.

IP adresa partnera

-

A+R

C

Zodpovedáte za všetky adresy partnerov

internet

ja

ja

A+R

Sme zodpovední za poskytovanie internetu pre základné aplikácie vo vyhradenej inštancii (prípady použitia - MRA, RedSky Integration, APNS atď.).

Registrácia zákazníka

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Umiestnenie objednávky CCW

C

A+R

ja

Zodpovedáte za zadanie objednávky na volanie cez Webex a výber Vyhradenej inštancie.

Uvoľnenie pozdržania objednávky

ja

ja

A+R

Sme zodpovední za uvoľnenie objednávky po kontrole.

Zákaznícka konektivita – Partner Connected

C

A+R

C

Zodpovedáte za pripojenie svojho zákazníka k vyhradenej inštancii.

Konektivita zákazníka – priame pripojenie*

A+R

A+R

R

Zodpovedáte za pripojenie svojej zákazníckej siete k vyhradenej inštancii.

Cloudová infraštruktúra

ja

ja

A+R

Sme zodpovední za akúkoľvek cloudovú infraštruktúru (výpočtové, sieťové, SBC), ktorá je potrebná na umožnenie zákazníkovi.

Základná zostava aplikácie

ja

ja

A+R

Sme zodpovední za vybudovanie základnej aplikácie v cloude.

Konfigurácia základného monitorovania

-

-

A+R

Nastavili sme monitorovanie pre základné aplikácie.

Testovanie prevádzkovej pripravenosti

ja

ja

A+R

Pred odovzdaním otestujeme základnú funkčnosť základných aplikácií.

Prístup do PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Ste zodpovedný za pripojenie PSTN do vyhradenej inštancie.

Nástroje na poskytovanie*

A+R

A+R

C

Zodpovedáte za všetky nástroje na poskytovanie (tretia strana).

Konfigurácia na úrovni aplikácie* (vytáčací plán, skupiny trás atď.)

A+R

A+R

ja

Zodpovedáte za dokončenie konfigurácie aplikácie, aby ste splnili požiadavky vašich zákazníkov.

Riešenie problémov s konfiguráciou aplikácie*

A+R

A+R

C

Zodpovedáte za riešenie problémov s akoukoľvek konfiguráciou na úrovni aplikácie s pomocou nášho TAC.

Infraštruktúra a konfigurácia zákazníckych priestorov*

A+R

A+R

ja

Zodpovedáte za akúkoľvek infraštruktúru alebo konfiguráciu premisu zákazníka potrebnú na to, aby zákazník mohol používať Vyhradenú inštanciu.

Infraštruktúra a konfigurácia partnerských priestorov (SBC, PSTN...)

-

A+R

ja

Zodpovedáte za akúkoľvek infraštruktúru alebo konfiguráciu Partner Premise, aby ste zákazníkom umožnili používať Vyhradenú inštanciu.

Používateľské akceptačné testovanie*

A+R

A+R

ja

Zodpovedáte za vykonanie všetkých integrácií a testov pred spustením vyhradenej inštancie.

Registrácia a migrácia zákazníka*

A+R

A+R

ja

Ste zodpovední za úspešné prepnutie do Vyhradenej inštancie.

Riešenie problémov s registráciou*

A+R

A+R

C

Ste zodpovední za riešenie akýchkoľvek problémov s registráciou/prvým dňom.

*V závislosti od dohody o podpore medzi zákazníkmi a partnermi môže zákazník alebo partner splniť tieto špecifické povinnosti.

Operácie

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Rozsiahle problémy vo vyhradenej inštancii (100 % klastra alebo vo viacerých klastroch)

ja

ja

A+R

Riešime a riešime všetky problémy s konfiguráciou aplikácií mimo UC vo vyhradenej inštancii.

Nerozšírené problémy vo vyhradenej inštancii* (<100 % klastra)

A+R

A+R

C

Všetky problémy s konfiguráciou riešite a riešite vo vyhradenej inštancii.

Webex Meetings/Problémy s aplikáciami

ja

C

A+R

Náš Cloud TAC rieši a rieši všetky problémy v cloude Webex

Správa PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Riešite a riešite všetky problémy okolo SBC/PSTN.

Vyhradený internet s inštanciou pre služby spolupráce (pripojený k partnerovi)

ja

ja

A+R

Spravujeme internetové pripojenie pre služby Collaboration.

Vyhradená inštancia internetu pre služby spolupráce (priame pripojenie)

ja

ja

A+R

Spravujeme internetové pripojenie pre služby Collaboration.

Vyhradená inštancia interného DNS aplikácie UC

-

-

A+R

Spravujeme vyhradenú inštanciu interného DNS.

Vyhradená inštancia verejného DNS

-

-

A+R

Spravujeme Dedicated Instance Public DNS.

DNS pre zákazníka vyhradenej inštancie*

A+R

A+R

ja

Spravujete požiadavky DNS pre priestor zákazníka.

Integrácie vyhradených inštancií*

A+R

A+R

C

Spravujete všetky integrácie do vyhradenej inštancie.

Vyhradená infraštruktúra inštancií

ja

ja

A+R

Spravujeme infraštruktúru vyhradenej inštancie.

Vyhradená partnerská infraštruktúra pre inštanciu pre cloudové pripojenie

-

A+R

C

Spravujete infraštruktúru potrebnú na pripojenie s vyhradenou inštanciou.

Kapacita infraštruktúry vyhradenej inštancie

-

ja

A+R

Spravujeme kapacitu pre vyhradenú infraštruktúru inštancií.

Kapacita cloudového pripojenia partnera vyhradenej inštancie

-

A+R

ja

Spravujete kapacitu pre prepojenie cloudového pripojenia do vyhradenej inštancie.

Kapacita aplikácie vyhradenej inštancie*

A+C

A+C

R

Sme zodpovední za infraštruktúru; ste zodpovední za kapacitu používania aplikácie.

Správa certifikátov aplikácií vyhradených inštancií

ja

ja

A+R

Sme zodpovední za správu certifikátov pre aplikácie vyhradenej inštancie UC.


 

Aplikačné certifikáty UC aktualizujeme 3 dni pred dátumom vypršania platnosti. Oznámenie o údržbe spolu s informáciami o dopade služby vám bude zaslané 10 dní vopred. Ste zodpovední za plánovanie plánu údržby počas fázy údržby. Ďalšie informácie o upozorneniach týkajúcich sa údržby v Control Hub nájdete na Služba vygenerovala upozornenia pre vyhradenú inštanciu.

Firmvér telefónu s vyhradenou inštanciou*

A+R

A+R

ja

Spravujete firmvér telefónu pre vyhradenú inštanciu.

Pozadie telefónu s vyhradenou inštanciou*

A+R

A+R

ja

Spravujete pozadia telefónu pre vyhradenú inštanciu.

Konfigurácia dedikovanej inštancie Jabber*

A+R

A+R

ja

Spravujete konfiguráciu Jabber pre vyhradenú inštanciu.

Nezákladná konfigurácia vyhradenej inštancie*

A+R

A+R

ja

Ty zvládaš. nezákladná konfigurácia pre vyhradenú inštanciu (napríklad telefónny plán, integrácie, PSTN)

Upgrady aplikácie vyhradenej inštancie

C

C

A+R

Aktualizácie aplikácií pre Vyhradenú inštanciu spravujeme po konzultácii s vami a môžete dostávať upozornenia na základe Konfigurácia výstrahy.


 

Umožňujeme vám zostať na n-1 aktuálnej verzie aplikácií UC nasadzovanej vo vyhradenej inštancii (v14), pokiaľ sa vo vašej nasadenej verzii aplikácie UC nevyskytne problém so zabezpečením alebo so zraniteľnosťou, ktorý by si vyžadoval inováciu.

CPE

A+R

ja

ja

Spravujete všetko vybavenie v priestoroch zákazníka pre vyhradenú inštanciu.

Poskytovanie používateľov a MACD*

A+R

A+R

Poskytujete koncovým používateľom a vykonávate všetky MACD na vyhradenej inštancii.

Správa LDAP zákazníka

A+R

C

ja

Spravujete LDAP pre všetkých koncových používateľov na integráciu do vyhradenej inštancie.

Nástroj na poskytovanie*

A+R

A+R

ja

Spravujete nástroje na poskytovanie pre vyhradenú inštanciu.

Zálohovanie a obnova dátového centra a aplikácií vyhradenej inštancie

-

-

A+R

Spravujeme zálohovanie a obnovu dátového centra a aplikácií v cloude.

*V závislosti od dohody o podpore medzi zákazníkmi a partnermi môže zákazník alebo partner splniť tieto špecifické povinnosti.