Známá omezení a požadavky

 • Před nahráním souboru CSV fronty hovorů si přečtěte část Hromadné zřizování prvků Webex Calling pomocí CSV, abyste se seznámili s konvencemi CSV.

 • Můžete buď exportovat aktuální fronty hovorů, což vám umožní přidat, odstranit nebo upravit existující sadu dat, nebo můžete exportovat ukázkovou sadu front hovorů. Po úpravě lze soubor nahrát prostřednictvím hromadných funkcí.


  Export souboru CSV do formátu ZIP: Při exportu dat do souboru CSV může počet záznamů překročit 1 000. V takových případech se stáhne soubor ZIP, kde soubor ZIP obsahuje úplnou sadu záznamů v jednom souboru CSV. Samostatná složka obsahující všechna data je rozdělena do více souborů CSV s méně než 1 000 záznamy. Tyto soubory jsou generovány pro správce, aby mohli rychle importovat všechny aktualizace a nahrát je.

 • Je důležité znát povinné a volitelné sloupce a informace, které se zadávají při vyplňování šablony CVS. Konkrétní pole pro soubor CSV fronty hovorů jsou uvedena v následující tabulce.

 • Maximální počet řádků je 1 000 (bez záhlaví).

 • Agenti mohou být uživatelé nebo pracovní prostory. V případě uživatelů zadejte e-mailovou adresu uživatele. V případě pracovních prostorů zadejte název pracovního prostoru.

 • Každý řádek může obsahovat maximálně 50 agentů. Další informace naleznete v části Přidání nebo úprava více než 50 agentů současně.

Příprava souboru CSV

Pomocí této tabulky zjistíte, která pole jsou povinná a která volitelná a co budete muset určit při hromadném přidávání nebo úpravách front hovorů.


Sloupce jsou buď povinná, nebo volitelná pole. Liší se podle toho, zda pomocí souboru CSV přidáváte novou frontu hovorů, nebo upravujete existující frontu hovorů.

Sloupec

Povinný nebo volitelný

(Přidání fronty hovorů)

Povinný nebo volitelný

(Úprava fronty hovorů)

Popis

Podporované hodnoty

Název

Povinné

Povinné

Zadejte název fronty hovorů. Názvy front hovorů ve stejné pobočce musí být jednoznačně identifikovatelné. Pokud jsou fronty hovorů v různých pobočkách, mohou mít stejný název.

Příklad: Fronta hovorů San José

Limit znaků: 1–30

Telefonní číslo

Povinné (pokud je linka ponechána prázdná)

Volitelné

Zadejte telefonní číslo fronty hovorů. Musíte mít telefonní číslo nebo linku.

Pro import souboru CSV jsou povolena pouze čísla E.164.

Příklad: +12815550100


 

Telefonní číslo musí být na kartě Čísla v prostředí Control Hub.

Linka

Povinná (pokud je telefonní číslo ponecháno prázdné)

Volitelné

Zadejte linku fronty hovorů. Musíte mít telefonní číslo nebo linku.

2- až 6místná linka.

00-999999

Pobočka

Povinné

Povinné

Zadejte pobočku pro přiřazení této fronty hovorů.

Příklad: San José


 

Pobočka musí být na kartě Pobočka v prostředí Control Hub.

Jméno ID volajícího

Volitelné

Volitelné

Zadejte křestní jméno, které se má zobrazit pro ID linky volajícího (CLID) ve frontě hovorů. ID volajícího se používá, když je aktivované přesměrování hovorů a hovory jsou přesměrovány ven.

Příklad: San


 

Podporovány jsou pouze znaky UTF-8.

Limit znaků: 1–30

Příjmení ID volajícího

Volitelné

Volitelné

Zadejte příjmení, které se má zobrazit pro ID linky volajícího (CLID) ve frontě hovorů. ID volajícího se používá, když je aktivované přesměrování hovorů a hovory jsou přesměrovány ven.

Příklad: José


 

Podporovány jsou pouze znaky UTF-8.

Limit znaků: 1–30

Jazyk

Volitelné

Volitelné

Zadejte jazyk oznámení pro frontu hovorů.

Příklad: en_us

Časové pásmo

Volitelné

Volitelné

Zadejte klíč časového pásma fronty hovorů. Toto časové pásmo platí pro plány použité pro tuto frontu hovorů.

Příklad: Amerika/Chicago

Limit znaků: 1–127

Povolení fronty hovorů

Volitelné

Volitelné

Tento sloupec slouží k aktivaci nebo deaktivaci fronty hovorů.

POVOLENO, ZAKÁZÁNO, povoleno, zakázáno

Počet hovorů ve frontě

Volitelné

Volitelné

Zadejte limit počtu hovorů, které bude systém udržovat ve frontě, když se čeká na dostupného agenta.

Rozmezí: 1–50

Typ směrování hovorů (na základě priority/dovedností)

Volitelné

Volitelné


 
Toto pole je při úpravě vzoru směrování hovorů povinné.

Vyberte typ směrování hovorů pro frontu hovorů.

ZALOŽENÝ_NA_PRIORITÁCH, ZALOŽENÝ_NA_DOVEDNOSTECH

Vzor směrování hovorů

Povinné

Volitelné

Zadejte vzor směrování fronty hovorů. Vyberte jednu z následujících podporovaných zásad.

Pokud je typ směrování volání založen na prioritách, hodnoty jsou následující: KRUHOVÉ, PRAVIDELNÉ, SIMULTÁNNÍ, JEDNOTNÉ, VÁŽENÉ

Pokud je typ směrování hovorů založen na dovednostech, hodnoty jsou následující: KRUHOVÉ, PRAVIDELNÉ, SIMULTÁNNÍ.

Telefonní číslo pro odchozí hovory povoleno

Volitelné

Volitelné

Povolte telefonní číslo fronty pro odchozí hovory.

PRAVDA, NEPRAVDA

Připojení k agentovi povoleno

Volitelné

Volitelné

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se agenti mohli připojit nebo odpojit z fronty.

PRAVDA, NEPRAVDA

Akce přetečení

Volitelné

Volitelné

Zadejte akci postupu při přetečení fronty hovorů. Vyberte jednu z podporovaných akcí.

PROVÉST_POSTUP_PŘI, OBSAZENÍ_PŘEPOJIT_NA_TELEFONNÍ_ČÍSLO, PŘEHRÁVAT_VYZVÁNĚNÍ_DOKUD_VOLAJÍCÍ_NEZAVĚSÍ

Povolení přetečení

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte postup při přetečení po nastavené době.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte do dalšího sloupce Přetečení po čekací době.

PRAVDA, NEPRAVDA

Přehrát vyzváněcí tón volajícím, když je jejich hovor odeslán dostupnému agentovi

Volitelné

Volitelné

Pokud není v době vytvoření definována žádná hodnota, nastaví se hodnota TRUE.

PRAVDA, NEPRAVDA

Resetovat statistiku volajícího při zařazení do fronty

Volitelné

Volitelné

Pokud není v době vytvoření definována žádná hodnota, nastaví se hodnota TRUE.

PRAVDA, NEPRAVDA

Číslo předání při přetečení

Volitelné

Volitelné

Zadejte číslo, na které chcete předat hovory při přetečení.

Příklad: 1112223333


 

Telefonní číslo musí být na kartě Čísla v prostředí Control Hub.

Limit znaků: 1–23

Předání do hlasové schránky při přetečení povoleno

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte předání do hlasové schránky při přetečení.

PRAVDA, NEPRAVDA

Přetečení po čekací době

Volitelné

Volitelné

Zadejte čas čekání (v sekundách), kdy nějaký agent odpoví, než bude volající přesměrován jinam.

Rozmezí: 1–7 200

Oznámení při přetečení povoleno

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte přehrávání oznámení před zpracováním přetečení.

PRAVDA, NEPRAVDA

Uvítací zpráva povolena

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte přehrávání zprávy, když se volající dostanou do fronty.

PRAVDA, NEPRAVDA

Uvítací zpráva povinná

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte tuto možnost, pokud chcete, aby se uvítací zpráva přehrávala pro každého volajícího.

PRAVDA, NEPRAVDA

Zpráva o čekání povolena

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte upozornění volajícího na odhadovanou dobu čekání nebo pozici ve frontě. Pokud je tato možnost povolena, přehraje se po uvítací zprávě a před uklidňující zprávou.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte v dalším sloupci Režim zprávy o čekání.

PRAVDA, NEPRAVDA

Režim zprávy o čekání

Volitelné

Volitelné

Zvolte, co chcete ve zprávě o čekání sdělit volajícím. Vyberte si jednu z podporovaných možností.

ČAS, POZICE

Doba zpracování zprávy o čekání

Volitelné

Volitelné

Zadejte výchozí počet minut zpracování hovorů.

Rozmezí: 1–100

Pozice přehrání zprávy o čekání

Volitelné

Volitelné

Zadejte počet pozic, pro které se přehraje zpráva o odhadovaném čekání.

Rozmezí: 1–100

Čekací doba zprávy o čekání

Volitelné

Volitelné

Zadejte počet minut, po které se přehrává odhadovaná doba čekání.

Rozmezí: 1–100

Velkoobjemová zpráva o čekání

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte zprávu o čekání, která informuje volajícího, že je velký počet hovorů.

PRAVDA, NEPRAVDA

Uklidňující zpráva povolena

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte přehrávání zprávy po uvítací zprávě a před přehráním hudby při podržení.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte počet sekund do sloupce Čas uklidňující zprávy.

PRAVDA, NEPRAVDA

Čas uklidňující zprávy

Volitelné

Volitelné

Zadejte interval v sekundách mezi každým opakováním uklidňující zprávy přehrávané volajícímu ve frontě.

Rozmezí: 1–600

Hudba při podržení povolena

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte hudbu při podržení hovorů ve frontě.

PRAVDA, NEPRAVDA

Alternativní zdroj hudby při podržení povolen

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte jiný než výchozí soubor hudby při podržení. Vyberte alternativní zdrojový soubor v prostředí Control Hub.

PRAVDA, NEPRAVDA

Přemostění uklidňující zprávy povoleno

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte přemostění uklidňující zprávy pro hovory ve frontě.

PRAVDA, NEPRAVDA

Doba čekání hovoru při přemostění uklidňující zprávy

Volitelné

Volitelné

Zadejte interval v sekundách pro dobu přemostění uklidňující zprávy pro volající ve frontě.

Rozmezí: 1–120

Našeptávací zpráva povolena

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte našeptávací zprávu pro hovory ve frontě.

PRAVDA, NEPRAVDA

Povolení několika hovorů pro jednoho agenta

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte hovory čekající na agenta.

PRAVDA, NEPRAVDA

Povolení nepřijatého hovoru

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte nepřijaté hovory pro tuto frontu hovorů. Nepřijaté hovory jsou ty, které byly odeslány dostupnému agentovi, ale tento agent neodpovídá.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte počet zazvonění do sloupce Počet zazvonění při nepřijatém hovoru.

PRAVDA, NEPRAVDA

Počet zazvonění při nepřijatém hovoru

Volitelné

Volitelné

Zadejte počet zazvonění, po které má aktuálně sháněný agent čekat, než se bude shánět další dostupný agent.

Rozmezí: 1–20

Nepřijatý hovor, pokud agent není k dispozici

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte nepřijaté hovory, pokud agent během směrování hovoru přestane být k dispozici.

PRAVDA, NEPRAVDA

Povolení nepřijatého hovoru po stanovené době

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte nepřijaté hovory poté, co byly podrženy agentem déle než <X> sekund.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte počet sekund, po jejichž uplynutí bude pozdržený hovor nepřijatý.

PRAVDA, NEPRAVDA

Nepřijatý hovor po stanoveném čase

Volitelné

Volitelné

Zadejte počet sekund, po jejichž uplynutí bude pozdržený hovor nepřijatý.

Pokud je výše uvedený sloupec nastaven na hodnotu PRAVDA, pak je ve výchozím nastavení 60.

Rozmezí: 1–600

Upozornit agenta, pokud je podržení hovoru povolené

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte upozornění agenta, pokud je volání podrženo déle než <X> sekund.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte počet sekund, po jejichž uplynutí chcete upozornit agenta na podržený hovor.

PRAVDA, NEPRAVDA

Čas upozornění agenta, pokud je hovor podržený

Volitelné

Volitelné

Zadejte počet sekund, po jejichž uplynutí chcete upozornit agenta na pozdržený hovor.

Pokud je výše uvedený sloupec nastaven na hodnotu PRAVDA, pak je ve výchozím nastavení 30.

Rozmezí: 1–600

Jedinečné vyzvánění

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte jedinečné vyzvánění pro volání ve frontě hovorů. Pokud je tato možnost povolena, agenti uslyší při přijímání hovorů z fronty hovorů charakteristické vyzvánění.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte do dalšího sloupce typ stylu jedinečného vyzvánění, které chcete přiřadit.

PRAVDA, NEPRAVDA

Styl jedinečného vyzvánění

Volitelné

Volitelné

Pokud je jedinečné vyzvánění povoleno, zvolte styl jedinečného vyzvánění. Vyberte si jednu z podporovaných možností.

NORMÁLNÍ, DLOUHÝ_DLOUHÝ, KRÁTKÝ_KRÁTKÝ_DLOUHÝ, KRÁTKÝ_DLOUHÝ_KRÁTKÝ

Povolení jedinečného vyzvánění pro alternativní číslo

Volitelné

Volitelné

Povolte nebo zakažte jedinečné vyzvánění pro alternativní čísla.

Pokud je tato možnost povolena, zadejte styl vyzvánění do sloupce Styl vyzvánění pro alternativní čísla.

PRAVDA, NEPRAVDA

Akce alternativních čísel

Volitelné

Volitelné

Zadáním příkazu PŘIDAT přidejte alternativní čísla, která uvedete na tomto řádku. Zadáním příkazu ODEBRAT odstraňte alternativní čísla, která na řádku uvedete.

Pokud zadáte příkaz NAHRADIT, odeberete všechna dříve zadaná alternativní čísla a nahradíte je alternativními čísly, která přidáte pouze na tomto řádku.

PŘIDAT, ODEBRAT, NAHRADIT

Akce agenta

Volitelné

Volitelné

Zadáním příkazu PŘIDAT přidejte agenty, které uvedete na tomto řádku. Zadáním příkazu ODEBRAT odeberte agenty, které uvedete na tomto řádku.

Pokud zadáte příkaz NAHRADIT, odeberete všechny dříve zadané agenty a nahradíte je agenty, které přidáte pouze na tomto řádku.

PŘIDAT, ODEBRAT, NAHRADIT

Alternativní čísla

Volitelné

Volitelné

Zadejte alternativní čísla, která chcete přiřadit do fronty hovorů.

Příklad: 1112223333


 

Telefonní číslo musí být na kartě Čísla v prostředí Control Hub.

Limit znaků: 1–23

Styl vyzvánění pro alternativní čísla

Volitelné

Volitelné

Pokud je pro alternativní čísla povoleno jedinečné vyzvánění, zvolte styl jedinečného vyzvánění. Vyberte si jednu z podporovaných možností.

NORMÁLNÍ, DLOUHÝ_DLOUHÝ, KRÁTKÝ_KRÁTKÝ_DLOUHÝ, KRÁTKÝ_DLOUHÝ_KRÁTKÝ

ID agenta 1,

ID agenta 2...

ID agenta 50

Volitelné

Volitelné

Zadejte agenty, které chcete přiřadit do fronty hovorů. Agenti mohou být uživatelé nebo pracovní prostory. V případě uživatelů zadejte e-mailovou adresu uživatele. V případě pracovních prostorů zadejte název pracovního prostoru.

Příklad: test@example.com

Limit znaků: 1–161

Váha agenta 1,

Váha agenta 2...

Váha agenta 50

Volitelné

Volitelné

Pokud je zásada směrování volání pro frontu hovorů vážená, zadejte procentuální váhu agenta.

Rozmezí: 0–100

Úroveň dovedností agenta 1,

Úroveň dovedností agenta 2...

Úroveň dovedností agenta 50

Volitelné

Volitelné

Vyberte úroveň dovedností agenta pro přiřazené agenty.

Rozmezí: 1–20

Přidání nebo úprava více než 50 agentů současně

Každý řádek může obsahovat maximálně 50 agentů a jejich přidružené procento váhy směrování hovorů (pokud je k dispozici). Chcete-li přidat nebo upravit více než 50 agentů pomocí souboru CSV, postupujte takto.

1

Do prvního řádku fronty hovorů, kterou přidáváte nebo upravujete, zadejte 50 agentů (a jejich případné přidružené procento váhy směrování hovorů), které chcete přidat nebo upravit.

2

Na dalším řádku stačí zadat informace do následujících sloupců, abyste mohli přidat nebo upravit další agenty:

 • Jméno – zadejte stejné jméno jako na řádku výše a přidejte nebo upravte další agenty.

 • Pobočka – zadejte stejnou pobočku jako na řádku výše a přidejte nebo upravte další agenty.

 • Akce agenta – zadáním příkazu PŘIDAT přidejte agenty, které uvádíte na tomto řádku. Zadáním příkazu ODEBRAT odeberte agenty, které uvádíte na tomto řádku.


   

  Pokud zadáte příkaz NAHRADIT, odeberete všechny dříve zadané agenty a nahradíte je agenty, které přidáte pouze na tomto řádku.

 • Agent 1, Agent 2 atd. – zadejte e-mail uživatele nebo název pracovního prostoru, který chcete přidat, odebrat nebo nahradit.

 • (Volitelné) Váha agenta 1, Váha agenta 2 atd. – pokud je zásada směrování hovorů pro frontu hovorů vážená, zadejte procentuální váhu agenta.

Všechny ostatní sloupce můžete nechat prázdné.

3

Pokračujte, dokud nepřidáte všechny agenty, které potřebujete přidat nebo upravit.

Hromadné přidání front hovorů

Chcete-li hromadně přidat fronty hovorů, stáhněte a vyplňte prázdnou šablonu CSV.


Nastavení přesměrování hovorů pro frontu hovorů nelze hromadně změnit. Informace o úpravě přesměrování volání pro frontu hovorů naleznete v části Konfigurace přesměrování volání pro frontu hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů > Hromadná správa.

3

Vyberte pobočky pro fronty hovorů, které chcete přidat.

4

Klikněte na Stáhnout šablonu CSV.

5

Vyplňte tabulku.

6

Soubor CSV nahrajte přetažením nebo kliknutím na možnost Vybrat soubor.

7

Klikněte na tlačítko Nahrát.

Po úspěšném nahrání můžete zobrazit stav změn kliknutím na možnost Zobrazit stránku úkolů s podrobnostmi.

Hromadná úprava front hovorů

Chcete-li hromadně upravit fronty hovorů, stáhněte aktuální data ve formátu CSV a proveďte potřebné změny v tabulce.


Nastavení přesměrování hovorů pro frontu hovorů nelze hromadně změnit. Informace o úpravě přesměrování volání pro frontu hovorů naleznete v části Konfigurace přesměrování volání pro frontu hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů > Hromadná správa.

3

Vyberte pobočku pro fronty hovorů, které chcete upravit.

4

Klikněte na možnost Stáhnout data.


 

Pokud data pro vybrané fronty hovorů překročí maximum (více než 10 000 řádků pro každý soubory CSV), obdržíte komprimovaný soubor s více soubory CSV.

5

Proveďte v tabulce potřebné změny.

6

Upravený soubor CSV nahrajte přetažením nebo kliknutím na možnost Vybrat soubor.

7

Klikněte na tlačítko Nahrát.

Po úspěšném nahrání můžete zobrazit stav změn kliknutím na možnost Zobrazit stránku úkolů s podrobnostmi.