Trunk הוא חיבור בין Webex Calling לבין הסביבה המקומית, המסתיים בסביבה המקומית עם שער מקומי או מכשיר נתמך אחר. לאחר יצירת trunk, באפשרותך להקצות אותו לקבוצת ניתוב. קבוצת ניתוב היא קבוצה של ענפי trunk המאפשרים ל-Webex Calling להפיץ שיחות לענפי trunk מרובים או לספק יתירות. שער מקומי הוא המכשיר המקומי או המכשירים המקומיים שמחברים הדדית את ה-trunk, ה-PSTN המקומי ו/או המרכזת הפרטית (PBX).

ענפי trunk, קבוצות ניתוב ותוכניות חיוג מספקים את היתרונות הבאים:

 • איזון עומסים ויתירות כשל על פני ענפי trunk ל-Webex Calling ולסביבה המקומית

 • היכולת של משתמשי Webex Calling לנצל PSTN בענן (CCP או Cisco PSTN) ועדיין להגיע למשתמשי PBX בארגון

 • ניתוב שיחות למרכזות PBX מקומיות שונות

 • פונקציונליות משולבת לניתוב שיחות בין מרכזות PBX מקומיות

 • מגוון רחב יותר של תרחישי הגירה ודו-קיום עם מרכזות PBX מקומיות, כולל אתרים מעורבים עם משתמשים מקומיים ומשתמשי Webex Calling

 • נראות מעמיקה של החלטות ניתוב שיחות

לאחר שהמיקום שלך מופעל, עליך להגדיר קישוריות PSTN עבור משתמשי Webex Calling בתוך מיקום זה. אפשרויות PSTN הבאות זמינות:

 • Cisco PSTN – בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין בפתרון ארוז המאפשר לך להזמין מספרי PSTN חדשים ולנייד מספרים קיימים ל-Cisco. האפשרות Cisco PSTN זמינה רק בתנאים הבאים:

  • רכשת והפעלת את תוכנית ההתקשרות של Cisco.

  • המיקום נמצא במדינה שבה תוכנית ההתקשרות של Cisco נתמכת.

 • PSTN המחובר לענן – בחר באפשרות זו אם אתה מחפש פתרון ענן שאינו דורש פריסה של חומרה מקומית, ולאחר מכן בחר ספק CCP כרצונך. ניתן להשתמש ב-PSTN בענן (Cisco PSTN או PSTN המחובר לענן) רק כדי לספק גישת PSTN עבור משתמשי Webex Calling. שיחות שמקורן במשתמשים מקומיים אינן יכולות לגשת ל-PSTN בענן.

 • PSTN המבוסס על הסביבה המקומית (שער מקומי) – בחר באפשרות זו אם ברצונך להשאיר את ספק ה-PSTN הנוכחי שלך. ניתן להשתמש בענפי trunk עבור PSTN המבוסס על הסביבה המקומית דרך שער מקומי גם כדי להתחבר למרכזות PBX מקומיות. באפשרותך לשמור על פונקציונליות השער המקומי הקיימת שנשמרת מבלי לבצע שינויי תצורה. מיקומים המשתמשים בשער מקומי מוגדרים ל-PSTN המבוסס על הסביבה המקומית ושערים מקומיים הופכים לענפי trunk.

קבע את התצורה של חיבור ה-PSTN שבחרת ב-Control Hub על-ידי בחירה באפשרויות שיחות > מיקומים, בחר את המיקום שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר הקצה או נהל ובחר את חיבור PSTN המועדף.

Trunk הוא החיבור בין Webex Calling לבין הסביבה המקומית, המסתיים בסביבה המקומית עם שער מקומי או מכשיר נתמך אחר.

לפני שתתחיל

יש להקצות את כל ענפי ה-trunk למיקום בתוך Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות.

2

בחר הוסף Trunk.

3

בחר מיקום ותן שם ל-trunk.


 
שם ה-trunk לא יכול להיות באורך של יותר מ-24 תווים.
4

ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' משפיעה על הטיפול בכותרת 'מאת' ובכותרת P-Asserted-Identity‏ (PAI) בעת שליחת SIP INVITE ראשוני ל-trunk עבור שיחה יוצאת. להלן מספר תרחישים לדוגמה שעוזרים להבין טוב יותר את השימוש בהגדרה זו:

 • תרחיש 1: משתמש WebEx Calling מוגדר להשתמש במספר הראשי של המיקום כמספר ההתקשרות החיצוני.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: מספר מיקום

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: מספר מיקום

  • PAI: מספר מיקום

 • תרחיש 2: משתמש WebEx Calling מוגדר להשתמש במספר הטלפון של המשתמש כמספר ההתקשרות החיצוני.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: קו ישיר

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: קו ישיר

  • PAI: קו ישיר

 • תרחיש 3: משתמש WebEx Calling מתקשר למשתמש בסביבה המקומית דרך שער מקומי.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: מספר משמעותי ארגוני

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: מספר משמעותי ארגוני

  • PAI: מספר משמעותי ארגוני

5

לחץ על שמור.

מה הלאה?

פרטי ה-trunk מופיעים על המסך דומיין רשם, OTG/DTG של Trunk Group, קו/יציאה, כתובת Proxy יוצא. מומלץ להעתיק את המידע הזה מ-Control Hub ולהדביק אותו בקובץ טקסט או במסמך מקומיים כדי שתוכל להיעזר בו כשתהיה מוכן להגדיר את השער המקומי. אם תאבד את פרטי הכניסה, תצטרך ליצור אותם מחדש ממסך פרטי ה-trunk ב-Control Hub. לחץ על אחזר שם משתמש ואפס סיסמה כדי ליצור קבוצה חדשה של פרטי כניסה לאימות שיהיו בשימוש ב-trunk.

הערה: פעולה זו משפיעה על השירות, ולכן מומלץ לבצע אותה בשעות שאינן שעות העבודה.

ניתן לערוך את שם ה-trunk או להציג את פרטי ה-trunk ואת השימוש בו ב-Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות > Trunk.

2

בחר את ה-trunk שברצונך להציג או לשנות.

3

בלוח הצדדי, לצד שם ה-trunk, לחץ על הסמל כדי לשנות את שם ה-trunk.

באפשרותך גם להציג את פרטי השימוש של ה-trunk.

4

כדי להציג פרטי trunk נוספים, לחץ על נהל לצד פרט trunk.


 

השתמש בהגדרה זו אם אתה מאבד את פרטי הכניסה של ה-trunk ועליך ליצור אותם מחדש. לחץ על אחזר שם משתמש וסיסמה כדי ליצור קבוצה חדשה של פרטי כניסה לאימות שיהיו בשימוש ב-trunk. הדבר משפיע על השירות.

5

ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' משפיעה על הטיפול בכותרת 'מאת' ובכותרת P-Asserted-Identity‏ (PAI) בעת שליחת SIP INVITE ראשוני ל-trunk עבור שיחה יוצאת. להלן מספר תרחישים לדוגמה שעוזרים להבין טוב יותר את השימוש בהגדרה זו:

 • תרחיש 1: משתמש WebEx Calling מוגדר להשתמש במספר הראשי של המיקום כמספר ההתקשרות החיצוני.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: מספר מיקום

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: מספר מיקום

  • PAI: מספר מיקום

 • תרחיש 2: משתמש WebEx Calling מוגדר להשתמש במספר הטלפון של המשתמש כמספר ההתקשרות החיצוני.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: קו ישיר

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: קו ישיר

  • PAI: קו ישיר

 • תרחיש 3: משתמש WebEx Calling מתקשר למשתמש בסביבה המקומית דרך שער מקומי.

  • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מופעלת.

  • מ: מספר משמעותי ארגוני

  • PAI: קו ישיר

 • כאשר ההגדרה 'תמיכה בזהות כפולה' מושבתת.

  • מ: מספר משמעותי ארגוני

  • PAI: מספר משמעותי ארגוני

ניתן למחוק trunk כל עוד הוא אינו בשימוש.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות.

2

בחר את ה-trunk שברצונך למחוק.

3

מהתפריט הנפתח פעולות, לחץ על מחק Trunk.

לפני שתתחיל

 • הוסף ענפי trunk לפני קביעת התצורה של קבוצת ניתוב.

 • קבוצות ניתוב יכולות לכלול ענפי trunk מוגדרים ממיקומים מרובים.

 • ניתן לקבוע את התצורה של ענפי ה-trunk לחוד או להקצות אותם לקבוצת ניתוב. הוסף ענפי trunk לקבוצות ניתוב כדי לספק יתירות ומדרגיות.

 • כל קבוצת ניתוב חייבת לכלול לפחות trunk אחד. המגבלה המקסימלית היא 10 ענפי trunk לכל קבוצת ניתוב.

 • בעת קביעת התצורה של קבוצת ניתוב, יש להגדיר רמת עדיפות לענפי ה-trunk בתוך קבוצת הניתוב הזו. ההגדרה הזו מאפשרת לנתב שיחות תוך שמירה על איזון עומסים.

 • השיחות מופצות באופן אקראי בין ענפי trunk עם אותה עדיפות. אם trunk המוגדר לעדיפות הגבוהה ביותר אינו זמין, המערכת מנסה לנתב את השיחה ל-trunk עם הגדרת עדיפות נמוכה יותר. לדוגמה:

  • Trunk 1 ו-Trunk 2 מוגדרים לרמת עדיפות 1.

  • Trunk 3 מוגדר לרמת עדיפות 2.

  • Webex Calling מנתב שיחות ל-Trunk 1 ול-Trunk 2 בצורה מאוזנת.

  • אם Trunk 1 ו-Trunk 2 אינם נגישים, השיחות מנותבות ל-Trunk 3.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות.

2

בחר קבוצת ניתוב > צור קבוצת ניתוב.

3

תן שם לקבוצת הניתוב ולאחר מכן בחר את ענפי ה-trunk שברצונך להוסיף מהתפריט הנפתח.

4

בחר את רמת העדיפות של ה-trunk.

5

לחץ על שמור.

מה הלאה?

ממסך האישור, באפשרותך לעבור לדף מיקומים כדי לקבוע את התצורה של חיבור PSTN למיקומים בודדים, או לעבור לדף תוכניות חיוג כדי להשתמש בקבוצת הניתוב הזו כאפשרות הניתוב הנבחרת עבור תוכנית חיוג.

ניתן לשנות את השם של קבוצת ניתוב קיימת, להוסיף ענפי trunk, לשנות את מספר ענפי ה-trunk שהוקצו ולשנות את רמות העדיפות של ענפי ה-trunk. מדף הפרטים של קבוצת הניתוב, באפשרותך גם להציג את שיחות לשלוחות מקומיות, תוכניות חיוג וחיבור PSTN.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות > קבוצות ניתוב.

2

בחר את קבוצת הניתוב שברצונך לשנות.

3

בלוח הצדדי, לצד שם קבוצת הניתוב, לחץ על הסמל כדי לשנות את שם קבוצת הניתוב.

4

כדי להוסיף או לערוך ענפי trunk בקבוצת הניתוב, לחץ על נהל לצד ענפי Trunk.

ניתן להוסיף תא מטען מהתפריט הנפתח, לערוך את רמת העדיפות של trunk קיים בתוך הטבלה ו/או למחוק trunk קיים מהטבלה.

5

לחץ על שמור.

באפשרותך למחוק קבוצת ניתוב כל עוד היא אינה בשימוש.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות > קבוצות ניתוב.

2

בחר את קבוצת הניתוב שברצונך למחוק.

3

מהתפריט הנפתח פעולות, לחץ על מחק קבוצת ניתוב.

תוכניות חיוג מאפשרות לך לנתב שיחות ליעדים מקומיים באמצעות ענפי trunk או קבוצות ניתוב. התצורה שלהן נקבעת באופן גלובלי עבור ארגון והן חלות על כל המשתמשים, ללא קשר למיקום. תוכנית חיוג מציינת גם את אפשרות הניתוב הנבחרת (trunk או קבוצת ניתוב) עבור שיחות התואמות לאחת מתבניות החיוג שלה. ניתן להגדיר תבניות חיוג ספציפיות כחלק מתוכנית החיוג שלך. תבנית חיוג מייצגת שלוחות מקומיות:

 • מספרי ESN/מספרים ברשת

 • תבניות ‎+E.164

 • דומיינים של SIP URI

תבניות חיוג מספריות

תבניות מספריות יכולות לייצג מספרי E.164 או מספרי ארגונים. תבניות עבור מספרי E.164 מתחילות בתו +מוביל, ואחריו רצף של ספרות (1-9), ולאחר מכן תווים כלליים אופציונליים.

תבנית חיוג ארגונית

תבנית חיוג ארגונית מיוצגת על-ידי רצף של ספרות (1-9), ולאחריהן תווים כלליים אופציונליים. התווים הכלליים החוקיים הם ! (תואם לכל רצף של ספרות) ו-X (תואם לספרה אחת, 0-9). התו הכללי ! יכול להופיע רק פעם אחת בסוף ורק בתבנית E.164.

דוגמאות לתוכניות חיוג ארגוניות

‎+1408555XXXX

מספר ‎+E.164 בן 11 ספרות המתחיל ב-‎+1408555

‎+14085551234

מחרוזת חיוג מדויקת ‎+14085551234

‎+496100!‎

כל מחרוזת חיוג המתחילה ב-‎+496100

84969XXX

ESN בן 8 ספרות המתחיל ב-84969

84969764

ESN מדויק בן 8 ספרות 84969764

תחביר תבנית חיוג של SIP URI:

רק דומיינים (צד ימין של SIP URI אחרי @) מותאמים. האפשרויות הן:

 • דומיין מלא

 • דומיין עם תו * מוביל (המציין את כל הדומיינים המשניים של דומיין נתון)

דוגמאות:

דוגמאות לתחביר תבנית חיוג של SIP URI

קידומת

משמעות

דוגמאות

example.com

רק מזהי URI עם חלק המארח "example.com"

alice@example.com

us.example.com

רק מזהי URI עם חלק המארח "us.example.com"

alice@us.example.com

‎*.example.com

מזהי URI כאשר החלק המארח הוא דומיין משני של "example.com"

alice@eu.example.com

alice@sales.us.example.com

הערה: alice@example.com אינו תואם

לאחר שיצרת את ענפי ה-trunk וקבוצות הניתוב, תוכל לקבוע את התצורה של תוכנית חיוג ב-Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות.

2

לחץ על תוכניות חיוג ולאחר מכן על צור תוכנית חיוג.

3

הזן שם עבור תוכנית החיוג.

4

בחר אפשרות ניתוב.

בחר trunk או קבוצת ניתוב שנוצרו קודם לכן.

5

(אופציונלי) ניתן ליצור או לייבא באופן ידני תבנית חיוג עבור אפשרויות הניתוב שנבחרו.

6

לחץ על שמור.

מה הלאה?

ניתן גם להוסיף תבניות חיוג בכמות גדולה לאחר יצירת תוכנית החיוג. כדי להוסיף תבניות חיוג בכמות גדולה באמצעות קובץ CSV, עבור אל המסך תוכניות חיוג ובחר את התפריט הנפתח פעולות מתוכנית החיוג שיש לערוך ולאחר מכן בחר יבא CSV של תבניות חיוג או יצא CSV של תבניות חיוג. בחר הורד תבנית או יבא קובץ CSV ולחץ על שלח.

ניתן לשנות את השם של תוכנית חיוג קיימת, אפשרויות ניתוב ותבניות חיוג ב-Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות > תוכניות חיוג.

2

בחר את תוכנית החיוג שברצונך לשנות.

3

בלוח הצדדי, לצד שם תוכנית החיוג, לחץ על הסמל כדי לשנות את שם תוכנית החיוג.

4

כדי לשנות את ההגדרה אפשרות ניתוב, בחר אפשרות אחרת מהתפריט הנפתח.

5

כדי להוסיף באופן ידני תבנית חיוג חדשה, לחץ על הוסף תבניות חיוג. לחלופין, לחץ על יבא CSV כדי להוסיף תבניות חיוג בכמות גדולה.

6

כדי להסיר תבנית חיוג, לחץ על הסמל לצד תבנית החיוג שברצונך להסיר.

7

לחץ על שמור.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות > תוכניות חיוג.

2

בחר את תוכנית החיוג שברצונך למחוק.

3

מהתפריט הנפתח פעולות, לחץ על מחק תוכנית חיוג .

ניתן להפעיל את ההגדרה 'שיחות לשלוחות מקומיות' ב-Control Hub. הגדרה זו חלה על משתמשים במיקום הרשום ב-PBX ומאפשרת לך לנתב שלוחות לא ידועות (מספר התקשרות באורך של 2-6 ספרות) ל-PBX באמצעות trunk או קבוצת ניתוב קיימים.

לפני שתתחיל

ההגדרה 'שיחות לשלוחות מקומיות' מופעלת לפי מיקום.

ההגדרה הזו מאפשרת שימור של הרגלי חיוג בסביבה מעורבת של תשתית מקומית וענן. המשתמשים יכולים להמשיך להשתמש בחיוג מקוצר (לדוגמה, 4 ספרות), גם אם מתבצעת הגירה חלקית של האתר ל-Webex Calling.

כאשר ההגדרה מופעלת, שיחות שבוצעו על-ידי משתמשים באותו המיקום לשלוחה לא ידועה (2-6 ספרות) מנותבות ל-trunk/קבוצת הניתוב שנבחרו כשיחות מקומיות.

שיחות המנותבות דרך ענפי trunk באותו המיקום משלוחה לא ידועה מטופלות כשיחות מקומיות.

שיחות נחשבות כשיחות שמקורן בשלוחה לא ידועה כאשר מזהה המתקשר אינו תואם לאף אחת מתבניות תוכנית החיוג הקיימות.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > מיקומים.

2

בחר את המיקום שברצונך לשנות.

3

בלוח, לחץ על חיוג פנימי.

4

סמן את התיבה לצד אפשר ניתוב של שלוחות לא ידועות לסביבה המקומית כשיחות פנימיות כדי להפעיל את ההגדרה הזו.

5

בחר אפשרות ניתוב מהתפריט הנפתח.

6

לחץ על שמור.

ב-Control Hub באפשרותך לקבוע את הגדרות ניתוב השיחות בין Webex Calling לבין הסביבה המקומית. ההגדרות האלה קובעות את אופן הטיפול במספרים הלא ידועים שלך בעת שימוש בענפי trunk ובקבוצות ניתוב ל-PBX מקומי, ואת תבנית מזהה המתקשר עבור שיחות המנותבות בין Webex Calling לבין ה-PBX שלך.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > הגדרות שירות.

2

גלול אל ניתוב שיחות בין Webex Calling לסביבה המקומית ובחר כיצד ברצונך לטפל במספרים לא ידועים.

 • אופן פעולה סטנדרטי הוא אפשרות ברירת המחדל והאפשרות המומלצת להשגת הרמה הטובה ביותר של יכולת תאימות הדדית עם מרכזת פרטית (PBX) מקומית.
 • אופן פעולה מדור קודם (לא מומלץ) מספק תאימות לאחור עבור אופן הפעולה של שער מקומי מדור קודם, ולא מומלץ להשתמש באפשרות הזו כאשר יש תוכניות חיוג מוגדרות עבור הארגון.

 

הגדרת השירות לטיפול במספרים לא ידועים מוגדרת כאופן פעולה מדור קודם כדי לשמר את אופן הפעולה של הניתוב. ניתן לשנות הגדרה זו כדי לנצל תכונות חדשות של ניתוב שיחות (לדוגמה, תוכניות חיוג וקבוצות ניתוב).

3

בחר את תבנית מזהה המתקשר שלך.


 

כאשר האפשרות מספר טלפון בתקן ‎+E.164 נבחרת, Webex Calling בוחר את מזהה הקו להתקשרות (CLID) החיצוני, שהוא מספר E.164. כאשר האפשרות ESN (מספר משמעותי ארגוני) נבחרת, Webex Calling בוחר את ה-CLID הפנימי, שהוא ESN.

4

לחץ על שמור.

הכלי 'אימות ניתוב שיחות' ב-Control Hub מספק:

 • הדמיה של שיחות לניתוח החלטות ניתוב.

 • הדרכה שימושית במהלך שלבי התכנון והתצורה של פריסה.

 • אירועים בפלטפורמת הניתוח של Webex הכוללים החלטות לגבי ניתוב שיחות.

 • תמיכה בפתרון בעיות במופעים.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > ניתוב שיחות.

2

בחר אמת ניתוב שיחות.

3

מהתפריטים הנפתחים, בחר משתמש או trunk לאימות.

4

הזן מספר או URI.

5

לחץ על הצג תוצאת ניתוב כדי להציג את ניתוב השיחות.

דוגמה 1: PBX מרובה אתרים

תיאור הפריסה

 • לקוח ארגוני עם 100 אתרים ברחבי ארה"ב.

 • פריסת PBX מרובה אתרים (או רשת של מרכזות PBX), כאשר ה-PBX הראשי מתפרס על פני שני אתרים עיקריים לזמינות גבוהה (HA).

 • תוכנית חיוג ארגונית בת 8 ספרות: 8 + קוד אתר בן 3 ספרות + שלוחה בת 4 ספרות.

 • 30 אתרים נשארים מקומיים, 70 אתרים עוברים ל-Webex Calling. PSTN נשאר מקומי, באמצעות ענפי SIP Trunk בשני האתרים הראשיים.

 • אין אתרים מעורבים. עבור כל אתר, כל המשתמשים בסביבה המקומית או כל המשתמשים רשומים בענן.

פתרון פריסה

 • תוכנית חיוג יחידה עם 30 תבניות E.164 ו-30 תבניות ESN שמנתבת שיחות עבור המשתמשים המקומיים לקבוצת ניתוב עם שני ענפי Trunk, המסתיימת בשני שערים מקומיים בשני האתרים הראשיים.

דוגמה 2: אתרים מעורבים של PBX בענן

תיאור הפריסה

 • לקוח ארגוני עם 50 אתרים ברחבי ארה"ב: 10 אתרים גדולים ו-40 סניפים קטנים.

 • מרכזות PBX באתרים גדולים, מתגי מפתח בסניפים.

 • תוכנית חיוג ארגונית בת 7 ספרות: 8 + קוד אתר בן 2 ספרות + שלוחה בת 4 ספרות.

 • Webex Calling רק בסניפים, הגירה איטית ממרכזות PBX באתרים גדולים (אתרים מעורבים עם משתמשי Webex Calling ו-PBX).

 • PSTN המחובר לענן עבור כל משתמשי הענן (משתמשים מקומיים ממשיכים להשתמש ב-PSTN קיים).

 • משתמשי ענן ו-PBX בכל אתר גדול חייבים לשמור על יכולות חיוג של שלוחה בלבד.

פתרון פריסה

 • תוכניות חיוג לניתוב שיחות לכל אחת ממרכזות ה-PBX מכל אתר אחר. כמו כן, עבור כל אתר גדול, האפשרות 'שיחות לשלוחות מקומיות' מוגדרת לנתב שיחות ל-trunk המסתיים בשער מקומי באתר.

מגבלות הניתנות להגדרה עבור ענפי Trunk, קבוצות ניתוב ותוכניות חיוג

תיאור

מגבלה מקסימלית

תבניות חיוג ש-CSV יכול להעלות לתוכנית חיוג

10000

ענפי Trunk שניתן לקבוע את תצורתם לכל מיקום

100

קבוצות ניתוב לכל לקוח ארגוני

10000

ענפי Trunk שניתן לקבוע את תצורתם בתוך קבוצת ניתוב

10

תוכניות חיוג שניתן לקבוע את תצורתן לפי לקוח ארגוני

10000

תבניות חיוג שניתן לקבוע את תצורתן באמצעות תוכנית חיוג אחת

10000