Uloge se koriste za dodjelu administrativnog pristupa postavkama u partnerskom središtu i kontrolnom središtu. Dostupno je više uloga koje mogu omogućiti pristup potrebnim administrativnim postavkama, a istodobno ograničiti pristup nepotrebnim postavkama. Možete dodijeliti više uloga jednom administratoru ili više administratora s različitim ulogama i privilegijama pristupa, a sve u skladu s potrebama organizacije.

Unutar partnerske organizacije (Pružatelj usluga ili preprodavač), uloge se mogu dodijeliti u dvije glavne administrativne svrhe:

 • Upravljanje partnerima - Upravljanje postavkama koje se primjenjuju na partnersku organizaciju.

 • Upravljanje kupcima - Upravljanje postavkama koje se odnose na organizacije kupaca kojima partner upravlja.

Uloge partnerskog upravljanja

Sljedeće organizacijske i funkcionalne uloge daju administrativne privilegije za upravljanje postavkama za samu partnersku organizaciju (organizacija pod nazivom “Moja organizacija” u partnerskom centru).

 • Puni administrator- Ima pristup pregledavanju i administriranju postavki za partnersku organizaciju. Može dodijeliti administrativne uloge, uključujući uloge za upravljanje klijentima.

 • Administrator samo za čitanje - ima pristup pregledavanju postavki partnerske organizacije, ali ne može uređivati postavke.

 • Administrator podrške - ima pristup usluzi Google Analytics i rješavanju problema.

 • Korisnik i administrator uređaja - Ima pristup za upravljanje korisnicima, uređajima i licenciranjem.

 • Administrator uređaja - Ima pristup upravljanju uređajima.

 • Službenik za usklađenost - Ima pristup korisnički generiranim i zakonskim sadržajima.

 • Napredno rješavanje problema- Pristup za sudjelovanje na sastancima u tijeku i uživo.

Sljedeća tablica prikazuje razinu pristupa koju gore navedeni administratori moraju upravljati postavkama za partnersku organizaciju.

Tablica 1. Uloge partnerskog upravljanja

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenik za sukladnost

Napredno rješavanje problema

Postavke partnerske organizacije

Dodijeli administratorske uloge

Samo za čitanje

Dodavanje/brisanje korisnika i dodjeljivanje licenci

Samo za čitanje

Upravljanje uređajem

Samo za čitanje

Politika i predlošci društva

Samo za čitanje

Analitika i izvješća

Samo za čitanje

Rješavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Postavke organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Webex upravljanje web-lokacijom

Samo za čitanje

Dnevnik revizije administrativnih radnji

Samo za čitanje

Pristup korisnički generiranom sadržaju

Pravno držanje

Pristup sudjelovanju na sastancima u tijeku

Uloge za upravljanje korisnicima

Sljedeće uloge u upravljanju klijentima mogu se dodijeliti korisnicima u partnerskoj organizaciji. Te uloge pružaju pristup upravljanju postavkama u partnerskom ili kontrolnom centru za organizacije klijenata kojima partner upravlja.

 • Prodajni potpuni administrator- Može upravljati postavkama za sve klijente kojima partner upravlja. Također može dodijeliti administratorske uloge postojećim korisnicima u organizaciji i dodijeliti određene klijente kojima upravljaju administratori partnera.

 • Administrator prodaje - Može upravljati postavkama za kupce koje je administrator odredio ili koje su dodijeljene korisniku.

 • Partnerov administrator koji samo čita - može vidjeti postavke za sve klijente kojima partner upravlja. Nema pristup uređivanju.

 • Administrator službe za pomoć (Basic)— može pristupiti prikazu službe za pomoć (na stranici za rješavanje problema partnerskog centra). Može provoditi unakrsne organizacijske pretrage svih kupaca pod partnerom za rješavanje problema i podršku. Ova uloga pruža privremeni pristup čitanju organizacijama kupaca pod partnerom.

 • Help desk administrator (Advanced)- Ova uloga pruža sve što gore navedena Osnovna uloga pruža, ali također omogućuje administratoru da zatraži puni administratorski pristup od administratora klijenata kako bi se riješili problemi.

Sljedeća tablica prikazuje privilegije pristupa koje gore navedeni administratori imaju za upravljanje postavkama u partnerskom središtu i kontrolnom središtu u ime korisničkih organizacija kojima partner upravlja.

Tablica 2. Uloge za upravljanje korisnicima

Potpuni administrator prodaje

Administrator prodaje

Partnerski administrator samo za čitanje

Administrator službe za pomoć (osnovno)

Administrator službe za pomoć (Advanced)

Postavke partnerskog čvorišta

Dodijeli administratorske uloge

Analiza i izvještavanje partnera

Samo za čitanje

Brendiranje

Samo za čitanje

Politika i predlošci društva

Kreiraj korisnike

Započnite i upravljajte ispitivanjima Webex

Postavke organizacije kupaca

Popis korisnika

Vidi sve

Vidjeti djelomično

Vidi sve

Vidi sve

Vidi sve

Dodijeli uloge administratora kupca

Dodavanje / brisanje korisnika i dodjeljivanje licenci

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Upravljanje uređajem

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Politika i predlošci društva

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Analitika i izvješća

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Rješavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Postavke organizacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Webex upravljanje web-lokacijom

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Dnevnik revizije administrativnih radnji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno nakon odobrenja

Pristup korisnički generiranom sadržaju

Pravno držanje

Pristup sudjelovanju na sastancima u tijeku

Preuzmi zapise


Administrator pružanja usluga izvedena je uloga, a ne dodijeljena uloga. To se može dogoditi ako administrator postavi Webex usluge za organizaciju koja već postoji u Kontrolnom centru i koja ima postojeći odnos s partnerom i administratorom partnera. Administrator za pružanje usluga ima sličan pristup administratoru prodaje. Međutim, nemaju pristup za početak i upravljanje Webex suđenja.

Dodjela uloga

Full administrator i Full administrator prodaje mogu dodijeliti uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

Prvi korisnik koji je pružen partnerskoj organizaciji automatski dobiva obje gore navedene uloge i može dodijeliti uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

1

Prijavite se u partnerski centar nahttp://admin.webex.com.

2

Odaberite Kupci i pokrenite prikaz za Moja organizacija.

3

U Kontrolnom čvorištu kliknite Korisnici i odaberite odgovarajućeg korisnika.

4

Na kartici Profil otvorite Uloge administratora i kliknite strelicu > za proširenje prikaza.

5

Odaberite odgovarajuće uloge i kliknite Spremi.

Pristup za prijavu u partnerski centar automatski se dodjeljuje kada se dodijele uloge administratora. Za pomoć stol, administratori mogu prijaviti nahttps://admin.webex.com/helpdesk.

 
Puni administrator u partnerskoj organizaciji također može dodijeliti uloge potpunog administratora prodaje, administratora prodaje i administratora samo za čitanje partnera putem prikaza Administratori partnerskog centra.

Restricted Admin Mode

Restricted admin mode je postavka na razini organizacije koju partnerski administratori mogu omogućiti organizacijama korisnika (omogućena je zadana postavka). Kada administrator partnera omogući Ograničeni način rada za organizaciju korisnika, svi administratori klijenata za tu organizaciju ograničeni su na uređivanje popisa postavki definiranih od strane partnera u Kontrolnom čvorištu - samo administrator partnera može resetirati ograničene postavke. Za administratore klijenata razina pristupa Kontrolnom čvorištu određuje se na sljedeći način:

(Pristup kontrolnom čvorištu) = (Prava na ulogu) - (Ograničenja)

Kada je omogućen ograničeni način rada, sljedeće stavke su ograničene za administratore klijenata u toj organizaciji:

 • U prikazu Korisnici nisu dostupne sljedeće postavke:

  • Tipka za upravljanje korisnicima je zasjenjena.

  • Ručno dodavanje ili izmjena Korisnika-Nema opcije za dodavanje ili izmjenu korisnika, bilo ručno ili putem CSV-a.

  • Polaganje prava na korisnike - nije dostupno

  • Automatska dodjela licenci - nije dostupno

  • Sinkronizacija direktorija-Nemoguće je uređivati postavke sinkronizacije direktorija (ova je postavka dostupna samo administratorima na razini partnera).

  • Detalji o korisniku-Nema opcije za uređivanje korisničkih postavki kao što su ime i adresa e-pošte.

  • Resetirajte opciju Paket-No za resetiranje vrste paketa.

  • Uredi usluge-Nema opcije za uređivanje usluga koje su omogućene za korisnika (npr. poruke, sastanci, pozivi)

  • Prikaz statusa usluga - nije moguće vidjeti puni status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni radni broj - ovo polje je samo za čitanje.

 • U prikazu Računa nisu dostupne sljedeće postavke:

  • Naziv tvrtke je samo za čitanje.

 • U prikazu Postavke organizacije nisu dostupne sljedeće postavke:

  • Pristup domeni je samo za čitanje.

  • E-mail - Suzbijanje Admin Pozovite E-mail i E-mail Locale Postavke odabira su samo za čitanje.

  • Autentikacija-Nema opcije za uređivanje postavki autentifikacije i SSO-a.

 • U izborniku Calling nisu dostupne sljedeće postavke:

  • Postavke poziva - Postavke prioriteta opcija aplikacije Postavke poziva dostupne su samo za čitanje.

  • Pozivanje postavki ponašanja je samo za čitanje.

  • Lokacija > PSTN - Lokalni pristupnik i Cisco PSTN opcije su skrivene.

 • Pod USLUGAMA se potiskuju opcije usluge Migracije i Connected UC.


Ograničeni način rada primjenjuje se na organizacije kupaca, a ne na pojedine administratore. Kada je ova postavka uključena, administratori klijenata u toj organizaciji vide natpis na vrhu zaslona Kontrolnog čvorišta koji im daje do znanja da je ova postavka primijenjena.

Konfiguriraj mod ograničenog administratora

Administratori partnera mogu koristiti postupak u nastavku kako bi omogućili ili onemogućili ovaj način rada za određene organizacije kupaca (omogućena je zadana postavka).

 1. Prijavite se u partnerski centar i odaberite Korisnike.

 2. Odaberite odgovarajuću organizaciju kupaca.

 3. U prikazu postavki s desne strane uključite ili isključite mod ograničenog administriranja tako da omogućite ili onemogućite sljedeće preklopke:

  • Za Webex for BroadWorks—To turn the setting on, uključite preklopku Restricted by Partner Mode.

  • Za veleprodaju RTM—To turn the setting on, enable the Restrict this customer toggle.

  Onemogućite prebacivanje ako želite ukloniti ograničeni način rada za organizaciju kupca.

Povezani članci

Sljedeći članci sadrže dodatne informacije o ulogama:

 • Dodijelite organizacijske uloge u Kontrolnom centru- Ako Kontrolnom centru odobrite pristup administratorima klijenata, upotrijebite ovaj članak za konfiguriranje pristupa ulogama za administratore klijenata.

 • Odobrite zahtjev vanjskog administratora - Administratori klijenata mogu koristiti ovaj postupak kako bi partneru administratoru vanjskog administratora omogućili pristup svojoj organizaciji. Primjer gdje to može biti potrebno je ako postojeća Webex organizacija kupuje Webex usluge od partnerske organizacije s kojom nemaju postojeći odnos. Administrator klijenata mora odobriti pristup vanjskog administratora novom administratoru partnera.