Role służą do przypisywania dostępu administracyjnego do ustawień w Partner Hub i Control Hub. Dostępnych jest wiele ról, które mogą zapewnić dostęp do wymaganych ustawień administracyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do ustawień niewymaganych. Można przypisać wiele ról jednemu administratorowi lub wielu administratorom z różnymi rolami i uprawnieniami dostępu, zgodnie z potrzebami organizacji.

W organizacji partnerskiej (dostawcy usług lub odsprzedawcy) role można przypisać do dwóch głównych celów administracyjnych:

 • Zarządzanie partnerami — zarządzaj ustawieniami dotyczącymi organizacji partnerskiej.

 • Zarządzanie klientami — zarządzaj ustawieniami mającymi zastosowanie do organizacji klientów zarządzanych przez partnera.

Role zarządzania partnerami

Następujące role organizacyjne i funkcjonalne przyznają uprawnienia administracyjne do zarządzania ustawieniami samej organizacji partnerskiej (organizacji o nazwie „Moja organizacja” w Centrum partnerów).

 • Pełny administrator — ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnerskiej i administrowania nimi. Może przypisywać role administracyjne, w tym role związane z zarządzaniem klientami.

 • Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu — ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnerskiej, ale nie może edytować ustawień.

 • Administrator pomocy — ma dostęp do narzędzi analitycznych i rozwiązywania problemów.

 • Administrator użytkowników i urządzeń — Ma dostęp do zarządzania użytkownikami, urządzeniami i licencjami.

 • Administrator urządzenia — ma dostęp do zarządzania urządzeniami.

 • Inspektor ds. zgodności — ma dostęp do legalnych treści generowanych przez użytkowników.

 • Zaawansowane rozwiązywanie problemów — Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań i spotkań na żywo.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom dostępu, jaki mają administratorzy powyżej, aby zarządzać ustawieniami dla organizacji partnerskiej.

Tabela 1. Role zarządzania partnerami

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator wsparcia

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Pracownik ds. zgodności

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ustawienia organizacji partnerskiej

Przypisz role administratora

Tylko do odczytu

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Polityka firmy i szablony

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Blokada prawna

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Role zarządzania klientami

Użytkownikom w organizacji partnerskiej można przypisać następujące role Zarządzanie klientami. Te role zapewniają dostęp do zarządzania ustawieniami w Partner Hub lub Control Hub dla organizacji klientów, którymi zarządza partner.

 • Pełnoprawny administrator partnera — Może zarządzać ustawieniami dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Może również przypisywać role administratora istniejącym użytkownikom w organizacji i przypisywać określonych klientów do zarządzania przez administratorów partnerów.

 • Administrator partnera — może zarządzać ustawieniami klientów, których administrator ustawił lub którzy zostali przypisani do użytkownika.

 • Administrator partnera z uprawnieniami tylko do odczytu — Może wyświetlać ustawienia dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Nie ma uprawnień do edycji.

 • Administrator pomocy technicznej (podstawowa) — Może uzyskać dostęp do widoku Help Desk (ze strony rozwiązywania problemów w programie Partner Hub). Może przeprowadzać wyszukiwania między organizacjami wszystkich klientów w ramach partnera w celu rozwiązywania problemów i pomocy technicznej. Ta rola zapewnia tymczasowy dostęp do odczytu organizacjom klientów w ramach partnera.

 • Administrator pomocy technicznej (zaawansowane) — Ta rola zapewnia wszystko, co zapewnia powyższa rola podstawowa, ale umożliwia również administratorowi zażądanie pełnego dostępu administratora od administratora klienta w celu rozwiązania problemów.

 • Administrator Webex for Wholesale — tę rolę można przypisać dowolnemu administratorowi, który ma również rolę pełnego administratora partnera. Rola administratora hurtowego rozszerza uprawnienia roli administratora pełnego partnera na organizację partnerską hurtową RTM i jej klientów. Aby zapoznać się z pełną listą uprawnień, które administrator Webex for Wholesale ma w organizacji partnera hurtowego, zobacz kolumnę Partner pełny administrator w poniższej tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia dostępu, które mają powyżsi administratorzy, aby zarządzać ustawieniami w Partner Hub i Control Hub w imieniu organizacji klientów, którymi zarządza partner.

Tabela 2. Role zarządzania klientami

Administrator partnera z pełnymi uprawnieniami

Administrator partnera

Administrator partnera z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator pomocy technicznej (podstawowa)

Administrator pomocy technicznej (zaawansowane)

Ustawienia centrum partnerów

Przypisz role administratora

Analizy i raportowanie partnerów

Tylko do odczytu

Wygląd i elementy graficzne

Tylko do odczytu

Polityka firmy i szablony

Utwórz klientów

Rozpoczynanie próbnych Webex i zarządzanie nimi

Ustawienia organizacji klienta

Lista klientów

Zobacz wszystko

Zobacz częściowe

Zobacz wszystko

Zobacz wszystko

Zobacz wszystko

Przypisz role administratora klienta

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Polityka firmy i szablony

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Blokada prawna

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Pobierz dzienniki


Administrator obsługi administracyjnej jest rolą pochodną, a nie rolą przypisaną. Może się to zdarzyć, jeśli administrator skonfiguruje usługi Webex dla organizacji, która istnieje już w Control Hub i która ma istniejącą relację z partnerem i administratorem partnera. Administrator obsługi administracyjnej ma podobny dostęp do administratora partnera. Nie masz jednak dostępu do uruchamiania wersji próbnych Webex ani zarządzania nimi.

Przypisz role

Pełnoprawny administrator i Pełnoprawny administrator partnera mogą przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnerskiej.

Pierwszy użytkownik udostępniony do organizacji partnerskiej automatycznie otrzymuje obie powyższe role i może przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnerskiej.

1

Zaloguj się do Partner Hub pod adresemhttp://admin.webex.com .

2

Wybierz Klienci i uruchom widok dla Moja organizacja .

3

W centrum sterowania kliknij Użytkownicy i wybierz odpowiedniego użytkownika.


 

Jeśli użytkownik nie istnieje w Twojej organizacji, możesz dodać dodatkowych administratorów, klikając przycisk Zarządzaj użytkownikami i postępując zgodnie z monitami kreatora. Po utworzeniu użytkownika można przejść do sekcji Użytkownicy w Moja organizacja, kliknąć odpowiedniego użytkownika i przypisać role administracyjne. Jeśli użytkownicy mają już ustanowioną wspólną tożsamość dla usług, musisz skonfigurować alias dla Partner Hub.

4

Pod Profil karta, przejdź do Role administratora i kliknij strzałkę > aby rozwinąć widok.

5

Wybierz odpowiednie role i kliknij Zapisz .

Dostęp do logowania w portalu Partner Hub jest przypisywany automatycznie po przypisaniu ról administratora. Aby uzyskać pomoc techniczną, administratorzy mogą zalogować się dohttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
Pełnoprawny administrator w organizacji partnerskiej może również przypisać role pełnego administratora partnera, administratora partnera i administratora partnera tylko do odczytu za pośrednictwem Centrum partnerów Administratorzy widok.

Przypisz role zarządzania klientami

Pełnoprawny administrator partnera w organizacji partnerskiej może przypisywać role Zarządzanie klientami użytkownikom w organizacji partnerskiej, dając tym administratorom dostęp do edycji ustawień dla organizacji klientów. Obejmuje to następujące role:

 • Administrator partnera z pełnymi uprawnieniami

 • Administrator partnera

 • Administrator partnera z uprawnieniami tylko do odczytu

 • Administrator pomocy technicznej (podstawowe/zaawansowane)


Pełnoprawny administrator w organizacji partnerskiej może również przypisywać role Zarządzanie klientami do określonych użytkowników za pośrednictwem usługi Control Hub Użytkownicy widok.

1

Zaloguj się do Centrum partnerów .

2

Kliknij Administratorzy .

3

Kliknij Dodaj administratora .

4

Wprowadź adres e-mail administratora i sprawdź, które role administratora mają zastosowanie.

5

Kliknij przycisk OK.

Tryb administratora z ograniczeniami

Tryb administratora z ograniczeniami to ustawienie na poziomie organizacji, które administratorzy partnerów mogą włączyć dla organizacji klientów (ustawienie domyślne jest włączone). Gdy administrator partnera włącza tryb z ograniczeniami dla organizacji klienta, wszyscy administratorzy klientów w tej organizacji nie mogą edytować listy ustawień zdefiniowanych przez partnera w Control Hub — tylko administrator partnera może zresetować ustawienia z ograniczeniami. W przypadku administratorów klientów poziom dostępu do Control Hub jest określany w następujący sposób:

(Dostęp do usługi Control Hub) = (uprawnienia ról) — (ograniczenia)

Gdy tryb ograniczonego dostępu jest włączony, następujące elementy są ograniczone dla administratorów klientów w tej organizacji:

 • W Użytkownicy widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Przycisk Zarządzaj użytkownikami jest wyszarzony.

  • Ręczne dodawanie lub modyfikowanie użytkowników — brak opcji dodawania lub modyfikowania użytkowników ręcznie lub za pomocą CSV.

  • Użytkownicy zgłaszający roszczenia — niedostępne

  • Automatycznie przypisz licencje — niedostępne

  • Synchronizacja katalogów — nie można edytować ustawień synchronizacji katalogów (to ustawienie jest dostępne tylko dla administratorów na poziomie partnera).

  • Szczegóły użytkownika — brak opcji edytowania ustawień użytkownika, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

  • Resetuj pakiet — brak opcji resetowania typu pakietu.

  • Edytuj usługi — brak opcji edytowania usług włączonych dla użytkownika (np. Wiadomości, Spotkania, Połączenia)

  • Wyświetl stan usług — nie można wyświetlić pełnego stanu usług hybrydowych lub kanału uaktualnień oprogramowania

  • Podstawowy numer pracy — to pole jest tylko do odczytu.

 • W Konto widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Nazwa firmy jest tylko do odczytu.

 • W Ustawienia organizacji widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Domena — dostęp jest tylko do odczytu.

  • e-mail— ustawienia Wyłącz e-mail -mail z zaproszeniem administratora i Wybór ustawień regionalnych e- e-mail są tylko do odczytu.

  • Uwierzytelnianie — brak opcji edytowania ustawień uwierzytelniania i SSO .

 • W Nawiązywanie połączeń następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Ustawienia połączeń — opcje aplikacji Ustawienia priorytetu połączeń są tylko do odczytu.

  • Zachowanie podczas nawiązywania połączeń — ustawienia są tylko do odczytu.

  • Lokalizacja > PSTN — opcje Brama lokalna i Cisco PSTN są ukryte.

 • Pod USŁUGI , opcje usług Migracje i Connected UC są wyłączone.


Tryb ograniczonego dostępu jest stosowany do organizacji klientów, a nie do poszczególnych administratorów. Gdy to ustawienie jest włączone, administratorzy klientów w tej organizacji widzą baner u góry ekranu Control Hub, który informuje ich, że to ustawienie jest stosowane.

Konfigurowanie trybu administratora z ograniczeniami

Administratorzy partnerów mogą skorzystać z poniższej procedury, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb dla organizacji klientów (ustawienie domyślne jest włączone).

 1. Zaloguj się do Partner Hub i wybierz Klienci .

 2. Wybierz odpowiednią organizację klienta.

 3. W widoku ustawień po prawej stronie włącz lub wyłącz tryb administratora z ograniczeniami, włączając lub wyłączając następujące przełączniki:

  • W przypadku aplikacji Webex for BroadWorks — aby włączyć to ustawienie, włącz opcję Tryb ograniczony przez partnera przełącz.

  • Hurt RTM — aby włączyć to ustawienie, włącz opcję Ogranicz tego klienta przełącz.

  Wyłącz przełącznik, jeśli chcesz usunąć tryb ograniczonego dostępu dla organizacji klienta.

Powiązane artykuły

Następujące artykuły zawierają dodatkowe informacje o rolach:

 • Przypisz role organizacji w Control Hub — Jeśli udzielisz dostępu do usługi Control Hub administratorom klienta, skorzystaj z tego artykułu, aby skonfigurować dostęp do roli dla administratorów klienta.

 • Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego — Administratorzy klientów mogą użyć tej procedury, aby przyznać administratorowi partnera dostęp administratora zewnętrznego do swojej organizacji. Przykładem sytuacji, w których może to być wymagane, jest sytuacja, w której istniejąca organizacja Webex kupuje usługi Webex od organizacji partnerskiej, z którą nie ma istniejącej relacji. Administrator klienta musi zatwierdzić dostęp administratora zewnętrznego do nowego administratora partnera.

Historia zmian

Data zmiany

Opis zmiany

08 marca 2023 r.

 • Administratorzy partnerów nie mogą dodawać/usuwać użytkowników ani przypisywać licencji.

1 lutego 2022 r.

 • Zaktualizowano uwagę w sekcji Przypisywanie ról.

28 lipca 2022 r.

 • Poprawiono nazwę roli na Webex dla administratora hurtowego.

22 lipca 2022 r.

 • Dodano informacje o roli administratora sprzedaży hurtowej.

 • Role administratora pełnego działu sprzedaży i administratora działu sprzedaży zostały zastąpione rolami administratora pełnego partnera i administratora partnera.

W tym artykule opisano sposób przypisywania ról administracyjnych do rozwiązania Webex for Cisco BroadWorks lub rozwiązania Wholesale Route-to-Market (RTM).

Role służą do przypisywania dostępu administracyjnego do Partner Hub i Control Hub użytkownikom w organizacji dostawcy usług (partnera) lub organizacji klienta. Dostępnych jest wiele ról, których można użyć do przypisania określonych uprawnień administracyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do ustawień, które nie są wymagane. Można udostępnić wielu administratorom różne role i uprawnienia dostępu, zgodnie z potrzebami organizacji. Role są przypisywane na dwóch poziomach, w zależności od typu organizacji:

 • Role partnerów (dla administratorów partnerów w organizacji dostawcy usług) — przypisywany w programie Partner Hub do zapewniania dostępu administratora partnera dla organizacji dostawcy usług (partnera). Administratorzy partnerów zarządzają ustawieniami organizacji partnerskiej i organizacji klientów, którymi zarządza partner.

 • Role organizacji (dla administratorów klienta w organizacji klienta) — Przypisywany w Control Hub do przydzielania uprawnień administratora klienta dla organizacji klienta, która kupuje usługi Webex od dostawcy usług.

Kliknij kartę odnoszącą się do typu roli, którą przypisujesz.

 • Organizacja partnerska (dostawcy usług lub sprzedawcy) — role partnera są przypisywane użytkownikom w organizacji dostawcy usług lub sprzedawcy, aby zapewnić tym użytkownikom dostęp administratora partnera. Administratorzy partnerów zarządzają ustawieniami w Partner Hub dla organizacji partnerskiej i mogą zarządzać ustawieniami w Control Hub dla organizacji klientów, którymi zarządza partner.

 • Organizacja klienta — Role organizacyjne są przypisywane użytkownikom w organizacji klienta, która kupuje usługi Webex od dostawcy usług w celu nadania tym użytkownikom uprawnień administratora klienta. Administratorzy klienta zarządzają ustawieniami w Control Hub dla organizacji klienta.

Kliknij kartę dotyczącą typu organizacji, którą zarządzasz.

Konfiguracje ról organizacji partnerskich na tej karcie dotyczą dostawców usług lub sprzedawców, którzy sprzedają usługi Webex .

Role partnerów

Role partnerów są przypisywane w Centrum partnerów, aby umożliwić użytkownikom z organizacji partnerskiej obsługę administracyjną partnerów. Administratorzy partnerów mogą zarządzać ustawieniami w Partner Hub dla organizacji partnerskiej i mogą zarządzać ustawieniami w Control Hub dla organizacji klientów, którymi zarządza partner. Istnieje wiele ról partnerów o różnych poziomach dostępu administracyjnego. Do jednego administratora można przypisać wiele ról.

Administratorom partnerów można przypisać następujące role.

 • Pełnoprawny administrator — zarządza ustawieniami organizacji partnerskiej w programie Partner Hub. Może również przypisywać role administratora sprzedaży innym członkom organizacji partnerskiej. Podczas tworzenia konta dostawcy usług TAC przypisuje tę rolę członkowi organizacji dostawcy usług (należy sprawdzić, czy jest to prawda).

 • Pełnoprawny administrator działu sprzedaży — ma pełny dostęp administratora klienta do wszystkich organizacji klientów partnera.

 • Administrator sprzedaży — Ma pełny dostęp administratora klienta tylko do przypisanych organizacji klientów.

 • Administrator obsługi administracyjnej (?) — Jeśli Sales Full lub Sales Administrator udostępnia usługi Webex dla istniejącej organizacji klienta, automatycznie przypisywana jest im rola administratora. Ten administrator ma dostęp administratora klienta dla tych organizacji, które udostępnia.

 • Administrator pomocy technicznej — Administrator partnera może uzyskać dostęp do widoku pomocy technicznej, dzięki czemu może przeprowadzać wyszukiwania między organizacjami we wszystkich organizacjach klientów.

 • Administrator hurtowy — Ta rola po dodaniu do innych ról administratora partnera umożliwia administratorowi partnera zarządzanie tymi ustawieniami Webex Wholesale Route-to-Market.

Do jednego administratora partnera można przypisać wiele ról partnerów. Na przykład członek organizacji partnerskiej, któremu przypisano zarówno Pełnoprawny administrator i Pełnoprawny administrator działu sprzedaży Role partnerów mają dostęp administratora do edycji ustawień zarówno dla organizacji partnerskiej, jak i dla organizacji klientów, którymi zarządza partner.

Poniższa tabela zawiera przegląd uprawnień każdej roli administratora partnera.

Tabela 3. Uprawnienia roli administratora partnera

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży

Administrator udostępniający usługę

Administrator pomocy technicznej

Administrator hurtowy

Zarządzanie organizacją partnerską

Podstawowe zapewnia tymczasowy dostęp tylko do odczytu.

Zaawansowane udostępnia opcję żądania dostępu administratora w celu rozwiązania problemów.

Gdy ta rola zostanie dodana do innych ról, administrator będzie mógł wyświetlać te ustawienia dla klientów Webex Wholesale Route-to-Market i zarządzać nimi.

Zarządzanie organizacją klienta

(Wszyscy klienci zarządzani przez organizację partnerską).

(Tylko przypisani klienci).

(Tylko przypisani klienci).

Przypisz role administratora sprzedaży

Aprowizowanie zamówień Webex dla organizacji partnerskich

Udostępnianie zamówień Webex dla klientów

Za usługi sprzedawane przez partnera.

Rozpoczynanie wersji próbnych Webex i zarządzanie nimi

Administrator pomocy technicznej

Rola administratora pomocy technicznej jest przypisywana przez pełnego administratora w organizacji partnerskiej. Administratorzy pomocy technicznej mogą uzyskać dostęp do widoku pomocy technicznej w witrynie Partner Hub Rozwiązywanie problemów stronę. Widok Help Desk umożliwia administratorowi przeprowadzanie wyszukiwania organizacji klientów w organizacjach zarządzanych przez partnera. Widok Help Desk umożliwia administratorowi szybki dostęp do wielu różnych informacji o organizacji w celu rozwiązywania problemów (na przykład użytkowników, urządzeń, ról, ustawień).

Istnieją dwa poziomy dostępu administratora do pomocy technicznej:

 • Podstawowy — dostęp tylko do odczytu do Help Desk

 • Zaawansowane — udostępnia opcję żądania pełnego dostępu administratora w celu rozwiązania wszelkich problemów

Gdy administrator pomocy technicznej uzyskuje dostęp do widoku dla organizacji klienta, administrator otrzymuje tymczasowy dostęp tylko do odczytu do ustawień organizacji klienta. Jednak administratorzy pomocy technicznej z dostępem zaawansowanym mogą poprosić o pełny dostęp administratora do organizacji klienta, aby mogli rozwiązać wszelkie znalezione problemy.

Administrator hurtowy

Dodanie tej roli do powyższych ról umożliwia administratorowi wyświetlanie powyższych ustawień i zarządzanie nimi dla klientów Webex Wholesale Route-to-Market.

Sprawdź i zweryfikuj — potrzebujesz dodatkowych informacji

Przypisz pełnego administratora

Wymagana procedura.

Przykład:

Przypisz administratora sprzedaży

Przypisz użytkownikom rolę pełnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży

Jako administrator z pełnymi uprawnieniami lub administrator z pełnymi uprawnieniami ds. sprzedaży możesz przypisać dowolnemu użytkownikowi w organizacji rolę administratora pełnego działu sprzedaży lub administratora ds. sprzedaży.


Jeśli masz zarówno rolę pełnego administratora, jak i pełnego administratora sprzedaży, możesz usunąć rolę pełnego administratora sprzedaży z siebie i przypisać ją innemu użytkownikowi.

Użytkownik może pełnić rolę pełnoprawnego administratora sprzedaży lub administratora sprzedaży, a także być pełnoprawnym administratorem.

1

Z widoku partnera whttps://admin.webex.com , przejdź do Administratorzy i kliknij Nowi administratorzy .

2

Wprowadź adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać jako administratora sprzedaży, i kliknij przycisk Sprawdź poprawność .

3

Wybierz, aby użytkownik był:

 • Administrator sprzedaży jeśli chcesz przypisać im określonych klientów do zarządzania.
 • Pełny administrator działu sprzedaży jeśli chcesz, aby zarządzali wszystkimi klientami w Twojej organizacji.
4

Kliknij przycisk OK.

Przypisz administratora sprzedaży do klienta

Przypisz klientów do administratora sprzedaży

Administratorzy sprzedaży mogą uzyskiwać dostęp tylko do tych organizacji, które zostały im przypisane do zarządzania.

1

Z widoku partnera whttps://admin.webex.com , przejdź do Administratorzy i wybierz administratora.

2

Pod Zarządzanie organizacjami klientów , wprowadź nazwę lub identyfikator organizacji klienta, którymi ma zarządzać administrator sprzedaży.

3

Kliknij przycisk Dodaj.

Przypisz administratora pomocy technicznej

W programie Partner Hub można przypisać użytkownika w organizacji partnerskiej jako administratora pomocy technicznej.
1

W Centrum partnerów przejdź do Użytkownicy Administratorzy? .

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz przypisać jako administratora pomocy technicznej. Otworzy się prawy pasek ustawień.

3

Pod Role i zabezpieczenia , kliknij Role administratora .

4

Kliknij przycisk Administrator pomocy technicznej pole wyboru i wybierz jedną z opcji

 • Podstawowe — Dostęp do pomocy w trybie tylko do odczytu
 • Zaawansowane — Dostęp do pomocy technicznej obejmuje opcję żądania pełnego dostępu administratora dla organizacji klienta.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Tryb ograniczenia przez partnera

Administratorzy partnera muszą również zdecydować o poziomie dostępu, jaki będą mieli administratorzy klienta w Control Hub, aby zarządzać ustawieniami dla organizacji klienta, która kupuje usługi od partnera. Administratorzy partnerów mogą chcieć uniemożliwić administratorom klientów ponowne konfigurowanie niektórych ustawień ustawionych przez administratora partnera. Poniżej wymieniono niektóre z dostępnych narzędzi:

 • Role organizacji (dla organizacji klienta) — Administratorzy sprzedaży i administratorzy obsługi administracyjnej z organizacji partnerskiej mają dostęp administratora i mogą domyślnie zarządzać rolami w organizacji w imieniu organizacji klienta. Role organizacji służą do przypisywania uprawnień administratora organizacjom klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania ról organizacji dla administratorów klientów, zobacz Organizacja klienta u góry strony.

  Należy pamiętać, że pierwszemu użytkownikowi przydzielonemu do organizacji klienta zostaje automatycznie przypisana rola pełnego administratora dla tej organizacji klienta i może przypisywać role organizacji innym użytkownikom w organizacji.

 • Tryb ograniczony przez partnera — Administrator partnera może przypisać to ustawienie do organizacji klienta. Gdy to ustawienie jest włączone, wszyscy administratorzy klientów w organizacji nie mogą resetować zalecanych ustawień, które mogą być przypisane tylko przez administratora partnera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tryb ograniczony przez partnera .

 • Ustawienia dostępu do poziomu funkcji — Wiele funkcji w usłudze Partner Hub ma ustawienia zastępowania, dzięki którym partner może zezwolić lub odmówić administratorom klientów na ponowne konfigurowanie tych ustawień w usłudze Control Hub dla ich własnej organizacji. Odbywa się to indywidualnie dla funkcji, które mają te ustawienia zastępowania (na przykład Znakowanie). W większości przypadków administratorzy partnerów mogą przypisać te nadpisania do niektórych organizacji klientów, jednocześnie uniemożliwiając innym organizacjom klientów ponowne konfigurowanie ustawień.

Tryb Ograniczony przez partnera to ustawienie Centrum partnerów, które administratorzy partnerów mogą przypisać do określonych organizacji klientów, aby ograniczyć ustawienia organizacji, które administratorzy klientów mogą aktualizować w Control Hub. Gdy to ustawienie jest włączone dla danej organizacji klienta, wszyscy administratorzy klientów tej organizacji, niezależnie od ich uprawnień ról, nie mogą uzyskać dostępu do zestawu ograniczonych elementów sterujących w Control Hub. Tylko administrator partnera może aktualizować ustawienia z ograniczeniami.


Tryb Ograniczony przez partnera to ustawienie na poziomie organizacji, a nie rola. Jednak ustawienie ogranicza określone uprawnienia ról dla administratorów klientów w organizacji, do której to ustawienie jest stosowane.
Dostęp administratora klienta

Administratorzy klienta otrzymują powiadomienie po zastosowaniu trybu ograniczonego przez partnera. Po zalogowaniu się zobaczą baner powiadomienia u góry ekranu, bezpośrednio pod nagłówkiem Control Hub. Baner powiadamia administratora klienta, że tryb ograniczonego dostępu jest włączony, a aktualizacja niektórych ustawień połączeń może nie być możliwa.

W przypadku administratora klienta w organizacji, w której tryb Ograniczony przez partnera jest włączony, poziom dostępu do Control Hub jest określany za pomocą następującego wzoru:

(Dostęp do Control Hub) = (uprawnienia ról organizacji) — (ograniczone przez ograniczenia trybu partnera)

Tryb ograniczony przez partnera to ustawienie na poziomie organizacji, którego mogą używać administratorzy partnerów, aby uniemożliwić administratorom organizacji klientów resetowanie niektórych ustawień usługi Control Hub. Gdy administrator na poziomie partnera włączy ten tryb dla danej organizacji klienta, wszyscy administratorzy klientów w tej organizacji, niezależnie od ich uprawnień ról, nie będą mogli uzyskać dostępu do wymienionych elementów sterujących w Control Hub.

Ograniczenia

Gdy tryb ograniczonego dostępu przez partnera jest włączony dla organizacji klienta, administratorzy klientów w tej organizacji nie mają dostępu do następujących ustawień Control Hub:

 • W Użytkownicy widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Przycisk Zarządzaj użytkownikami jest wyszarzony.

  • Ręczne dodawanie lub modyfikowanie użytkowników — brak opcji dodawania lub modyfikowania użytkowników ręcznie lub za pomocą CSV.

  • Użytkownicy zgłaszający roszczenia — niedostępne

  • Automatycznie przypisz licencje — niedostępne

  • Synchronizacja katalogów — nie można edytować ustawień synchronizacji katalogów (to ustawienie jest dostępne tylko dla administratorów na poziomie partnera).

  • Szczegóły użytkownika — brak opcji edytowania ustawień użytkownika, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

  • Resetuj pakiet — brak opcji resetowania typu pakietu.

  • Edytuj usługi — brak opcji edytowania usług włączonych dla użytkownika (np. Wiadomości, Spotkania, Połączenia)

  • Wyświetl stan usług — nie można wyświetlić pełnego stanu usług hybrydowych lub kanału uaktualnień oprogramowania

  • Podstawowy numer pracy — to pole jest tylko do odczytu.

 • W Konto widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Nazwa firmy jest tylko do odczytu.

 • W Ustawienia organizacji widoku, następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Domena — dostęp jest tylko do odczytu.

  • e-mail— ustawienia Wyłącz e-mail -mail z zaproszeniem administratora i Wybór ustawień regionalnych e- e-mail są tylko do odczytu.

  • Uwierzytelnianie — brak opcji edytowania ustawień uwierzytelniania i SSO .

 • W Nawiązywanie połączeń następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Ustawienia połączeń — opcje aplikacji Ustawienia priorytetu połączeń są tylko do odczytu.

  • Zachowanie podczas nawiązywania połączeń — ustawienia są tylko do odczytu.

  • Lokalizacja > PSTN — opcje Brama lokalna i Cisco PSTN są ukryte.

 • Pod USŁUGI , opcje usług Migracje i Connected UC są wyłączone.

Włącz tryb ograniczenia przez partnera

Administratorzy partnerów mogą skorzystać z poniższej procedury, aby włączyć Tryb ograniczony przez partnera dla danej organizacji klienta (ustawienie domyślne jest włączone).

 1. Zaloguj się do Partner Hub (https://admin.webex.com ) i wybierz Klienci .

 2. Wybierz odpowiednią organizację klienta.

 3. W widoku ustawień po prawej stronie włącz opcję Tryb ograniczony przez partnera Przełącz, aby włączyć ustawienie.

  Jeśli chcesz wyłączyć tryb ograniczonego dostępu przez partnera, wyłącz przełącznik.

Konfiguracje ról organizacji klienta w tej sekcji dotyczą organizacji, które kupują usługi Webex od dostawcy usług lub sprzedawcy.

Role organizacji (dla organizacji klientów)

Role organizacji są przypisywane w Control Hub w celu obsługi administracyjnej użytkowników w organizacji klienta jako administratorów klienta. Administratorzy klienta mogą edytować i wyświetlać ustawienia w Control Hub dla swojej organizacji. W zależności od przypisania ról administratorzy klienta mogą mieć pełne uprawnienia administratora w organizacji klienta, mogą mieć możliwość edytowania tylko określonych ustawień lub dostęp może być ograniczony do odczytu.

Następujące role organizacji są dostępne dla użytkowników w organizacji klienta:

 • Administrator z pełnymi uprawnieniami

 • Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

 • Administrator pomocy

 • Administrator użytkowników i urządzeń

 • Administrator urządzeń

 • Specjaliści ds. zgodności — Specjaliści ds. zgodności mogą wyszukiwać określone osoby w firmie, znajdować udostępnione przez nich treści lub przeszukiwać określony obszar, a następnie generować raport ze swoich ustaleń. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zapewnienie zgodności aplikacji Webex i treści spotkań z przepisami .

 • Zaawansowany dostęp do rozwiązywania problemów — ta rola umożliwia pełnoprawnym administratorom, administratorom z uprawnieniami tylko do odczytu i administratorom pomocy technicznej dostęp do strony Live Meeting na karcie Rozwiązywanie problemów, a także umożliwia pełnoprawnym administratorom dołączanie do trwających spotkań za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli uczestnicy mają problemy podczas spotkań, administratorzy z tą rolą mogą szybko znaleźć spotkania, do których można dołączyć, i pomóc w rozwiązaniu problemów.


Najlepszym rozwiązaniem jest przypisanie więcej niż jednego administratora do organizacji klienta.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom dostępu dla każdej roli w organizacji. Administratorowi klienta można przypisać wiele ról, co daje mu wiele kombinacji następujących uprawnień:

Dostęp

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator pomocy

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Specjaliści ds. zgodności

Dostęp do zaawansowanego rozwiązywania problemów

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Przypisz role użytkownikom

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Zasady i szablony firmy

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontroli działań administratora

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Wstrzymywanie ze względów prawnych

Dostęp do trwających spotkań

Dostęp do spotkań na żywo

Powiadomienia e-mail dotyczące produktu

Administratorzy zewnętrzni w organizacji klienta

Administratorzy partnerów od dostawcy usług, który zainicjował obsługę administracyjną organizacji klienta, mają dostęp administratora zewnętrznego do organizacji klienta. Jeśli nie chcesz, aby partner, od którego zakupiono usługi, miał w ogóle dostęp do Twojej organizacji, musisz skontaktować się z partnerem.

Poniższa tabela zawiera zestawienie uprawnień dostępu dla administratorów zewnętrznych.

Dostęp

Zewnętrzny pełny administrator

Zewnętrzny administrator tylko do odczytu

Administrator udostępniający usługę

Zarządzanie użytkownikami

Tylko do odczytu

X

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

X

Zasady i szablony firmy

Tylko do odczytu

X

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

X

Wskaźniki pomocy technicznej i powiadomienia

Tylko do odczytu

X

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Za usługi sprzedawane przez partnera.

Przypisz role

Tylko do odczytu

X

Zamówienia udostępniania

X

Za usługi sprzedawane przez partnera.

Dodawanie i usuwanie witryn

Dla witryn należących do subskrypcji sprzedanej przez partnera.

X

Za usługi sprzedawane przez partnera.

Dodaj administratorów zewnętrznych

X

X

X

W przypadku istniejących organizacji klientów, jeśli nowy dostawca usług udostępnia Webex for BroadWorks organizacji klienta, administrator klienta musi zatwierdzić żądanie dodania administratora partnera jako administratora w organizacji klienta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego .

Tabela 4. tabela testowa

Administratorzy niestandardowi

Administratorzy zewnętrzni

Pełna administracja

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator pomocy

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Specjaliści ds. zgodności

Dostęp do zaawansowanego rozwiązywania problemów

Zewnętrzny pełny administrator

Zewnętrzny administrator tylko do odczytu

Administrator udostępniający usługę

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Przypisz role użytkownikom

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Zasady i szablony firmy

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontroli działań administratora

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Wstrzymywanie ze względów prawnych

Dostęp do trwających spotkań

Dostęp do spotkań na żywo

Powiadomienia e-mail dotyczące produktu

Przypisz role organizacji

Administratorzy klienta z rolą pełnego administratora mogą przypisywać role organizacji innym użytkownikom w organizacji, przyznając im dostęp administratora. To zadanie może również wykonać administratorzy reguł zewnętrznych.
1

Zaloguj się do Cisco Webex Control Hub i otwórz widok klienta dla organizacji.

2

Przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika.

3

Pod Role i zabezpieczenia , kliknij Role administratora lub Dostęp do usługi .

4

Wybierz rolę do przypisania temu użytkownikowi.

Aby przypisać użytkownika jako administratora witryny Webex , obok opcji Role administratora witryny Webex kliknij Edytuj i wybierz rolę dla każdej witryny Webex , którą użytkownik ma zarządzać.

Jeśli użytkownicy z istniejącymi rolami administratora usługi (na przykład administrator witryny Webex ) uzyskają lub utracą rolę administratora na poziomie organizacji, ich role administratora usługi mogą zostać zmienione. Należy sprawdzić role administratorów usługi dla tych użytkowników, aby upewnić się, że są one poprawne.

5

Wybierz Zapisz .

Eksportuj listę administratorów do pliku CSV

Administratorzy klienta mogą wyeksportować do pliku CSV pełną lub przefiltrowaną listę administratorów ze swojej organizacji. To zadanie mogą również wykonać administratorzy zewnętrzni.
1

W widoku Cisco Webex Control Hub dla organizacji klienta przejdź do Użytkownicy .

2

Wybierz Administratorzy lub Administratorzy zewnętrzni kartę.

3

Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu.


 
W przypadku wyeksportowania przefiltrowanej listy poczekaj, aż plik CSV będzie gotowy, zanim zmienisz filtr. Zmiana filtru powoduje, że plik CSV zawiera zaktualizowane filtry.
Plik CSV zostanie automatycznie pobrany, gdy będzie gotowy. Plik zawiera następujące pola:
 • Imię — imię administratora.

 • Nazwisko — nazwisko administratora.

 • Nazwa wyświetlana — nazwa wyświetlana administratorowi w aplikacji Webex.

 • Identyfikator użytkownika/adres e- e-mail— niepowtarzalny identyfikator i adres e-mail administratora.

 • Rola administratora — role administratora przypisane do administratora.