Role służą do przypisywania dostępu administracyjnego do ustawień w Partner Hub i Control Hub. Jest wiele ról, które mogą zapewnić dostęp do wymaganych ustawień administracyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do niewymaganych ustawień. Można przypisać wiele ról jednemu administratorowi lub wielu administratorom z różnymi rolami i uprawnieniami dostępu, w zależności od potrzeb organizacji.

W organizacji partnera (dostawcy usług lub sprzedawcy) role można przypisać do dwóch głównych celów administracyjnych:

 • Zarządzanie partnerami — zarządzaj ustawieniami dotyczącymi organizacji partnerskiej.

 • Zarządzanie klientami — zarządzaj ustawieniami mającymi zastosowanie do organizacji klientów zarządzanych przez partnera.

Role zarządzania partnerami

Następujące role organizacyjne i funkcjonalne przyznają uprawnienia administracyjne do zarządzania ustawieniami samej organizacji partnerskiej (organizacji o nazwie „Moja organizacja” w Partner Hub).

 • Administrator z pełnymi uprawnieniami — ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnera i administrowania nimi. Może przypisywać role administracyjne, w tym role związane z zarządzaniem klientami.

 • Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu — ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnera, ale nie może edytować tych ustawień.

 • Administrator pomocy — ma dostęp do narzędzi analitycznych i rozwiązywania problemów.

 • Administrator użytkowników i urządzeń — Ma dostęp do zarządzania użytkownikami, urządzeniami i licencjami.

 • Administrator urządzenia — ma dostęp do zarządzania urządzeniami.

 • Inspektor ds. zgodności — ma dostęp do legalnych treści generowanych przez użytkowników.

 • Zaawansowane rozwiązywanie problemów — Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań i spotkań na żywo.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom dostępu, jaki mają administratorzy podani powyżej na potrzeby zarządzania ustawieniami w organizacji partnera.

Tabela 1. Role zarządzania partnerami

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator wsparcia

Administrator użytkowników i urządzeń

Administrator urządzeń

Pracownik ds. zgodności

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ustawienia organizacji partnera

Przypisywanie ról administratora

Tylko do odczytu

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Zasady i szablony obowiązujące w firmie

Tylko do odczytu

Analityka i raportowanie

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Dostęp do zawartości generowanej przez użytkowników

Wstrzymywanie ze względów prawnych

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Role zarządzania klientami

Użytkownikom w organizacji partnera można przypisać następujące role zarządzania klientami. Te role zapewniają dostęp do zarządzania ustawieniami w Partner Hub lub Control Hub dla organizacji klientów, którymi zarządza partner.

 • Administrator partnera z pełnymi uprawnieniami — może zarządzać ustawieniami dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Może również przypisywać role administratora istniejącym użytkownikom w organizacji oraz przypisywać określonych klientów do zarządzania przez administratorów partnera.

 • Administrator partnera — może zarządzać ustawieniami klientów, których skonfigurował administrator lub którzy zostali przypisani do użytkownika.

 • Administrator partnera z uprawnieniami tylko do odczytu — może wyświetlać ustawienia dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Nie ma uprawnień do edycji.

 • Administrator pomocy technicznej (podstawowa) — Może uzyskać dostęp do widoku Help Desk (ze strony rozwiązywania problemów w programie Partner Hub). Może przeprowadzać wyszukiwania między organizacjami wszystkich klientów w ramach partnera w celu rozwiązywania problemów i pomocy technicznej. Ta rola zapewnia tymczasowy dostęp do odczytu organizacjom klientów w ramach partnera.

 • Administrator pomocy technicznej (zaawansowane) — Ta rola zapewnia wszystko, co zapewnia powyższa rola podstawowa, ale umożliwia również administratorowi zażądanie pełnego dostępu administratora od administratora klienta w celu rozwiązania problemów.

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia dostępu, które mają powyżsi administratorzy na potrzeby zarządzania ustawieniami w Partner Hub i Control Hub w imieniu organizacji klientów, którymi zarządza partner.

Tabela 2. Role zarządzania klientami

Administrator partnera z pełnymi uprawnieniami

Administrator partnera

Administrator partnera z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator pomocy technicznej (podstawowa)

Administrator pomocy technicznej (zaawansowane)

Ustawienia Partner Hub

Przypisywanie ról administratora

Analityka i raportowanie partnera

Tylko do odczytu

Wygląd i elementy graficzne

Tylko do odczytu

Zasady i szablony obowiązujące w firmie

Tworzenie klientów

Ustawienia organizacji klienta

Lista klientów

Widok wszystkiego

Widok części

Widok wszystkiego

Widok wszystkiego

Widok wszystkiego

Przypisywanie ról administratora klienta

Dodawanie/usuwanie użytkowników i przypisywanie licencji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zasady i szablony obowiązujące w firmie

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Analityka i raportowanie

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i uaktualnienia

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dostęp do zawartości generowanej przez użytkowników

Wstrzymywanie ze względów prawnych

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Pobieranie dzienników


 
Administrator konfiguracji jest rolą pochodną, a nie rolą przypisaną. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator konfiguruje usługi Webex dla organizacji, która istnieje już w Control Hub oraz która ma istniejącą relację z partnerem i administratorem partnera. Administrator konfiguracji ma dostęp podobny do administratora partnera. Nie ma on jednak dostępu do rozpoczynania okresów próbnych Webex ani zarządzania nimi.

Przypisz role

Administrator z pełnymi uprawieniami i oraz administrator partnera z pełnymi uprawieniami mogą przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnera.

 
Pierwszy użytkownik skonfigurowany w organizacji partnera automatycznie otrzymuje obie powyższe role i może przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnera.
1

Zaloguj się do Partner Hub pod adresem http://admin.webex.com.

2

Wybierz pozycję Klienci i wyświetl widok Moja organizacja.

3

W Control Hub kliknij pozycję Użytkownicy i wybierz odpowiedniego użytkownika.


 

Jeśli użytkownika nie ma w widoku Moja organizacja, możesz dodać dodatkowych administratorów, klikając przycisk Zarządzaj użytkownikami i postępując zgodnie z monitami kreatora. Po utworzeniu użytkownika można przejść do sekcji Użytkownicy w widoku Moja organizacja, kliknąć odpowiedniego użytkownika i przypisać mu role administracyjne. Jeśli użytkownicy mają już ustanowioną wspólną tożsamość dla usług, należy skonfigurować alias dla Partner Hub.

4

Na karcie Profil przejdź do sekcji Role administratora i kliknij strzałkę >, aby rozwinąć widok.

5

Wybierz odpowiednie role i kliknij opcję Zapisz.

Dostęp do logowania w portalu Partner Hub jest przypisywany automatycznie po przypisaniu ról administratora. Aby uzyskać pomoc techniczną, administratorzy mogą zalogować się do https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Administrator z pełnymi uprawnieniami w organizacji partnera może również przypisać role administratora partnera z pełnymi uprawnieniami, administratora partnera i administratora partnera z uprawnieniami tylko do odczytu w widoku Administratorzy w Partner Hub.

Tryb administratora z ograniczonymi uprawnieniami

Tryb administratora z ograniczonymi uprawnieniami to ustawienie na poziomie organizacji, które administratorzy partnera mogą włączyć dla organizacji klientów (domyślnie jest włączone). Gdy administrator partnera włącza dla organizacji klienta tryb z ograniczonymi uprawnieniami, administratorzy klientów w tej organizacji nie mogą edytować listy ustawień zdefiniowanych przez partnera w Control Hub — tylko administrator partnera może zresetować ustawienia z ograniczonymi uprawnieniami. W przypadku administratorów klientów poziom dostępu w Control Hub jest określany w następujący sposób:

(dostęp w Control Hub) = (uprawnienia ról) — (ograniczenia)

Gdy tryb dostępu z ograniczonymi uprawnieniami jest włączony, następujące elementy są ograniczone dla administratorów klientów w tej organizacji:

 • W widoku Użytkownicy niedostępne są następujące ustawienia:

  • Ręczne dodawanie lub modyfikowanie użytkowników — brak możliwości dodawania lub modyfikowania użytkowników ręcznie oraz za pomocą pliku CSV.

  • Zgłaszanie użytkowników — niedostępne

  • Automatyczne przypisywanie licencji — niedostępne

  • Synchronizacja katalogów — nie można edytować ustawień synchronizacji katalogów (to ustawienie jest dostępne tylko dla administratorów na poziomie partnera).

  • Szczegóły użytkownika — brak opcji edytowania ustawień użytkownika, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

  • Resetowanie pakietu — brak opcji resetowania typu pakietu.

  • Edytowanie usług — brak opcji edytowania usług włączonych dla użytkownika (np. Messages, Meetings, Calling).

  • Wyświetlanie stanu usług — nie można wyświetlić pełnego stanu usług hybrydowych ani kanału uaktualniania oprogramowania.

  • Podstawowy numer do pracy — to pole jest tylko do odczytu.

 • W widoku Konto niedostępne są następujące ustawienia:

  • Nazwa firmy jest tylko do odczytu.

 • W widoku Ustawienia organizacji niedostępne są następujące ustawienia:

  • Domena — dostęp jest tylko do odczytu.

  • E-mail— ustawienia Wstrzymaj wiadomości e-mail z zaproszeniem od administratora i Wybór ustawień regionalnych wiadomości e-mail są tylko do odczytu.

  • Uwierzytelnianie — brak możliwości edytowania ustawień uwierzytelniania i jednokrotnego logowania (SSO).

 • W menu Połączenia niedostępne są następujące ustawienia:

  • Ustawienia połączeń — ustawienia Priorytet opcji połączeń aplikacji są tylko do odczytu.

  • Zachowanie podczas nawiązywania połączeń — ustawienia są tylko do odczytu.

  • Lokalizacja > PSTN — opcje Brama lokalna i Cisco PSTN są ukryte.

 • W sekcji USŁUGI opcje usług Migracje i Connected UC są wyłączone.


 
Tryb ograniczonego dostępu jest stosowany do organizacji klientów, a nie do poszczególnych administratorów. Gdy to ustawienie jest włączone, administratorzy klientów w tej organizacji widzą u góry ekranu Control Hub baner informujący, że to ustawienie jest stosowane.

 

Przycisk Zarządzaj użytkownikami zostanie wyszarzony dla wszystkich administratorów klientów.


 

Jeśli partner usunie ograniczony tryb administratora dla administratora klienta, administrator klienta będzie mógł wykonać następujące czynności:

 • Dodaj Webex dla użytkowników hurtowych (za pomocą przycisku)

 • Zmień pakiety dla użytkownika

Konfigurowanie trybu administratora z ograniczonymi uprawnieniami

Administratorzy partnera mogą skorzystać z poniższej procedury, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb dla organizacji klientów (włączone jest ustawienie domyślne).

 1. Zaloguj się do Partner Hub i wybierz opcję Klienci.

 2. Wybierz odpowiednią organizację klienta.

 3. W widoku ustawień po prawej stronie włącz lub wyłącz tryb administratora z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą następujących przełączników:

   Wyłącz przełącznik, jeśli chcesz usunąć tryb ograniczonego dostępu dla organizacji klienta.

  Powiązane artykuły

  Następujące artykuły zawierają dodatkowe informacje o rolach:

  • Przypisz role organizacji w Control Hub — Jeśli udzielisz dostępu do usługi Control Hub administratorom klienta, skorzystaj z tego artykułu, aby skonfigurować dostęp do roli dla administratorów klienta.

  • Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego — Administratorzy klientów mogą użyć tej procedury, aby przyznać administratorowi partnera dostęp administratora zewnętrznego do swojej organizacji. Przykładem sytuacji, w których może to być wymagane, jest sytuacja, w której istniejąca organizacja Webex kupuje usługi Webex od organizacji partnerskiej, z którą nie ma istniejącej relacji. Administrator klienta musi zatwierdzić dostęp administratora zewnętrznego do nowego administratora partnera.

  Historia zmian

  Data zmiany

  Opis zmiany

  06 marca 2024

  • Usunięto Rozpoczynanie prób Webex i zarządzanie nimi z tabeli zarządzania klientami.

  08 sierpnia 2023 r.

  • Brak zmian w treści, regularna aktualizacja.

  31 marca 2023 r.

  08 marca 2023 r.

  • Administratorzy partnerów nie mogą dodawać/usuwać użytkowników ani przypisywać licencji.

  1 lutego 2022 r.

  • Zaktualizowano uwagę w sekcji Przypisywanie ról.