Role służą do przypisywania dostępu administracyjnego do ustawień w Partner Hub i Control Hub. Dostępnych jest wiele ról, które mogą zapewnić dostęp do wymaganych ustawień administracyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do ustawień niewymaganych. Możesz przypisać wiele ról jednemu administratorowi lub wielu administratorom z różnymi rolami i uprawnieniami dostępu, wszystko zgodnie z potrzebami organizacji.

W organizacji partnerskiej (dostawcy usług lub odsprzedawcy) role można przypisać do dwóch głównych celów administracyjnych:

 • Zarządzanie partnerami — zarządzaj ustawieniami dotyczącymi organizacji partnerskiej.

 • Zarządzanie klientami — zarządzaj ustawieniami mającymi zastosowanie do organizacji klientów zarządzanych przez partnera.

Role zarządzania partnerami

Następujące role organizacyjne i funkcjonalne zapewniają uprawnienia administracyjne do zarządzania ustawieniami samej organizacji partnerskiej (organizacji o nazwie „Moja organizacja” w Centrum partnerów).

 • Pełny administrator — ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnerskiej i administrowania nimi. Może przypisywać role administracyjne, w tym role do zarządzania klientami.

 • Administrator tylko do odczytu – ma dostęp do wyświetlania ustawień organizacji partnerskiej, ale nie może edytować ustawień.

 • Administrator pomocy — ma dostęp do Analytics i rozwiązywania problemów.

 • Administrator użytkowników i urządzeń – ma dostęp do zarządzania użytkownikami, urządzeniami i licencjami.

 • Administrator urządzenia – ma dostęp do zarządzania urządzeniami.

 • Specjalista ds. zgodności — ma dostęp do legalnych treści tworzonych przez użytkowników.

 • Zaawansowane rozwiązywanie problemów – dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań i spotkań na żywo.

Poniższa tabela przedstawia poziom dostępu powyższych administratorów do zarządzania ustawieniami dla organizacji partnerskiej.

Tabela 1. Role zarządzania partnerami

Administrator z pełnymi uprawnieniami

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Administrator pomocy

Administrator użytkownika i urządzenia

Administrator urządzeń

Pracownik ds. zgodności

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ustawienia organizacji partnerskiej

Przypisz role administratora

Tylko do odczytu

Dodaj/usuń użytkowników i przypisz licencje

Tylko do odczytu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Polityka firmy i szablony

Tylko do odczytu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i aktualizacje

Tylko do odczytu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Prawne wstrzymanie

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Role zarządzania klientami

Użytkownikom w organizacji partnerskiej można przypisać następujące role Zarządzanie klientami. Te role zapewniają dostęp do zarządzania ustawieniami w Partner Hub lub Control Hub dla organizacji klientów, którymi zarządza partner.

 • Pełny administrator sprzedaży — może zarządzać ustawieniami dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Może również przypisywać role administratora istniejącym użytkownikom w organizacji i przypisywać określonych klientów do zarządzania przez administratorów partnerów.

 • Administrator sprzedaży — może zarządzać ustawieniami klientów, których administrator utworzył lub którzy zostali przypisani do użytkownika.

 • Administrator partnera tylko do odczytu – może wyświetlać ustawienia dla wszystkich klientów, którymi zarządza partner. Nie ma uprawnień do edycji.

 • Administrator pomocy technicznej (podstawowa) — może uzyskać dostęp do widoku pomocy technicznej (ze strony rozwiązywania problemów w Centrum Partnerów). Może przeprowadzać wyszukiwania między organizacjami wszystkich klientów w ramach partnera w celu rozwiązywania problemów i wsparcia. Ta rola zapewnia tymczasowy dostęp do odczytu organizacjom klientów w ramach partnera.

 • Administrator pomocy technicznej (zaawansowane) — ta rola zapewnia wszystko, co zapewnia powyższa rola podstawowa, ale umożliwia również administratorowi zażądanie pełnego dostępu administracyjnego od administratora klienta w celu rozwiązania problemów.

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia dostępu, które powyżej administratorzy mają do zarządzania ustawieniami w Partner Hub i Control Hub w imieniu organizacji klientów, którymi zarządza partner.

Tabela 2. Role zarządzania klientami

Administrator sprzedaży z pełnymi uprawnieniami

Administrator sprzedaży

Administrator partnera tylko do odczytu

Administrator pomocy technicznej (podstawowy)

Administrator działu pomocy (zaawansowane)

Ustawienia centrum partnerów

Przypisz role administratora

Analizy i raportowanie partnerów

Tylko do odczytu

Wygląd i elementy graficzne

Tylko do odczytu

Polityka firmy i szablony

Twórz klientów

Rozpocznij i zarządzaj wersjami próbnymi Webex

Ustawienia organizacji klienta

Lista klientów

Widzieć wszystko

Zobacz częściowe

Widzieć wszystko

Widzieć wszystko

Widzieć wszystko

Przypisz role administratora klienta

Dodaj/usuń użytkowników i przypisz licencje

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie urządzeniami

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Polityka firmy i szablony

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Analizy i raporty

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Rozwiązywanie problemów

Tylko do odczytu

Licencje i aktualizacje

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Ustawienia organizacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Integracje aplikacji

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Zarządzanie witryną Webex

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dziennik kontroli działań administratora

Tylko do odczytu

Tylko do odczytu

Tymczasowe po zatwierdzeniu

Dostęp do treści generowanych przez użytkowników

Prawne wstrzymanie

Dostęp z możliwością dołączania do trwających spotkań

Pobierz dzienniki


Administrator aprowizacji jest rolą pochodną, a nie przypisaną rolą. Może się to zdarzyć, jeśli administrator skonfiguruje usługi Webex dla organizacji, która istnieje już w Control Hub i która ma istniejącą relację z partnerem i administratorem partnera. Administrator aprowizacji ma podobny dostęp do administratora sprzedaży. Nie masz jednak dostępu, aby rozpocząć i zarządzać wersjami próbnymi Webex.

Przypisz role

Pełny administrator i Pełny administrator ds. sprzedaży mogą przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnerskiej.

Pierwszy użytkownik udostępniony organizacji partnerskiej otrzymuje automatycznie obie powyższe role i może przypisywać role innym użytkownikom w organizacji partnerskiej.

1

Zaloguj się do Centrum Partnerów pod adresem http://admin.webex.com.

2

Wybierz opcję Klienci i uruchom widok Moja organizacja.

3

W Control Hub kliknij Użytkownicy i wybierz odpowiedniego użytkownika.

4

Na karcie Profil przejdź do sekcji Role administratora i kliknij strzałkę >, aby rozwinąć widok.

5

Wybierz odpowiednie role i kliknij Zapisz.

Dostęp do logowania w Partner Hub jest przydzielany automatycznie po przypisaniu ról administratora. Aby uzyskać pomoc, administratorzy mogą zalogować się do https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Pełnoprawny administrator w organizacji partnerskiej może również przypisać role pełnoprawnego administratora sprzedaży, administratora sprzedaży i administratora partnera tylko do odczytu w widoku Administratorzy w Centrum Partnerów.

Ograniczony tryb administratora

Tryb administratora z ograniczeniami to ustawienie na poziomie organizacji, które administratorzy partnerów mogą włączyć dla organizacji klientów (ustawienie domyślne jest włączone). Gdy administrator partnera włącza tryb z ograniczeniami dla organizacji klienta, wszyscy administratorzy klientów w tej organizacji nie mogą edytować listy ustawień zdefiniowanych przez partnera w Control Hub — tylko administrator partnera może zresetować ustawienia z ograniczeniami. W przypadku administratorów klienta poziom dostępu do Control Hub jest określany w następujący sposób:

(Dostęp do centrum sterowania) = (uprawnienia do ról) — (ograniczenia)

Gdy tryb ograniczonego jest włączony, następujące elementy są ograniczone dla administratorów klientów w tej organizacji:

 • W widoku Użytkownicy nie są dostępne następujące ustawienia:

  • Przycisk Zarządzaj użytkownikami jest wyszarzony.

  • Ręczne dodawanie lub modyfikowanie użytkowników — brak opcji dodawania lub modyfikowania użytkowników ręcznie lub za pomocą pliku CSV.

  • Użytkownicy zgłaszania roszczeń — niedostępne

  • Automatycznie przypisuj licencje — niedostępne

  • Synchronizacja katalogów — nie można edytować ustawień synchronizacji katalogów (to ustawienie jest dostępne tylko dla administratorów na poziomie partnera).

  • Dane użytkownika — brak możliwości edytowania ustawień użytkownika, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

  • Resetuj pakiet — brak opcji resetowania typu pakietu.

  • Edytuj usługi — brak opcji edycji usług, które są włączone dla użytkownika (np. Wiadomości, Spotkania, Połączenia)

  • Wyświetl stan usług — nie można wyświetlić pełnego stanu usług hybrydowych lub kanału aktualizacji oprogramowania

  • Podstawowy numer pracy — to pole jest tylko do odczytu.

 • W widoku Konto następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Nazwa firmy jest tylko do odczytu.

 • W widoku Ustawienia organizacji następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Domena — dostęp jest tylko do odczytu.

  • E-mail — ustawienia pomijania wiadomości e-mail z zaproszeniami dla administratorów i wyboru ustawień regionalnych poczty e-mail są tylko do odczytu.

  • Uwierzytelnianie — brak opcji edytowania ustawień uwierzytelniania i logowania jednokrotnego.

 • W menu Połączenia nie są dostępne następujące ustawienia:

  • Ustawienia połączeń — opcje aplikacji Ustawienia priorytetu połączeń są tylko do odczytu.

  • Zachowanie podczas dzwonienia — ustawienia są tylko do odczytu.

  • Lokalizacja > PSTN — opcje Brama lokalna i Cisco PSTN są ukryte.

 • W sekcji USŁUGI opcje migracji i usługi Connected UC są wyłączone.


Tryb ograniczonego dostępu jest stosowany do organizacji klientów, a nie do poszczególnych administratorów. Gdy to ustawienie jest włączone, administratorzy klientów w tej organizacji widzą baner u góry ekranu Control Hub, który informuje ich, że to ustawienie jest zastosowane.

Skonfiguruj ograniczony tryb administratora

Administratorzy partnerów mogą skorzystać z poniższej procedury, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb dla danych organizacji klientów (ustawienie domyślne jest włączone).

 1. Zaloguj się do Partner Hub i wybierz Klienci.

 2. Wybierz odpowiednią organizację klienta.

 3. W widoku ustawień po prawej stronie włącz lub wyłącz Ograniczony tryb administratora, włączając lub wyłączając następujące przełączniki:

  • W przypadku Webex for BroadWorks — aby włączyć to ustawienie, włącz przełącznik Ograniczone przez tryb partnera.

  • W przypadku hurtowego RTM — aby włączyć to ustawienie, włącz przełącznik Ogranicz tego klienta.

  Wyłącz przełącznik, jeśli chcesz usunąć tryb ograniczonego dostępu dla organizacji klienta.

Powiązane artykuły

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na temat ról:

 • Przypisz role organizacji w Control Hub – jeśli przyznasz dostęp do Control Hub administratorom klientów, skorzystaj z tego artykułu, aby skonfigurować dostęp do ról dla administratorów klientów.

 • Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego — administratorzy klienta mogą użyć tej procedury, aby przyznać administratorowi partnera dostęp administratora zewnętrznego do swojej organizacji. Przykładem sytuacji, w których może to być wymagane, jest sytuacja, w której istniejąca organizacja Webex kupuje usługi Webex od organizacji partnerskiej, z którą nie ma istniejących relacji. Administrator klienta musi zatwierdzić dostęp administratora zewnętrznego do nowego administratora partnera.