Ролите се използват за присвояване на администраторски достъп до настройките в Partner Hub и Control Hub. Налични са множество роли, които могат да осигурят достъп до необходимите административни настройки, като същевременно ограничават достъпа до незадължителни настройки. Можете да присвоите множество роли на един администратор или на множество администратори с различни роли и привилегии за достъп, всичко според нуждите на организацията.

В рамките на партньорска организация (доставчик на услуги или дистрибутор) ролите могат да бъдат присвоени за две основни административни цели:

 • Управление на партньори—Управлявайте настройките, които се отнасят за партньорската организация.

 • Управление на клиенти—Управлявайте настройките, които се отнасят за организации на клиенти, които партньорът управлява.

Роли за управление на партньори

Следните организационни и функционални роли предоставят административни привилегии за управление на настройките за самата партньорска организация (организацията, озаглавена „Моята организация“ в Partner Hub).

 • Пълен администратор —Има достъп за преглед и администриране на настройките за партньорска организация. Може да присвоява административни роли, включително роли за управление на клиенти.

 • Администратор само за четене —Има достъп за преглед на настройките на партньорската организация, но не може да редактира настройките.

 • Администратор за поддръжка —Има достъп до Анализ и отстраняване на неизправности.

 • Администратор на потребител и устройство —Има достъп за управление на потребители, устройства и лицензиране.

 • Администратор на устройството — Има достъп до управление на устройства.

 • Служител по съответствието —Има достъп до генерирано от потребители и законно съдържание.

 • Разширено отстраняване на неизправности —Достъп за присъединяване към текущи срещи и срещи на живо.

Следващата таблица показва нивото на достъп, което администраторите по-горе трябва да управляват настройките за партньорската организация.

Таблица 1. Роли за управление на партньори

Пълен администратор

Администратор „само за четене“

Администратор по поддръжката

Администратор за потребители и устройства

Администратор на устройства

Отговорник за съвместимостта

Разширено отстраняване на неизправности

Настройки на партньорската организация

Присвояване на администраторски роли

Само за четене

Добавяне/Изтриване на потребители и присвояване на лицензи

Само за четене

Управление на устройства

Само за четене

Фирмена политика и шаблони

Само за четене

Анализ и отчети

Само за четене

Отстраняване на неизправности

Само за четене

Лицензи и надстройки

Само за четене

Настройки на организацията

Само за четене

Интеграции на приложения

Само за четене

Управление на сайт на Webex

Само за четене

Дневник за одит на действията на администратора

Само за четене

Достъп до генерирано от потребителите съдържание

Правно задържане

Достъп за присъединяване към текущи срещи

Роли за управление на клиенти

Следните роли за управление на клиенти могат да бъдат присвоени на потребители в партньорската организация. Тези роли осигуряват достъп за управление на настройките в Partner Hub или Control Hub за организации на клиенти, които партньорът управлява.

 • Пълен администратор на партньор —Може да управлява настройките за всички клиенти, които партньорът управлява. Може също да присвоява администраторски роли на съществуващи потребители в организацията и да назначава конкретни клиенти, които да бъдат управлявани от партньорски администратори.

 • Администратор на партньори —Може да управлява настройките за клиенти, които администраторът е предоставил или които са били присвоени на потребителя.

 • Администратор на партньор само за четене —Може да преглежда настройките за всички клиенти, които партньорът управлява. Няма достъп за редактиране.

 • Администратор на бюрото за помощ (основен) — Има достъп до изглед на Help Desk (от страницата за отстраняване на неизправности на Partner Hub). Може да извършва междуорганизационни търсения на всички клиенти под партньора за отстраняване на неизправности и поддръжка. Тази роля осигурява временен достъп за четене на клиентски организации под партньора.

 • Администратор на Помощното бюро (Разширени) —Тази роля предоставя всичко, което предоставя горната основна роля, но също така позволява на администратора да поиска пълен администраторски достъп от администратор на клиента, за да отстрани проблеми.

Следващата таблица показва привилегиите за достъп, които горепосочените администратори трябва да управляват настройките в Partner Hub и Control Hub от името на организации на клиенти, които партньорът управлява.

Таблица 2. Роли за управление на клиенти

Администратор на партньор с пълни права

Администратор на партньор

Администратор с права само за четене за партньор

Администратор на бюрото за помощ (основен)

Администратор на Помощното бюро (Разширени)

Настройки на партньорския център

Присвояване на администраторски роли

Партньорски анализ и отчитане

Само за четене

Брандиране

Само за четене

Фирмена политика и шаблони

Създавайте клиенти

Настройки за организация на клиентите

Списък с клиенти

Вижте всички

Вижте частично

Вижте всички

Вижте всички

Вижте всички

Задаване на администраторски роли на клиента

Добавяне/Изтриване на потребители и присвояване на лицензи

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Управление на устройства

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Фирмена политика и шаблони

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Анализ и отчети

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Отстраняване на неизправности

Само за четене

Лицензи и надстройки

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Настройки на организацията

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Интеграции на приложения

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Управление на сайт на Webex

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Дневник за одит на действията на администратора

Само за четене

Само за четене

Временно при одобрение

Достъп до генерирано от потребителите съдържание

Правно задържане

Достъп за присъединяване към текущи срещи

Извличане на регистрационни файлове


 
Администратор на обезпечаване е по-скоро производна роля, отколкото присвоена роля. Това може да възникне, ако администратор настрои услуги на Webex за организация, която вече съществува в Control Hub и която има съществуваща връзка с партньор и администратор на партньор. Администраторът на обезпечаване има подобен достъп като администратор на партньор. Въпреки това, нямате достъп, за да започнете и управлявате изпитанията на Webex .

Разпределяне на роли

Пълният администратор и пълен администратор на партньор могат да присвояват роли на други потребители в партньорската организация.

 
Първият потребител, предоставен на партньорската организация, получава автоматично и двете от горепосочените роли и може да присвоява роли на други потребители в партньорската организация.
1

Влезте в Partner Hub на адресhttp://admin.webex.com .

2

Изберете Клиенти и стартирайте изгледа за Моята организация .

3

В Control Hub щракнете Потребители и изберете подходящия потребител.


 

Ако потребителят не съществува във вашата Моята организация, можете да добавите допълнителни администратори, като щракнете върху бутона за управление на потребители и следвате подканите в съветника. След като потребителят бъде създаден, можете да отидете в секцията за потребители на Моята организация, да щракнете върху съответния потребител и да зададете административни роли. Ако потребителите вече имат установена обща идентичност за услуги, ще трябва да настройвам псевдоним за Partner Hub.

4

Под Профил раздел, отидете на Администраторски роли и щракнете върху стрелката > за да разширите изгледа.

5

Изберете подходящите роли и щракнете Запазете .

Достъпът за влизане в Partner Hub се присвоява автоматично, когато се присвоят роли на администратор. За помощно бюро администраторите могат да влязат вhttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
Пълен администратор в партньорска организация може също да присвои роли на партньор пълен администратор, администратор на партньор и администратор само за четене чрез Partner Hub Администратори изглед.

Ограничен режим на администратор

Ограниченият администраторски режим е настройка на ниво организация, която администраторите на партньори могат да разрешат за организации на клиенти ( настройка по подразбиране е активирана). Когато администратор на партньор активира Ограничен режим за клиентска организация, всички администратори на клиенти за тази организация са ограничени да редактират списък с дефинирани от партньори настройки в Control Hub — само администратор на партньор може да нулира ограничените настройки. За администраторите на клиенти нивото на достъп до Control Hub се определя, както следва:

(Достъп до контролния център) = (Правомощия за роли) - (Ограничения)

Когато ограниченият режим е активиран, следните елементи са ограничени за администраторите на клиенти в тази организация:

 • В изглед Потребители не са налични следните настройки:

  • Ръчно добавяне или промяна на потребители – няма опция за добавяне или промяна на потребители – нито ръчно, нито чрез CSV файл.

  • Заявяване на потребители – не е налично

  • Автоматично даване на лицензи – не е налично

  • Синхронизиране на директория – не може да се редактират настройките за синхронизиране на директории (тази настройка е достъпна само за администратори на ниво партньор).

  • Подробности за потребителя — няма опция за редактиране на потребителски настройки като име и имейл адрес.

  • Нулиране на пакета – няма опция за нулиране на типа пакет.

  • Редактиране на услуги – няма опция за редактиране на услугите, които са активирани за потребител (например съобщения, срещи, повиквания)

  • Преглед на състоянието на услугите – не може да се види пълното състояние на хибридните услуги или канала за надстройка на софтуера

  • Основен служебен номер – това поле е само за четене.

 • В изглед Акаунт не са налични следните настройки:

  • „Име на фирмата“ е само за четене.

 • В изглед Настройки за организацията не са налични следните настройки:

  • Домейн – достъпът е само за четене.

  • Имейл – настройките „Потискане на имейли за покана от администратор“ и „Избор на езикова променлива за имейла“ са само за четене.

  • Удостоверяване – няма опция за редактиране на настройките „Удостоверяване“ и SSO.

 • В менюто Повикване не са налични следните настройки:

  • Настройки за повикване – настройките за приоритет на повикванията за опции на приложения са само за четене.

  • Поведение при повикване – настройките са само за четене.

  • Местоположение > PSTN – опциите за локален шлюз и Cisco PSTN са скрити.

 • Под УСЛУГИ , опциите миграции и свързани UC услуги са потиснати.


 
Ограниченият режим се прилага към организации на клиенти, а не към отделни администратори. Когато тази настройка е включена, администраторите на клиенти в тази организация виждат банер в горната част на екрана на Control Hub, който им уведомява, че тази настройка е приложена.

 

Бутонът Управление на потребителите ще бъде неактивен за всички администратори на клиенти.


 

Ако партньорът премахне ограничения режим на администратор за клиентски администратор, администраторът на клиента ще може да извърши следното:

 • Добавете Webex за потребители на едро (с бутона)

 • Промяна на пакети за потребител

Конфигуриране на ограничен режим на администратор

Администраторите на партньори могат да използват процедурата по-долу, за да активират или деактивират този режим за дадени клиентски организации ( настройка по подразбиране е активирана).

 1. Влезте в Partner Hub и изберете Клиенти.

 2. Изберете приложимата организация на клиент.

 3. В изгледа за настройки вдясно включете или изключете ограничения режим на администратор, като активирате или деактивирате следните превключватели:

   Деактивирайте превключвателя, ако искате да премахнете ограничения режим за организацията на клиента.

Свързани статии

Следните статии съдържат допълнителна информация за ролите:

 • Задайте роли на организация в Control Hub —Ако предоставите достъп на Control Hub на администратори на клиенти, използвайте тази статия, за да конфигурирате ролевия достъп за администратори на клиенти.

 • Одобрете заявка за външен администратор — Администраторите на клиенти могат да използват тази процедура, за да предоставят външен администратор на партньор достъп до тяхната организация. Пример за това къде може да се изисква това е, ако съществуваща организация на Webex закупи услуги на Webex от партньорска организация, с която нямат съществуваща връзка. Администраторът на клиента трябва да одобри достъпа на външен администратор на новия администратор на партньор.

История на промените

Дата на промяна

Описание на промяната

06 март 2024 г

 • Премахнато стартиране и управление на изпитанията на Webex от таблицата за управление на клиенти.

08 август 2023 г

 • Без промяна в съдържанието, редовна актуализация.

31 март 2023 г

08 март 2023 г

 • Администраторите на партньори не могат да добавят/изтриват потребители и да присвояват лицензи.

01 февруари 2022 г

 • Актуализира бележката в раздела Задаване на роли.