Roller används för att tilldela administratörsåtkomst till inställningar i Partner Hub och Control Hub. Det finns flera roller tillgängliga, som kan ge åtkomst till nödvändiga administrativa inställningar och samtidigt begränsa åtkomsten till inställningar som inte krävs. Du kan tilldela flera roller till en enda administratör eller flera administratörer med olika roller och åtkomstprivilegier, allt efter organisationens behov.

Inom en partnerorganisation (tjänsteleverantör eller återförsäljare) kan roller tilldelas i två huvudsakliga administrationsändamål:

 • Partnerhantering – Hantera inställningar som gäller för partnerorganisationen.

 • Kundhantering – hantera inställningar som gäller för kundorganisationer som partnern hanterar.

Partnerhanteringsroller

Följande organisations- och funktionroller beviljar administratörsbehörigheter för att hantera inställningarna för partnerorganisationen (organisationen heter "Min organisation" i Partner Hub).

 • Fullständig administratör – har åtkomst till att visa och administrera inställningar för en partnerorganisation. Kan tilldela administrationsroller, inklusive roller för kundhantering.

 • Skrivskyddade administratör – har åtkomst till att se partnerorganisationens inställningar men kan inte redigera inställningarna.

 • Supportadministratör – har åtkomst till analyser och felsökning.

 • Användar- och enhetsadministratör – har åtkomst för att hantera användare, enheter och licensiering.

 • Enhetsadministratör – har åtkomst för att hantera enheter.

 • Efterlevnadsansvarig – har åtkomst till användargenererat och juridiskt innehåll.

 • Avancerad felsökning – åtkomst för att delta i pågående och direktsända möten.

Följande tabell visar åtkomstnivån ovan som administratörer måste hantera inställningarna för partnerorganisationen.

Tabell 1. Partnerhanteringsroller

Fullständig administratör

Skrivskyddad admin

Supportadministratör

Användar- och enhetsadministration

Enhetsadmin

Efterlevnadsfunktionär

Avancerad felsökning

Inställningar för partnerorganisationen

Tilldela administratörsroller

Skrivskyddad

Lägg till/ta bort användare och tilldela licenser

Skrivskyddad

Enhetshantering

Skrivskyddad

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Felsökning

Skrivskyddad

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

Organisationsinställningar

Skrivskyddad

Appintegreringar

Skrivskyddad

Webex webbplatshantering

Skrivskyddad

Granskningslogg för administratörsåtgärder

Skrivskyddad

Åtkomst till användargenererat innehåll

Rättslig kvark?ning

Åtkomst till pågående möten

Kundhanteringsroller

Följande kundhanteringsroller kan tilldelas användare i partnerorganisationen. Dessa roller ger åtkomst till att hantera inställningar i Partner Hub eller Control Hub för kundorganisationer som partnern hanterar.

 • Fullständig säljadministratör – kan hantera inställningarna för alla kunder som partnern hanterar. Kan också tilldela administratörsroller till befintliga användare i organisationen och tilldela specifika kunder att hanteras av partneradministratörer.

 • Säljadministratör – Kan hantera inställningarna för kunder som administratören har tilldelats eller som har tilldelats användaren.

 • Partnerns skrivskyddade administratör – Kan visa inställningarna för alla kunder som partnern hanterar. Har inte redigeringsbehörighet.

 • Help desk-administratör (Grundläggande) – har Help Desk åtkomstvy (från sidan Felsökning i partnerhubben). Kan genomföra sökningar i olika organisationer för alla kunder under partnern för felsökning och support. Den här rollen ger tillfällig läsåtkomst till kundorganisationer under partnern.

 • Help desk-administratör (Avancerat) – den här rollen ger dig allt som anges i ovanstående Grundläggande-roll, men ger även administratören möjlighet att begära fullständig administratörsåtkomst från en kundadministratör för att åtgärda problem.

Följande tabell visar åtkomstprivilegier som ovanstående administratörer måste hantera inställningar i Partner Hub och Control Hub åt kundorganisationer som partnern hanterar.

Tabell 2. Kundhanteringsroller

Fullständig säljadministratör

Säljadministratör

Skrivskyddad partneradministratör

Help desk-administratör (Grundläggande)

Help desk-administratör (avancerat)

Partner Hub-inställningar

Tilldela administratörsroller

Partneranalys och rapportering

Skrivskyddad

Märkning

Skrivskyddad

Företagspolicy och mallar

Skapa kunder

Starta och hantera provperioder för Webex

Inställningar för kundorganisationen

Kundlista

Se alla

Se ofullständigt

Se alla

Se alla

Se alla

Tilldela administratörsroller för kund

Lägg till/ta bort användare och tilldela licenser

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Enhetshantering

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Felsökning

Skrivskyddad

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Organisationsinställningar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Appintegreringar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Webex webbplatshantering

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Granskningslogg för administratörsåtgärder

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälliga när de godkänns

Åtkomst till användargenererat innehåll

Rättslig kvark?ning

Åtkomst till pågående möten

Hämta loggar


Provisioneringsadministratören är en härlett roll snarare än en tilldelad roll. Det kan inträffa om en administratör uppsättningar Webex-tjänster för en organisation som redan finns i Control Hub och som har en befintlig relation till en partner- och partneradministratör. Administratör för tillhandahållande har liknande åtkomst till en försäljningsadministratör. Har dock inte åtkomst för att påbörja eller hantera Provperioder av Webex.

Tilldela roller

Den fullständiga administratören och den fullständiga säljadministratören kan tilldela roller till andra användare i partnerorganisationen.

Den första användaren som etableras till partnerorganisationen tilldelas automatiskt båda ovanstående roller och kan tilldela roller till andra användare i partnerorganisationen.

1

Logga in på Partner Hub på http://admin.webex.com.

2

Välj Kunder och starta vyn för Min organisation.

3

I Control Hub klickar du på Användare och väljer lämplig användare.

4

Under fliken Profil går du till Administratörsroller och klickar på > att expandera vyn.

5

Välj lämpliga roller och klicka på Spara.

Inloggningsåtkomst till partnerhubben tilldelas automatiskt när administratörsroller tilldelas. Administratörer kan logga in på help desk.https://admin.webex.com/helpdesk

 
En fullständig administratör i en partnerorganisation kan också tilldela hela säljadministratören, säljadministratören och partnerns skrivskyddade administratörsroller via administratörsvyn i Partner Hub.

Begränsat adminläge

Begränsat administratörsläge är en inställning på organisationsnivå som partneradministratörer kan aktivera för kundorganisationer (standardinställningen är aktiverad). När en partneradministratör aktiverar begränsat läge för en kundorganisation är alla kundadministratörer för den organisationen begränsade från att redigera en lista över partnerdefinierade inställningar i Control Hub – endast en partneradministratör kan återställa de begränsade inställningarna. För kundadministratörer fastställs åtkomstnivån för Control Hub enligt följande:

(Åtkomst till Control Hub) = (rollberättiganden) – (Begränsningar)

När begränsat läge är aktiverat är följande objekt begränsade för kundadministratörer i organisationen:

 • I användarvyn är följande inställningar inte tillgängliga:

  • Knappen Hantera användare är gråtonad.

  • Lägg till eller ändra användare manuellt – inget alternativ att lägga till eller ändra användare, antingen manuellt eller via CSV.

  • Gör anspråk på användare – inte tillgänglig

  • Automatisk tilldelning av licenser – inte tillgänglig

  • Katalogsynkronisering – Det går inte att redigera katalogsynkroniseringsinställningar (denna inställning är endast tillgänglig för administratörer på partnernivå).

  • Användaruppgifter – Inget alternativ för att redigera användarinställningar som namn och e-postadress.

  • Återställ paket – Inget alternativ för att återställa pakettypen.

  • Redigera tjänster – Inget alternativ för att redigera de tjänster som är aktiverade för en användare (t.ex. meddelanden, möten, samtal)

  • Visa tjänstestatus – det går inte att se fullständig status på Hybrid-tjänster eller programvaruuppgraderingskanal

  • Primärt arbetsnummer – det här fältet är skrivskyddade.

 • I kontovyn är följande inställningar inte tillgängliga:

  • företagsnamn är skrivskyddade.

 • I vyn organisationsinställningar är följande inställningar inte tillgängliga:

  • Domän – åtkomst är skrivskyddade.

  • E-post – inställningarna för val av undertryckt administratör-inbjudan via e-post och e-post är skrivskyddade.

  • Autentisering – Inget alternativ för att redigera autentiserings- SSO inställningar.

 • Följande inställningar är inte tillgängliga i samtalsmenyn:

  • Samtalsinställningar – appalternativen inställningar för samtalsprioritet är skrivskyddade.

  • Samtalsbeteende – inställningarna är skrivskyddade.

  • Plats > PSTN – alternativen för lokal gateway och Cisco PSTN är dolda.

 • Alternativen för migreringar och anslutna UC-tjänster under SERVICES har ignorerats.


Begränsat läge tillämpas på kundorganisationer i stället för enskilda administratörer. När den här inställningen är på visas en banderoll för kundadministratörer i organisationen högst upp på kontrollhubben-skärmen. De får veta att inställningen har tillämpats.

Konfigurera begränsat adminläge

Partneradministratörer kan använda förfarandet nedan för att aktivera eller inaktivera detta läge för givna kundorganisationer (standardinställningen är aktiverad).

 1. Logga in på partnerhubb och välj Kunder.

 2. Välj tillämplig kundorganisation.

 3. I inställningsvyn till höger kan du slå på eller stänga av begränsat administratörsläge genom att aktivera eller inaktivera följande växlingar:

  • För Webex för BroadWorks – Aktivera växeln Begränsad av partnerläge för att aktivera inställningen.

  • För Rtm– För att aktivera inställningen aktiverar du alternativet Begränsa den här kunden.

  Inaktivera växlingsknappen om du vill ta bort begränsat läge för kundorganisationen.

Relaterade artiklar

Följande artiklar innehåller ytterligare information om roller:

 • Tilldela organisationsroller i Control Hub – Om du ger Control Hub åtkomst till kundadministratörer kan du använda den här artikeln för att konfigurera rollåtkomst för kundadministratörer.

 • Godkänn extern administratörsförfrågan – kundadministratörer kan använda denna procedur för att bevilja en partneradministratör extern administratör åtkomst till sin organisation. Ett exempel på var detta kan behövas är om en befintlig Webex-organisation köper Webex-tjänster från en partnerorganisation med vilken de inte har en befintlig relation. Kundadministratören måste godkänna extern administratörsåtkomst till den nya partneradministratören.