Roller används för att tilldela administrationsåtkomst till inställningar i Partner Hub och Control Hub. Det finns flera tillgängliga roller som kan ge åtkomst till obligatoriska administrativa inställningar och begränsa åtkomsten till icke-obligatoriska inställningar. Du kan tilldela flera roller till en administratör eller flera administratörer med olika roller och åtkomstprivilegier, allt efter organisationens behov.

Inom en partnerorganisation (tjänsteleverantör eller återförsäljare) kan roller tilldelas för två huvudsakliga administrationsändamål:

 • Partnerhantering – Hantera inställningar som gäller för partnerorganisationen.

 • Kundhantering – Hantera inställningar som gäller för kundorganisationer som partnern hanterar.

Partnerhanteringsroller

Följande organisations- och funktionsroller ger administratörsbehörighet för att hantera inställningarna för själva partnerorganisationen (organisationen med titeln ”Min organisation” i Partner Hub).

 • Fullständig administratör – Har åtkomst för att visa och administrera inställningar för partnerorganisationen. Kan tilldela administrationsroller, inklusive roller för kundhantering.

 • Skrivskyddad administratör – Har åtkomst att visa partnerorganisationens inställningar, men kan inte redigera inställningar.

 • Supportadministratör – Har tillgång till analys och felsökning.

 • Användar- och enhetsadministratör –Har åtkomst att hantera användare, enheter och licenser.

 • Enhetsadministratör – Har åtkomst att hantera enheter.

 • Compliance officer – Har tillgång till användargenererat och juridiskt innehåll.

 • Avancerad felsökning – Åtkomst för att delta i pågående möten och livemöten.

Följande tabell visar åtkomstnivån som administratörerna ovan har för att hantera inställningarna för partnerorganisationen.

Tabell 1. Partnerhanteringsroller

Fullständig administratör

Skrivskyddade administratörsprivilegier

Supportadministratör

Användar- och enhetsadministratör

Enhetsadministratör

Efterlevnadsfunktionär

Avancerad felsökning

Inställningar för partnerorganisation

Tilldela administratörsroller

Skrivskyddad

Lägg till/ta bort användare och tilldela licenser

Skrivskyddad

Enhetshantering

Skrivskyddad

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Felsökning

Skrivskyddad

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

Organisationsinställningar

Skrivskyddad

API-integreringar

Skrivskyddad

Webex-platshantering

Skrivskyddad

Granskningslogg för administratörsåtgärder

Skrivskyddad

Åtkomst till användargenererat innehåll

Bevarande av juridiska skäl

Åtkomst för att delta i pågående möten

Kundhanteringsroller

Följande kundhanteringsroller kan tilldelas användare i partnerorganisationen. Dessa roller ger åtkomst för att hantera inställningar i Partner Hub eller Control Hub för kundorganisationer som partnern hanterar.

 • Fullständig partneradministratör – Kan hantera inställningar för alla kunder som partnern hanterar. Kan även tilldela administratörsroller till befintliga användare i organisationen och tilldela specifika kunder som ska hanteras av partneradministratörer.

 • Partneradministratör – Kan hantera inställningar för kunder som administratören har reserverat eller som har tilldelats till användaren.

 • Skrivskyddad partneradministratör – Kan visa inställningar för alla kunder som partnern hanterar. Har inte redigeringsbehörighet.

 • Help Desk-administratör (Basic) — Kan komma åt Help Desk-vyn (från Partner Hubs felsökningssida). Kan utföra organisationsövergripande sökningar av alla kunder under partnern för felsökning och support. Den här rollen ger tillfällig läsåtkomst till kundorganisationer under partnern.

 • Help Desk-administratör (avancerat) – Den här rollen tillhandahåller allt som ovanstående Basic-roll ger, men låter även administratören begära fullständig administratörsåtkomst från en kundadministratör för att åtgärda problem.

Följande tabell visar åtkomstprivilegier som ovanstående administratörer har för att hantera inställningar i Partner Hub och Control Hub åt kundorganisationer som partnern hanterar.

Tabell 2. Kundhanteringsroller

Fullständig partneradministratör

Partneradministratör

Skrivskyddad partneradministratör

Help Desk-administratör (Basic)

Help Desk-administratör (avancerat)

Inställningar för Partner Hub

Tilldela administratörsroller

Partneranalys och -rapportering

Skrivskyddad

Märkning

Skrivskyddad

Företagspolicy och mallar

Skapa kunder

Inställningar för kundorganisation

Kundlista

Visa alla

Se delvis

Visa alla

Visa alla

Visa alla

Tilldela kundadministratörsroller

Lägg till/ta bort användare och tilldela licenser

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Enhetshantering

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Felsökning

Skrivskyddad

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Organisationsinställningar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

API-integreringar

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Webex-platshantering

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Granskningslogg för administratörsåtgärder

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Tillfälligt när det godkänts

Åtkomst till användargenererat innehåll

Bevarande av juridiska skäl

Åtkomst för att delta i pågående möten

Hämta loggar


 
Administratör för reservering är en härledd roll snarare än en tilldelad roll. Det kan inträffa om en administratör konfigurerar Webex-tjänster för en organisation som redan finns i Control Hub och som har en befintlig relation till en partner och partneradministratör. Administratören för reservering har liknande åtkomst som en partneradministratör. De har dock inte behörighet att starta och hantera Webex-provperioder.

Tilldela roller

Fullständig administratör och fullständig partneradministratör kan tilldela roller till andra användare i partnerorganisationen.

 
Den första användaren som reserveras till partnerorganisationen tilldelas båda ovanstående roller automatiskt och kan tilldela roller till andra användare i partnerorganisationen.
1

Logga in på Control Hub på http://admin.webex.com.

2

Välj Kunder och starta vyn för Min organisation.

3

I Control Hub klickar du på Användare och väljer lämplig användare.


 

Om användaren inte finns i Min organisation kan du lägga till ytterligare administratörer genom att klicka på knappen Hantera användare och följa anvisningarna i guiden. När användaren har skapats kan du gå till avsnittet användare i Min organisation, klicka på lämplig användare och tilldela administrativa roller. Om användare redan har en etablerad gemensam identitet för tjänster måste du skapa ett alias för Partner Hub.

4

Under fliken Profil går du till Administratörsroller och klickar på pilen > för att utöka vyn.

5

Välj lämpliga roller och klicka på Spara.

Inloggningsåtkomst för Partner Hub tilldelas automatiskt när administratörsroller tilldelas. För helpdesk kan administratörer logga in på https://admin.webex.com/helpdesk.

 
En fullständig administratör i en partnerorganisation kan även tilldela rollen som fullständig partneradministratör, partneradministratör och skrivskyddad partneradministratör via vyn Administratörer i Partner Hub.

Begränsat administratörsläge

Begränsat administratörsläge är en inställning på organisationsnivå som partneradministratörer kan aktivera för kundorganisationer (standardinställning är aktiverad). När en partneradministratör aktiverar Begränsat läge för en kundorganisation begränsas alla kundadministratörer för organisationen från att redigera en lista över partnerdefinierade inställningar i Control Hub – endast en partneradministratör kan återställa de begränsade inställningarna. För kundadministratörer bestäms åtkomstnivån för Control Hub enligt följande:

(Control Hub-åtkomst) = (Rollbehörighet) - (Begränsningar)

När Begränsat läge är aktiverat är följande objekt begränsade för kundadministratörer i organisationen:

 • Följande inställningar är inte tillgängliga i vyn Användare:

  • Lägga till eller ändra användare manuellt – inget alternativ för att lägga till eller ändra användare, varken manuellt eller via CSV.

  • Gör anspråk på användare – inte tillgängligt

  • Tilldela licenser automatiskt – inte tillgängligt

  • Katalogsynkronisering – det går inte att redigera inställningar för katalogsynkronisering (den här inställningen är endast tillgänglig för administratörer på partnernivå).

  • Användarinformation – inget alternativ för att redigera användarinställningar som namn och e-postadress.

  • Återställ paket – inget alternativ för att återställa pakettypen.

  • Redigera tjänster – inget alternativ för att redigera de tjänster som är aktiverade för en användare (t.ex. meddelanden, möten, samtal)

  • Visa status för tjänster – det går inte att se fullständig status för hybridtjänster eller kanal för programvaruuppgradering

  • Primärt arbetsnummer – fältet är skrivskyddat.

 • Följande inställningar är inte tillgängliga i vyn Konto:

  • Företagsnamnet är skrivskyddat.

 • Följande inställningar är inte tillgängliga i vyn Organisationsinställningar:

  • Domän – åtkomsten är skrivskyddad.

  • E-post – inställningarna för Undertryck administratörens inbjudningsmeddelanden och Val av språk för e-post är skrivskyddade.

  • Autentisering – inget alternativ för att redigera inställningar för autentisering och SSO.

 • Följande inställningar är inte tillgängliga i menyn Samtal:

  • Samtalsinställningar – inställningarna för appalternativ för samtalsprioritering är skrivskyddade.

  • Samtalsbeteende – inställningarna är skrivskyddade.

  • Plats > PSTN – alternativen för lokal gateway och Cisco PSTN är dolda.

 • Tjänstalternativen för migreringar och ansluten UC är undertryckta i TJÄNSTER.


 
Begränsat läge tillämpas på kundorganisationer snarare än på enskilda administratörer. När den här inställningen är aktiverad ser kundadministratörer i organisationen en banderoll högst upp på Control Hub-skärmen som talar om att den här inställningen tillämpas.

 

Knappen Hantera användare blir gråmarkerad för alla kundadministratörer.


 

Om partnern tar bort det begränsade administratörsläget för en kundadministratör kan kundadministratören utföra följande:

 • Lägg till Webex för grossistanvändare (med knappen)

 • Ändra paket för en användare

Konfigurera begränsat administratörsläge

Partneradministratörer kan använda proceduren nedan för att aktivera eller inaktivera det här läget för givna kundorganisationer (standardinställning är aktiverad).

 1. Logga in på Partner Hub och välj Kunder.

 2. Välj tillämplig kundorganisation.

 3. I den högra inställningsvyn aktiverar eller inaktiverar du Begränsat administratörsläge genom att aktivera eller inaktivera följande växelreglage:

   Inaktivera växelreglaget om du vill ta bort begränsat läge för kundorganisationen.

  Relaterade artiklar

  Följande artiklar innehåller ytterligare information om roller:

  • Tilldela organisationsroller i Control Hub – Om du beviljar Control Hub-åtkomst till kundadministratörer använder du den här artikeln för att konfigurera rollåtkomst för kundadministratörer.

  • Godkänn begäran om extern administratör – Kundadministratörer kan använda den här proceduren för att ge en partneradministratör extern administratörsåtkomst till sin organisation. Ett exempel på var detta kan krävas är om en befintlig Webex-organisation köper Webex-tjänster från en partnerorganisation som de inte har en befintlig relation med. Kundadministratören måste godkänna extern administratörsåtkomst till den nya partneradministratören.

  Ändringshistorik

  Datum för ändring

  Beskrivning av ändring

  06 mars 2024

  • Tog bort Starta och hantera Webex-provperioder från tabellen Kundhantering.

  08 augusti 2023

  • Inga ändringar i innehållet, regelbunden uppdatering.

  31 mars 2023

  8 mars 2023

  • Partneradministratörer kan inte lägga till/ta bort användare och tilldela licenser.

  1 februari 2022

  • Uppdaterade anteckningen i avsnittet Tilldela roller.