Uloge se koriste za dodeljivanje administrativnog pristupa podešavanjima u partnerskom i kontrolnom centru. Dostupno je više uloga koje mogu da omoguće pristup potrebnim administrativnim podešavanjima, a istovremeno da ograniče pristup nepotrebnim podešavanjima. Možete dodeliti više uloga jednom administratoru ili više administratora sa različitim ulogama i privilegijama pristupa, a sve u skladu sa potrebama organizacije.

Unutar partnerske organizacije (Pružalac usluga ili preprodavac), uloge se mogu dodeliti u dve glavne administrativne svrhe:

 • Upravljanje partnerima - upravljajte podešavanjima koja se odnose na partnersku organizaciju.

 • Upravljanje klijentima - Upravljanje podešavanjima koja se primenjuju na organizacije klijenata kojima partner upravlja.

Uloge partnerskog menadžmenta

Sledeće organizacione i funkcionalne uloge daju administrativne privilegije za upravljanje podešavanjima za samu partnersku organizaciju (organizacija pod nazivom „Moja organizacija“ u partnerskom centru).

 • Potpuni administrator- Ima pristup za pregled i administraciju podešavanja za partnersku organizaciju. Može dodeliti administrativne uloge, uključujući uloge za upravljanje klijentima.

 • Administrator samo za čitanje - ima pristup za pregled podešavanja partnerske organizacije, ali ne može da menja podešavanja.

 • Administrator podrške - ima pristup Analitičkoj analizi i rešavanju problema.

 • Korisnik i administrator uređaja - Ima pristup za upravljanje korisnicima, uređajima i licenciranjem.

 • Administrator uređaja - ima pristup za upravljanje uređajima.

 • Službenik za usklađenost - Ima pristup korisnički generisanim i zakonskim sadržajima.

 • Napredno rešavanje problema- Pristup za pridruživanje sastancima u toku i uživo.

Sledeća tabela prikazuje nivo pristupa koji gore navedeni administratori moraju da upravljaju podešavanjima za partnersku organizaciju.

Tabela 1. Uloge partnerskog menadžmenta

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenik za usklađenost

Napredno rešavanje problema

Podešavanja partnerske organizacije

Dodelite uloge administratora

Samo za čitanje

Dodavanje/brisanje korisnika i dodeljivanje licenci

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Politika kompanije i šabloni

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Webex upravljanje sajtom

Samo za čitanje

Dnevnik revizije administrativnih radnji

Samo za čitanje

Pristup korisnički generisanom sadržaju

Pravno držanje

Pristup aktivnim sastancima

Uloge upravljanja kupcima

Sledeće uloge Upravljanje klijentima mogu se dodeliti korisnicima u partnerskoj organizaciji. Ove uloge omogućavaju pristup podešavanjima za upravljanje u partnerskom ili kontrolnom centru za organizacije klijenata kojima partner upravlja.

 • Kompletan administrator prodaje - Može da upravlja podešavanjima za sve klijente kojima partner upravlja. Takođe može da dodeli administratorske uloge postojećim korisnicima u organizaciji i dodeli određene klijente kojima upravljaju administratori partnera.

 • Administrator prodaje - Može da upravlja podešavanjima za kupce koje je administrator odredio ili koji su dodeljeni korisniku.

 • Administrator samo za čitanje partnera - Može da vidi podešavanja za sve klijente kojima partner upravlja. Nema pristup uređivanju.

 • Administrator službe za pomoć (Basic)— Može da pristupi prikazu službe za pomoć (sa stranice za rešavanje problema partnerskog centra). Može da sprovede unakrsne organizacione pretrage svih klijenata pod partnerom za rešavanje problema i podršku. Ova uloga omogućava privremeni pristup čitanju organizacijama klijenata pod partnerom.

 • Administrator službe za pomoć (Advanced)- Ova uloga pruža sve što gore navedena Osnovna uloga pruža, ali takođe omogućava administratoru da zatraži potpuni administratorski pristup od administratora klijenta kako bi se rešili problemi.

Sledeća tabela prikazuje privilegije pristupa koje gore navedeni administratori imaju za upravljanje podešavanjima u partnerskom centru i kontrolnom centru u ime korisničkih organizacija kojima partner upravlja.

Sto 2. Uloge upravljanja kupcima

Potpuni administrator prodaje

Administrator prodaje

Partner administrator samo za čitanje

Administrator službe za pomoć (osnovno)

Administrator službe za pomoć (napredno)

Podešavanja partnerskog centra

Dodelite uloge administratora

Analiza i izveštavanje partnera

Samo za čitanje

Brendiranje

Samo za čitanje

Politika kompanije i šabloni

Kreirajte kupce

Započnite i upravljajte Webex testovima

Podešavanja organizacije korisnika

Lista kupca

Vidi sve

Pogledajte delimično

Vidi sve

Vidi sve

Vidi sve

Dodeljivanje uloga administratora kupca

Dodavanje / brisanje korisnika i dodeljivanje licenci

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Politika kompanije i šabloni

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Webex upravljanje sajtom

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Dnevnik revizije administrativnih radnji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno po odobrenju

Pristup korisnički generisanom sadržaju

Pravno držanje

Pristup aktivnim sastancima

Preuzimanje dnevnika


Administrator obezbeđivanja je izvedena uloga, a ne dodeljena uloga. Može se desiti ako administrator postavi Webex usluge za organizaciju koja već postoji u Kontrolnom centru i koja ima postojeći odnos sa partnerom i administratorom partnera. Administrator za pružanje usluga ima sličan pristup administratoru prodaje. Međutim, nemamo pristup za početak i upravljanje Webex probama.

Dodeli uloge

Full administrator i Full administrator prodaje mogu dodeliti uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

Prvi korisnik koji se obezbedi partnerskoj organizaciji automatski dobija obe gore navedene uloge i može da dodeli uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

1

Prijavite se u partnerski centar nahttp://admin.webex.com.

2

Izaberite Korisnici i pokrenite prikaz za Moju organizaciju.

3

U Kontrolnom centru kliknite na Korisnici i izaberite odgovarajućeg korisnika.

4

Na kartici Profil idite na uloge administratora i kliknite na strelicu > da biste proširili prikaz.

5

Izaberite odgovarajuće uloge i kliknite na Sačuvaj.

Pristup za prijavu u partnerski centar se automatski dodeljuje kada se dodeljuju uloge administratora. Za pomoć za stolom, administratori mogu da se prijave nahttps://admin.webex.com/helpdesk.

 
Potpuni administrator u partnerskoj organizaciji takođe može da dodeli uloge potpunog administratora prodaje, administratora prodaje i administratora samo za čitanje partnera putem prikaza Administratori partnerskog centra.

Režim ograničenog administratora

Režim ograničenog administriranja je podešavanje na nivou organizacije koje administratori mogu da omoguće organizacijama korisnika (podrazumevano podešavanje je omogućeno). Kada administrator partnera omogući Ograničeni režim za organizaciju korisnika, svi administratori klijenata za tu organizaciju su ograničeni na uređivanje liste podešavanja definisanih od strane partnera u Kontrolnom čvorištu - samo administrator partnera može resetovati ograničena podešavanja. Za administratore klijenata, nivo pristupa Kontrolnom čvorištu se određuje na sledeći način:

(Pristup kontrolnom čvorištu) = (Prava na ulogu) - (Ograničenja)

Kada je omogućen režim sa ograničenjima, sledeće stavke su ograničene za administratore klijenata u toj organizaciji:

 • U prikazu Korisnici, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Dugme za upravljanje korisnicima je sivo.

  • Ručno dodajte ili izmenite opciju Korisnici-Nema opcije za dodavanje ili izmenu korisnika, bilo ručno ili putem CSV-a.

  • Polaganje prava na korisnike - nije dostupno

  • Automatsko dodeljivanje licenci - nije dostupno

  • Sinhronizacija direktorijuma-Nemogućnost izmene podešavanja sinhronizacije direktorijuma (ovo podešavanje je dostupno samo administratorima na nivou partnera).

  • Detalji o korisniku-Nema opcije za izmenu korisničkih podešavanja kao što su ime i adresa e-pošte.

  • Resetujte opciju „Paket-No“ za resetovanje tipa paketa.

  • Izmenite usluge-Nema opcije za izmenu usluga koje su omogućene za korisnika (npr. poruke, sastanci, pozivi)

  • Pogledajte status usluga - Nije moguće videti potpuni status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni radni broj - ovo polje je samo za čitanje.

 • U prikazu Naloga, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Naziv kompanije je samo za čitanje.

 • U prikazu Podešavanja organizacije nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Pristup domenu je samo za čitanje.

  • Podešavanja za izbor e-poruka - suzbijanje administratora Pozivanje e-poruka i lokala e-pošte su samo za čitanje.

  • Autentifikacija-Nema opcije za izmenu podešavanja autentifikacije i SSO.

 • U meniju Pozivanje nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Podešavanja poziva - Podešavanja prioritetnih opcija aplikacije su samo za čitanje.

  • Postavke ponašanja pozivanja su samo za čitanje.

  • Lokacija > PSTN - Lokalni prolaz i Cisco PSTN opcije su skrivene.

 • U okviru SERVISA, opcije servisa Migracije i Connected UC su potisnute.


Ograničeni režim se primenjuje na organizacije kupaca, a ne na pojedinačne administratore. Kada je ovo podešavanje uključeno, administratori klijenata u toj organizaciji vide baner na vrhu ekrana Kontrolnog centra koji im daje do znanja da je ovo podešavanje primenjeno.

Konfigurišite režim ograničenog administratora

Administratori partnera mogu da koriste donju proceduru da omoguće ili onemoguće ovaj režim za date organizacije klijenata (podrazumevano podešavanje je omogućeno).

 1. Prijavite se u partnerski centar i izaberite Korisnike.

 2. Izaberite odgovarajuću organizaciju kupaca.

 3. U desnom prikazu postavki uključite ili isključite režim ograničenog administriranja tako što ćete omogućiti ili onemogućiti sledeće prekidače:

  • Za Webex za BroadWorks-da biste uključili podešavanje, omogućite prebacivanje Restricted by Partner Mode.

  • Za veleprodaju RTM - Da biste uključili podešavanje, omogućite prebacivanje Ograniči ovog kupca.

  Onemogućite prebacivanje ako želite da uklonite ograničeni režim za organizaciju korisnika.

Srodni članci

Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ulogama:

 • Dodelite organizacione uloge u Kontrolnom centru- Ako Kontrolnom centru odobrite pristup administratorima klijenata, koristite ovaj članak za konfigurisanje pristupa ulogama za administratore klijenata.

 • Odobrite zahtev eksternog administratora - Administratori klijenata mogu da koriste ovu proceduru kako bi partneru administratoru eksternog administratora omogućili pristup svojoj organizaciji. Primer gde to može biti potrebno je ako postojeća Webex organizacija kupuje Webex usluge od partnerske organizacije sa kojom nema postojeći odnos. Administrator korisnika mora odobriti pristup spoljnog administratora novom administratoru partnera.