Uloge se koriste za dodeljivanje pristupa administraciji podešavanjima u Partner Hub i Control Hub. Dostupno je više uloga koje mogu da pruže pristup potrebnim administrativnim podešavanjima uz ograničenje pristupa podešavanjima koja nisu obavezna. Više uloga možete dodeliti pojedinačnom administratoru ili više administratora sa različitim ulogama i privilegijama pristupa, sve u skladu sa potrebama organizacije.

U okviru partnerske organizacije (pružalac usluge ili prodavac), uloge se mogu dodeljujeti u dve glavne administrativne svrhe:

 • Upravljanje partnerima – upravljanje podešavanjima koja se primenjuju na organizaciju partnera.

 • Upravljanje kupcima – upravljajte podešavanjima koja se primenjuju na organizacije kupaca koje upravlja partner.

Uloge upravljanja partnerima

Sledeće organizativne i funkcionalne uloge dodeljuju administratorske privilegije za upravljanje podešavanjima za samu organizaciju partnera (organizacija pod nazivom "Moja organizacija" u Partner Hub).

 • Potpuni administrator – ima pristup prikazu i administratoru podešavanja za organizaciju partnera. Može da dodeljuje uloge administracije, uključujući uloge za upravljanje kupcima.

 • Administrator samo za čitanje – ima pristup prikazu podešavanja partnerske organizacije, ali ne može da uređuje podešavanja.

 • Administrator podrške – Ima pristup analitici i rešavanju problema.

 • Administrator korisnika i uređaja – Ima pristup upravljanju korisnicima, uređajima i licenciranjem.

 • Administrator uređaja – ima pristup upravljanju uređajima.

 • Službenik za usklađenost – ima pristup korisničkom generisanom i pravnom sadržaju.

 • Napredno rešavanje problema – Pristup za pridruživanje sastancima koji su u toku i sastancima uživo.

Sledeća tabela prikazuje nivo pristupa koji gornji administratori imaju za upravljanje podešavanjima za partnerske organizacije.

Tabela 1. Uloge upravljanja partnerima

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenik za usklađenost

Napredno rešavanje problema

Podešavanja partnerove organizacije

Dodeli uloge administratora

Samo za čitanje

Dodaj/izbriši korisnike i dodeli licence

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Politika i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacije

Samo za čitanje

Webex sajt upravljanje

Samo za čitanje

Evidencija nadzora administratora

Samo za čitanje

Pristup korisnički generisanom sadržaju

Pravno čekanje

Pristup za pridruživanje sastancima koji su u toku

Uloge upravljanja kupcima

Sledeće uloge upravljanja kupcima mogu da se dodele korisnicima u organizaciji partnera. Ove uloge pružaju pristup upravljanju podešavanjima u Partner Hub ili Control Hub za organizacije kupaca kojima partner upravlja.

 • Potpuni administrator partnera – može da upravlja podešavanjima za sve kupce upravlja partner. Takođe može da dodeli uloge administratora postojećim korisnicima u organizaciji i dodeli određene kupce kojima upravljaju administratori partnera.

 • Administrator partnera – može da upravlja podešavanjima za kupce koje je administrator dodelio ili kojima je dodeljen korisnik.

 • Administrator partnera samo za čitanje – može da pregleda podešavanja za sve kupce upravlja partner. Nema pristup za uređivanje.

 • Administrator službe za pomoć (Osnovni)— Možete pristupiti prikazu službe za pomoć (sa stranice Za rešavanje problema sa platformom Partner Hub). Može da sprovede pretrage unakrsne organizacije za sve kupce u okviru partnera za rešavanje problema i podršku. Ova uloga omogućava privremeni pristup čitanju organizacijama kupca pod partnerom.

 • Administrator službe za pomoć (Napredno) – Ova uloga pruža sve što pruža gornja uloga, ali omogućava i administratoru da zatraži potpuni administratorski pristup od administratora kupca kako bi rešio probleme.

 • Webex administratoru za veleprodaju – Ova uloga se može dodelti svakom administratoru koji takođe ima ulogu punog administratora partnera. Uloga administratora za veleprodaju produžuje privilegije uloge potpunog administratora partnera za veleprodaju RTM partnerske organizacije i njenih kupaca. Za celu listu privilegija koje administrator Webex administrator za veleprodaju u okviru partnerske organizacije za veleprodaju, pogledajte kolonu Potpunog administratora partnera u donjoj tabeli.

Sledeća tabela prikazuje privilegije pristupa koje gornji administratori imaju da upravljaju podešavanjima u Partner Hub i Control Hub, u ime organizacija kupaca kojima partner upravlja.

Tabela 2. Uloge upravljanja kupcima

Potpuni administrator partnera

Administrator partnera

Partner administrator samo za čitanje

Administrator službe za pomoć (osnovno)

Administrator službe za pomoć (napredno)

Podešavanja partnernog čvorišta

Dodeli uloge administratora

Analitika i izveštavanje partnera

Samo za čitanje

Brendiranje

Samo za čitanje

Politika i obrasci kompanije

Kreiraj kupce

Započnite probne Webex i upravljajte njima

Podešavanja organizacije kupca

Lista kupca

Prikaži sve

Pogledajte delimično

Prikaži sve

Prikaži sve

Prikaži sve

Dodeli uloge administratora kupca

Dodaj/izbriši korisnike i dodeli licence

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Politika i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Integracije aplikacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Webex sajt upravljanje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Evidencija nadzora administratora radnji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Pristup sadržaju koji je generisan od korisnika

Pravno čekanje

Pristup za pridruživanje sastancima koji su u toku

Preuzmi evidencije


Administrator dodele privilegija je izvedena uloga, a ne dodeljena uloga. Može doći ako administrator podeša Webex usluge za organizaciju koja već postoji na platformi Control Hub i koja ima postojeći odnos sa administratorom partnera i partnerom. Administrator dodele privilegija ima sličan pristup administratoru partnera. Međutim, nemaju pristup za započinjanje i upravljanje Webex probnih verzija.

Dodeli uloge

Potpuni administrator i potpuni administrator partnera može da dodeljuje uloge drugim korisnicima u organizaciji partnera.

Prvi korisnik koji bude dodeljen partnero organizaciji automatski dobija obe navedene uloge i može automatski da dodeljuje uloge drugim korisnicima u partner organizaciji.

1

Prijavite se u Partner Hub na http://admin.webex.com.

2

Izaberite kupce i pokrenite prikaz za "Moja organizacija".

3

U kontrolnom čvorištu izaberite stavku Korisnici i izaberite odgovarajućeg korisnika.


 

Ako korisnik ne postoji u vašoj "Mojoj organizaciji", možete da dodate dodatne administratore klikom na dugme za upravljanje korisnicima i sledite upite u čarobnjaku. Nakon što se korisnik kreira, možete da odete u odeljak "Moja organizacija", kliknite na odgovarajućeg korisnika i dodelite uloge administratora. Ako su korisnici već uspostavili uspostavljeni Common Identity za usluge, moraćete da podesite pseudonim za Partner Hub.

4

U okviru kartice Profil idite na "Uloge administratora" i kliknite na strelicu > proširite prikaz.

5

Izaberite odgovarajuće uloge i kliknite na dugme Sačuvaj.

Pristup za prijavu na partner Hub automatski se dodeljuje kada se dodele uloge administratora. Za službe za pomoć, administratori se mogu prijaviti na https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Potpuni administrator u organizaciji partnera takođe može da dodeli uloge punog administratora partnera, administratora partnera i administratora samo za čitanje partnera putem prikaza Administratora partnera.

Dodeli uloge upravljanja kupcima

Potpuni administrator partnera u partnero organizaciji može da dodeli uloge upravljanja kupcima korisnicima u organizaciji partnera, dajući tim administratorima pristup uređivanjem podešavanja za organizacije kupaca. To uključuje sledeće uloge:

 • Potpuni administrator partnera

 • Administratori partnera

 • Partner administrator samo za čitanje

 • Administrator službe za pomoć (osnovno/napredno)


Potpuni administrator u partnerski organizaciji takođe može da dodeli uloge upravljanja kupcima određenim korisnicima putem prikaza Korisnika platforme Control Hub .

1

Prijavite se u Partner Hub.

2

Kliknite na dugme Administratori.

3

Kliknite na "Dodaj administratora".

4

Unesite adresu administratora e-adresa i proverite uloge administratora koje se primenjuju.

5

Kliknite na U redu.

Ograničeni režim administratora

Ograničeni režim administratora je podešavanje na nivou organizacije koje administratori partnera mogu omogućiti za organizacije kupaca (ova podrazumevano podešavanje je omogućena). Kada administrator partnera omogući ograničeni režim za korisničku organizaciju, svi administratori kupaca za tu organizaciju su ograničeni na uređivanje liste podešavanja definisanih od partnera u kontrolnom čvorištu – samo administrator partnera može da resetuje ograničena podešavanja. Za administratore kupaca, nivo pristupa platformi Control Hub određuje se na sledeći nivo:

(Pristup kontrolnom čvorištu) = (Prava na ulogu) – (ograničenja)

Kada je omogućen ograničeni režim, sledeće stavke su ograničene za administratore kupaca u ovoj organizaciji:

 • U prikazu korisnika, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Dugme "Upravljanje korisnicima" je sivo.

  • Ručno dodajte ili izmenite korisnike – Nema opcije za dodavanje ili izmenu korisnika, bilo ručno ili putem CSV-a.

  • Korisnici zahteva – nije dostupno

  • Licence za automatsko dodeljivanje – nisu dostupne

  • Sinhronizacija direktorijuma – nije moguće urediti podešavanja sinhronizacije direktorijuma (ovo podešavanje je dostupno samo administratorima na nivou partnera).

  • Detalji o korisniku – Nema opcije za uređivanje korisničkih podešavanja kao što su ime i e-adresa.

  • Resetuj paket – nema opcije za resetovanje tipa paketa.

  • Uredi usluge – nema opcije za uređivanje usluga koje su omogućene za korisnika (npr. poruke, Sastanci, Pozivanje)

  • Prikaži status usluga – nije moguće videti pun status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni poslovni broj – ovo polje je samo za čitanje.

 • U prikazu naloga nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Ime kompanije je samo za čitanje.

 • U prikazu Podešavanja organizacije nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Domen – pristup je samo za čitanje.

  • e-pošta – Podešavanja za suzbijanje poziva administratora e-pošta e-pošta izboru lokalnog standarda su samo za čitanje.

  • Potvrda identiteta – nema opcije za uređivanje podešavanja za potvrdu identiteta i SSO.

 • U meniju "Pozivanje" sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Podešavanja poziva – podešavanja prioriteta poziva za opcije aplikacije su samo za čitanje.

  • Ponašanje prilikom poziva – podešavanja su samo za čitanje.

  • PSTN > lokacije – lokalni mrežni prolaz i Cisco PSTN opcije su skrivene.

 • U okviru usluge su suzbijene opcije usluga "Migracije" i "Povezano UC".


Ograničeni režim se primenjuje na organizacije kupaca, ne na pojedinačne administratore. Kada je ovo podešavanje uključeno, administratori kupaca u ovoj organizaciji vide baner na vrhu ekrana Control Hub koji im omogućava da znaju da se ovo podešavanje primenjuje.

Konfiguriši ograničeni režim administratora

Administratori partnera mogu da koriste donju proceduru da bi omogućili ili onemogućili ovaj režim za date organizacije kupca (omogućen podrazumevano podešavanje grupe).

 1. Prijavite se u Partner Hub i izaberite kupce.

 2. Izaberite primenljivu organizaciju kupca.

 3. U prikazu podešavanja desne ruke uključite ili isključite ograničeni režim administratora omogućavanjem ili onemogućavanjem sledećih preklopnika:

  • Za Webex usluge BroadWorks – da biste uključili podešavanje, uključite preklopnik sa ograničenim režimom partnera.

  • Za veleprodaju RTM – da biste uključili podešavanje, omogućite preklopnik ovog kupca .

  Onemogućite preklopnik ako želite da uklonite ograničeni režim za organizaciju kupca.

Srodni članci

Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ulogama:

 • Dodelite uloge organizacije u kontrolnom čvorištu – Ako administratorima platforme Control Hub dodelite pristup kupcima, koristite ovaj članak za konfigurisanje pristupa ulogama za administratore kupaca.

 • Odobri zahtev spoljnog administratora – Administratori kupca mogu da koriste ovu proceduru za odobravanje spoljnog administratora partnera svojoj organizaciji. Primer gde će ovo možda biti potrebno je ako postojeća Webex organizaciju Webex od partnerove organizacije sa kojima nemaju postojeću vezu. Administrator kupca mora da odobri spoljni administratorski pristup novom administratoru partnera.

Promeni istoriju

Datum promene

Opis promene

08 Mart 2023.

 • Administratori partnera ne mogu da dodaju/brišu korisnike i dodeljuju licence.

01. februar 2022.

 • Namena je ažurirana u odeljku "Dodeli uloge".

28.07.2022.

 • Ispravka imena uloge korisniku Webex administratoru za veleprodaju.

22.07.2022.

 • Dodate informacije o ulozi administratora za veleprodaju.

 • Zamenili ste uloge potpunog administratora prodaje i administratora prodaje potpunim administratorom partnera i administratorom partnera.

Ovaj članak opisuje kako se dodeljuju uloge administracije za Webex za Cisco BroadWorks ili Rešenja za usmeravanje veleprodaja na tržište (RTM).

Uloge se koriste za dodeljivanje pristupa administraciji Partner Hub-u i kontrolnom čvorištu za korisnike u pružaocima usluga (partner) ili organizaciji kupaca. Dostupno je više uloga, koje se mogu koristiti za dodeljivanje određenih administrativnih prava uz ograničenje pristupa podešavanjima koja nisu obavezna. Možete dodeliti privilegije većem broju administratora za različite uloge i privilegije za pristup, u skladu sa potrebama organizacije. Uloge se dodeljuju na dva nivoa, u skladu sa tipom organizacije:

 • Uloge partnera (za administratore partnera u organizaciji pružaoca usluga) – dodeljene u Partner Hub-u da bi se obezbedio pristup administratoru partnera za organizaciju pružaoca usluga (partneru). Administratori partnera upravljaju podešavanjima za partnerske organizacije i za organizacije kupaca koje taj partner upravlja.

 • Uloge organizacije (za administratore kupaca u organizaciji kupca) – dodeljene u kontrolnom čvorištu da se administratorske privilegije kupcima za organizaciju kupca koja Webex usluge od pružaoca usluga.

Kliknite na karticu koja se primenjuje na tip uloge koji dodeljujete.

 • Partnerska organizacija (pružaoci usluga ili prodavci)– Uloge partnera dodeljuju se korisnicima u pružaocima usluga ili organizaciji za preseler kako bi se tim korisnicima dodelio pristup administratoru partnera. Administratori partnera upravljaju podešavanjima u Partner Hub-u za partnerske organizacije i mogu da upravljaju podešavanjima u Control Hub za organizacije kupaca kojima partner upravlja.

 • Organizacija kupca – uloge organizacije dodeljuju se korisnicima u organizaciji kupca koja Webex pružaoce usluga od pružaoca usluga kako bi se tim korisnicima dodelili privilegije za administratorske privilegije. Administratori kupaca upravljaju podešavanjima u control Hub za organizaciju kupca.

Kliknite na karticu koja se primenjuje na tip organizacije kojoj upravljate.

Konfiguracije uloga partnerke organizacije na ovoj kartici primenjuju se na dobavljače usluga ili na prodavce koji Webex usluge.

Uloge partnera

Uloge partnera dodeljuju se u partnerom čvorištu omogući upotrebu korisnicima partnerske organizacije kao administratori partnera. Administratori partnera mogu da upravljaju podešavanjima u Partner Hub-u za partnerske organizacije i mogu da upravljaju podešavanjima u Control Hub za organizacije kupaca kojima partner upravlja. Postoji više uloga partnera sa različitim nivoima pristupa administracije. Pojedinačnom administratoru možete dodeliti više uloga.

Sledeće uloge mogu da se dodele administratorima partnera.

 • Potpuni administrator – upravlja podešavanjima organizacije partnera u Partner Hub-u. Takođe može da dodeli uloge administratora prodaje drugim članovima partnerske organizacije. Tokom kreiranja naloga pružaoca usluga, TAC dodeljuje ovu ulogu članu organizacije pružaoca usluga (potvrdite da je to tačno).

 • Potpuni administrator prodaje – ima puni administratorski pristup kupcima svim organizacijama kupca partnera.

 • Administrator prodaje – Ima pun pristup administratoru kupca samo dodeljenim organizacijama kupca.

 • Administrator dodele privilegija (?) – Ako potpuni administrator prodaje ili administrator prodaje Webex za postojeću organizaciju kupca automatski im se dodeljuje uloga administratora za dodelu privilegija. Ovaj administrator ima pristup administratoru kupca za one organizacije koje dodeljuju.

 • Administrator službe za pomoć – administrator partnera može da pristupi prikazu službe za pomoć kako bi mogli da sprovede pretrage unakrsne organizacije u svim svojim organizacijama kupca.

 • Administrator za veleprodaju – Ova uloga, kada se doda uloge drugog administratora partnera, omogućava administratoru partnera da upravlja ovim podešavanjima Webex za usmeravanje na veleprodaju na tržište.

Više uloga partnera možete dodeliti administratoru pojedinačnog partnera. Na primer, član partnerske organizacije kome su dodeljene i uloge partnera sa potpunim administratorom i potpunim administratorom prodaje ima administratorski pristup za uređivanje podešavanja i za organizaciju partnera i za organizacije kupaca kojima partner upravlja.

Sledeća tabela pruža pregled privilegija svakog administratora partnera.

Tabela 3. Privilegije administratora partnera

Potpuni administrator

Potpuni administrator prodaje

Administrator prodaje

Administrator dodele privilegija

Administrator službe za pomoć

Administrator za veleprodaju

Upravljanje organizacijom partnera

Osnovni pruža privremeni pristup samo za čitanje.

Napredno pruža opciju da se zatraži administratorski pristup za otklanjanje problema.

Kada se ova uloga doda u druge uloge, omogućava administratoru da pregleda i upravlja ovim podešavanjima za Webex kupcima usmeravanja na veleprodaju na tržište.

Upravljanje organizacijom kupca

(Svim kupcima kojima upravlja partnerska organizacija.)

(Samo dodeljeni kupci.)

(Samo dodeljeni kupci.)

Dodeli uloge administratora prodaje

Dodele Webex narudžbine za partnerku organizaciju

Dodele Webex narudžbine za kupce

Za usluge koje je partner prodao.

Započnite probne Webex i upravljajte njima

Administrator službe za pomoć

Ulogu administratora službe za pomoć dodeljuje potpuni administrator u partner organizaciji. Administratori službe za pomoć mogu da pristupe prikazu službe za pomoć na stranici za rešavanje problema partnera . Prikaz službe za pomoć omogućava administratoru da vrši pretrage unakrsne organizacije za organizacije kupaca koje partner upravlja. Prikaz službe za pomoć omogućava administratoru brzi pristup širokom broju informacija o organizaciji za rešavanje problema (na primer, korisnici, uređaji, uloge, podešavanja).

Postoje dva nivoa pristupa administratoru službe za pomoć:

 • Osnovno – pristup samo za čitanje službe za pomoć

 • Napredno – Pruža opciju zahtevanja punog pristupa administratora kako bi se rešili svi problemi

Kada administrator službe za pomoć pristupi prikazu za korisničku organizaciju, administratoru se odobrava privremeni pristup samo za čitanje podešavanjima organizacije kupca. Međutim, administratori službe za pomoć sa naprednim pristupom imaju opciju da zatraže potpuni administratorski pristup organizaciji kupca kako bi mogli da reše sve probleme na koje naiđu.

Administrator za veleprodaju

Kada se ova uloga doda gorenavedenim ulogama, omogućava administratoru da pregleda i upravlja gorenavedenim podešavanjima za Webex usmeravanja na tržište za korisnike veleprodaje.

Proverite i potvrdite – treba vam dodatne informacije

Dodeli punog administratora

Potrebna je procedura.

Primer:

Dodeli administratora prodaje

Dodeli ulogu punog administratora prodaje ili administratora prodaje korisnicima

Kao potpuni administrator ili potpuni administrator prodaje, svakom korisniku u vašoj organizaciji možete dodeliti ulogu punog administratora prodaje ili administratora prodaje.


Ako imate i potpune uloge administratora i potpunog administratora prodaje, možete sami da uklonite ulogu potpunog administratora prodaje i dodelite je drugom korisniku.

Korisnik može da ima ulogu punog administratora prodaje ili administratora prodaje, zajedno sa potpunim administratorom.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Administratori i izaberite stavku Novi administratori.

2

Unesite e-adresu korisnika koji želite da dodate kao administrator prodaje i kliknite na Potvrdi.

3

Odaberite da korisnika učinite:

 • Administrator prodaje ako želite da dodelite određene kupce za njih za upravljanje.
 • Potpuni administrator za prodaju ako želite da upravljaju svim kupcima u vašoj organizaciji.
4

Kliknite na U redu.

Dodeli administratora prodaje kupcu

Dodeljivanje kupaca administratoru prodaje

Administratori prodaje mogu da pristupe samo organizacijama koje ste im dodelili za upravljanje.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Administratori i izaberite administratora.

2

U okviru Upravljanje organizacijama kupca unesite ime organizacije kupca ili ID organizacije kojima želite da upravlja administrator prodaje.

3

Kliknite na dugme Dodaj.

Dodeli administratora službe za pomoć

U Partner Hub-u možete korisniku da dodelite ulogu administratora partnerske službe.
1

U partnerski čvorište idite na administratore korisnika?.

2

Izaberite korisnika koji želite da dodelite kao administratora službe za pomoć. Otvara se desna traka za podešavanja.

3

U okviru Uloge i bezbednost izaberite stavku Uloge administratora.

4

Kliknite na administratora službe za polje za potvrdu i izaberite ili

 • Osnovno – pristup službe za pomoć je samo za čitanje
 • Napredno – pristup službe za pomoć uključuje opciju zahtevanja punog administratora za organizaciju kupca.
5

Kliknite na Sačuvaj.

Ograničenje režimom partnera

Administratori partnera takođe moraju da odluče o nivou pristupa koji će administratori kupaca imati u Control Hub-u da upravljaju podešavanjima za organizaciju kupca koja od partnera kupuje usluge. Administratori partnera možda žele da spreče administratore kupaca da ponovo konfigurišu neka podešavanja koja je administrator partnera podesio. Slede neki od alatki koji su dostupni:

 • Uloge organizacije (za organizaciju kupca)– Administratori prodaje i administratori dodele privilegija iz partnerske organizacije imaju administratorski pristup i podrazumevano mogu da upravljaju ulogama organizacije u ime organizacije kupca. Uloge organizacije se koriste za dodeljivanje pristupa administratora organizacijama kupca. Za više informacija o dodelama uloga organizacije za administratore kupaca, pogledajte karticu Organizacija kupaca na vrhu stranice.

  Imajte na umu da prvi korisnik koji se dodeljuje za korisničku organizaciju automatski dodeljuje ulogu potpunog administratora za tu organizaciju kupca i da može da dodeljuje uloge organizacije drugim korisnicima u organizaciji.

 • Ograničenje režimom partnera —Administrator partnera može da dodeli ovo podešavanje organizaciji kupca. Kada je ovo podešavanje omogućeno, svi administratori kupaca u organizaciji su ograničeni na resetovanje propisanih podešavanja, koja mogu da dodele samo administrator partnera. Više detalja potražite u članak Ograničenje režimom partnera.

 • Podešavanja pristupa nivou funkcije – Mnoge funkcije u Partner Hub-u imaju poništena podešavanja zbog kojih partner može da dozvoli ili odbije administratore kupaca da ponovo konfigurišu ta podešavanja u Control Hub za svoju organizaciju. To se radi na osnovu funkcije po funkciji, za funkcije koje imaju ova zamena podešavanja (na primer, brendiranje). U većini slučajeva, administratori partnera mogu da dodele ove zamene nekim organizacijama kupca, pritom sprečavajuči druge organizacije kupca da ponovo konfigurišu podešavanja.

Ograničenje režimom partnera je podešavanje Partner Hub koje administratori partnera mogu dodeliti određenim organizacijama kupca da bi ograničili podešavanja organizacije koje administratori kupaca mogu ažurirati u okviru Control Hub. Kada je ovo podešavanje omogućeno za datu organizaciju kupca, svi administratori kupaca te organizacije, bez veze sa njihovim pravima za uloge, ne mogu da pristupe skupu ograničenih kontrola u Control Hub. Samo administrator partnera može da ažurira ograničena podešavanja.


Ograničenje režimom partnera je podešavanje na nivou organizacije, a ne uloga. Međutim, podešavanje ograničava određena prava za uloge za administratore kupaca u organizaciji na koja se primenjuje podešavanje.
Pristup administratoru kupca

Administratori kupaca dobijaju obaveštenje kada se primenjuje režim ograničenog do partnera. Nakon prijavljivanja, videće baner sa obaveštenjem na vrhu ekrana, odmah ispod zaglavlja Control Hub. Baner obaveštava administratora kupca da je ograničeni režim omogućen i da možda neće moći da ažurira neka podešavanja pozivanja.

Za administratora kupca u organizaciji u kojoj je omogućen nivo pristupa platformi Control Hub, određuje se sledećim formulama:

(Pristup kontrolnom čvorištu) = (Prava na uloge organizacije) – (Ograničenja ograničenja režima partnera)

Ograničenje režimom partnera je podešavanje na nivou organizacije koje administratori partnera mogu da koriste da bi sprečili administratore organizacije kupaca da resetuje određena podešavanja platforme Control Hub. Kada administrator na nivou partnera uključi ovaj režim za datu organizaciju kupca, svi administratori kupaca u ovoj organizaciji, ne mogu da pristupe navedenim kontrolama u okviru Control Hub.

Ograničenja

Kada je ograničeni režim partnera omogućen za korisničku organizaciju, administratori kupaca u ovoj organizaciji su ograničeni pristupom sledećim podešavanjima platforme Control Hub:

 • U prikazu korisnika, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Dugme "Upravljanje korisnicima" je sivo.

  • Ručno dodajte ili izmenite korisnike – Nema opcije za dodavanje ili izmenu korisnika, bilo ručno ili putem CSV-a.

  • Korisnici zahteva – nije dostupno

  • Licence za automatsko dodeljivanje – nisu dostupne

  • Sinhronizacija direktorijuma – nije moguće urediti podešavanja sinhronizacije direktorijuma (ovo podešavanje je dostupno samo administratorima na nivou partnera).

  • Detalji o korisniku – Nema opcije za uređivanje korisničkih podešavanja kao što su ime i e-adresa.

  • Resetuj paket – nema opcije za resetovanje tipa paketa.

  • Uredi usluge – nema opcije za uređivanje usluga koje su omogućene za korisnika (npr. poruke, Sastanci, Pozivanje)

  • Prikaži status usluga – nije moguće videti pun status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni poslovni broj – ovo polje je samo za čitanje.

 • U prikazu naloga nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Ime kompanije je samo za čitanje.

 • U prikazu Podešavanja organizacije nisu dostupna sledeća podešavanja:

  • Domen – pristup je samo za čitanje.

  • e-pošta – Podešavanja za suzbijanje poziva administratora e-pošta e-pošta izboru lokalnog standarda su samo za čitanje.

  • Potvrda identiteta – nema opcije za uređivanje podešavanja za potvrdu identiteta i SSO.

 • U meniju "Pozivanje" sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Podešavanja poziva – podešavanja prioriteta poziva za opcije aplikacije su samo za čitanje.

  • Ponašanje prilikom poziva – podešavanja su samo za čitanje.

  • PSTN > lokacije – lokalni mrežni prolaz i Cisco PSTN opcije su skrivene.

 • U okviru usluge su suzbijene opcije usluga "Migracije" i "Povezano UC".

Omogući ograničenje režimom partnera

Administratori partnera mogu da koriste donju proceduru da bi omogućili ograničenje režimom partnera za dato organizacije kupca (omogućena podrazumevano podešavanje korisnika).

 1. Prijavite se u Partner Hub (https://admin.webex.com) i izaberite kupce.

 2. Izaberite primenljivu organizaciju kupca.

 3. U prikazu podešavanja desne ruke omogućite preklopnik ograničenja režimom partnera da biste uključili podešavanje.

  Ako želite da isključite opciju Ograničenje režimom partnera, onemogućite preklopnik.

Konfiguracije uloge organizacije kupca u ovom odeljku primenjuju se na organizacije koje Webex pružaoce usluga od dobavljača usluga ili prodavca.

Uloge organizacije (za organizacije kupca)

Uloge organizacije dodeljuju se u kontrolnom čvorištu omogući upotrebu korisnicima u organizaciji korisnika kao administratori kupaca. Administratori kupaca mogu da uređuju i pregledaju podešavanja u Control Hub za svoju organizaciju. U zavisnosti od dodeljivanja uloga, administratori kupaca mogu imati punu podršku administratorske privilegije organizaciji kupca, oni će možda moći da uređuju samo određena podešavanja ili pristup može biti ograničen samo na čitanje.

Sledeće uloge organizacije su dostupne korisnicima u organizaciji kupca:

 • Potpuni administrator

 • Administrator samo za čitanje

 • Administrator podrške

 • Administrator korisnika i uređaja

 • Administrator uređaja

 • Službenici za usklađenost – službenici za usklađenost mogu da potraže određene osobe u vašoj kompaniji, pronađu sadržaj koji su delili ili pretražuju određeni prostor, a zatim generišu izveštaj o svojim nalazima. Više detalja potražite u odeljku Obezbeđivanje regulatorne usaglašenosti Webex aplikacija i sadržaja sastanaka.

 • Napredni pristup rešavanju problema – Ova uloga omogućava potpunim administratorima, administratorima samo za čitanje i administratorima podrške da pristupe stranici "Sastanak uživo" na kartici "Rešavanje problema" i omogućava potpunim administratorima da se pridruže sastancima koji su u toku samo klikom na dugme. Ako učesnici imaju problema tokom sastanaka, administratori sa ovom ulogom mogu brzo da pronađu te sastanke da bi se pridružili i rešili probleme.


Najbolja praksa da se organizaciji kupca dodeli više administratora.

Sledeća tabela prikazuje nivo pristupa za svaku organizaciju. Administratoru kupca se mogu dodeliti više uloga koje im daju više kombinacija ovih prava:

Pristup

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenici za usklađenost

Napredni pristup rešavanju problema

Dodaj/izbriši korisnike i dodeli licence

Samo za čitanje

Dodeli uloge korisnicima

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Politika i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Podešavanje organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Webex upravljanje lokacijama

Samo za čitanje

Evidencija nadzora administratora radnji

Pristup sadržaju koji generiše korisnik

Pravna zadrška

Pristup za pridruživanje sastancima u toku

Pristup sastancima uživo

Obaveštenja e-pošta proizvoda

Spoljni administratori organizaciji kupca

Administratori partnera od dobavljača usluga koji su dodelili privilegije organizaciji kupca imaju spoljni administratorski pristup organizaciji kupca. Ako ne želite od partnera od čiju ste usluge kupili da biste bar pristupili vašoj organizaciji, onda morate da se obratite partneru.

Sledeća tabela pruža pregled privilegija pristupa za spoljne administratore.

Pristup

Spoljni potpuni administrator

Spoljni administrator samo za čitanje

Administrator dodele privilegija

Upravljanje korisnicima

Samo za čitanje

X

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

X

Politika i obrasci kompanije

Samo za čitanje

X

Rešavanje problema

Samo za čitanje

X

Pokazatelji podrške i obaveštenja

Samo za čitanje

X

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Za usluge koje je partner prodao.

Dodeli uloge

Samo za čitanje

X

Narudžbine za dodelu

X

Za usluge koje je partner prodao.

Dodaj i izbriši lokacije

Za lokacije koje pripadaju pretplati koju je partner prodao.

X

Za usluge koje je partner prodao.

Dodaj spoljne administratore

X

X

X

Za postojeće organizacije kupaca, ako novi pružalac usluge dodeljuju privilegije Webex za BroadWorks organizaciji kupca, administrator kupca mora da odobri zahtev za dodavanje administratora partnera kao administratora u organizaciji kupaca. Detalje potražite u članak Odobravanje zahteva za spoljnog administratora.

Tabela 4. tabela za testiranje

Administratori kupaca

Spoljni administratori

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenici za usklađenost

Napredni pristup rešavanju problema

Spoljni potpuni administrator

Spoljni administrator samo za čitanje

Administrator dodele privilegija

Dodaj/izbriši korisnike i dodeli licence

Samo za čitanje

Dodeli uloge korisnicima

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Politika i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Podešavanje organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Webex upravljanje lokacijama

Samo za čitanje

Evidencija nadzora administratora radnji

Pristup sadržaju koji generiše korisnik

Pravna zadrška

Pristup za pridruživanje sastancima u toku

Pristup sastancima uživo

Obaveštenja e-pošta proizvoda

Dodeli uloge organizacije

Administratori kupaca sa ulogom potpunog administratora mogu da dodele uloge organizacije drugim korisnicima u organizaciji i da im dodele pristup administratoru. Ovaj zadatak takođe mogu da završe administratori spoljnog rull-a.
1

Prijavite se Cisco Webex Control Hub i otvorite prikaz kupca za organizaciju.

2

Idite do korisnika i odaberite korisnika.

3

U okviru Uloge i bezbednost izaberite stavku Uloge administratora ili pristup usluzi.

4

Izaberite ulogu koju želite da dodelite tom korisniku.

Da biste korisniku dodelili ulogu Webex administratora lokacije, pored uloga Webex administratora lokacije kliknite na "Uredi" i odaberite ulogu za svaku Webex sajt kojom želite da korisnik upravlja.

Ako korisnici sa postojećim ulogama administratora usluge (kao što je Webex administrator lokacije) dobiju ili gube ulogu administratora na nivou organizacije, onda se mogu promeniti njihove uloge administratora usluge. Trebalo bi da pregledate uloge administratora usluge za te korisnike da biste se uverili da su tačni.

5

Izaberite Sačuvaj.

Izvezi listu administratora u CSV datoteku

Administratori kupaca mogu da izvezu u CSV punu ili filtriranu listu administratora iz svoje organizacije. Ovaj zadatak mogu da dovrše i spoljni administratori.
1

Iz prikaza Cisco Webex Control Hub kupca idite na "Korisnici ".

2

Izaberite karticu Administratori ili Spoljni administratori.

3

Kliknite na dugme Za izvoz u gornjem desnom uglu.


 
Ako ste izvezli filtriranu listu, sačekajte da CSV datoteka pre promene filtera. Promena filtera dovodi CSV datoteka uključuje ažurirane filtere.
Aplikacija CSV datoteka automatski preuzima kada bude spremna. Datoteka sadrži sledeća polja:
 • Ime – ime administratora.

 • Prezime – Prezime administratora.

 • Ime za prikaz – ime koje prikazuje za administratora u Webex.

 • ID/e-pošta korisnika – jedinstveni ID i e-adresa za administratora.

 • Uloga administratora – uloge administratora koje se dodeljuju administratoru.