Uloge se koriste za dodeljivanje pristupa za administraciju podešavanja na Partner Hub i Control Hub platformama. Dostupno je više uloga kojima je moguće dati pristup potrebnim podešavanjima administracije uz ograničenje pristupa podešavanjima koja nisu obavezna. Više uloga možete dodeliti pojedinačnom administratoru ili većem broju administratora sa različitim ulogama i privilegijama pristupa, sve u skladu sa potrebama organizacije.

U okviru partnerske organizacije (pružalac usluge ili preprodavac), uloge se mogu dodeljivati u dve glavne administrativne svrhe:

 • Upravljanje partnerima – upravljanje podešavanjima koja se primenjuju na organizaciju partnera.

 • Upravljanje kupcima – upravljajte podešavanjima koja se primenjuju na organizacije kupaca koje upravlja partner.

Uloge upravljanja partnerima

Sledećim organizacionim i funkcionalnim ulogama dodeljuju se administratorske privilegije za upravljanje podešavanjima za samu partnersku organizaciju (organizacija pod nazivom Moja organizacija na Partner Hub platformi).

 • Potpuni administrator – može da prikaže i upravlja podešavanjima za partnersku organizaciju. Može da dodeljuje uloge administracije, uključujući uloge za upravljanje klijentima.

 • Administrator samo za čitanje – može da prikaže podešavanja partnerske organizacije, ali ne može da uređuje podešavanja.

 • Administrator podrške – Ima pristup analitici i rešavanju problema.

 • Administrator korisnika i uređaja – Ima pristup upravljanju korisnicima, uređajima i licenciranjem.

 • Administrator uređaja – ima pristup upravljanju uređajima.

 • Službenik za usklađenost – ima pristup korisničkom generisanom i pravnom sadržaju.

 • Napredno rešavanje problema – Pristup za pridruživanje sastancima koji su u toku i sastancima uživo.

U sledećoj tabeli prikazan je nivo pristupa koji gore navedeni administratori imaju u pogledu upravljanja podešavanjima za partnerske organizacije.

Tabela 1. Uloge upravljanja partnerima

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator podrške

Administrator korisnika i uređaja

Administrator uređaja

Službenik za usklađenost

Napredno rešavanje problema

Podešavanja partnerske organizacije

Dodela administratorskih uloga

Samo za čitanje

Dodavanje/brisanje korisnika i dodeljivanje licenci

Samo za čitanje

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Smernice i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Integracije u aplikacije

Samo za čitanje

Upravljanje Webex lokacijom

Samo za čitanje

Evidencija nadzora radnji administratora

Samo za čitanje

Pristup sadržaju koji je stvorio korisnik

Zadržavanje informacija u slučaju pokretanja parnice

Mogućnost pridruživanja sastancima koji su u toku

Uloge upravljanja klijentima

Sledeće uloge upravljanja klijentima mogu da se dodele korisnicima u partnerskoj organizaciji. Ovim ulogama omogućava se upravljanje podešavanjima na Partner Hub ili Control Hub platformi za klijentske organizacije kojima partner upravlja.

 • Potpuni administrator partnera – može da upravlja podešavanjima za sve klijente kojima partner upravlja. Takođe može da dodeli administratorske uloge postojećim korisnicima u organizaciji i da dodeli određene klijente kojima će upravljati administratori partnera.

 • Administrator partnera – može da upravlja podešavanjima za klijente koje je administrator dodelio ili koji su dodeljeni korisniku.

 • Administrator za čitanje partnera – može da prikaže podešavanja za sve klijente kojima partner upravlja. Nema pristup za uređivanje.

 • Administrator službe za pomoć (Osnovni)— Možete pristupiti prikazu službe za pomoć (sa stranice Za rešavanje problema sa platformom Partner Hub). Može da sprovede pretrage unakrsne organizacije za sve kupce u okviru partnera za rešavanje problema i podršku. Ova uloga omogućava privremeni pristup čitanju organizacijama kupca pod partnerom.

 • Administrator službe za pomoć (Napredno) – Ova uloga pruža sve što pruža gornja uloga, ali omogućava i administratoru da zatraži potpuni administratorski pristup od administratora kupca kako bi rešio probleme.

U tabeli u nastavku prikazane su privilegije za pristup koje gore pomenuti administratori imaju za upravljanje podešavanjima na Partner Hub i Control Hub platformama u ime klijentskih organizacija kojima partner upravlja.

Tabela 2. Uloge upravljanja klijentima

Potpuni administrator partnera

Administrator partnera

Partner administrator samo za čitanje

Administrator službe za pomoć (osnovno)

Administrator službe za pomoć (napredno)

Podešavanja na platformi Partner Hub

Dodela administratorskih uloga

Analitika i izveštavanje partnera

Samo za čitanje

Brendiranje

Samo za čitanje

Smernice i obrasci kompanije

Kreiranje klijenata

Podešavanja klijentske organizacije

Lista klijenata

Prikaz svih

Delimični prikaz

Prikaz svih

Prikaz svih

Prikaz svih

Dodela uloga administratoru klijenta

Dodavanje/brisanje korisnika i dodeljivanje licenci

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Upravljanje uređajima

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Smernice i obrasci kompanije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Analitika i izveštaji

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Rešavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Podešavanja organizacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Integracije u aplikacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Upravljanje Webex lokacijom

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Evidencija nadzora radnji administratora

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Pristup sadržaju koji je stvorio korisnik

Zadržavanje informacija u slučaju pokretanja parnice

Mogućnost pridruživanja sastancima koji su u toku

Preuzimanje evidencija


 
Privremeni administrator je izvedena uloga, a ne dodeljena uloga. Može se formirati ako administrator podešava Webex usluge za organizaciju koja već postoji na platformi Control Hub i koja ima postojeći odnos sa partnerom i administratorom partnera. Privremeni administrator ima sličan nivo pristupa kao i administrator partnera. Međutim, nema pravo za započinjanje i upravljanje probnim korišćenjem aplikacije Webex.

Dodela uloga

Potpuni administrator i potpuni administrator partnera mogu da dodeljuju uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

 
Prvi korisnik dodeljen partnerskoj organizaciji automatski dobija obe gore navedene uloge i može da dodeljuje uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.
1

Prijavite se na Partner Hub na adresi http://admin.webex.com.

2

Izaberite stavku Klijenti i pokrenite prikaz za Moja organizacija.

3

Na platformi Control Hub kliknite na stavku Korisnici i izaberite odgovarajućeg korisnika.


 

Ako korisnik ne postoji u stavci Moja organizacija, možete da dodate dodatne administratore klikom na dugme za upravljanje korisnicima i praćenjem upita čarobnjaka. Nakon što se korisnik kreira, možete da odete u odeljak Moja organizacija, kliknite na odgovarajućeg korisnika i dodelite administratorske uloge. Ako korisnici već imaju uspostavljenu Common Identity funkciju za usluge, moraćete da podesite pseudonim za Partner Hub.

4

Na kartici Profil idite na Uloge administratora i kliknite na strelicu > da biste proširili prikaz.

5

Izaberite odgovarajuće uloge i kliknite na Sačuvaj.

Pristup za prijavu na Partner Hub automatski se dodeljuje kada se dodele administratorske uloge. Za službu za pomoć, administratori se mogu prijaviti na https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Potpuni administrator u partnerskoj organizaciji takođe može da dodeli uloge potpunog administratora partnera, administratora partnera i administratora za čitanje partnera putem prikaza Administratori na Partner Hub platformi.

Ograničeni administratorski režim

Ograničeni administratorski režim je podešavanje na nivou organizacije koje administratori partnera mogu omogućiti za klijentske organizacije (ovo je omogućeno kao podrazumevano podešavanje). Kada administrator partnera omogući ograničeni režim za klijentsku organizaciju, svim administratorima klijenta te organizacije je na Control Hub platformi zabranjeno uređivanje liste podešavanja koja je partner odredio – samo administrator partnera može da poništi onemogućena podešavanja. Za administratore klijenta, nivo pristupa platformi Control Hub određuje se na sledeći način:

(Pristup Control Hub platformi) = (ovlašćenja uloge) – (ograničenja)

Kada je omogućen ograničeni režim, sledeće stavke su onemogućene za administratore klijenta u toj organizaciji:

 • U prikazu Korisnici, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Ručno dodajte ili izmenite korisnike – nema opcije za dodavanje ili izmenu korisnika, bilo ručno ili putem CSV-a.

  • Položi pravo na korisnike – nije dostupno

  • Auto. dodela licenci – nije dostupna

  • Sinhronizacija direktorijuma – nije moguće urediti podešavanja sinhronizacije direktorijuma (ovo podešavanje je dostupno samo administratorima na nivou partnera).

  • Detaljnije info. o korisniku – nema opcije za uređivanje korisničkih podešavanja kao što su ime i e-adresa.

  • Poništi paket – nema opcije za poništavanje tipa paketa.

  • Uredi usluge – nema opcije za uređivanje usluga koje su omogućene za korisnika (npr. Poruke, Sastanci i Pozivanje)

  • Prikaži status usluga – nije moguće videti pun status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni poslovni broj telefona – ovo polje je rezervisano samo za čitanje.

 • U prikazu Nalog, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Naziv kompanije je rezervisan samo za čitanje.

 • U prikazu Podešavanja organizacije, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Domen – pristup je samo za čitanje.

  • E-pošta – moguće je samo čitati podešavanja za suzbijanje pozivnica administratora putem e-pošte i izbor lokalnog standarda za e-poruke.

  • Potvrda identiteta – nema opcije za uređivanje podešavanja za potvrdu identiteta i SSO.

 • U prikazu Pozivanje, sledeća podešavanja nisu dostupna:

  • Podešavanja poziva – podešavanja prioriteta poziva za opcije aplikacije su samo za čitanje.

  • Ponašanje prilikom poziva – podešavanja su samo za čitanje.

  • Lokacija > PSTN – lokalni mrežni prolaz i Cisco PSTN opcije su skrivene.

 • U stavci USLUGE onemogućene su opcije usluga Migracije i Connected UC.


 
Ograničeni režim se primenjuje na klijentske organizacije, a ne na pojedinačne administratore. Kada je ovo podešavanje uključeno, administratori klijenta u toj organizaciji vide baner na vrhu ekrana na Control Hub platformi kojim se signalizira da je ovo podešavanje uključeno.

 

Dugme "Upravljanje korisnicima" biće sivo za sve administratore kupaca.


 

Ako partner ukloni ograničeni režim administratora za administratora kupca, administrator kupca će moći da obavi sledeće:

 • Dodaj Webex za korisnike u veleprodaji (pomoću dugmeta)

 • Promena paketa za korisnika

Konfigurisanje ograničenog administratorskog režima

Administratori partnera mogu da koriste postupak naveden u nastavku za omogućavanje ili onemogućavanje ovog režima za date klijentske organizacije (omogućeno je podrazumevano podešavanje).

 1. Prijavite se na Partner Hub i izaberite Klijenti.

 2. Izaberite odgovarajuću klijentsku organizaciju.

 3. U prikazu podešavanja sa desne strane uključite ili isključite podešavanje Ograničeni administratorski režim tako što ćete uključiti ili isključiti sledeće stavke:

   Isključite ovo podešavanje ako želite da uklonite ograničeni režim za klijentsku organizaciju.

  Srodni članci

  Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ulogama:

  • Dodelite uloge organizacije u kontrolnom čvorištu – Ako administratorima platforme Control Hub dodelite pristup kupcima, koristite ovaj članak za konfigurisanje pristupa ulogama za administratore kupaca.

  • Odobri zahtev spoljnog administratora – Administratori kupca mogu da koriste ovu proceduru za odobravanje spoljnog administratora partnera svojoj organizaciji. Primer gde će ovo možda biti potrebno je ako postojeća Webex organizaciju Webex od partnerove organizacije sa kojima nemaju postojeću vezu. Administrator kupca mora da odobri spoljni administratorski pristup novom administratoru partnera.

  Promeni istoriju

  Datum promene

  Opis promene

  06. mart 2024.

  • Uklonjen je početak i upravljanje Webex probnim verzijama iz tabele "Upravljanje kupcima".

  08. avgust 2023.

  • Nema promene sadržaja, redovno ažuriranje.

  31. mart 2023.

  08 Mart 2023.

  • Administratori partnera ne mogu da dodaju/brišu korisnike i dodeljuju licence.

  01. februar 2022.

  • Namena je ažurirana u odeljku "Dodeli uloge".