Role se používají k přidělení přístupu administrátora k nastavení v partnerském centru a kontrolním centru. K dispozici je více rolí, které mohou poskytnout přístup k požadovaným správním nastavením a zároveň omezit přístup k nevyžadovaným nastavením. Můžete přiřadit více rolí jednomu správci nebo více správcům s různými rolemi a přístupovými právy, vše podle potřeb organizace.

V rámci partnerské organizace (poskytovatel služeb nebo prodejce) mohou být role přiřazeny pro dva hlavní účely správy:

 • Správa partnerů - Nastavení správy, která se vztahují na partnerskou organizaci.

 • Správa zákazníků - Nastavení správy, která se vztahují na zákaznické organizace, které partner spravuje.

Role v řízení partnerů

Následující organizační a funkční role udělují administrátorská oprávnění ke správě nastavení pro samotnou partnerskou organizaci (organizaci s názvem „Moje organizace“ v partnerském centru).

 • Plný administrátor-Má přístup k zobrazení a správě nastavení pro partnerskou organizaci. Může přiřadit role administrátora, včetně rolí pro řízení zákazníků.

 • Administrátor pouze pro čtení - Má přístup k zobrazení nastavení partnerské organizace, ale nemůže nastavení upravovat.

 • Administrátor podpory - má přístup ke službě Analytics a řešení problémů.

 • Uživatel a správce zařízení -Má přístup ke správě uživatelů, zařízení a licencí.

 • Správce zařízení -Má přístup ke správě zařízení.

 • Compliance officer-Má přístup k uživatelsky vytvořenému a legálnímu obsahu.

 • Pokročilé řešení problémů- přístup k probíhajícím a živým schůzkám.

Následující tabulka zobrazuje úroveň přístupu, kterou výše uvedení administrátoři mají ke správě nastavení partnerské organizace.

Tabulka 1. Role v řízení partnerů

Správce s úplnými právy

Správce s právy pouze pro čtení

Správce podpory

Správce uživatelů a zařízení

Správce zařízení

Pracovník odpovědný za dodržování předpisů

Pokročilé řešení potíží

Nastavení partnerské organizace

Přiřadit role administrátora

Jen pro čtení

Přidat/Smazat uživatele a přiřadit licence

Jen pro čtení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Firemní politika a šablony

Jen pro čtení

Analýza a přehledy

Jen pro čtení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Integrace aplikací

Jen pro čtení

Správa webu Webex

Jen pro čtení

Protokol auditu akcí administrátora

Jen pro čtení

Přístup k uživatelsky vytvořenému obsahu

Zákonná blokace

Přístup k probíhajícím schůzkám

Role správy zákazníků

Uživatelům v partnerské organizaci mohou být přiřazeny následující role správy zákazníků. Tyto role poskytují přístup ke správě nastavení v partnerském centru nebo kontrolním centru pro zákaznické organizace, které partner spravuje.

 • Prodej - plný administrátor- Může spravovat nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Může také přiřadit role administrátora stávajícím uživatelům v organizaci a přiřadit konkrétní zákazníky ke správě partnerskými administrátory.

 • Správce prodeje - Může spravovat nastavení pro zákazníky, které správce poskytl nebo kteří byli přiřazeni k uživateli.

 • Správce pouze pro čtení partnerů - může zobrazit nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Nemá přístup k úpravám.

 • Správce helpdesku (základní)— Má přístup k nápovědě (na stránce Řešení problémů partnerského centra). Může provádět vyhledávání napříč organizacemi u všech zákazníků pod partnerem za účelem řešení problémů a podpory. Tato role poskytuje dočasný přístup ke čtení zákaznickým organizacím pod partnerem.

 • Help desk administrator (Advanced)- Tato role poskytuje vše, co výše uvedená základní role poskytuje, ale také umožňuje administrátorovi požádat o plný přístup administrátora od administrátora zákazníka za účelem řešení problémů.

Následující tabulka zobrazuje přístupová práva, která musí výše uvedení administrátoři spravovat v Centru pro partnery a Řídícím centru jménem zákaznických organizací, které partner spravuje.

Tabulka 2. Role správy zákazníků

Správce prodeje s úplnými právy

Správce prodeje

Partnerský správce s právy pouze pro čtení

Administrátor helpdesku (základní)

Administrátor helpdesku (pokročilý)

Nastavení partnerského centra

Přiřadit role administrátora

Analýza a reporting partnerů

Jen pro čtení

Branding

Jen pro čtení

Firemní politika a šablony

Vytvořit zákazníky

Zahájení a správa zkoušek Webex

Nastavení zákaznické organizace

Seznam zákazníků

Zobrazit vše

Viz částečné

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Přiřadit role administrátora zákazníka

Přidat / Smazat uživatele a přiřadit licence

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Firemní politika a šablony

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Analýza a přehledy

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Integrace aplikací

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa webu Webex

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Protokol auditu akcí administrátora

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Přístup k obsahu vytvořenému uživatelem

Zákonná blokace

Přístup k probíhajícím schůzkám

Načíst protokoly


Správce provizí je spíše odvozenou rolí než přiřazenou rolí. Může k tomu dojít, pokud administrátor nastaví služby Webex pro organizaci, která již v Control Hubu existuje a která má existující vztah k partnerovi a partnerskému administrátorovi. Provizorní správce má obdobný přístup ke správci prodeje. Nemáte však přístup k zahájení a správě Webex Trials.

Přiřadit role

Plný administrátor a plný administrátor prodeje mohou přiřadit role ostatním uživatelům v partnerské organizaci.

První uživatel poskytnutý partnerské organizaci dostane automaticky obě výše uvedené role a může je přiřadit ostatním uživatelům v partnerské organizaci.

1

Přihlas se do partnerského centra nahttp://admin.webex.com.

2

Vyberte možnost Zákazníci a spusťte zobrazení Moje organizace.

3

V ovládacím centru klikněte na položku Uživatelé a vyberte příslušného uživatele.

4

Na kartě Profil přejděte na role správce a kliknutím na šipku > zobrazení rozbalte.

5

Vyberte příslušné role a klikněte na tlačítko Uložit.

Přihlašovací přístup k partnerskému centru je automaticky přiřazen, když jsou přiřazeny role správce. Pro help desk se mohou administrátoři přihlásit dohttps://admin.webex.com/helpdesk.

 
Plnohodnotný administrátor v partnerské organizaci může také přiřadit plné pozice administrátora prodeje, administrátora prodeje a administrátora pouze pro čtení partnera prostřednictvím zobrazení Správci partnerského centra.

Režim omezeného správce

Režim omezené správy je nastavení na úrovni organizace, které mohou administrátoři partnerů povolit pro zákaznické organizace (výchozí nastavení je povoleno). Pokud administrátor partnera povolí omezený režim pro zákaznickou organizaci, všichni administrátoři zákazníků pro tuto organizaci nebudou moci upravovat seznam nastavení definovaných partnerem v ovládacím centru. Omezená nastavení může obnovit pouze administrátor partnera. Pro správce zákazníků je úroveň přístupu k Control Hubu stanovena následovně:

(Přístup z ovládacího centra) = (Nároky na roli) - (Omezení)

Pokud je povolen omezený režim, jsou pro správce zákazníků v této organizaci omezeny následující položky:

 • V zobrazení Uživatelé nejsou k dispozici následující nastavení:

  • Tlačítko Spravovat uživatele je šedé.

  • Ručně přidávat nebo upravovat uživatele - Žádná možnost přidávat nebo upravovat uživatele, a to ručně nebo prostřednictvím souboru CSV.

  • Nárokovat uživatele - není k dispozici

  • Automatické přidělování licencí - není k dispozici

  • Synchronizace adresáře - Není možné upravovat nastavení synchronizace adresáře (toto nastavení je dostupné pouze administrátorům na úrovni partnerů).

  • Uživatelské údaje - žádná možnost úpravy uživatelských nastavení, jako je jméno a e-mailová adresa.

  • Resetovat balíček-No option to reset the package type.

  • Úprava služeb - žádná možnost úpravy služeb, které jsou povoleny pro uživatele (např. zprávy, schůzky, volání)

  • Zobrazit stav služeb - Zakázat zobrazení úplného stavu hybridních služeb nebo kanálu aktualizace softwaru

  • Primární číslo práce - toto pole je pouze pro čtení.

 • V zobrazení Účet nejsou k dispozici následující nastavení:

  • Název společnosti je pouze pro čtení.

 • V zobrazení Nastavení organizace nejsou k dispozici následující nastavení:

  • Přístup k doméně je pouze pro čtení.

  • E-mail - Nastavení pro potlačení e-mailové pozvánky a výběru místního e-mailu jsou pouze pro čtení.

  • Autentizace-No option to edit Authentication and SSO settings.

 • V nabídce Volání nejsou k dispozici následující nastavení:

  • Nastavení hovorů - Nastavení priorit hovorů v možnostech aplikace jsou pouze pro čtení.

  • Nastavení chování volání je pouze pro čtení.

  • Umístění > PSTN-Místní brána a možnosti Cisco PSTN jsou skryté.

 • V rámci SLUŽEB jsou možnosti Migrace a Připojená UC služby potlačeny.


Omezený režim je aplikován spíše na zákaznické organizace než na jednotlivé administrátory. Když je toto nastavení zapnuto, administrátoři zákaznických služeb v této organizaci uvidí v horní části obrazovky Control Hub banner, který jim dá vědět, že toto nastavení bylo použito.

Konfigurace režimu omezeného správce

Partnerští administrátoři mohou použít níže uvedený postup pro povolení nebo zakázání tohoto režimu pro dané zákaznické organizace (výchozí nastavení je povoleno).

 1. Přihlas se do partnerského centra a vyber Zákazníci.

 2. Vyberte příslušnou zákaznickou organizaci.

 3. V pravém zobrazení nastavení zapněte nebo vypněte omezený režim správce aktivací nebo deaktivací následujících přepínačů:

  • Pro Webex pro BroadWorks-Pro zapnutí nastavení zapněte přepínač Omezeno partnerským režimem.

  • Pro Velkoobchod RTM-Pro zapnutí nastavení povolte přepínač Omezit tohoto zákazníka.

  Zakažte přepínač, pokud chcete odebrat omezený režim pro organizaci zákazníků.

Související články

Následující články obsahují další informace o rolích:

 • Přidělení organizačních rolí v Control Hubu-Pokud poskytnete Control Hubu přístup k administrátorům zákazníků, použijte tento článek pro konfiguraci přístupu k rolím pro administrátory zákazníků.

 • Schválit požadavek externího administrátora - Administrátoři zákazníků mohou tímto postupem udělit partnerskému administrátorovi externí přístup ke své organizaci. Příkladem toho, kde to může být požadováno, je, pokud stávající organizace Webex nakupuje služby Webex od partnerské organizace, se kterou nemá žádný vztah. Správce zákazníka musí schválit přístup externího správce k novému správci partnera.