Role se používají k přiřazení přístupu pro správu k nastavením v aplikaci Partner Hub a Control Hub. K dispozici je více rolí, které mohou poskytnout přístup k požadovaným nastavením správce a současně omezit přístup k nevyžadovaným nastavením. Jednomu správci můžete přiřadit více rolí nebo více správců s různými rolemi a přístupovými oprávněními, vše podle potřeb organizace.

V rámci partnerské organizace (poskytovatel služeb nebo prodejce) lze přiřadit role pro dva hlavní účely správy:

 • Správa partnerů – Správa nastavení, která se vztahují na partnerskou organizaci.

 • Správa zákazníků – Správa nastavení, která se vztahují na organizace zákazníků spravované partnerem.

Role správy partnera

Následující organizační a funkční role udělují oprávnění správce ke správě nastavení pro samotnou partnerskou organizaci (organizaci s názvem „Moje organizace“ v Partner Hubu).

 • Plnohodnotný správce – Má přístup k zobrazení a správě nastavení pro partnerskou organizaci. Může přiřadit role správy, včetně rolí pro správu zákazníka.

 • Správce jen pro čtení – má přístup a umožňuje zobrazit nastavení partnerské organizace, ale nemůže nastavení upravovat.

 • Správce podpory – Má přístup k analýze a řešení problémů.

 • Správce uživatelů a zařízení – Má přístup ke správě uživatelů, zařízení a licencí.

 • Správce zařízení – Má přístup ke správě zařízení.

 • Pracovník pro dodržování předpisů – má přístup k legálnímu obsahu vytvářenému uživateli.

 • Pokročilé řešení potíží –Přístup a připojit se k probíhajícím a živým schůzkám.

Následující tabulka obsahuje úroveň přístupu výše uvedených správců pro správu nastavení pro partnerskou organizaci.

Tabulka 1. Role správy partnera

Plnohodnotný správce

Správce jen pro čtení

Správce podpory

Správce uživatelů a zařízení

Správce zařízení

Pracovník odpovědný za dodržování předpisů

Pokročilé řešení potíží

Nastavení organizace partnera

Přiřadit role správců

Jen pro čtení

Přidat nebo odebrat uživatele a přiřadit licence

Jen pro čtení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Podnikové zásady a šablony

Jen pro čtení

Analýzy a sestavy

Jen pro čtení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Integrace aplikací

Jen pro čtení

Správa web Webex

Jen pro čtení

Protokol auditu akcí správce

Jen pro čtení

Přístup k obsahu vytvářenému uživateli

Podržení z právních předpisů

Přístup k připojení se k probíhajícím schůzkám

Role správy zákazníků

Následující role správy zákazníků lze přiřadit uživatelům v partnerské organizaci. Tyto role poskytují organizacím zákazníků, které partner spravuje, přístup ke správě nastavení v nástroji Partner Hub nebo Control Hub.

 • Plnohodnotný správce partnera – Může spravovat nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Může také přiřadit role správců stávajícím uživatelům v organizaci a přiřadit konkrétní zákazníky, které mají být spravovány partnerskými správci.

 • Správce partnera – může spravovat nastavení pro zákazníky, které zřídil správce nebo kteří byli uživateli přiřazeni.

 • Správce partnera jen pro čtení –Může zobrazit nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Nemá přístup s úpravami.

 • Správce podpory (základní) – Má přístup k zobrazení technické podpory (ze stránky Řešení potíží). Může prohledávání mezi organizacemi u všech zákazníků partnera za účelem řešení potíží a podpory. Tato role poskytuje organizacím zákazníků pod partnerem dočasný přístup pro čtení.

 • Správce podpory (pokročilý) – Tato role poskytuje vše, co výše uvedené základní role poskytuje, ale také umožňuje správci požádat správce zákazníka o úplný přístup správce za účelem řešení problémů.

 • Správce Webex pro velkoobchod – Tuto roli lze přiřadit libovolnému správci, který má také roli plného správce Partner. Role správce velkoobchodu rozšiřuje oprávnění partnera s úplnými právy na organizaci velkoobchodního partnera RTM a její zákazníky. Úplný seznam oprávnění, které má správce služby Webex pro velkoobchod v rámci organizace velkoobchodního partnera, naleznete v následující tabulce ve sloupci Plnohodnotný partnerský partner.

Následující tabulka obsahuje přístupová oprávnění, která výše uvedení správci mají, aby mohli spravovat nastavení v službách Partner Hub a Control Hub jménem organizací zákazníků, které partner spravuje.

Tabulka 2. Role správy zákazníků

Partnerský správce se všemi právy

Partnerský správce

Partnerský správce s právy pouze ke čtení

Správce podpory (základní)

Správce podpory (pokročilý)

Nastavení centra Partner Hub

Přiřadit role správců

Analytika a vytváření zpráv pro partnery

Jen pro čtení

Branding

Jen pro čtení

Podnikové zásady a šablony

Vytvořte zákazníky

Spouštění a správa zkušebních Webex

Nastavení organizace zákazníka

Seznam zákazníků

Zobrazit vše

Viz částečná

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Přiřadit role správců zákazníka

Přidat nebo odebrat uživatele a přiřadit licence

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Podnikové zásady a šablony

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Analýzy a sestavy

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Integrace aplikací

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa web Webex

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Protokol auditu akcí správce

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Přístup k obsahu vytvářenému uživateli

Podržení z právních předpisů

Přístup k připojení se k probíhajícím schůzkám

Načíst protokoly


Správce zřizování je odvozená role, nikoli přiřazená role. Může k tomu dojít, pokud správce nastaví služby Webex pro organizaci, která již existuje v centru Control Hub a která má stávající vztah k partnerovi a správci partnera. Správce zřizování má podobný přístup jako správce partnera. Nemáte však přístup k zahájení a správě zkušebních verzí služby Webex .

Přiřadit role

Plnohodnotný správce a úplný správce partnera mohou přiřadit role ostatním uživatelům v partnerské organizaci.

První uživatel zřízený v partnerské organizaci získá automaticky obě výše uvedené role a může přiřazovat role dalším uživatelům v partnerské organizaci.

1

Přihlaste se k centru Partner Hub nahttp://admin.webex.com .

2

Vyberte možnost Zákazníci a spustíte zobrazení pro Moje organizace .

3

V centru Control Hub klikněte na Uživatelé a vyberte příslušného uživatele.


 

Pokud uživatel ve vaší organizaci neexistuje, můžete přidat další správce kliknutím na tlačítko spravovat uživatele a postupem podle pokynů průvodce. Po vytvoření uživatele můžete přejít do části pro uživatele mé organizace, kliknout na požadovaného uživatele a přiřadit role správců. Pokud uživatelé již mají vytvořenou společnou identitu pro služby, budete muset nastavit alias pro Partner Hub.

4

Pod možností Profil přejděte na kartu Role správce a klikněte na šipku > rozbalte zobrazení.

5

Vyberte příslušné role a klikněte Uložit .

Přístup k přihlášení do centra Partner Hub je přiřazen automaticky při přiřazení rolí správců. Správci se mohou přihlásit k podpoře podporyhttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
Plnohodnotný správce v partnerské organizaci může také přiřadit role úplného správce Partner, Správce partnera a Správce s právy jen pro čtení Partner prostřednictvím centra Partner Hub. Správci zobrazit.

Režim omezeného správce

Režim omezeného správce je nastavení na úrovni organizace, které mohou správci partnerů povolit pro organizace zákazníků ( výchozí nastavení je povoleno). Když správce partnera povolí pro organizaci zákazníka omezený režim, všichni správci zákazníka pro tuto organizaci smějí upravovat seznam nastavení definovaných partnerem v rozbočovači Control Hub – omezená nastavení může resetovat pouze správce partnera. Pro správci zákazníka je úroveň přístupu k centru Control Hub určena takto:

(Přístup k centru Control Hub) = (Požadavky na role) – (Omezení)

Když je povolen omezený režim, mají správci zákazníka v této organizaci omezeny následující položky:

 • V Uživatelé zobrazení, následující nastavení nejsou dostupná:

  • Tlačítko Spravovat uživatele je zašedlé.

  • Ručně přidat nebo upravit uživatele – chybí možnost přidání nebo úpravy uživatelů, ručně ani prostřednictvím CSV.

  • Deklarovat uživatele – není dostupné

  • Automaticky přiřadit licence – není k dispozici

  • Synchronizace adresáře – nelze upravit nastavení synchronizace adresáře (toto nastavení je dostupné pouze správcům na úrovni partnera).

  • Podrobnosti o uživateli – chybí možnost úpravy nastavení uživatele, jako je jméno a e-mailová adresa.

  • Obnovit balíček – není k dispozici žádná možnost pro resetování typu balíčku.

  • Upravit služby – chybí možnost úpravy služeb, které jsou pro uživatele povoleny (např. Zprávy, Schůzky, Volání)

  • Zobrazit stav služeb – Nelze zobrazit úplný stav hybridních služeb ani kanálu upgradu softwaru

  • Číslo primárního pracoviště – toto pole je pouze ke čtení.

 • V Účet zobrazení, následující nastavení nejsou dostupná:

  • Název společnosti je jen ke čtení.

 • V Nastavení organizace zobrazení, následující nastavení nejsou dostupná:

  • Doména – přístup je pouze pro čtení.

  • e-mail-mail – nastavení Potlačit e-mail - e-mail s pozvánkou pro správce a Výběr národního prostředí e-mailu jsou pouze ke čtení.

  • Ověřování – chybí možnost úpravy nastavení ověřování a SSO .

 • V Volání nabídce, následující nastavení nejsou dostupná:

  • Nastavení volání – nastavení Priorita volání Možnosti aplikace jsou pouze ke čtení.

  • Chování při volání – nastavení jsou pouze ke čtení.

  • Umístění > PSTN – možnosti Místní brána a Cisco PSTN jsou skryté.

 • Pod SLUŽBY , jsou možnosti Migrace a Připojená služba UC potlačeny.


Omezený režim se použije na organizace zákazníků, nikoli na jednotlivé správce. Když je toto nastavení zapnuté, správci zákazníka z organizace uvidí v horní části obrazovky ovládacího centra banner, který je informuje, že toto nastavení bylo použito.

Nakonfigurujte režim omezeného správce

Správci partnerů mohou pomocí níže uvedeného postupu tento režim pro dané organizace zákazníků povolit nebo zakázat ( výchozí nastavení je povoleno).

 1. Přihlaste se k službě Partner Hub a vyberte možnost Zákazníci .

 2. Vyberte příslušnou organizaci zákazníka.

 3. V zobrazení nastavení vpravo můžete zapnout nebo vypnout režim omezeného správce povolením nebo zakázáním následujících přepínačů:

  • Pro Webex for BroadWorks – Chcete-li nastavení zapnout, povolte Režim Omezeno podle partnera přepnout.

  • Pro velkoobchod RTM – Chcete-li nastavení zapnout, povolte Omezit tohoto zákazníka přepnout.

  Pokud chcete pro organizaci zákazníka odebrat omezený režim, vypněte přepínač.

Související články

Následující články obsahují další informace o rolích:

 • Přiřaďte role organizace v centru Control Hub – Pokud udělíte přístup k Control Hubu správcům zákazníka, tento článek použijte ke konfiguraci přístupu rolí pro správce zákazníka.

 • Schvalte žádost externího správce – Správci zákazníci mohou tento postup použít k udělit správci partnera externímu správci přístup do jejich organizace. Může to být například vyžadováno, pokud stávající organizace Webex zakoupí služby Webex od partnerské organizace, se kterou není v existujícím vztahu. Správce zákazníka musí schválit přístup externího správce k novému správci partnera.

Historie změn

Datum změny

Popis změny

8. března 2023

 • Správci partnerů nemohou přidávat/odebírat uživatele a přiřazovat licence.

1. února 2022

 • Byla aktualizována poznámka v části Přiřadit role.

28. července 2022

 • Byl opraven název role na Webex pro správce velkoobchodu.

22. července 2022

 • Byly přidány informace o roli správce velkoobchodu.

 • Role úplného správce prodeje a Správce prodeje byly nahrazeny rolemi úplný správce Partner a Správce partnera.