Role se používají k přiřazení přístupu pro správu k nastavením v centru Partner Hub a Control Hub. Je tam k dispozici několik rolí, které mohou poskytnout přístup k požadovaným nastavením správce a současně omezit přístup k nastavením, která nejsou požadována. Na základě potřeb organizace můžete přiřadit více rolí jednomu správci nebo více správcům s různými rolemi a přístupovými oprávněními.

V rámci partnerské organizace (poskytovatel služeb nebo prodejce) lze přiřadit role pro dva hlavní účely správy:

 • Správa partnerů – Správa nastavení, která se vztahují na partnerskou organizaci.

 • Správa zákazníků – Správa nastavení, která se vztahují na organizace zákazníků spravované partnerem.

Role správy partnerů

Následující organizační a funkční role poskytují oprávnění ke správě nastavení pro vlastní partnerskou organizaci (organizace s názvem „Moje organizace“ v centru Partner Hub).

 • Plnohodnotný správce – má přístup k zobrazení a správě nastavení pro partnerskou organizaci. Může přiřazovat role správy, včetně rolí pro správu zákazníka.

 • Správce jen pro čtení – může zobrazovat nastavení partnerské organizace, nemůže je však upravovat.

 • Správce podpory – Má přístup k analýze a řešení problémů.

 • Správce uživatelů a zařízení – Má přístup ke správě uživatelů, zařízení a licencí.

 • Správce zařízení – Má přístup ke správě zařízení.

 • Pracovník pro dodržování předpisů – má přístup k legálnímu obsahu vytvářenému uživateli.

 • Pokročilé řešení potíží –Přístup a připojit se k probíhajícím a živým schůzkám.

Následující tabulka obsahuje úrovně přístupu výše uvedených správců pro správu nastavení pro partnerskou organizaci.

Tabulka 1. Role správy partnerů

Plnohodnotný správce

Správce jen pro čtení

Správce podpory

Správce uživatelů a zařízení

Správce zařízení

Pracovník odpovědný za dodržování předpisů

Pokročilé řešení potíží

Nastavení partnerské organizace

Přiřazení rolí správce

Jen pro čtení

Přidání/odstranění uživatelů a přiřazení licencí

Jen pro čtení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Zásady a šablony společnosti

Jen pro čtení

Analýza a vytváření zpráv

Jen pro čtení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Integrace aplikace

Jen pro čtení

Správa webu Webex

Jen pro čtení

Protokol auditu akcí správce

Jen pro čtení

Přístup k obsahu vytvářenému uživateli

Uchovávání záznamů pro případ soudního řízení

Možnost připojení k probíhajícím schůzkám

Role správy zákazníků

Uživatelům v partnerské organizaci lze přiřadit následující role správy zákazníků. Tyto role poskytují přístup ke správě nastavení v centru Partner Hub nebo Control Hub pro organizace zákazníků spravované partnerem.

 • Partnerský správce se všemi právy – může spravovat nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Může také přiřazovat role správců stávajícím uživatelům v organizaci a přidělovat konkrétní zákazníky, kteří mají být spravováni partnerskými správci.

 • Partnerský správce – může spravovat nastavení pro zákazníky, které zřídil správce nebo kteří byli danému uživateli přiřazeni.

 • Partnerský správce s právy pouze ke čtení – může zobrazovat nastavení pro všechny zákazníky, které partner spravuje. Nemá přístup s možností úprav.

 • Správce podpory (základní) – Má přístup k zobrazení technické podpory (ze stránky Řešení potíží). Může prohledávání mezi organizacemi u všech zákazníků partnera za účelem řešení potíží a podpory. Tato role poskytuje organizacím zákazníků pod partnerem dočasný přístup pro čtení.

 • Správce podpory (pokročilý) – Tato role poskytuje vše, co výše uvedené základní role poskytuje, ale také umožňuje správci požádat správce zákazníka o úplný přístup správce za účelem řešení problémů.

Následující tabulka obsahuje přístupová oprávnění, která výše uvedení správci mají k dispozici, aby mohli spravovat nastavení v centru Partner Hub a Control Hub jménem organizací zákazníků, které partner spravuje.

Tabulka 2. Role správy zákazníků

Partnerský správce se všemi právy

Partnerský správce

Partnerský správce s právy pouze ke čtení

Správce podpory (základní)

Správce podpory (pokročilý)

Nastavení centra Partner Hub

Přiřazení rolí správce

Analytika a vytváření zpráv pro partnery

Jen pro čtení

Branding

Jen pro čtení

Zásady a šablony společnosti

Vytváření zákazníků

Nastavení organizace zákazníka

Seznam zákazníků

Zobrazit vše

Zobrazit jen část

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Zobrazit vše

Přiřazení rolí správců zákazníka

Přidání/odstranění uživatelů a přiřazení licencí

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa zařízení

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Zásady a šablony společnosti

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Analýza a vytváření zpráv

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Řešení problémů

Jen pro čtení

Licence a upgrady

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Nastavení organizace

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Integrace aplikace

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Správa webu Webex

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Protokol auditu akcí správce

Jen pro čtení

Jen pro čtení

Dočasné po schválení

Přístup k obsahu vytvářenému uživateli

Uchovávání záznamů pro případ soudního řízení

Možnost připojení k probíhajícím schůzkám

Načítání protokolů


 
Správce zřizování je odvozená role, nikoli přiřazená role. Může se uplatnit, pokud správce nastaví služby Webex pro organizaci, která již existuje v centru Control Hub a která má stávající vztah s partnerem a partnerským správcem. Správce zřizování má podobný přístup jako partnerský správce. Nemá však přístup k aktivaci a správě zkušebních verzí aplikace Webex.

Přiřadit role

Plnohodnotný správce a partnerský správce se všemi právy smí přiřazovat role ostatním uživatelům v partnerské organizaci.

 
První uživatel zřízený v partnerské organizaci získá automaticky obě výše uvedené role a může přiřazovat role ostatním uživatelům v partnerské organizaci.
1

Přihlaste se k centru Partner Hub na adrese http://admin.webex.com.

2

Vyberte možnost Zákazníci a aktivujte zobrazení Moje organizace.

3

V centru Control Hub klikněte na možnost Uživatelé a vyberte požadovaného uživatele.


 

Pokud uživatel v části Moje organizace není, můžete přidat další správce kliknutím na tlačítko Spravovat uživatele a provedením pokynů průvodce. Po vytvoření uživatele můžete přejít do části Uživatelé nabídky Moje organizace, kliknout na požadovaného uživatele a přiřadit role správce. Pokud uživatelé již mají vytvořenou společnou identitu pro služby, je potřeba nastavit pro centrum Partner Hub alias.

4

Na kartě Profil přejděte na možnost Role správce a kliknutím na šipku > rozbalte zobrazení.

5

Vyberte požadované role a klikněte na tlačítko Uložit.

Přístup pro přihlášení do centra Partner Hub je přiřazen automaticky při přiřazení rolí správce. Správci, kteří chtějí využít technickou podporu, se mohou přihlásit na stránce https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Plnohodnotný správce v partnerské organizaci může také v centru Partner Hub prostřednictvím zobrazení Správci přiřazovat role partnerského správce se všemi právy a partnerského správce s právy pouze ke čtení.

Režim správce s omezeními

Režim správce s omezeními je nastavení na úrovni organizace, které mohou správci partnerů povolit pro organizace zákazníka (ve výchozím nastavení je povolen). Když správce partnera povolí pro organizaci zákazníka omezený režim, žádný správce zákazníka pro tuto organizaci nesmí v centru Control Hub upravovat seznam nastavení definovaných partnerem – zakázaná nastavení může obnovit pouze partnerský správce. Úroveň přístupu k centru Control Hub je pro správce zákazníka určena následujícím způsobem:

(Přístup k centru Control Hub) = (Nárok na role) – (Omezení)

Když je omezený režim povolen, správci zákazníka v této organizaci mají zakázány následující položky:

 • V zobrazení Uživatelé jsou následující nastavení nedostupná:

  • Ruční přidání nebo úprava uživatelů – chybí možnost pro přidání nebo úpravu uživatelů, a to jak ručně, tak prostřednictvím souboru CSV.

  • Deklarovat uživatele – není k dispozici

  • Automatické přiřazení licencí – není k dispozici

  • Synchronizace adresáře – nelze upravit nastavení synchronizace adresáře (toto nastavení je dostupné pouze správcům na partnerské úrovni).

  • Podrobnosti o uživateli – chybí možnost úprav nastavení uživatele, jako je jméno a e-mailová adresa.

  • Obnovení balíčku – není k dispozici žádná možnost pro obnovení typu balíčku.

  • Úprava služeb – chybí možnost úpravy služeb, které jsou pro uživatele povoleny (např. zprávy, schůzky, volání).

  • Zobrazení stavu služeb – nelze zobrazit úplný stav hybridních služeb ani kanálu pro upgrade softwaru.

  • Primární pracovní číslo – toto pole je pouze ke čtení.

 • V zobrazení Účet jsou nedostupná následující nastavení:

  • Název společnosti je pouze ke čtení.

 • V zobrazení Nastavení organizace jsou nedostupná následující nastavení:

  • Doména – přístup pouze pro čtení.

  • E-mail – nastavení Potlačit zvací e-maily správcům a Volba národního prostředí pro e-maily jsou pouze ke čtení.

  • Ověřování – chybí možnost úpravy nastavení ověřování a jednotného přihlašování.

 • V nabídce Volání jsou nedostupná následující nastavení:

  • Nastavení volání – nastavení Priorita volání (Možnosti aplikace) jsou pouze ke čtení.

  • Chování hovoru – nastavení jsou pouze ke čtení.

  • Pobočka > PSTN – možnosti Místní brána a Cisco PSTN jsou skryté.

 • V části SLUŽBY jsou možnosti Migrace a Služba Connected UC potlačeny.


 
Omezený režim se používá na organizace zákazníků, nikoli na jednotlivé správce. Když je toto nastavení zapnuté, správcům zákazníka v dané organizaci se zobrazí v horní části obrazovky centra Control Hub banner s upozorněním, že toto nastavení se používá.

 

Tlačítko Spravovat uživatele bude pro všechny správce zákazníků šedé.


 

Pokud partner odebere pro správce zákazníka režim omezeného správce, může správce zákazníka provést následující úkony:

 • Přidat uživatele služby Webex pro velkoobchod (tlačítkem)

 • Změnit balíčky pro uživatele

Konfigurace režimu správce s omezeními

Partnerští správci mohou pomocí níže uvedeného postupu tento režim pro dané organizace zákazníků povolit nebo zakázat (ve výchozím nastavení je povolen).

 1. Přihlaste se do centra Partner Hub a vyberte možnost Zákazníci.

 2. Vyberte příslušnou organizaci zákazníka.

 3. V zobrazení nastavení vpravo můžete pomocí následujících přepínačů zapnout nebo vypnout režim správce s omezeními:

   Pokud chcete pro organizaci zákazníka omezený režim odebrat, přepínač vypněte.

Související články

Následující články obsahují další informace o rolích:

 • Přiřaďte role organizace v centru Control Hub – Pokud udělíte přístup k Control Hubu správcům zákazníka, tento článek použijte ke konfiguraci přístupu rolí pro správce zákazníka.

 • Schvalte žádost externího správce – Správci zákazníci mohou tento postup použít k udělit správci partnera externímu správci přístup do jejich organizace. Může to být například vyžadováno, pokud stávající organizace Webex zakoupí služby Webex od partnerské organizace, se kterou není v existujícím vztahu. Správce zákazníka musí schválit přístup externího správce k novému správci partnera.

Historie změn

Datum změny

Popis změny

6. března 2024

 • Z tabulky Správa zákazníků byla odebrána možnost Zahájit a spravovat zkušební verze služby Webex.

08. srpna 2023

 • Žádná změna obsahu, pravidelná aktualizace.

31. března 2023

8. března 2023

 • Správci partnerů nemohou přidávat/odebírat uživatele a přiřazovat licence.

1. února 2022

 • Byla aktualizována poznámka v části Přiřadit role.