Arbeidstid

Du kan konfigurere arbeidstid for å definere ett eller flere skift. Et skift er en tidsperiode som må identifiseres for drift av et bestemt kontaktsenter. Bruk et skift til å definere vanlige arbeidstider, travle og mindre travle perioder alt etter forretningens behov.

Ferielister

Du kan definere ferielister for organisasjonen og knytte dem til arbeidstid. Bruk ferier til å definere lukningstider alt etter forretningens behov. Når du knytter en ferieliste til en arbeidstidsplan, brukes ferielisten for den angitte planen.

Overstyringer

Du kan definere overstyringer for organisasjonen og knytte den til arbeidstid. Bruk en overstyring for å definere unntak fra skift eller arbeidstid, basert på forretningskravene. Knytt en overstyring til en arbeidstidsplan for å tilordne varigheten som kan unntas fra de definerte åpningstider, for eksempel nødtid.

Hvis du vil opprette arbeidstimer, gjør du følgende:

1

Logg deg inn på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Åpningstid > Arbeidstid.

3

Klikk på Opprett ny arbeidstid.

4

I Generelle innstillinger skriver du inn navn og beskrivelse av arbeidstiden.

5

Velg tidssone fra rullegardinlisten.

6

I Definer arbeidstid velger du Legg til skift. Du kan legge til skift for hver dag i uken eller for bestemte dager. Du kan opprette ett eller flere skift i løpet av en dag.

7

I popup-vinduet Legg til skift angir du et passende navn på skiftet iht. virksomhetens behov.

8

Alle ukedager er valgt som standard. Hvis det er behov for å stille inn arbeidstid for bestemte dager, avmerker du de dagene arbeidstiden skal gjelde.


 
 • Du kan ikke opprette skift med overlappende tidsintervall. I slike tilfeller gir et feilvarsel beskjed om at du må justere dato og klokkeslett.

 • Du kan opprette flere skift for én og samme dag uten overlapping av tidsperioder.

9

Velg start- og sluttid. Du kan kun bruke ett tidsintervall når du velger flere dager i et skift.

10

Klikk på Lagre. Skiftinformasjonen er synlig i Definer arbeidstid-delen.


 
 • Hvis du vil redigere et skift, klikker du på navnet på skiftet. Popup-vinduet Legg til Skift åpnes. Rediger informasjonen, og klikk på Lagre.

 • Hvis du vil slette et skift, klikker du på navnet på skiftet. Popup-vinduet Legg til Skift åpnes. Klikk på Slett skift.

11

I Tilleggsinnstillinger velger du en ferieliste fra rullegardinlisten, hvis den er tilgjengelig. Dette er valgfritt og er kun tilgjengelig hvis det opprettes en ferieliste basert på forretningens behov. Hvis du vil opprette ferielister, kan du se Opprett ferielister.

12

Velg en overstyring fra rullegardinlisten hvis den er opprettet og er tilgjengelig her for bestemte tidssoner. Kun overstyringer som samsvarer med tidssonen for arbeidstiden, er gjeldende. For oppretting av overstyringer kan du se Opprett overstyringer.

13

Klikk på Opprett. Den nye arbeidstiden er tilgjengelig på Arbeidstid-siden.

Hva nå?

 • Etter å ha opprettet arbeidstid og lagt til skift, kan du opprette og bruke ferielister på arbeidstiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett ferielister.

 • Du kan opprette og bruke overstyringer for arbeidstid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett overstyringer.

 • For administrasjon av skift kan du se Administrer åpningstider.

Hvis du vil opprette en ferieliste, gjør du følgende:

1

Logg deg inn på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Åpningstider > Ferielister.

3

Klikk på Opprett nye ferier.

4

I Generelle innstillinger skriver du inn et navn og en beskrivelse av ferielisten.

5

I Ferielister klikker du på Legg til mer for å legge til en rad. Den første raden er aktivert.

6

Oppgi et navn for ferien.

7

Velg start- og sluttdato for varigheten. Ferie gjelder for en hel dag. Tidsintervallet for start- og sluttid kan ikke brukes.

8

Merk av for å lagre ferien.


 
 • Du kan legge til flere ferier i en liste.

 • Du kan redigere og slette en ferie fra en liste.

 • Du kan ikke overlappe varigheten av ferier i en liste.

9

Klikk på Opprett for å opprette en liste over ferier.

Hva nå?

Hvis du vil administrere ferielister, kan du se Administrer åpningstider. Hvis du vil legge ferielister til arbeidstider, kan du seOpprett arbeidstid.

Hvis du vil opprette en overstyring, gjør du følgende:

1

Logg deg inn på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Åpningstider > Overstyringer.

3

Klikk på Opprett nye overstyringer.

4

I Generelle innstillinger angir du et navn og en beskrivelse av overstyringen.

5

Velg tidssone fra rullegardinlisten.

6

I Overstyringer klikker du på Legg til ny overstyring. Den første raden er aktivert.

7

Angi et navn for overstyringen.

8

Velg en start- og sluttdato og et tidsintervall.

9

Sett bryteren til aktiv eller inaktiv tilstand basert på når du vil bruke overstyringen.

10

Merk av for å lagre overstyringen.


 
 • Hvis du vil legge til flere overstyringer i en liste, klikker du på Legg til ny overstyring.

 • Du kan redigere og slette en overstyring fra listen.

 • Du kan ikke opprette en overstyring som er av samme eller en kortere varighet som en eksisterende overstyring.

11

Klikk på Opprett for å opprette overstyringen.

Hva nå?

Du kan vise og administrere åpningstider, for eksempel arbeidstider, ferielister og overstyringer, i de respektive delene. Du kan søke etter bestemte arbeidstider, ferielister og overstyringer fra listen over oppføringer. Når du redigerer en åpningstidenhet, påvirker det de tilknyttede enhetene og flytene.

1

Logg deg inn på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Åpningstider.

3

Gå til Arbeidstid,Ferielister eller Overstyr, alt etter behov.

4

Skriv inn navnet på oppføringen i søkefeltet. Søkeresultatene vises basert på inndataene.

5

I Filtrer merker du av i boksen for å velge tidssone. Søkeresultatene vises basert på utvalget.


 

Du kan ikke bruke filter for ferielister.

6

Hvis du vil sortere oppføringer i stigende og synkende rekkefølge, klikker du på overskriftsdelen Navn, Tidssone eller Sist endret. Sorter oppføringene med flere klikk.

7

Velg en oppføring som du vil åpne og redigere.

8

Rediger feltene, og klikk på Lagre.


 

I Generelle innstillinger > Referert til av, klikker du på Referanseliste for å vise listen over tilknyttede enheter. Du kan også eksportere denne listen som en CSV-fil.

9

Hvis du vil slette en arbeidstid, ferieliste eller overstyre på den detaljerte siden for oppføringen, klikker du på sletteikonet til høyre på siden.


 

Hvis arbeidstiden er knyttet til andre enheter, vil du ikke kunne slette dem. Fjern referanser til alle de tilknyttede enhetene, og prøv på nytt.

10

Hvis du vil slette en oppføring fra en liste i en ferieliste eller overstyre, klikker du på sletteikonet på høyre side av raden.

11

Et popup-vindu viser en melding for å bekrefte slettingen. Klikk på Slett.


 
 • Hvis ferielisten er knyttet til andre enheter, slettes alle referanser til de tilknyttede enhetene.

 • Hvis overstyringer er knyttet til andre enheter, slettes alle referanser til tilknyttede enheter.

Hva nå?