Godziny pracy

Aby zdefiniować jedną lub więcej zmian, można skonfigurować godziny pracy. Zmiana to okres działania danego centrum kontaktu. Za pomocą zmiany można zdefiniować zwykłe godziny pracy, godziny szczytu i godziny poza szczytem w zależności od wymagań biznesowych.

Listy dni wolnych

Można zdefiniować listy dni wolnych dla swojej organizacji i skojarzyć je z godzinami pracy. Za pomocą dni wolnych można zdefiniować dni wolne od pracy w zależności od wymagań biznesowych. Po skojarzeniu listy dni wolnych z planem godzin pracy lista dni wolnych zostanie zastosowana do określonego planu.

Zastąpienia

Można zdefiniować zastąpienia dla swojej organizacji i skojarzyć je z godzinami pracy. Za pomocą zastąpienia można zdefiniować wyjątki dotyczące zmian lub godzin pracy w zależności od wymagań biznesowych. Skojarz zastąpienie z harmonogramem godzin pracy, aby zamapować czas trwania, który może być wyłączony ze zdefiniowanych godzin pracy, na przykład godzin połączeń alarmowych.

Aby utworzyć godziny pracy, wykonaj następujące czynności:

1

Zaloguj się do organizacji klienta w Control Hub .

2

Przejdź do Centrum kontaktu > Godziny pracy > Godziny pracy.

3

Kliknij Utwórz nowe godziny pracy.

4

W sekcji Ustawienia ogólne wprowadź nazwę i opis godzin pracy.

5

Wybierz szczegóły strefy czasowej z listy rozwijanej.

6

W sekcji Zdefiniuj godziny pracy wybierz Dodaj zmianę. Można dodać zmiany dla każdego dnia tygodnia lub określonych dni. Można utworzyć jedną lub wiele zmian w ciągu dnia.

7

W sekcji Dodaj zmianę w oknie podręcznym podaj odpowiednią nazwę zmiany w zależności od wymagań biznesowych.

8

Domyślnie wybrane są wszystkie dni tygodnia. Jeśli istnieje potrzeba zdefiniowania godzin pracy dla określonych dni, zaznacz pole wyboru obok dni, w których chcesz zastosować godziny pracy.


 
 • Nie można tworzyć zmian z nachodzącym zakresem czasu. W takich przypadkach powiadomienie o błędzie informuje, że należy dostosować datę i godzinę.

 • Można utworzyć wiele zmian w jednym dniu bez nachodzenia czasu trwania.

9

Wybierz godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia. W przypadku wybrania wielu dni zmiany można zastosować tylko jeden zakres czasu.

10

Kliknij opcję Zapisz. Szczegóły zmiany są widoczne w sekcji Zdefiniuj godziny pracy.


 
 • Aby edytować zmianę, kliknij jej nazwę. Zostanie otwarte okienko wyskakujące Dodaj zmianę. Edytuj szczegóły i kliknij Zapisz.

 • Aby usunąć zmianę, kliknij jej nazwę. Zostanie otwarte okienko wyskakujące Dodaj zmianę. Kliknij Usuń zmianę.

11

W sekcji Ustawienia dodatkowe wybierz listę dni wolnych z listy rozwijanej, jeśli jest dostępna. Jest on opcjonalna i dostępna tylko wtedy, gdy lista dni wolnych jest utworzona w zależności od potrzeb biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia list dni wolnych, zobacz Tworzenie list dni wolnych.

12

Wybierz zastąpienie z listy rozwijanej, jeśli zostało utworzone i jest dostępne w tym miejscu dla określonych stref czasowych. Zastosowanie mają tylko zastąpienia zgodne ze strefą czasową godzin pracy. Aby uzyskać informacje o tworzeniu zastąpień, zobacz Tworzenie zastąpień.

13

Kliknij przycisk Utwórz. Nowe godziny pracy są dostępne na stronie Godziny pracy.

Co zrobić dalej

 • Po utworzeniu godzin pracy i dodaniu zmian można tworzyć i stosować listy dni wolnych w odniesieniu do godzin pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie list dni wolnych.

 • Można tworzyć i stosować zastąpienia godzin pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zastąpień.

 • Aby zapoznać się z zarządzaniem zmianami, zobacz Zarządzanie godzinami pracy.

Aby utworzyć listę dni wolnych, wykonaj następujące czynności:

1

Zaloguj się do organizacji klienta w Control Hub .

2

Przejdź do Centrum kontaktu > Godziny pracy > Listy dni wolnych.

3

Kliknij Utwórz nowe dni wolne.

4

W sekcji Ustawienia ogólne wprowadź nazwę i opis listy dni wolnych.

5

W sekcji Listy dni wolnych kliknij Dodaj więcej, aby dodać wiersz. Pierwszy wiersz jest aktywny.

6

Podaj nazwę dnia wolnego.

7

W sekcji czasu trwania wybierz zakres dat rozpoczęcia i zakończenia. Dzień wolny dotyczy całego dnia. Zakres czasu wyznaczony przez godziny rozpoczęcia i zakończenia nie ma zastosowania.

8

Zaznacz znak wyboru, aby zapisać dzień wolny.


 
 • Do listy można dodać wiele dni wolnych.

 • Dni wolne można edytować i usuwać z listy.

 • Na liście nie mogą nachodzić na siebie czasy trwania dni wolnych.

9

Kliknij Utwórz, aby utworzyć listę dni wolnych.

Co zrobić dalej

Aby zarządzać listami dni wolnych, zobacz Zarządzanie godzinami pracy. Aby zastosować listy dni wolnych do godzin pracy, zobacz Tworzenie godzin pracy.

Aby utworzyć zastąpienie, wykonaj następujące czynności:

1

Zaloguj się do organizacji klienta w Control Hub .

2

Przejdź do Centrum kontaktu > Godziny pracy > Zastąpienia.

3

Kliknij Utwórz nowe zastąpienia.

4

W sekcji Ustawienia ogólne wprowadź nazwę i opis zastąpienia.

5

Wybierz szczegóły strefy czasowej z listy rozwijanej.

6

W sekcji Zastąpienia kliknij Dodaj nowe zastąpienie. Pierwszy wiersz jest aktywny.

7

Podaj nazwę zastąpienia.

8

Wybierz zakresy dat oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia.

9

Ustaw przełącznik stanu na aktywny lub nieaktywny w zależności od tego, kiedy chcesz zastosować zastąpienie.

10

Zaznacz znak wyboru, aby zapisać zastąpienie.


 
 • Aby dodać wiele zastąpień na liście, kliknij Dodaj nowe zastąpienie.

 • Zastąpienia można edytować i usuwać z listy.

 • Nie można utworzyć zastąpienia o jednakowym lub krótszym czasie trwania istniejącego zastąpienia.

11

Kliknij Utwórz, aby utworzyć zastąpienie.

Co zrobić dalej

W odpowiednich sekcjach można wyświetlać elementy godzin pracy, takie jak godziny pracy, listy dni wolnych i zastąpienia, a także zarządzać nimi. Listę pozycji można przeszukiwać według określonych godzin pracy, list dni wolnych i zastąpień. Edytowanie encji godzin pracy ma wpływ na skojarzone elementy i przepływy.

1

Zaloguj się do organizacji klienta w Control Hub .

2

Przejdź do Centrum kontaktu > Godziny pracy.

3

Przejdź do Godziny pracy, Listy dni wolnych lub Zastąpienie, w zależności od potrzeb.

4

W polu wyszukiwania wprowadź nazwę pozycji. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w zależności od danych wejściowych.

5

W sekcji Filtr użyj pola wyboru, aby wybrać strefę czasową. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w zależności od dokonanego wyboru.


 

Filtru nie można używać w przypadku list dni wolnych.

6

Aby posortować pozycje w kolejności rosnącej i malejącej, kliknij sekcję nagłówka Nazwa, Strefa czasowa lub Ostatnia modyfikacja. Posortuj pozycje za pomocą kliknięć.

7

Wybierz pozycję do otwarcia i edycji.

8

Edytuj pola i kliknij Zapisz.


 

W sekcji Ustawienia ogólne > Odwołuje się do kliknij Lista odwołań, aby wyświetlić listę skojarzonych elementów. Listę można także wyeksportować do pliku .csv.

9

Aby usunąć listę godzin pracy, listę dni wolnych lub zastąpienie na stronie szczegółów pozycji, kliknij ikonę usuwania w prawej części strony.


 

Jeśli godziny pracy są skojarzone z innymi pozycjami, nie będzie można ich usunąć. Usuń odwołania do wszystkich skojarzonych elementów i spróbuj ponownie.

10

Aby usunąć pozycję z listy dni wolnych lub zastąpienia, kliknij ikonę usuwania w prawej części wiersza.

11

W oknie wyskakującym zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający usunięcie. Kliknij Usuń.


 
 • Jeśli lista dni wolnych jest skojarzona z innymi elementami, wszystkie odwołania do skojarzonych elementów zostaną usunięte.

 • Jeśli zastąpienia są skojarzone z innymi elementami, wszystkie odwołania do skojarzonych elementów zostaną usunięte.

Co zrobić dalej