Kreiranje radnog vremena

Radno vreme možete da konfigurišete tako da definiše jednu ili više smena. Smena je trajanje koje morate identifikovati za rad određenog kontakt centra. Koristite smenu da biste definisali redovno radno vreme, vrhunac radnog vremena, van špica na osnovu poslovnih zahteva.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište.

2

Krećite se do > kontakt centra .

3

U oknu za navigaciju Centra za kontakt izaberite stavku Korisničko > radno vreme.

4

U odeljku Radno vreme kliknite na dugme Kreiraj novo radno vreme.

5

U opštim postavkama unesite ime i opis radnog vremena.

6

Odaberite detalje vremenske zone sa padajuće liste.

7

U opciji Definiši radno vreme izaberite stavku Dodaj smenu. Možete da dodate smene za svaki dan u sedmici ili za određene dane. Možete da kreirate pojedinačne ili više smena u roku od jednog dana.

8

U prozoru "Dodavanje iskačućih prozora za smenu" navedite odgovarajuće ime za smenu na osnovu poslovnog zahteva.

9

Svi dani u sedmici su podrazumevano izabrani. Ako postoji potreba da definišete radno vreme za određene dane, možete da proverite izbor u polju za potvrdu u odnosu na dane kada želite da primenite radno vreme.

 • Ne možete da kreirate smene sa preklopnim vremenskim opsegom. U takvim slučajevima, obaveštenje o grešci obaveštava da morate prilagoditi datum i vreme.

 • Možete da kreirate više smena za jedan dan bez preklapanja vremenskog ograničenja.

10

Odaberite vreme početka i završetka. Možete da primenite samo jedan vremenski opseg kada izaberete više dana u smeni.

11

Kliknite na dugme Sačuvaj. Detalji smene su vidljivi u odeljku Definisanje radnih sati.

 • Da biste uredili smenu, kliknite na ime smene. Otvoriće se iskačući prozor Add Shift . Uredite detalje i kliknite na dugme Sačuvaj .

 • Da biste izbrisali smenu, kliknite na ime smene. Otvoriće se iskačući prozor Add Shift . Kliknite na dugme Izbriši shift.

12

U dodatnim postavkama odaberite listu za odmor sa padajuće liste ako je dostupna. Ovo je opcionalno za izbor i dostupno je samo ako se kreira lista praznika na osnovu poslovnih potreba. Za kreiranje prazničnih lista pogledajte članak Kreiranje prazničnih lista.

13

Odaberite premošćavanje sa padajuće liste. Premošćavanje koje kreirate dostupno je ovde za određene vremenske zone. Primenljivo je samo premošćište koje se podudara sa vremenskom zonom radnog vremena. Za kreiranje premošćavanja pogledajte članak Kreiranje premošćavanja.

14

Kliknite na Kreiraj. Novo radno vreme dostupno je na stranici Radno vreme.

Šta uraditi sledeće

 • Nakon kreiranja radnog vremena i dodavanja smena, liste za odmor možete kreirati i primeniti na radno vreme. Više informacija potražite u članku Kreiranje prazničnih lista.

 • Možete kreirati i primeniti prenaglašatenje na radno vreme. Više informacija potražite u članku Kreiranje zamenjuje.

 • Za upravljanje smenama pogledajte članak Upravljanje radnim vremenom.

Kreiranje prazničnih lista

Možete definisati liste praznika za vašu organizaciju i povezati je sa radnim vremenom. Koristite praznike da biste definisali neradne dane na osnovu poslovnih zahteva. Kada listu praznika povežete sa rasporedom radnih sati, lista praznika se primenjuje za navedeni raspored.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište.

2

Krećite se do > kontakt centra .

3

U oknu za navigaciju Centra za kontakt izaberite stavku Korisničko > radno vreme.

4

U odeljku Praznične liste izaberite stavku Kreiraj nove praznike.

5

U opštim postavkama unesite ime i opis liste praznika.

6

Na listama praznika kliknite na dugme Dodaj još da biste dodali red. Možete uneti detalje za red.

7

Navedite ime za praznik.

8

Izaberite opseg datuma početka i završetka tokom trajanja. Praznik važi za ceo dan. Vremenski opseg vremena početka i završetka nije primenljiv.

9

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste sačuvali praznik.

 • Listi možete dodati više praznika.

 • Praznik možete da uređujete i brišete sa liste.

 • Ne možete da preklapate trajanje praznika na listi.

10

Kliknite na dugme "Kreiraj" da biste kreirali listu praznika.

Šta uraditi sledeće

Da biste upravljali listama praznika, pogledajte članak Upravljanje radnim vremenom. Da biste primenili liste za praznike na radno vreme, pogledajte članak Kreiranje radnog vremena.

Kreiranje premošćenih mesta

Možete definisati premošćite za vašu organizaciju i povezati je sa radnim vremenom. Koristite zamenu da biste definisali izuzetke od smena ili radnog vremena na osnovu poslovnih zahteva. Povežite premošćavanje rasporeda radnog vremena da biste mapirali trajanje koje može biti izuzeto od definisanog radnog vremena, kao što je radno vreme za hitne slučajeve.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište.

2

Krećite se do > kontakt centra .

3

U oknu za navigaciju Centra za kontakt izaberite stavku Korisničko > radno vreme.

4

U odeljku Zamenu kliknite na dugme Kreiraj zamenu .

5

U opštim postavkama unesite ime i opis zamene.

6

Odaberite detalje vremenske zone sa padajuće liste.

7

U okviru Zamena kliknite na dugme Dodaj novu zamenu. Unesite detalje zamene u novi red.

 • Kliknite na dugme "Dodaj novu premošćavanje" da biste dodali više zamena na listi.

 • Možete da uređujete i brišete zamenu sa liste.

 • Možete da kreirate višestruko premošćište sa sličnim ili manjim trajanjem. Korišćenjem preklopnikom možete aktivirati samo jedno po jedno premošćavanje.

 • Podrazumevano stanje zamene je neaktivno.

 • Ako aktivirate premošćavanje dok postoji aktivna zamena, prikazaće se poruka o grešci. Možete da deaktivirate postojeću zamešatu, a zatim da aktivirate drugu zamešatu.

8

Navedite ime za premošćavanje.

9

Izaberite početni i krajnji datum i vremenski opseg.

10

Prebacite stanje na aktivno ili neaktivno na osnovu toga kada želite da primenite premošćavanje.

11

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste sačuvali premošćavanje.

12

Kliknite na dugme "Kreiraj" da biste kreirali premošćavanje.

Šta uraditi sledeće

Upravljanje radnim vremenom

Entitete za poslovne sate, kao što su radno vreme, liste za praznike i zamenu, možete prikazati i upravljati njima u odgovarajućim odeljcima. Možete da pretražujete određeno radno vreme, liste praznika i zamenjujete ih sa liste stavki. Kada uređujete entitet radnog vremena, to utiče na povezane entitete i tokove.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište.

2

Krećite se do > kontakt centra .

3

U oknu za navigaciju Centra za kontakt izaberite stavku Korisničko > radno vreme.

4

Idite na radno vreme,Liste praznika ili zamenite na osnovu vašeg zahteva.

5

U polje za pretragu unesite ime stavke. Rezultati pretrage se pojavljuju na osnovu unosa.

6

U polju za potvrdu "Filter" koristite polje za potvrdu da biste izabrali vremensku zonu. Rezultati pretrage se pojavljuju na osnovu selekcije.

 • Ne možete da koristite filter za praznične liste.

7

Da biste sortirali stavke po rastućem i opadajućem redosledu, kliknite na odeljke Ime, Vremenska zona iliZaglavlje poslednje izmene. Sortiraj stavke sa više klikova.

8

Odaberite stavku za otvaranje i uređivanje.

9

Uredite polja i kliknite na dugme Sačuvaj .

 • U okviru Opšte > na koje upućuje kliknite na listu referenci da biste videli listu entiteta koji su povezani. Ovu listu možete da izvezete i kao .csv datoteku.

10

Da biste izbrisali radno vreme, prazničnu listu ili zamenu na detaljnoj stranici stavke, kliknite na ikonu za brisanje sa desne strane stranice.

 • Ako je radno vreme povezano sa drugim entitetima, ne možete ih izbrisati. Uklonite reference na sve povezane entitete i pokušajte ponovo.

11

Da biste izbrisali stavku sa liste unutar liste za odmor ili je zamenili, kliknite na ikonu za brisanje sa desne strane reda.

12

Iskačući prozor prikazuje poruku koja potvrđuje brisanje. Kliknite na dugme Obriši.

 • Tokom brisanja, ako je lista praznika povezana sa drugim entitetima, sistem briše sve reference na povezane entitete.

 • Tokom brisanja, ako su premošćavanja povezana sa drugim entitetima, sistem briše sve reference na povezane entitete.

Šta uraditi sledeće