Arbetstid

Du kan konfigurera arbetstider för att definiera ett eller flera skift. Ett skift är en tidsperiod som måste identifieras för drift av ett specifikt kontaktcenter. Använd ett skift för att definiera ordinarie arbetstid samt tidpunkter med hög aktivitet och låg aktivitet baserat på dina affärskrav.

Helgdagslistor

Du kan definiera helgdagslistor för din organisation och koppla dem till arbetstider. Använd helgdagar för att definiera lediga dagar baserat på dina affärskrav. När du kopplar en helgdagslista till ett arbetstidsschema tillämpas helgdagslistan för det angivna schemat.

Åsidosättningar

Du kan definiera åsidosättningar för din organisation och koppla dem till arbetstider. Använd en åsidosättning för att definiera undantag för skift eller arbetstider, baserat på dina affärskrav. Koppla en åsidosättning till ett arbetstidsschema för att mappa den varaktighet som kan undantas från den definierade kontorstiden, till exempel jourtider.

Så här skapar du arbetstider:

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Kontaktcenter > Kontorstid > Arbetstid.

3

Klicka på Skapa nya arbetstider.

4

Under Allmänna inställningar anger du ett namn och en beskrivning för arbetstiden.

5

Välj information om tidszon i listrutan.

6

Under Definiera arbetstider väljer du Lägg till skift. Du kan lägga till skift för alla dagar i veckan eller för specifika dagar. Du kan skapa enstaka eller flera skift under en dag.

7

I popup-fönstret Lägg till skift anger du ett lämpligt namn för skiftet baserat på dina affärsbehov.

8

Alla veckodagar är valda som standard. Om det finns behov av att definiera arbetstider för specifika dagar markerar du kryssrutan för de dagar som du vill tillämpa arbetstiden på.


 
 • Du kan inte skapa skift med överlappande tidsintervall. I sådana fall får du ett felmeddelande om att du måste justera datum och tid.

 • Du kan skapa flera skift för en enskild dag utan överlappning av tidslängden.

9

Välj start- och sluttid. Du kan endast tillämpa ett tidsintervall när du väljer flera dagar i ett skift.

10

Klicka på Spara. Skiftuppgifterna visas i avsnittet Definiera arbetstider.


 
 • Klicka på namnet på skiftet för att redigera det. Popup-fönstret Lägg till skift öppnas. Redigera informationen och klicka på Spara.

 • Klicka på namnet på skiftet för att ta bort det. Popup-fönstret Lägg till skift öppnas. Klicka på Ta bort skift.

11

Under Ytterligare inställningar väljer du en lista över helgdagar i listrutan, om den är tillgänglig. Detta är valfritt och är endast tillgängligt om en helgdaglista skapas utifrån företagets behov. Mer information om att skapa helgdagslistor finns i Skapa helgdagslistor.

12

Välj en åsidosättning i listrutan om den har skapats och är tillgänglig här för specifika tidszoner. Endast åsidosättningar som matchar tidszonen för arbetstiden kan tillämpas. Mer information om att skapa åsidosättningar finns i Skapa åsidosättningar.

13

Klicka på Skapa. Den nya arbetstiden finns på sidan Arbetstid.

Nästa steg

 • När du har skapat arbetstider och lagt till skift kan du skapa och tillämpa helgdagslistor på arbetstiden. Mer information finns i Skapa helgdagslistor.

 • Du kan skapa och tillämpa åsidosättningar av arbetstiden. Mer information finns i Skapa åsidosättningar.

 • Mer information om att hantera skift finns i Hantera kontorstid.

Så här skapar du helgdagslistor:

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Kontaktcenter > Kontorstid > Helgdagslistor.

3

Klicka på Skapa nya helgdagar.

4

Under Allmänna inställningar anger du ett namn och en beskrivning för helgdagslistan.

5

Under Helgdagslistor klickar du på Lägg till fler för att lägga till en rad. Den första raden är aktiverad.

6

Ange ett namn för helgdagen.

7

Välj intervall för start- och slutdatum för varaktigheten. Helgdag gäller för en hel dag. Tidsintervall för start- och sluttid är inte tillämpligt.

8

Välj kryssmarkeringen för att spara helgdagen.


 
 • Du kan lägga till flera helgdagar i en lista.

 • Du kan redigera och ta bort en helgdag från en lista.

 • Du kan inte överlappa helgdagarnas varaktighet i en lista.

9

Klicka på Skapa för att skapa listan över helgdagar.

Nästa steg

Mer information om att hantera helgdagslistor finns i Hantera kontorstid. Mer information om att tillämpa helgdagslistor för arbetstid finns i Skapa arbetstider.

Så här skapar du en åsidosättning:

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Kontaktcenter > Kontorstid > Åsidosättningar.

3

Klicka på Skapa nya åsidosättningar.

4

Under Allmänna inställningar anger du ett namn och en beskrivning för åsidosättningen.

5

Välj information om tidszon i listrutan.

6

Under Åsidosättning klickar du på Lägg till en ny åsidosättning. Den första raden är aktiverad.

7

Ange ett namn för åsidosättningen.

8

Välj ett start- och slutdatum och ett tidsintervall.

9

Växla till aktivt eller inaktivt läge beroende på när du vill tillämpa åsidosättningen.

10

Välj kryssmarkeringen för att spara åsidosättningen.


 
 • Om du vill lägga till flera åsidosättningar i en lista klickar du på Lägg till ny åsidosättning.

 • Du kan redigera och ta bort en åsidosättning från listan.

 • Du kan inte skapa en åsidosättning som ligger inom samma eller en kortare varaktighet för en befintlig åsidosättning.

11

Klicka på Skapa för att skapa åsidosättningen.

Nästa steg

 • När du har skapat åsidosättningar kan du tillämpa dem på arbetstiden. Mer information finns i Skapa arbetstider.

 • Mer information om att hantera åsidosättningar finns i Hantera kontorstid.

Du kan visa och hantera kontorstidsposter som arbetstider, helgdagslistor och åsidosättningar i respektive avsnitt. Du kan söka efter specifika arbetstider, helgdagslistor och åsidosättningar i listan över poster. När du redigerar en kontorstidspost påverkas de associerade posterna och flödena.

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Kontaktcenter > Kontorstid.

3

Gå till Arbetstid, Helgdagslistor ellerÅsidosätt, baserat på ditt behov.

4

Ange namnet på posten i sökfältet. Sökresultaten visas baserat på vad du har angett.

5

Under Filter använder du kryssrutan för att välja tidszon. Sökresultaten visas baserat på valet.


 

Du kan inte använda filter för helgdagslistor.

6

För att sortera poster i stigande och fallande ordning klickar du på huvudavsnitten Namn, Tidszon eller Senast ändrad. Sortera posterna med flera klick.

7

Välj en post att öppna och redigera.

8

Redigera fälten och klicka på Spara.


 

Under Allmänna inställningar > Refereras av klickar du på Referenslista för att visa listan över associerade poster. Du kan även exportera listan som en .csv-fil.

9

Om du vill ta bort arbetstider, helgdagslistor eller en åsidosättning inom postens detaljerade sida klickar på borttagningsikonen till höger på sidan.


 

Om arbetstiderna är associerade med andra poster kan du inte ta bort dem. Ta bort referenser till alla associerade poster och försök igen.

10

Om du vill ta bort en post från en lista i en helgdagslista eller åsidosätta den klickar du på borttagningsikonen till höger på raden.

11

Ett meddelande för att bekräfta borttagningen visas i ett popup-fönster. Klicka på Ta bort.


 
 • Om helgdagslistan är associerad med andra poster tas alla referenser till associerade poster bort.

 • Om åsidosättningar är associerade med andra poster tas alla referenser till associerade poster bort.

Nästa steg