Formularze sesji wsparcia Webex

Przed i po sesjach administratorzy witryny mogą poprosić użytkowników Webex Support o podanie informacji:

 • Formularze przed sesją, których klienci mogą używać przed dołączeniem do sesji w celu podania informacji kontaktowych lub zadawania pytań.

 • Formularze po sesji, których klienci mogą używać podczas opuszczania sesji w celu komentowania usługi.

Dostosowywanie elementów w formularzach przed sesją i po sesji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Obsługa Webex wybierz pozycję Formularze.

4

Wybierz, czy chcesz dostosować formularz Przed sesją, czy po sesji.

5

Zaznacz pole w pierwszej kolumnie dla każdego elementu, który ma być wyświetlany w formularzu, a następnie zaznacz pole w drugiej kolumnie dla każdego elementu, który ma być uzupełnić od uczestników.

6

Aby dodać nowy element do formularza, kliknij przycisk Dodaj nowy.

7

Aby dodać pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą wprowadzać informacje:

 1. Wybierz Pole tekstowe.

 2. Aby utworzyć pole tekstowe, które składa się z więcej niż jednego wiersza, wybierz opcję Wiele wierszy.

 3. W polu Etykieta polatekstowego wprowadź nazwę wyświetlaną obok pola.

 4. W polu Szerokośćwprowadź szerokość każdego wiersza w polu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

8

Aby dodać pole wyboru, za pomocą którego użytkownicy mogą wybrać jedną lub więcej opcji:

 1. Zaznacz pola wyboru.

 2. W polu Etykietagrupy wprowadź dowolny tekst wyświetlany przed opcjami.

 3. W polu Pole wyboru wprowadźnazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą użytkownicy mogą wybrać.

 4. Aby opcja była zaznaczona, wybierz pozycję Wybrane z listy rozwijanej.

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji, którą należy podać w formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

9

Aby dodać pole opcji, za pomocą którego użytkownicy mogą wybrać jedną opcję:

 1. Wybierz przyciski Opcje.

 2. W polu Etykietagrupy wprowadź dowolny tekst wyświetlany przed opcjami.

 3. W polu Wybórwprowadź nazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą użytkownicy mogą wybrać.

 4. Aby jedna z opcji była opcją domyślną, wybierz którą opcję z listy rozwijanej Wybór domyślny.

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji, którą należy podać w formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

10

Aby dodać listę rozwijaną, za pomocą której użytkownicy mogą wybrać jedną opcję:

 1. Wybierz pozycję Lista rozwijana.

 2. W polu Etykietagrupy wprowadź dowolny tekst wyświetlany przed opcjami.

 3. W polu Wybórwprowadź nazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą użytkownicy mogą wybrać.

 4. Aby jedna z opcji była opcją domyślną, wybierz którą opcję z listy rozwijanej Wybór domyślny.

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji, którą należy podać w formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

11

Aby zmienić kolejność elementów na liście, na stronie określonego formularza:

 1. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 2. Zaznacz element do przeniesienia, a następnie przesuń go za pomocą strzałek w górę i w dół.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

12

Na stronie formularza kliknij przycisk Zapisz.

Osadzanie formularza przed sesją

Ta procedura służy do generowania kodu HTML, którego można użyć do osadzenia formularza Przed sesją na stronie sieci Web lub przycisku, który łączy się z nim.

Administratorzy witryny mogą wybierać spośród kilku typów przycisków wybieranych przez użytkowników w celu wyświetlenia formularza Przed sesją.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Obsługa Webex wybierz pozycję Formularze.

4

Wybierz opcję Pre-Session (Przed sesją) i przejdź do karty Osadzanie formularza.

5

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Osadź formularz na dowolnej stronie internetowej administratorawitryny: , aby wygenerować kod HTML dla formularza Przed sesją.

 • Osadzanie przycisku łączącego z formularzem na dowolnej stronie internetowej administratorawitryny: , aby wygenerować kod HTML łącza do formularza Przed sesją.

6

Podczas tworzenia przycisku wybierz typ przycisku w sekcji Przyciski domyślne.

7

Wybierz opcję Generuj kod HTML, aby wyświetlić kod HTML w polu tekstowym.

8

Wybierz opcję Podgląd, aby wyświetlić formularz Przed sesją lub wybrany przycisk.

9

Kliknij przycisk Wróć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 
 • Formularz Pre-Session zawsze zawiera numer sesji pomocy technicznej, który Webex Support automatycznie tworzy dla każdej sesji pomocy technicznej. Tego numeru z formularza nie można usunąć.

 • Informacje uzyskane w formularzu Przed sesją lub Po sesji są przechowywane w dzienniku sesji pomocy technicznej. Administratorzy witryn mogą wyświetlać dane w dzienniku i eksportować je do pliku, który można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub programie bazowym.