Udostępnianie aplikacji w cisco Webex Support

Po nawiązaniu połączenia z Webex Support możesz udostępniać aplikacje swoim klientom. Możesz pozwolić klientom zobaczyć Twoje aplikacje, a nawet przejąć nad nimi kontrolę.

Wyświetlanie uruchomionej aplikacji na komputerze klienta

Dzięki Webex Support możesz wyświetlić aplikację, która jest uruchomiona na komputerze klienta. Przeglądanie aplikacji klienta może być przydatne, gdy doradzasz mu, jak rozwiązać problem lub gdy chcesz pokazać mu, jak ukończyć proces.

  1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
  • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Aplikacja.

  • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

  • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

  2Wybierz pozycję Poproś o widok.

  Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę. Klient musi wybrać przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie, aby udzielić Ci uprawnienia.

  3Wybierz opcję OK.
    

  Gdy klient udzieli Ci uprawnień do wyświetlania swojej aplikacji, na komputerze klienta pojawi się okno dialogowe Widok aplikacji.

  4Poproś klienta o wybranie aplikacji, którą chce wyświetlić, w oknie dialogowym Widok aplikacji.

  Kontroluj aplikację swojego klienta

  Możesz kontrolować aplikację klienta, aby pomóc w rozwiązaniu problemu lub pokazać mu, jak ukończyć proces.

   1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
   • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Aplikacja.

   • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

   • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

   2Wybierz opcję Żądaj kontroli. Pojawi się komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę.

   Klient musi udzielić Ci uprawnień, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

   3Wybierz opcję OK.
     

   Gdy klient udzieli Ci uprawnień do kontrolowania swojej aplikacji, na komputerze klienta pojawi się okno dialogowe Kontrola aplikacji.

   4Poproś klienta o wybranie aplikacji, którą chce kontrolować.

   Udostępniona aplikacja pojawi się w oknie udostępniania na komputerze.

   5Wybierz przycisk myszy, aby uzyskać kontrolę nad aplikacją klienta.

   Pomóż klientowi udostępnić aplikację

   Możesz pomóc klientowi udostępnić aplikację, jeśli sam ma z tym problem.
    1Wybierz opcję Poproś o widok lub Poproś o kontrolę w sekcji Aplikacja w menu, które pojawia się po dołączeniu klienta do sesji.

    Okno dialogowe Widok aplikacji lub Kontrola aplikacji na ekranie klienta. Okno dialogowe zawiera listę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

    2Poproś klienta o wykonanie jednej z następujących czynności:
    • Jeśli aplikacja, która ma być wyświetlana lub sterowana, jest uruchomiona, poproś klienta o wybranie jej z listy, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

    • Jeśli aplikacja, która ma być widoczna lub sterowana, nie jest uruchomiona, poproś klienta o wybranie pozycji Nowaaplikacja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa aplikacja z listą wszystkich aplikacji na komputerze. Poproś klienta o wybranie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

    3Aby zatrzymać udostępnianie, poproś klienta, aby przejść do zasobnika ikon, paska tytułu dowolnego otwartego okna lub prawego dolnego rogu pulpitu.
    • Na pasku ikon wybierz pozycję Sesja > Zatrzymaj udostępnianie.

    • Na pasku tytułu dowolnego otwartego okna wybierz udostępnianie > Zatrzymaj udostępnianie.

    • W prawym dolnym rogu pulpitu wybierz pozycję Udostępnianie > Zatrzymaj udostępnianie.

    Pokaż aplikację swojemu klientowi

    Możesz zezwolić klientowi na wyświetlanie aplikacji na Twoim komputerze. Pokazanie aplikacji klientowi może być przydatne podczas rozwiązywania problemu lub gdy chcesz pokazać mu, jak ukończyć proces.

     1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
     • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Aplikacja.

     • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

     • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

     2Wybierz opcję Żądaj kontroli.

     Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę. Klient musi udzielić Ci uprawnień, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

     3Wybierz opcję OK.

     Zostanie wyświetlone okno dialogowe Widok aplikacji z listą aplikacji uruchomionych na komputerze.

     4Zrób jedno z poniższych:
     • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, jest uruchomiona, zaznacz ją na liście, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

     • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Nowa aplikacja. Wybierz aplikację, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

     Udostępnianie wielu aplikacji klientowi

     Możesz udostępnić klientowi więcej niż jedną aplikację jednocześnie. Udostępnianie wielu aplikacji może być przydatne, gdy pomoc klientowi wymaga użycia więcej niż jednej aplikacji w tym samym czasie.

      1Przejdź do zasobnika ikon, okna wielosesyjnego, paska tytułu aplikacji lub prawego dolnego rogu pulpitu.
      • Na pasku ikon lub w oknie multisesji kliknij pozycję Sesja.

      • Na pasku tytułu aktualnie udostępnianej aplikacji wybierz menu Udostępnianie.

      • W prawym dolnym rogu pulpitu kliknij pozycję Udostępnianie.

      2Kliknij Wybierz aplikację w wyświetlonym menu.

      Zostanie wyświetlone okno dialogowe Widok aplikacji z listą wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze.

      3Zrób jedno z poniższych:
      • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, jest uruchomiona, zaznacz ją na liście, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

      • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, nie jest jeszcze otwarta, kliknij przycisk Nowa aplikacja. W oknie dialogowym Nowa aplikacja wybierz aplikację, która chcesz udostępnić, a następnie kliknij przyciskUdostępnij.

      Przekaż kontrolę nad swoją aplikacją swojemu klientowi

      W dowolnym momencie podczas sesji pomocy technicznej możesz przekazać kontrolę nad aplikacją swojemu klientowi. Przekazanie klientowi kontroli nad aplikacją na komputerze może być przydatne, aby umożliwić klientowi korzystanie z aplikacji, do której nie ma dostępu, lub przeprowadzić go przez proces.

        

      Gdy przekażesz klientowi kontrolę nad aplikacją, może on otworzyć na komputerze wszystkie skojarzone z nią pliki, które nie są chronione hasłem.

       1Przejdź do pulpitu CSR lub paska ikon.
       • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Aplikacja.

       • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

       2Wybierz pozycję Kontrola udostępniania.

       Twoje żądanie pojawi się w oknie komunikatu na ekranie klienta. Klient musi udzielić Ci uprawnień, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

       3Wybierz opcję OK.
       • Jeśli aplikacja jest już wyświetlana klientowi, klient może kliknąć w oknie udostępniania, aby uzyskać kontrolę nad aplikacją.

       • Jeśli aplikacja nie jest wyświetlana klientowi, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola aplikacji z listą wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze.

       4Zrób jedno z poniższych:
       • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, jest uruchomiona, zaznacz ją na liście, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

       • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, nie jest uruchomiona, wybierz pozycję Nowa aplikacja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Widok aplikacji z listą aplikacji uruchomionych na komputerze. Wybierz aplikację, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

       Nawet jeśli już wyświetlasz aplikację klientowi, możesz dać mu nad nią kontrolę bez zatrzymywania bieżącej sesji udostępniania.

       Czy ten artykuł był pomocny?