Skôr než začnete

Ak chcete získať prístup k premenným spojeným s hovorom (CAD), prijmite žiadosť o hovor a buďte aktívnym účastníkom hovoru.

1

Kliknite do textového poľa upraviteľného poľa a zadajte zodpovedajúcu hodnotu. Zadajte napríklad číslo prípadu alebo kód akcie.


 

Pre hodnotu premennej CAD môžete zadať maximálne 256 znakov.

Môžete vykonať nasledujúce:

  • Ak chcete zmeniť existujúcu hodnotu, vyberte ju a prepíšte ju novou hodnotou.

  • Ak chcete skopírovať hodnotu premennej CAD, umiestnite na ňu kurzor myši a kliknite na tlačidlo .

  • Ak chcete vybrať dátum a čas, kliknite na Alebo kliknite na pole priradené k dátumu.


 
  • Pri konzultáciách alebo prenose by sa agenti mohli pokúsiť zmeniť rovnakú premennú CAD. V takom prípade Desktop akceptuje hodnotu, ktorá bola uložená ako prvá, a upozorní ostatných agentov.

  • Pri úprave premenných CAD zodpovedajúcich dátumu a času postupujte podľa podporovaného medzinárodného štandardu (rrrr-mm-dd), aby ste uložili hodnotu premennej.

2

(Voliteľné) Ak hodnoty zabezpečených premenných zobrazujú symbol hviezdičky (*), výberom položky Kliknutím zopakujte pokus zobrazíte ich hodnoty.


 

Možno budete musieť chvíľu počkať, kým systém zobrazí aktualizované hodnoty premenných CAD na základe konfigurácie smerovania alebo udalostí v programe Flow Designer. Uloženie hodnôt premenných CAD závisí od dostupnosti siete a ďalších prevádzkových faktorov.

  • Ak sa aktualizácie neuložia, zobrazí sa chybové hlásenie o opätovnom uložení.

  • Kliknutím na tlačidlo Obnoviť načítate predtým uložené hodnoty.