Dobijate zapis radnji koje su izvršene u organizaciji, bilo od strane administratora ili samog sistema. Timu za podršku možete da dostavite i određene tehničke detalje ako imate otvoren tiket.

Istorija događaja sadrži sledeće vrste unosa:

 • Radnje na konektoru (kreirano, ažurirano, odjavljeno, uklonjeno)

 • Radnje na klasteru konektora (kreirano, ažurirano, izbrisano)

 • Radnje u grupi resursa (kreirano, ažurirano, izbrisano)

 • Alarmi (podignuti, rešeni)

 • Radnje za uslugu (omogućavanje, onemogućeno)

 • Ostale raznolike radnje (ažuriranje liste pretplata na poštu)

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite na Usluge, a zatim za prikaz na nivou usluge (uključujući sve klastere, čvorove i konektore koji su deo određene hibridne usluge), kliknite na "Događaji" sa kartice hibridnih usluga.

Takođe možete da otvorite klaster, odaberete čvor, a zatim da pristupite događajima odatle, ali ćete videti događaje samo za taj određeni čvor. Preporučujemo da otvorite događaje iz nivo usluga kako biste mogli da dobijete punu sliku o hibridnom primeni i da efikasnije rešite probleme.

Istorija događaja se pojavljuje za hibridnu uslugu koju ste odabrali. Datoteka podrazumevani prikaz istorija na svim klasterima u poslednja 24 sata.

U prikazu istorije događaja svaki događaj prikazuje:

 • Naslov događaja

 • Stepen stepena stepena stepena (primenjuje se samo na događaje alarma)

 • Usluga

 • Resurs (klaster ili konektor)

 • Koji administrator je izvršio radnju koja je pokrenula događaj (osoba ili sam konektor)

 • Vreme događaja

2

Koristite filtere na vrhu da biste promenili podatke koji se pojavljuju:

 • Klaster – Filtrirajte ili na svim klasterima za uslugu ili određeni klaster koji pokreće uslugu.
 • Čvor – Filtrirajte na svim čvorovima za jedan ili za sve klastere ili na određenom čvoru u klasteru.
 • Usluge (na izabranom resursu) – Filtrirajte za sve usluge ili za jednu uslugu na klasteru.
 • Od– Izaberite opciju filtera za to koliko unazad želite da prikažete podatke. Možete da izaberete poslednja 24 sata, poslednja 48 sati, poslednjih 7 dana ili poslednjih 30 dana.

Istorija događaja prikazuje ažuriranja i prikazuje događaj, nivo stepena, tip događaja, hibridnu uslugu, ID resurse, ko ili šta je izvršilo radnju koja je kreirala događaj i vremensku oznaku.

3

Kliknite na događaj da biste prikazali više detalja.

Klikom na događaj otvara se bočni panel koji zatim prikazuje detalje događaja:

 • Opis koji daje informacije o tome šta je promenjeno ili koje su radnje preduzete, sa svim dostupnim informacijama koje se šalju u događaju iz usluge upravljanja.

 • Tehnički detalji kao što su ID i ID; podrška može da koristi ove ID-ove za dalja rešavanje problema.


 

Kopirajte tehničke podatke i navedite ove informacije kao podršku kada otvorite tiket. Na taj način mogu da koriste specifične informacije ako želite da istraže određeni hibridni događaj.