Funktionsåtgärd

 • När en uppringare ringer en användare som har Sekventiell ring aktiverad hör de ett meddelande som ber dem att stanna kvar på linjen. Om avbruten inställning är aktiverad hör uppringaren också ett meddelande om att trycka på fyrkant för att avbryta sökningen när det är tillämpligt.

 • Uppringaren hör ringning efter det första meddelandet.

 • Om ett samtal besvaras med något av numren i söklistan stoppas sökningen.

 • Var 20:e sekund spelas ett komfortmeddelande upp och ber uppringaren att stanna kvar på linjen.

 • Om knappen Avbrott (#) trycks kommer uppringaren att få prenumerantens behandling utan svar.

 • När alla nummer har testats och inte besvarats avbryts återuppringningen eller meddelandet och uppringaren får prenumerantens behandling utan svar (röstbrevlåda i de flesta fall).

Konfigurera sekventiell ring

Innan du börjar

Om du vill konfigurera den här funktionen för arbetsytor ska du se till att arbetsytor har tilldelats en professionell licens. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga med arbetsytelicenser finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.
1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till respektive sökväg.

 • För användare: Gå till Hantering > Användare. Välj sedan en användare.

 • För arbetsytor: Gå till Hantering > Arbetsytor. Välj sedan en arbetsyta.

3

Klicka på fliken Samtal.

4

Gå till avsnittet Samtalshantering och välj Sekventiell ring.

5

Aktivera växlingsknappen och ange en lista med 10-siffriga nummer eller E.264 internationella nummer som ska ringas i ordning 1–5. Med varje linje du anger kan du även ställa in antalet ringsignaler för varje enhet.

6

Välj Antal ringsignaler i listrutan och markera sedan Besvara bekräftelse för varje nummer om du vill att den uppringda parten ska trycka på 1 på knappsatsen för att ta emot samtalet.

Om 1 inte trycks fortsätter samtalet att ringa genom listan över sekventiell ring.

7

Om du vill att den primära linjen ska ringa först ska du först kontrollera Ring Webex Calling primär linje och sedan ange antalet ringningar.

8

Kontrollera Fortsätt om Webex Calling primär linje är upptagen om det är tillämpligt för att omdirigera samtalen till listan med angivna nummer om den primära linjen är upptagen eller om du inte kan besvara samtalet.

9

Om du vill tillåta uppringare att gå till röstbrevlådan markerar du Aktivera samtal för att gå till röstbrevlådan.

10

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på sidan Scheman. Mer information finns i Skapa scheman.

11

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

 • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när samtal ska ringas i följd från listrutan.


   
  Om du är platsadministratör visas endast scheman för dina tilldelade platser.
 • Samtal från– Välj för att tillämpa den sekventiella ringen för samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.

 • Avisera eller Varna inte – Välj om du vill använda den sekventiella ringen på samtal som passar inom dessa parametrar.

12

Klicka på Spara för att spara dina prioriterade aviseringsparametrar.

Ditt schema läggs till i en tabell Avisering eller Varningar inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Don't Alert har företräde framför Alert.
13

Klicka på Spara.


 

En användare kan även ställa in sekventiell ring på egen hand i användarportalen. Mer information finns i Konfigurera sekventiell ring. Alla ändringar som användaren gör av dessa inställningar kommer att återspeglas i både användarportalen och Control Hub.

Använd sekventiell ring med andra samtalsfunktioner

Sekventiell ring interagerar med följande samtalsfunktioner:

 • Alternativa nummer – Sekventiell ring kan användas med alternativa nummer och gäller för alla alternativa nummer för en användare.

 • Vidarebefordra alltid samtal – Om vidarebefordran alltid är aktiv på huvudplatsen har den företräde framför sekventiell ring. Om vidarebefordran av samtal alltid är aktiv på andra destinationsnummer för den sekventiella ringen ringer platsen för sekventiella ringningar som vanligt och jagar till nästa plats om samtalet inte besvaras.

 • Vidarekoppling av upptaget – sekventiell ring har företräde framför vidarekoppling av upptaget. Om alla platser är upptagna (eller om basplatsen är upptagen med inställningen för sekventiell ring inte ska fortsätta) har Vidarebefordra upptagen möjlighet att köra (annars tillämpas alltid behandling utan svar). De sekventiella ringplatserna kan ha vidarekoppling av samtal upptagen. I så fall vidarekopplas samtalet om platsen är upptagen.

 • Vidarebefordra inget svar – Sekventiell ring har företräde framför vidarebefordran av inget svar. Även om basplatsen har konfigurerats som en plats för sekventiell ringning gör en tidsgräns att sekventiell ring försöker nästa plats. När den sekventiella ringningen är klar över alla platser inträffar normal behandling av inget svar och vidarekoppling av inget svar kan sedan vidarekoppla samtalet (en timer för inget svar startas inte om innan det).

 • Vidarekoppling av samtal kan inte nås – Om den är aktiv körs den sekventiella ringen innan tjänsten Vidarekoppling inte kan nås åberopas. Om alla destinationer, inklusive basplatserna, inte kan nås vidarekopplas samtalet till destinationsnumret efter att funktionen Sekventiell ringning söker igenom listan.

 • Stör ej – Stör ej har företräde framför sekventiell ring.

 • Svarsgrupp – När ett samtal till en svarsgrupp presenteras för en användare i svarsgruppen hämmas användarens ringtjänst.

 • Selektiv samtalsacceptans/selektiv samtalsavvisning – Dessa funktioner har företräde framför sekventiell ring.

 • Samtidig ring – Sekventiell ringning prioriteras framför samtidig ring. Om basplatsen varnas, utlöser den samtidiga ringen och ringer alla samtidiga platser.

 • Röstmeddelanden – Om en plats för sekventiell ringning rullar över till röstbrevlådan avslutas tjänsten och uppringaren är ansluten till röstbrevlådan.