Med funktionen Privacy Shield kan agenter pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Med den här funktionen skyddas kundinformation som kreditkort och personnummer. Även om samtalsinspelningen har pausats sparas metadata för samtalet, t. ex. samtalslängd, uppringningsnummer, routingväg och andra relaterade uppgifter fortfarande i kontaktcenter databasen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Privacy Shield:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Privacy Shield, använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Privacy Shield. Som standard är Privacy Shield aktiverad. När den här funktionen är inaktiverad kan en agent inte pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Den här inställningen beaktas endast om Pausa/Fortsätt aktiverad inte har definierats för köer i hanteringsportalen (Delning > Startadresser/köer > Kö/utringningskö > Avancerade inställningar).

Webex Contact Center har stöd för bilagor med följande filtillägg:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Inbäddade bilder stöds inte i bilagor.

 • Du kan skicka och ta emot högst 10 filer. Den totala filstorleken måste vara mindre än 25 MB. När e-postbilagor överstiger 25 MB utelämnas några bilagor så att gränsen för filstorlek inte överskrids, och tilldelas sedan en agent.

 • Som standard är alternativet för chatt- och e-postbilagor aktiverat.

Så här aktiverar eller inaktiverar du bilagor för chatt och e-post:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Chatt- och e-postbilagor använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen. När den här funktionen är inaktiverad kan en agent inte skicka eller ta emot bilagor i chatt eller e-post.

Konfigurera bortredigering och borttagning för chatt och e-post:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Säkerhetsinställningar för chatt och e-post väljer du radioknappen Bortredigera eller Ta bort. Som standard är Bortredigera valt.

 • Bortredigera—Maskera konfidentiell användarinformation från chatt- och e-postinnehåll.

  Följande regler gäller för bortredigering:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  Känslig information upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, i texten eller i bilagorna).

  • Det specifika innehållet redigeras bort från ämnesraden och e-posttexten.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren informeras om den utförda redigeringen.

  Känslig information upptäcks i ett chattmeddelande (i texten eller i bilagorna)

  • Innehållet bortredigeras innan det skickas. Endast det uppdaterade innehållet är tillgängligt för avsändaren och mottagaren.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren informeras om den utförda redigeringen.

 • Ta bort—Blockera chatt- och e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information.

  Följande regler gäller för borttagning:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  Känslig information upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, i texten eller i bilagorna).

  • E-postmeddelandena och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren varnas om leveransfelet på grund av överträdelser av policyn.

  Känslig information upptäcks i ett chattmeddelande (i texten eller i bilagorna)

  • Meddelandet och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren varnas om den utförda borttagningen.

4

I avsnittet Banderoll för chattsäkerhet använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen. När den här funktionen är aktiverad visas följande säkerhets meddelande för en chatt: Dela inte personlig/konfidentiell information i chattmeddelanden eller bilagor.

Med Säkerhetspolicy för innehåll kan du definiera en tillåten lista över domäner som betraktas som betrodda och som kan kommas åt från Webex Contact Center-applikationer. Detta bidrar till att säkerställa överensstämmelse med den säkerhetspolicy för innehåll som webbläsarna följer. Mer information om säkerhetspolicy för innehåll finns på https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Så här lägger du till en domän i listan med betrodda:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Säkerhetspolicy för innehåll, lista med betrodda anger du domänen för webbresursen som du behöver åtkomst till.

4

Klicka på Lägg till.

Domänen visas i listan Registrerade domäner.


 
 • Om du vill ta bort en domän klickar du på märket x på domännamnet. Domäner som märkts grå är obligatoriska och kan inte tas bort.

 • Om Agent Desktop är inbäddat i en iFrame på en annan domän som tillhör en organisation lägger du till domänen i listan med betrodda för säkerhetspolicyn för innehåll. När domänen har lagts till i listan med betrodda tar det 10 minuter innan Agent Desktop läses in i en iFrame. Du kan välja mellan att läsa in på nytt och logga in till Agent Desktop för att visa ändringarna.