Du kanske har fjärrarbetsstationer på ett separat telefoni system eller en viktig kund som du vill kunna nå enkelt. Du kan associera ett tillägg med deras externa telefonnummer. Du kan sedan kontakta dem genom att klicka på samma sätt som du kontaktar vem helst annars i din organisation med ett tilldelat tillägg. När någon som har tilldelats ett virtuellt anknytnings samtal till din organisation visas deras tilldelade interna anknytningar och namn på inringar-ID: t.

Skapa ett virtuellt tillägg

Du kan ställa in virtuella anknytningar på organisations nivå eller på plats nivå. Organisations nivån gör det möjligt för alla som använder din organisation att ringa samma anknytnings nummer för att nå någon. Den virtuella plats nivån kan ringas upp som vilket annat tillägg som helst som är tilldelat till samma plats. Användare som befinner sig på samma plats behöver endast slå anknytningen, medan användare på andra platser kan nå den virtuella anknytningen genom att ringa prefixet för plats dirigering plus tillägget.

Innan du börjar

Det finns två drifts lägen för virtuella anknytningar. Det läge du väljer gäller för hela din organisation. Standard läget (standard) används av de flesta kunder. Stegen som beskrivs här tillämpas i standard läget. Du kan välja det andra tillgängliga läget (förbättrad), men virtuella tillägg fungerar inte korrekt såvida inte din PSTN-leverantör har stöd för speciella nätverks signaler (Edge-fall). Mer information finns i ändra ditt virtuella tillägg.

Det nummer som du har associerat med anknytningen måste vara ett giltigt E. 164-nummer.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > > -samtal > virtuella anknytningaroch klickar sedan på Skapa virtuell anknytning.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Lägg till manuellt– om du endast har ett eller två tillägg som du vill lägga till väljer du det här alternativet och anger sedan om du vill tilldela anknytningen på organisations-eller plats nivå. Om du lägger till anknytningen på en specifik plats väljer du platsen. Fyll i för-och efter namn som du vill ska visas i kataloger och inringar-ID för inkommande samtal. Ange det tillägg som du vill att personen ska nå och E. 164-telefonnumret. Klicka sedan på Spara.

  • Mass tillägg i CSV– om du har många tillägg som ska läggas till väljer du det här alternativet för bekvämlighet. Använd den angivna mallen för att kontrol lera att din CSV-fil är korrekt formaterad, vilket innebär att du måste fylla i den obligatoriska informationen, t. ex. om ett tillägg tilldelas på organisations-eller plats nivå. Om du utser ett tillägg på plats nivå måste du ange platsens namn. Ange för-och efter namn, telefonnummer och anknytning. Klicka sedan på Skicka. Din aktivitets lista öppnas med en status som är din CSV-import och som anger om fel uppstår.