Visa analyser

Cloud-Connected UC Cloud skickar de data som det samlar in till användargränssnittet Analytics. Du kan visa analysdata för lokala program och enheter i Control Hub.


 • Diagrammen visar data i Greenwich Mean Time (GMT).

 • Tabellerna relaterade till slutpunkter kanske inte visar några data för kluster i Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM-SME).

 • Om den icke omindelade CM-versionen uppgraderas från version X till version Y visas båda versionerna i Analysdiagrammen. Den senaste informationen visas i Unified CM-versionen mot den senaste uppgraderade versionen. Däremot fortsätter de samtal som räknas mot den tidigare versionen att visas för den valda varaktigheten.

 • När du ändrar ID för Unified CM-kluster visar listrutan Analytics-kluster det uppdaterade klusternamnet från och med nästa dag. Diagrammet detaljerad vy diagram i både tjänsteupplevelse och tillgångsanvändning Unified CM-kluster visar det senaste klusternamnet. Det äldre klusternamnet fortsätter att visa och representera antalet tidigare bearbetade samtal.

 • Om du får problem när du visar analysdiagrammen, se avsnittet Problem med användargränssnittet för Analytics i Felsöka Cisco Webex Cloud-Connected UC.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

(Valfritt) Om du vill visa analysuppgifterna för Mobile Remote Access-data aktiverar du bara växling mellan mobil- och Remote Access-data.

3

(Valfritt) Välj ett kluster från den nedrullningslisten för klusterval längst upp till höger.

Standardinställningen är Allakluster.

4

För att filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden väljer du ett värde från den nedrullningade listan för tidsperiodsval längst upp till höger.

De tidsintervall som stöds är:
 • Igår

 • Senaste 7 dagarna

 • Senaste 30 dagarna

 • Senaste 90 dagarna

 • Senaste 12 månaderna

Du kan visa diagrammen för den period du har valt. Standardtidsintervallet är senaste 30dagarna.


 

Om du väljer Går ut i rullgardingslistan går det att visa uppåt- och nedåttrenderna i går jämfört med de två dagarna före föregående dag. Om du väljer De senaste 7 dagarna beräknas även %-uppåt- eller nedåttrenderna utifrån en jämförelse mellan data för de föregående 7 dagarna och data för de föregående två dagarna.

Instrumentpanelen för serviceupplevelse hjälper dig att analysera distributions- och trafiktrender av tjänstkvalitet baserat på antal samtal, plats eller samtalsvaraktighet.


CMR måste tillhandahålla värden för strängt dolda sekunder (SCS). Detta krävs för att betygsätta samtalskvaliteten.

Datakälla

Enhetsinformationen för denna samlas in från Cisco Unified Communications Manager och informationen om samtalskvaliteten hämtas från CMR och klassificeras på CDR-nivå.

Visa detaljer om status för samtalsvolym

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet Status för samtalsvolym för att visa information om slutförande av samtal när det gäller försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. För mer information, se Diagram på sidan Detaljer för samtalsvolymstatus.


 

Om du står inför några problem när du visar diagrammen, se avsnittet Problem med analytics-användargränssnittet i Felsöka Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Statistikrutan längst upp på informationssidan visar KPI:er (Key Performance Indicators). Dessa hjälper dig att bättre förstå användningen av Cloud-Connected UC i din organisation.

Följande tabell beskriver KPI:erna för status för samtalsvolym.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal försök att ringa

Alla samtal, inklusive slutförda och misslyckade.

Hur du lyckas med samtal

Alla lyckade samtal som gjorts från den slutpunktsmodellen.

Misslyckade samtal

Alla samtal som misslyckades.

Avlyssna samtal

Misslyckade samtal utan varaktighet.

Följande tabell beskriver den information som visas i de olika diagrammen.

Korttitel

Beskrivning

Distributionsstatus för samtal

Detta kort visar trend för alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal. Det visar också antalet och en procentandel av samtal som jämförs med det totala antalet försök att ringa.

Samtalsstatus

Kortet visar distributionstrenden för alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk. Det visar också antalet lyckade, misslyckade och av tappade samtal för en viss dag.

 • Försök – alla samtal räknas som försök att ringa.

 • Misslyckades – om ursprungs- och avslutningsorsakkoden för en CDR inte är ett av dessa värden – "0", '1', '2', '3', '16', '17','31','126','127','393216','458752','262144', sedan klassificeras den som Misslyckades.

 • Fallit bort – Misslyckade samtal med varaktighet är fler än 0 klassificeras som avsänd. Det är en undergrupp av misslyckade samtal.

 • Lyckad – alla slutförda samtal, dvs. försök till samtal – misslyckade samtal. Observera att misslyckade samtal är inklusive avsade samtal.

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare, se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i administrationsguide för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare kan du se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i handboken för samtalsrapportering och faktureringsadministration för Cisco Unified Communications Manager.

Om du bara vill visa en trend för lyckade samtal klickar du på avmarkerar inte, vilket gör att diagrammet uppdateras.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar distributionen av de försök som gjorts, lyckades, misslyckades och gick bort som görs eller tas emot med hjälp av ljud- och videoslutpunkter. Som standard visas mediekapaciteten och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet.

Samtalsmediatyp

Kortet visar distribution av alla försök, lyckade, misslyckades och fallit i ett nätverk baserat på samtalsmediatyp (ljud eller video). Som standard visas samtalsmediatypen och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet. Du kan välja en medietyp för samtal (ljud eller video) i diagrammet. Resten av statuskorten för samtalsvolym uppdateras utifrån detta filter.

Slutpunktsserie

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avslutade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Det visar också antalet samtalsvolym för varje slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-kluster. Som standard visas alla kluster och motsvarande samtalsvolym i klusterdiagrammet. Du kan välja ett kluster i klusterdiagrammet och resten av samtalsvolymstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avlyssna samtal som görs och tas emot i ett nätverk vid olika tidsintervall för en dag. Den baseras på CDR:s ursprungstidsstämpel. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det visar också antalet samtal och procentandelen av misslyckade samtal i jämförelse med de försökda samtalen för ett visst tidsintervall i en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Headset efter modell

Kortet visar alla försök som gjorts, lyckade, misslyckade och avlyssna samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.


 
 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, kommer en av dem att tas i fråga om antalet samtal.

Enhetspool

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avlyssade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetens poolnamn.

Unified CM-version

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalsvolym i kompadiagrammet. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av statuskorten för samtalsvolym uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-version på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Status för samtalssäkerhet

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avslutade samtal som görs och tas emot av alla slutpunkter baserat på samtalssäkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras den som Icke-säker. Som standard visas diagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal samtal. Du kan välja typen av säkerhetsprofil i bitdiagrammet och resten av statuskorten för samtalsvolym uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en säkerhetsprofiltyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

CAC-plats

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på associerad CAC-plats (samtalskontroll). Som standard visas alla CAC-platser i kompadiagrammet och motsvarande antal samtalsvolym.

Fysisk plats

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på associerad fysisk plats. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet.


 

Om en Unified CM-distribution inte har konfigurerat fysisk plats för slutpunkter så visas inga data.

Analys av misslyckade samtal

Detta kort avbildar fördelningen av samtalen enligt orsakskoderna för avslutat samtal för misslyckade eller avsade samtal. I kompadiagrammet visas som standard orsakskoder för samtalsavslutning och motsvarande antal samtalsvolym.

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare, se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i administrationsguide för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare kan du se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i handboken för samtalsrapportering och faktureringsadministration för Cisco Unified Communications Manager.

Kodek

Kortet visar distribution av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalskodc. Som standard visas diagrammen för både video- och ljudkodekar och motsvarande samtalsvolymantal. Du kan välja en codec på bitdiagrammet och resten av statuskorten för samtalsvolym uppdateras utifrån detta filter.

Samtals klassificering

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på samtals klassificeringstyp. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande antal samtalsvolym. Du kan välja en typ av samtals klassificering i diagrammet och resten av samtalsvolymstatuskorten uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP Phone 7900-serien ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien så räknas den mot båda modellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma räknas den en gång.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen så räknas samtal mot båda CAC-platserna.

 • Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats räknas det som ett samtal. Samma beräkning gäller för enhetspool,fysisk plats och codec-diagram.

 • Om både destinationens och destinationens slutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR inkluderar headsetinformationen kommer samtalet att räknas mot både headsetmodellen. Om båda headsetmodellerna är samma kommer de att räknas som en.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Distributionsstatus för samtal

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Headset efter modell

 • Enhetspool

 • Unified CM-version

 • Status för samtalssäkerhet

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Analys av misslyckade samtal

 • Kodek

 • Samtals klassificering

Visa detaljer om samtalsljudkvalitet

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analysavsnittet visas.

2

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet för att visa information om samtalskvalitet.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för samtalsljudkvalitet.


 

Om du står inför några problem när du visar diagrammen, se avsnittet Problem med analytics-användargränssnittet i Felsöka Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Statistikrutan längst upp på informationssidan visar KPI:er (Key Performance Indicators). Dessa hjälper dig att bättre förstå användningen av CCUC i din organisation.

Samtal graderas baserat på procenten strängt dold sekunder (SCSR). För detaljer om hur ett samtal betygsätts, se Kvalitetsbetyg för Unified CM-samtal. I följande tabell beskrivs KPI:erna för samtalsljudkvalitet.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal samtal

Det totala antalet bra, godtagbara och dåliga samtal som görs och tas emot på ett nätverk.

Bra samtal

Antalet samtal för vilka SCSR-värdet understiger det långa samtalet eller det korta samtalets SCSR-tröskel.

Dåliga samtal

Antalet samtal för vilka SCSR-värdet överskrider det långa samtalet och det korta samtalets SCSR-tröskel.

Godtagbara samtal

Antalet samtal som SCSR-värdet överskrider den långa samtalströskeln för men som understiger det korta samtals-SCSR-tröskelvärdet.

Följande tabell beskriver den information som visas i de olika diagrammen. Betygssättning av samtal består av bra, godtagbara och dåliga samtal.


Samtal som inte betygsätts ingår inte i något av tabellerna för samtalsljudkvalitet.

Korttitel

Beskrivning

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar distributionen av alla betygsätts samtal som görs och tas emot på ett nätverk. Som standard visas diagrammet för CAQ-betyg (bra och dålig) och motsvarande antal samtal. Du kan välja ett CAQ-betyg på bitdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.


 

Endast samtal som har CMR med SCS-mått betygsätts.

Om du endast vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dålig om du vill avmarkera och diagrammet uppdateras i enlighet därmed.

CAQ-trend

Kortet visar trend för alla betygssätta samtal i ett nätverk.

Som standard visas dagliga trender och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan markera eller avmarkera samtalsbetygstypen på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar fördelningen av antalet betygsade samtal där det ingår ljud- och videoslutpunkter. Som standard visas mediekapaciteten (ljud och video) i kompadiagrammet och motsvarande antal slutpunkter som är involverade i betygsätta samtal.

Samtalsmediatyp

Kortet visar distribution av alla betygssätta samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). I kompadiagrammet visas som standard samtalsmediatyperna (ljud och video) och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en medietyp för samtal (ljud eller video) i diagrammet. Resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ljud- eller videoförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Kortet visar hur det går till att betygsätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Som standard visas de dagliga trenderna för slutpunktsserien och motsvarande antal betygssätta samtal.

Unified CM-kluster

Kortet visar distribution av alla betygssätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. I kompadiagrammet visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal betygssätta samtal som standard. Du kan välja ett kluster i klusterdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar hur det går till att betygsätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk med olika tidsintervall på en dag. Den baseras på CDR:s ursprungstidsstämpel. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Kortet visar även antalet samtal som görs och tas emot i ett nätverk vid en viss tidpunkt internt på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Enhetspool

Det här kortet visar en trend av betygssätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolens namn.

Unified CM-version

Kortet visar distribution av betygssätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas Unified CM-versionerna i kompadiagrammet och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras baserat på detta filter..

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-version på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Status för samtalssäkerhet

Kortet visar distribution av betygsgraderade samtal som görs och tas emot av alla slutpunkter i ett nätverk baserat på samtalssäkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras den som Icke-säker. Som standard visas diagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en typ av säkerhetsprofil på bitdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en säkerhetsprofiltyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

CAC-plats

Det här kortet visar distribution av betygsgraderade samtal, gjorda och mottagna i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (samtalskontroll). Som standard visas CAC-platsen i kompadiagrammet och motsvarande antal associerade betygsgraderade samtal.

Fysisk plats

Kortet visar distribution av betygssätta samtal som gjorts och tagits emot i ett nätverk baserat på associerad fysisk plats. Som standard visas den fysiska platsen och motsvarande antal betygsgraderade samtal i kompadiagrammet.


 

Om en Unified CM-distribution inte har konfigurerat fysisk plats för slutpunkter så visas inga data.

Kodek

Kortet visar distribution av betygssätta samtal som ringts och tagits emot i ett nätverk baserat på typen av samtalskodc. Som standard visas både typer av ljud- och video-codec i och motsvarande antal betygssätta samtal.

Samtals klassificering

Kortet visar betygssätta samtal som gjorts och tagits emot i ett nätverk baserat på typen av samtals klassificering. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. I kompadiagrammet visas som standard typen av samtals klassificering (nät, utanför nät och internt) och motsvarande antal betygsgraderade samtal. Du kan välja en typ av samtalsklassificering (På-nät, Utanför nät och Internt) i diagrammet över samtalskvalitetskorten, och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan välja en typ av samtals klassificering (nät, utanför nät och internt) på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras i enlighet därmed.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900-serien används för att ringa en Cisco IP-telefon 8800-serie och samtalet klassificeras som bra så räknades det mot båda modellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma räknas den en gång.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen används för att ringa till telefon B i New York CAC-platsen, räknas det betygslade samtalet mot båda CAC-platserna. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats räknades det som ett samtal. Samma beräkning gäller för enhetspool, fysisk plats och codec.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Enhetspool

 • Unified CM-version

 • Status för samtalssäkerhet

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Kodek

 • Samtals klassificering

Instrumentpanelen för tillgångsanvändning visar diagrammen för användning av tillgångar (slutpunkter och headset) i din organisation.

Datakälla

CDR:er, CMR:er och enhetsuppgifter för detta samlas in från Cisco Unified Communications Manager.

Samtal som inte görs med en slutpunkt visas varken eller inkluderas i tillgångsanvändningsdiagrammen. Till exempel trunk till trunk eller konferensbrygga och så vidare. Därför visar inte tillgångsanvändningsdiagrammen några data för SME-typer av Unified CM-kluster.

Visa detaljer om antal samtalstrender

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet Antal samtalstrender för att visa diagrammen relaterade till slutpunkterna från det valda Unified CM-klustret.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för antal samtalsräkning .


 

Om du står inför några problem när du visar diagrammen, se avsnittet Problem med analytics-användargränssnittet i Felsöka Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Följande tabell beskriver KPI:er (Key Performance Index) för antal samtalstrender.

Fälttitel

Beskrivning

Antal slutpunkter

Antal gånger under vilka minst en slutpunkt är inblandat i ett samtal.

Antal headsetsamtal

Antal gånger under vilka minst ett headset är inblandat i ett samtal.

Totalt antal slutpunkter i samtal

Antal gånger som slutpunkter deltar i samtal.


 

En slutpunkt kan delta i flera samtal.

Totalt antal headset i samtal

Antal gånger som headset deltar i samtal.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. Samtal där den ena änden är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses sedan attributen enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, Codecs, videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i de detaljerade visningsdiagrammen för samtalsantal.

Korttitel

Beskrivning

Samtalsdistribution efter tillgång

Kortet visar distributionen av alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Trend för samtalsräkning

Kortet visar en trend för alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Det här kortet visar det totala antalet samtal som gjorts och tagits emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av slutpunktsmediafunktion (ljud eller video).

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar det totala antalet samtal som gjorts och tagits emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Du kan välja en medietyp för samtal på bitdiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på slutpunktsserien.

Unified CM-kluster

Kortet visar distributionen av alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas klusterdiagrammet för Unified CM-klustret och motsvarande samtalsantal. Du kan välja ett Unified CM-kluster på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalsräkning uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk med olika tidsintervaller på en dag. Den baseras på CDR:s ursprungstidsstämpel. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det visar också antalet samtal för ett visst tidsintervall på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Headset efter modell

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet. Det visar också det dagliga antalet samtal baserat på typen av HS-modell.


 
 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, anses en av dem vara för samtalsräkningen.

Enhetspool

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på enhetspoolen.

Unified CM-version

Kortet visar alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på Ofied CM-versionen. Som standard visas bitdiagrammet för Unified CM-versionen och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera Unified CM-versionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

CAC-plats

Detta kort visar distribution av alla samtal som görs och tas emot av alla tillgångar som kategoriseras baserat på platsen för åtkomstkontroll av samtal (CAC). Som standard visas diagrammet för kontroll av samtalskontroll (CAC) och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en plats för samtals åtkomstkontroll (CAC) i diagrammet. Resten av samtalsräkningens kort uppdateras beroende på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en CAC-plats på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Fysisk plats

Detta kort avbildar distribution av alla samtal som görs och tas emot av alla tillgångar som kategoriseras baserat på den förbunden fysiska plats. Som standard visas bitdiagrammet för alla fysiska platser och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en fysisk plats på bitdiagrammet och resten av korten för samtal räkna uppdateras utifrån detta filter. Om Unified CM-distributionen inte har någon fysisk plats som är konfigurerad för slutpunkterna visar diagrammet inte några data.


 

Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visar det här diagrammet inte några data.

Samtals klassificering

Detta kort visar distribution av alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) kategoriserade baserat på typen av samtalsklassificering (On-net och Off-net). Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtalsklassificering för respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i bitdiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan även markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den och diagrammet uppdateras därefter.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP-telefon 7900-serien ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien räknas samtalet mot båda slutpunktsmodellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma räknas samtalet också två gånger om det gäller tillgångens användning.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen så räknas samtalet mot båda CAC-platserna. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats räknas det som ett samtal.

 • Samma beräkning gäller för enhetspool,fysisk plats och codec-diagram. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR inkluderar headsetinformationen räknas samtalet mot både headsetmodellen.

 • Om båda headsetmodellerna är samma räknas även samtalet mot båda headsetmodellerna eftersom det främst är användningen av tillgången.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Headset efter modell

 • Enhetspool

 • Unified CM-version

 • Samtals klassificering

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

Visa information om samtalslängd

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet Samtalslängd för att visa tabellerna med information om varaktighet för samtal där slutpunkter och headset har använts.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för samtalslängdstrend.


 

Om du står inför några problem när du visar diagrammen, se avsnittet Problem med analytics-användargränssnittet i Felsöka Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Följande tabell beskriver KPI:er (Key Performance Index) för samtalslängd trend.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal samtalsminuter

Total varaktighet för alla samtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Ljudsamtalsminuter

Total varaktighet för alla ljudsamtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Videosamtalsminuter

Total varaktighet för alla videosamtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. För samtal där en slutpunkt är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses attributen som enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codec, videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i tabellerna detaljerad samtalslängd

Korttitel

Beskrivning

Distribution efter tillgång

Det här kortet visar varaktighetens trend i samtalsminuter för samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.

Varaktighet för samtal

Kortet visar en trend för den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs med tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk. Den ger också den totala varaktigheten för samtalen för en viss dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar fördelningen av samtalsminuter som görs eller tas emot via ljud- och videoslutpunkter.. Som standard visas diagrammet över antalet ljud- och videoslutpunkter och motsvarande samtalstid. Du kan välja en mediafunktionstyp i bitdiagrammet och resten av korten för samtalslängd uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en mediafunktionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Samtalsmediatyp

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på samtalsmediatyp (ljud/video). Som standard visas diagrammet för samtalsmediatyp (ljud/video) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en medietyp för samtal på bitdiagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Detta kort avbildar trend för den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på slutpunktsserien. Den visar också antalet totala varaktigheten för samtalen för en specifik slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas klusterdiagrammet för Unified CM-klustret och motsvarande samtalslängd. Du kan välja ett Unified CM-kluster på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalslängd uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar trend för den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar vid olika tidsintervall på en dag. Den baseras på CDR:s ursprungstidsstämpel. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det tillhandahåller också det genomsnittliga antalet samtalstid för ett visst tidsintervall på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtals klassificering

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på typ av samtalsklassificering. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en typ av samtals klassificering i diagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras baserat på detta filter.

Du kan även markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den och diagrammet uppdateras därefter.

Headset efter modell

Kortet visar den totala varaktigheten för trend (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar i ett nätverk kategoriserade baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet. Det visar även det dagliga antalet samtalslängder baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, kommer en av dem att tas i fråga om antalet samtal.

Enhetspool

Kortet visar den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar i ett nätverk kategoriserat baserat på enhetens poolnamn. Den visar också antalet totala varaktigheten för samtalen för en specifik enhetspool.

Unified CM-version

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas diagrammet för Unified CM-versionen och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalslängd uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-versionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

CAC-plats

Detta kort visar distribution av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på den associerade CAC-platsen (samtalskontroll). Som standard visas diagrammet för kontroll av samtalskontroll (CAC) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en plats för samtalskontroll (CAC) i diagrammet. Resten av korten för samtalslängd uppdateras beroende på detta filter.

Fysisk plats

Detta kort visar distribution av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar som används kategoriserade baserat på slutpunktens fysiska plats. Som standard visas ett diagram över alla fysiska platser och den motsvarande totala samtalslängden. Du kan välja en fysisk platstyp på bitdiagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras utifrån detta filter. Om Unified CM-distributionen inte har någon fysisk plats som är konfigurerad för slutpunkterna visar diagrammet inte några data.


 

Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visar det här diagrammet inte några data.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP-telefon 7900 Serie ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien då räknas samtalslängden mot båda slutpunktsmodellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma kommer samtalslängden att tas i fråga om båda slutpunktsmodellerna eftersom den främst består av användningen av tillgångar.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen anses samtalstiden vara mot båda CAC-platserna. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats, anses varaktigheten återigen ha CAC-platsen.

 • Samma beräkning gäller för enhetspool,fysisk plats och codec-diagram. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR inkluderar headsetinformationen räknas samtalet mot både headsetmodellen.

 • Om båda headsetmodellerna är samma räknas den även mot båda headsetmodellerna eftersom den främst är användningen av tillgången.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Samtals klassificering

 • Headset efter modell

 • Enhetspool

 • Unified CM-version

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

Visa detaljerad information om implementering av slutpunkter

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet Slutpunktsanpassning för att visa diagrammen relaterade till slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för implementering av slutpunkter.


 

För en given varaktighet tas listan över alla slutpunkter och motsvarande samtal som görs eller tas emot av varje slutpunkt som inmatning och körs genom en procentanalysfunktion. Baserat på det värde som returneras av denna funktion klassificeras slutpunkterna enligt beskrivningen av nyckelprestandaindex (KPI:er) för slutpunktsanpassning i följande tabell.

Fälttitel

Beskrivning

Konfigurerade slutpunkter

Antal slutpunkter som har konfigurerats för den valda varaktigheten.

Oregistrerade slutpunkter

Antal slutpunkter som inte har registrerats minst en gång för den valda varaktigheten.

Registrerade (0 % samtal)

Antal slutpunkter som har registrerats för den valda varaktigheten men som inte användes för att ringa några samtal.

Registrerade (25 % samtal)

Antal slutpunkter som har registrerats för den valda varaktigheten och som deltagit i mindre än eller lika med 25 procent av samtalen.

Registrerade (50 % samtal)

Antal slutpunkter som har registrerats för den valda varaktigheten och som deltagit i 25–50 procent av samtalen.

Registrerade (75 % samtal)

Antal slutpunkter som har registrerats för den valda varaktigheten och som deltagit i 50–75 procent av samtalen.

Registrerade (100 % samtal)

Antal slutpunkter som har registrerats för den valda varaktigheten och som deltagit i 75–100 procent av samtalen.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. För samtal där en slutpunkt är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses attributen enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codec, videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i detaljerade vydiagram för slutpunktsanpassning.


Som standard visar alla diagram analysdata för konfigurerade slutpunkter för den valda varaktigheten. Välj lämpliga filter för att visa data för oregistrerade slutpunkter och för registrerade slutpunkter (kategoriserat på percentile samtalsengagemang).

Korttitel

Beskrivning

Implementering av slutpunkt

Detta kort visar en distribution av konfigurerade slutpunkter, slutpunkter som inte är registrerade och de olika mängderna samtalsanvändning av registrerade slutpunkter för den valda varaktigheten i en organisation.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar en distribution av de registrerade slutpunkterna baserat på typen av samtalsmedia (ljud och video).

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Unified CM-kluster

Detta kort visar en distribution av de konfigurerade slutpunkterna baserat på Unified CM-klustret.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Samtals klassificering

Det här kortet visar registrerade slutpunkter baserat på samtals klassificeringstypen (i nät, utanför nät och internt). Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtalsklassificering för respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som intern.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Enhetspool

Detta kort visar en distribution av de konfigurerade slutpunkterna baserat på enhetens poolnamn.

Du kan markera eller avmarkera en enhetspool på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

CAC-plats

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den tillhörande cac-platsen (åtkomstkontroll av samtal).

Du kan markera eller avmarkera en CAC-plats på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Fysisk plats

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den tillhörande fysiska platsen.


 

Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visas inga data i det här diagrammet.

Du kan markera eller avmarkera en fysisk plats på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade slutpunkterna baserat på möjligheten för slutpunktsmedia (ljud, h?r video och mjuk video) att skriva.

Baserat på mediakapacitet kategoriseras slutpunkter på följande sätt:

 • Maskinvarubaserad ljudslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med ljudkapacitet. Till exempel Cisco IP-telefon 7811.

 • Maskinvarubaserad videoslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Cisco DX70.

 • Programvarubaserad videoslutpunkt – programvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Cisco Webex Teams.

Du kan markera eller avmarkera en slutpunktsmedia-funktion i teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Slutpunktsserie

Kortet visar en trend för konfigurerade slutpunkter och slutpunkter baserat på slutpunktsserien.

Serien Headset-modell

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headseten i en organisation för den valda varaktigheten baserat på headsetmodell.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Implementering av slutpunkt

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Samtals klassificering

 • Enhetspool

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

Visa detaljer om implementering av headset

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet för implementering av headset för att visa diagrammen relaterade till headset som har konfigurerats för slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

På sidan som visas kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Tabeller på sidan Detaljer för implementering avheadset.


 

Under en given tidsperiod tas listan över alla headset och motsvarande samtal tillsammans med anslutna headset som inmatning och körs via en procentanalysfunktion. Baserat på det värde som returneras av denna funktion klassificeras headseten enligt beskrivningen av nyckelprestandaindex (KPI:er) för implementering av headset i följande tabell.

Fälttitel

Beskrivning

Konfigurerade headset

Antal headset som har konfigurerats för den valda varaktigheten.

Frånkopplade headset

Antal headset som inte har anslutits till slutpunkter som är inblandade i samtal under den valda varaktigheten.

Anslutna (0 % samtal)

Antal headset som har anslutits till slutpunkter som inte är inblandade i några samtal under den valda varaktigheten.

Anslutna (25 % samtal)

Antal headset som har anslutits till slutpunkter som deltar i mindre än eller lika med 25 procent av samtalen under den valda varaktigheten.

Anslutna (50 % samtal)

Antal headset som har anslutits till slutpunkter som deltagit i 25–50 procent av samtalen under den valda varaktigheten.

Anslutna (75 % samtal)

Antal headset som har anslutits till slutpunkter som deltagit i 50–75 procent av samtalen under den valda varaktigheten.

Anslutna (100 % samtal)

Antal headset som har anslutits till slutpunkter som deltagit i 75–100 procent av samtalen under den valda varaktigheten.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. För samtal där en slutpunkt är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses attributen enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codec, videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i tabellerna för implementering av headset.


Som standard visar alla diagram analysdata för konfigurerade headset för den valda varaktigheten. Välj lämpliga filter för att visa data för inte anslutna headset och för anslutna headset (kategoriserade på percentile samtal deltagande).

Korttitel

Beskrivning

Unified CM-kluster

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headseten baserat på Unified CM-klustret.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Fysisk plats

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headseten baserat på den fysiska plats som är kopplad till den.


 

Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visas inga data i det här diagrammet.

Du kan markera eller avmarkera en fysisk plats på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

Implementering av headset

Detta kort visar en distribution av konfigurerade headset, inte anslutna headset, och de olika användningsbeloppen för anslutna headset under den valda varaktigheten i en organisation.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar en distribution av headset som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på samtalsmediatyp (ljud och video).

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

CAC-plats

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headseten baserat på den tillhörande cac-platsen (samtalskontroll).

Du kan markera eller avmarkera en CAC-plats på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Samtals klassificering

Det här kortet visar en distribution av headset som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på typen av samtals klassificering (i nät, utanför nät och internt). Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtalsklassificering för respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som intern.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Enhetspool

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headseten baserat på enhetens poolnamn.

Du kan markera eller avmarkera en enhetspool på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Det här kortet visar en distribution av de konfigurerade headset (h?g ljud, h?g video och mjuk video) typen.

Du kan markera eller avmarkera en slutpunktsmedia-funktion i teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Slutpunktsserie

Detta kort visar en distribution av konfigurerade headset, inte anslutna headset och de olika användningsbeloppen för anslutna headset baserat på slutpunktsserien.

Serien Headset-modell

Detta kort visar en distribution av konfigurerade headset, inte anslutna headset, och de olika användningsbeloppen för anslutna headset under den valda varaktigheten i en organisation baserat på headsetmodell.

Filterrutan överst på informationssidan visar den nedrullningade listan för att filtrera ut data och generera diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i den nedrullningade listan är följande:

 • Mobilåtkomst och remote access

 • Unified CM-kluster

 • Fysisk plats

 • Implementering av headset

 • Samtalsmediatyp

 • CAC-plats

 • Samtals klassificering

 • Enhetspool

 • Möjlighet till slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

 • Serien Headset-modell

Mobil- och fjärråtkomst gör det möjligt för slutpunkter att ha registrering-, samtalskontroll-, provisionerings-, meddelande- och närvarotjänster som tillhandahålls av Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) när slutpunkten ligger utanför företagets nätverk.

I Cloud-Connected UC bestäms slutpunkter för mobil och remote access från CUCM baserat på en analys av registrerade IP-adresser för mobil och Remote Access som stöds. Mer information om hur du visar analyser för sådana slutpunkter finns i Visa analys.

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Hämta.

Klicka på Hämta.


 

Webex-klienten skickar pc:ns krypterade MAC-adress. I rapporten för hämtning av tjänsteupplevelse-diagram kan du inte visa datorns verkliga MAC-adress.

På grund av förlust av vissa telemetridata visar Analytics-diagram ofullständiga data. Om ett diagram saknar data indikeras det av en lightning-ikon som visas till höger om den nedrullningslista för tidsperiod som har angetts Analytics-sidan. Detta hjälper dig att veta om det finns någon felaktig överensstämmelse med de data som visas på diagrammen.


Om inga data går förlorade under de senaste sju dagarna visas inte lightning-ikonen.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analysavsnittet visas.

2

Klicka på .

Fönstret Datahändelse saknas visas. Fönstret listar händelsens skapadetid, Klusternamn, Nodnamn och information . Numret på ikonen visar antalet dataaviseringar som saknas sedan din senaste inloggning. Denna räkningen återställs efter att du har kontrollerat aviseringarna.

3

Om du vill söka efter specifika datahändelser som saknas använder du sökrutan längst upp till vänster i fönstret.

Du kan söka baserat på tiden händelsen skapades, klusternamn, nodnamn och information .

sidan Analytics kan du ändra ordningen på diagrammen som tillhör samma kategori. Detta gör det möjligt för dig att anpassa din visning av korten.


 • Du kan visa diagrammens ordningsföljd både på sidorna översikt och detalj.

 • Inställningarna du anger sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter och över olika webbläsare.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Klicka på kortet med det diagram som du vill flytta. Dra och släpp sedan kortet till den plats där du vill att det ska visas.


 

Om du drar kortet utanför sidans gränser kan du inte ändra ordning på det.

analytics-sidan kan du dölja ett diagram som inte är relevant för dig. Du kan även visa ett diagram som du tidigare har gömt. Detta gör det möjligt för dig att anpassa din visning av korten.


 • Inställningarna du anger sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter och över olika webbläsare.

 • När du döljer ett diagram försvinner det från listan Filter.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Analytics-sidan visas.

2

Om du vill dölja ett diagram klickar du på ... på kortet och väljer Ta bort kort.

3

Om du vill visa ett diagram klickar du på .

4

I fönstret Lägg till diagram väljer du de diagram som du vill visa och klickar på Lägg till diagram.


 

Du kan välja flera kort från olika kategorier på en gång och visa dem.