Další podrobnosti o automatickém přiřazení licencí naleznete v tématu Nastavení automatického přiřazení licencí v Centru řízení.

 • Pomocí automatického přiřazení licence můžete uživateli přiřadit standardní nebo prémiovou licenci. Uživatele můžete i nadále označovat jako správce ručně.

 • Vyhněte se přidávání uživatele do více skupin, protože uživatel vyžaduje licenci jednoho kontaktního centra. Pokud jsou licence Standard i Premium přiřazeny přidáním uživatele do více skupin, platí licence Premium.

 • Při konfiguraci automatického přiřazení licencí pro uživatele kontaktního centra se vyhněte použití šablony na stávající uživatele. Při použití u stávajících uživatelů se všechny vlastní profily mohou obnovit na výchozí uživatelské profily. Doporučujeme použít automatické přiřazení licence pro nové uživatele.


 
 • Po aktualizaci stávající uživatelské licence je nutné synchronizovat uživatele s Control Hubem. Pokyny k provedení této synchronizace najdete v části "Synchronizace uživatelů" v článku Nastavení tenanta .

 • Při odstranění uživatele v Centru Control Hub bude automaticky odstraněn odpovídající uživatel kontaktního centra.

1

Přihlaste se do Control Hubu pomocí adresy URL https://admin.webex.com.

2

V části Služby navigačního podokna zvolte Kontaktní centrum > Nastavení > Obecné > Podrobnosti služby.


 

Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Přihlaste se do organizace zákazníků v Centru kontroly.

2

Přejděte na Uživatelé a potom klikněte na Spravovat uživatele.

3

Zvolte Ručně přidat nebo upravit uživatele a klikněte na Další .

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Pokud chcete zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač E-mailová adresa .
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač Jména a e-mailové adresy . Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až o 25 uživatelích. Chcete-li přidat podrobnosti o jiném uživateli, klikněte na ikonu plus (+) vedle pole E-mailová adresa .

5

Po zadání podrobností o nových uživatelích, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li přiřadit licenci uživateli, zaškrtněte políčko Contace Center a vyberte typ licence, který chcete přiřadit agentovi. Dostupné typy licencí jsou:

 • Standardní agent: Zvolte tento typ licence, chcete-li uživateli poskytovat standardní funkce agenta.
 • Premium Agent: Zvolte tento typ licence, pokud chcete uživateli poskytovat funkce prémiového agenta. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Agent: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživateli poskytnout funkce prémiového agenta.

  • Správce: Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout roli supervizora.

 • U správce proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vytvořte uživatele s licencí Premium Agent pro nového uživatele. Přejděte na Podrobnosti o uživateli> Role správce. Zaškrtněte políčko Správce organizace . Klikněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

  • V případě stávajícího uživatele vyberte uživatele na stránce Podrobnosti o uživateli. Přejděte na Podrobnosti o uživateli> Role správce. Zaškrtněte políčko Správce organizace . Klikněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

  • Správce služby kontaktního centra přejděte na Podrobnosti uživatele> Role správce. Přejděte na Podrobnosti o uživateli> Role správce. Zaškrtněte políčko Správce organizace . Zaškrtněte políčko Správce služby Kontaktní centrum.

  • Chcete-li odebrat oprávnění správce, klepněte na přepínač Role správce. Zrušte zaškrtnutí políčka Správce organizace nebo Správce služeb kontaktního centra na základě role správce.

Informace o oprávněních všech rolí správce Centra řízení specifických pro kontaktní centrum naleznete v článku Role správce pro Webex kontaktní centrum.

7

Klikněte na položku Uložit.

Uživatel obdrží e-mailovou pozvánku k připojení k Webex organizaci.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k funkcím kontaktního centra Webex uživatelům s licencemi nebo oprávněními kontaktního centra. Informace o uživatelských profilech naleznete v části Uživatelské profily v příručce Cisco Webex Contact Center Nastavení a správa.


 

Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Přihlaste se do organizace zákazníků v Centru kontroly.

2

Přejděte na Uživatelé a potom klikněte na Spravovat uživatele.

3

Zvolte Ručně přidat nebo upravit uživatele a klikněte na Další .

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Pokud chcete zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač E-mailová adresa .
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač Jména a e-mailové adresy . Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až o 25 uživatelích. Chcete-li přidat podrobnosti o jiném uživateli, klikněte na ikonu plus (+) vedle pole E-mailová adresa .

5

Po zadání podrobností o nových uživatelích, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li přiřadit licenci uživateli, zaškrtněte políčko Licencovaný agent a vyberte typ licence, který chcete agentovi přiřadit. Dostupné typy licencí jsou:

 • Standardní agent: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživateli poskytnout standardní funkce agenta.
 • Premium Agent: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživateli poskytnout funkce prémiového agenta.
 • Premium Agent – role supervizora: Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout roli supervizora.
7

(Volitelné) Chcete-li uživateli v Webex kontaktním centru přiřadit oprávnění správce, zaškrtněte políčko Správce .


 
 • Oprávnění správce můžete uživateli přiřadit při úpravách uživatele, ale ne při vytváření nového uživatele.

 • Pokud v předchozím kroku zvolíte Premium Agent – role supervizora, zaškrtávací políčko Správce je zakázáno .

Pokud zaškrtnete políčko Správce , pokračujte krokem 8.

8

Chcete-li uživateli přiřadit roli úplného správce nebo správce služeb kontaktního centra, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Úplného správce najdete v části Podrobnosti o uživateli> Role správce. Klikněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

 • Správce služby kontaktního centra přejděte na Podrobnosti uživatele> Role správce. Zaškrtněte políčko Správce služby Kontaktní centrum.

Informace o oprávněních všech rolí správce Centra řízení specifických pro kontaktní centrum naleznete v článku Role správce pro Webex kontaktní centrum.

9

Klikněte na položku Uložit.

Na základě nastavení vaší organizace může uživatel obdržet e-mailovou pozvánku k připojení k Webex organizaci.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k funkcím kontaktního centra Webex uživatelům s licencemi nebo oprávněními kontaktního centra. Informace o uživatelských profilech naleznete v části Uživatelské profily v příručce Cisco Webex Contact Center Nastavení a správa.

Než začnete

Pokud máte pro organizaci více souborů CSV, odešlete jeden ze souborů. Po dokončení úlohy můžete nahrát další soubor.


 

Některé editory tabulek odstraňují při otevření souboru CSV z buněk znak +. K provádění aktualizací .csv můžete použít textový editor. Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a pak přidejte libovolné + znaky.

1

V zobrazení zákazníka vhttps://admin.webex.com/ přejděte naUživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a zvolte CSV Přidat nebo upravit uživatele .

2

Kliknutím na tlačítko Exportovat stáhněte soubor a zadejte informace o uživateli do nového řádku v souboru CSV pro nastavení některé z těchto licencí:

 • Pro standardního agenta nastavte sloupec Webex Contact Center Standard na hodnotu TRUE.
 • Pro Premium Agent nastavte sloupce Webex Contact Center Premium na TRUE. Systém přiřadí uživateli roli agenta.


   

  Pokud jsou sloupce Standard a Premium nastaveny na hodnotu FALSE, systém odebere licenci kontaktního centra Webex.

 • Chcete-li přidat roli správce nebo správce, aktualizujte role ručně, jak je uvedeno v části Ruční přidání uživatelů v Webex kontaktním centru .

3

Klikněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

4

Jakmile systém nahraje soubor CSV, posuňte se dolů a zvolte buď Přidat jenom služby, nebo Přidat a odebrat služby a klikněte na Odeslat .

5

Po dokončení importu zavřete dialogové okno Úlohy.

6

Synchronizujte uživatele s portálem Management Portal pro Webex Contact Center. Přejděte do nabídky Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Obecné a klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

7

Nahrajte podrobnosti agenta na portálu pro správu. Další informace najdete v části Aktualizace a nahrání šablony agenta v Cisco Webex Contact Center uživatelské příručce k portálu pro správu.