Správci kontaktního centra mohou spravovat nastavení funkcí hlasového kanálu pro agenty.

Povolení nebo zakázání funkcí hlasového kanálu pro agenty:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com/.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V části hlasové funkce nastavte následující možnosti:

  • Povolit ponechání výchozího čísla v adresáři – Tlačítkem přepínače povolíte nebo zakážete funkci vynutit výchozí číslo v adresáři. Ve výchozím nastavení je funkce Vynutit výchozí číslo v adresáři zakázána.

    Když je tato funkce zapnutá, agenti jsou při přihlášení k nástroji Agent Desktop omezeni na nastavená výchozí čísla v adresáři. Agenti, kterým není zadáno výchozí číslo v adresáři, mohou zadat libovolné číslo v adresáři. Toto nastavení se bere v úvahu pouze v případě, že v profilu agenta na portálu Management Portal (Poskytování > Profily agentů) není definováno ověření čísla v adresáři agenta.

  • Povolit ukončení hovoru – Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat funkci ukončení hovoru. Ve výchozím nastavení je funkce ukončení hovoru vypnuta.

    Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se na panelu Ovládání interakcí v nástroji Agent Desktop tlačítko Ukončit. Agent může klepnutím na tlačítko Ukončit zavěsit hlasový hovor se zákazníkem.

  • Povolením ukončení konzultací – Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat funkci ukončení konzultací. Ve výchozím nastavení je funkce ukončení konzilatčního hovoru vypnuta.

    Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se v dialogovém okně Žádost o konzultaci v nástroji Agent Desktop tlačítko Ukončit konzultaci. Agent může kliknutím na tlačítko Ukončit konzultaci ukončit konzultační hovor, který byl zahájen s jiným agentem, zatímco agent vedl aktivní hovor se zákazníkem.

Správci kontaktního centra mohou spravovat nastavení zkušeností s agenty.

Konfigurace doby automatického ukončení činnosti agentů:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com/.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V Zkušenosti agenta zadejte hodnotu automaticky ukončení v milisekundách do pole Interval automatického ukončení. Po nastavení intervalu automatického ukončení se Agent Desktop po ukončení konverzace automaticky ukončí. Toto nastavení se zohlední pouze v případě, že v profilu agenta není definována možnost Automatické ukončení při vypršení času <value>, a to na portálu Management Portal (Poskytování > Profily agentů > Pomocné kódy).

V následující tabulce jsou uvedeny výchozí hodnoty a rozsah hodnot, které lze nastavit pro interval automatického zabalení:

Výchozí hodnota (milisekundy) Minimální hodnota (milisekundy) Maximální hodnota (milisekundy)

0

60000 (1 minuta)

600000 (10 minut)


 

Ve výchozím nastavení je hodnota automatického ukončení nastavena na 0 milisekund, což znamená, že doba ukončrní není nakonfigurována. Správce musí definovat hodnotu automatického ukončení.

Správci kontaktního centra mohou spravovat systémová nastavení plochy pro agenty.

Konfigurace časového limitu obnovení ztraceného připojení pro agenty:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com/.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V části Systémová nastavení zadejte do pole Časový limit obnovení ztraceného spojení hodnotu v milisekundách. Po nastavení časového limitu pro obnovení ztraceného připojení se agent odhlásí z nástroje Agent Desktop, pokud výpadek sítě trvá déle, než je časový limit.

V následující tabulce jsou uvedeny výchozí hodnoty a rozsah hodnot, které lze nastavit pro časový limit obnovení ztraceného připojení:

Výchozí hodnota (milisekundy) Minimální hodnota (milisekundy) Maximální hodnota (milisekundy)

120000 (2 minuty)

120000 (2 minuty)

600000 (10 minut)