Administratorzy centrum kontaktowego mogą zarządzać ustawieniami funkcji kanału głosowego dla agentów.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje kanału głosowego dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do sekcji Usługi > Ustawienia centrum kontaktowego > > pulpicie.

3

W sekcji Funkcje głosowe ustaw następujące ustawienia:

  • Włącz Wymuś domyślną nazwę wyróżniającą: Użyj przycisku przełączania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wymuś domyślną nazwę wyróżniającą. Domyślnie funkcja Wymuś domyślną nazwę wyróżniającą jest wyłączona.

    Po włączeniu tej funkcji agenci są ograniczeni do aprowizowanych domyślnych numerów wybierania numerów (DN) podczas logowania się do pulpitu agenta. Agenci, dla których domyślna nazwa wyróżniająca nie została określona, mogą wprowadzić dowolną nazwę wyróżniającą. To ustawienie należy uwzględnić tylko wtedy, gdy sprawdzanie poprawności nazwy wyróżniającej agenta nie jest zdefiniowane w profilu agenta w portalu zarządzania ( inicjowanie obsługi > profile agentów).

  • Włącz zakończ połączenie: Użyj przycisku przełączania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ połączenie. Domyślnie funkcja Zakończ połączenie jest wyłączona.

    Po włączeniu tej funkcji przycisk Zakończ pojawi się w okienku Kontrola interakcji na pulpicie agenta. Agent może kliknąć przycisk Zakończ , aby zakończyć połączenie głosowe z klientem.

  • Włącz End Consult: Użyj przycisku przełączania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ konsultację. Domyślnie funkcja Zakończ konsultację jest włączona.

    Po włączeniu tej funkcji przycisk Zakończ konsultację pojawia się w oknie dialogowym Żądanie konsultacji na pulpicie agenta. Agent może kliknąć przycisk Zakończ konsultację, aby zakończyć połączenie konsultacyjne zainicjowane z innym agentem, podczas gdy agent był aktywny z klientem.

Administratorzy centrum kontaktowego mogą zarządzać ustawieniami środowiska agenta dla agentów.

Aby skonfigurować czas automatycznego zawijania dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do sekcji Usługi > Ustawienia centrum kontaktowego > > pulpicie.

3

W sekcji Doświadczenie agenta wprowadź wartość automatycznego zawijania w milisekundach w polu Interwał automatycznego zawijania . Po ustawieniu interwału automatycznego zawijania pulpit agenta jest automatycznie zawijany po zakończeniu konwersacji przez agenta. To ustawienie należy uwzględnić tylko wtedy, gdy opcja Automatycznie zawijajania z przekroczeniem limituczasu> nie jest zdefiniowana w profilu agenta w portalu zarządzania ( inicjowanie obsługi > profile agentów > kody pomocnicze).

W poniższej tabeli przedstawiono wartość domyślną i dozwolony zakres dla interwału automatycznego zawijania:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (milisekundy) Wartość maksymalna (milisekundy)

0

60000 (1 minuta)

600000 (10 minut)


 

Domyślnie wartość automatycznego podsumowania wynosi 0 milisekund, co oznacza, że czas podsumowania nie jest skonfigurowany. Administrator musi zdefiniować wartość automatycznego zawijania.

Administratorzy centrum kontaktowego mogą zarządzać ustawieniami systemu pulpitu dla agentów.

Aby skonfigurować limit czasu odzyskiwania utraconego połączenia dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do sekcji Usługi > Ustawienia centrum kontaktowego > > pulpicie.

3

W sekcji Ustawienia systemu wprowadź wartość limitu czasu odzyskiwania w milisekundach w polu Limit czasu odzyskiwania utraconego połączenia. Po ustawieniu limitu czasu odzyskiwania utraconego połączenia agent zostanie wylogowany z pulpitu agenta, jeśli awaria sieci trwa dłużej niż czas trwania limitu czasu.

W poniższej tabeli przedstawiono wartość domyślną i dozwolony zakres limitu czasu odzyskiwania utraconego połączenia:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (milisekundy) Wartość maksymalna (milisekundy)

120000 (2 minuty)

120000 (2 minuty)

600000 (10 minut)

Administratorzy centrum kontaktowego mogą zarządzać ustawieniami limitu czasu przekierowania przy braku odpowiedzi (RONA) dla agentów.

Aby skonfigurować ustawienia limitu czasu RONA dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta w centrum sterowania.

2

Przejdź do sekcji Usługi > Ustawienia centrum kontaktowego > > pulpicie.

3

W sekcji Limity czasu RONA wprowadź wartości limitu czasu w sekundach dla kanałów.

Tabela przedstawia wartość domyślną i dozwolony zakres dla ustawień limitu czasu RONA.

Kanały Wartość domyślna (w sekundach) Wartość minimalna (w sekundach)

Wartość maksymalna (w sekundach)

Telefonia

18

1

120

Czat

30

1

6000

E-mail

300

1

6000

Społecznościowe

30

1

6000

4

Kliknij opcję Zapisz.