Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami funkcji kanału głosowego dla agentów.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje kanału głosowego agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W sekcji Funkcje głosowe ustaw następujące parametry:

  • Włącz funkcję Wymuś domyślny DN - przycisk przełączania służy do włączania i wyłączania funkcji Wymuś domyślny DN. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

    Gdy ta funkcja jest włączona, podczas logowania się do programu Agent Desktop agenci są ograniczeni do swoich domyślnych numerów wybierania (DN). Agenci, dla których nie określono domyślnej nazwy DN, mogą wprowadzić dowolną nazwę DN. To ustawienie jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy funkcja Sprawdzanie poprawności DN agenta nie jest zdefiniowana w profilu agenta w portalu zarządzania (Konfiguracja> Profile agentów).

  • Włącz Zakończ połączenie - Użyj przycisku przełączania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ połączenie. Domyślnie funkcja Zakończ połączenie jest wyłączona.

    Gdy ta funkcja jest włączona, w panelu Kontrola interakcji na Pulpicie agenta pojawia się przycisk Zakończ. Agent może kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć połączenie głosowe z klientem.

  • Włącz opcję Zakończ konsultację — Użyj przycisku przełączającego, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zakończ konsultacje. Domyślnie funkcja Zakończ konsultacje jest włączona.

    Gdy ta funkcja jest włączona, przycisk Zakończ konsultacje pojawia się w oknie dialogowym Prośba o konsultację w programie Agent Desktop. Agent może kliknąć przycisk Zakończ konsultację, aby zakończyć rozmowę konsultacyjną, która została zainicjowana z innym agentem, podczas gdy agent prowadził aktywną rozmowę z klientem.

Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami doświadczenia agentów.

Aby skonfigurować czas automatycznego kończenia pracy przez agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W sekcji Doświadczenie agenta wprowadź wartość automatycznego zawijania w milisekundach w polu Interwał automatycznego kończenia. Po ustawieniu opcji Automatycznego interwału kończenia program Agent Desktop jest automatycznie zamykany po zakończeniu rozmowy przez agenta. To ustawienie jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy opcja Automatycznie kończ z limited czasu <value> nie jest zdefiniowana w profilu agenta w portalu zarządzania (Konfiguracja > Profile agenta > Kody pomocnicze).

W poniższej tabeli przedstawiono wartości domyślne i zakres wartości, które można ustawić dla interwału automatycznego kończenia:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (w milisekundach) Maksymalna wartość (w milisekundach)

0

60 000 (1 minuta)

600 000 (10 minut)


 

Domyślnie wartość automatycznego zawijania jest ustawiona na 0 milisekund, co oznacza, że czas zawijania nie jest skonfigurowany. Administrator musi zdefiniować wartość automatycznego kończenia.

Administratorzy centrum obsługi mogą zarządzać ustawieniami systemu pulpitu dla agentów.

Aby skonfigurować limit czasu utraty połączenia dla agentów:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com/.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Pulpit.

3

W sekcji Ustawienia systemowe, w polu Limit czasu odzyskiwania utraconego połączenia wpisz wartość czasu odzyskiwania w milisekundach. Po ustawieniu limitu czasu odzyskiwania utraconego połączenia agent zostanie wylogowany z programu Agent Desktop, jeżeli przerwa w działaniu sieci będzie trwała dłużej niż czas określony w limicie czasu.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości domyślne i zakres wartości, które można ustawić dla limitu czasu odzyskiwania utraconego połączenia:

Wartość domyślna (milisekundy) Wartość minimalna (w milisekundach) Maksymalna wartość (w milisekundach)

120 000 (2 minuty)

120 000 (2 minuty)

600 000 (10 minut)